Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 w ramach programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 w ramach programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 w ramach programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej

2 Program ogólny Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 Fundusz Powrotu Imigrantów na lata 2008-2013

3 Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 Cel ogólny to wspieranie działań podejmowanych przez PC związanych z przyjmowaniem i integracją obywateli państw trzecich w celu umożliwienia im osiedlania się i brania aktywnego udziału we wszystkich aspektach życia społecznego

4 Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 Grupa docelowa (tzw. beneficjenci ostateczni)- obywatele państw trzecich, którzy zastosowali się do konkretnych środków poprzedzających wyjazd lub spełnili warunki określone w prawie krajowym, w tym warunki dotyczące zdolności do integracji ze społeczeństwem danego państwa członkowskiego.

5 Budżet (2007-2013) - 825 mln Euro Roczny podział środków na PC: - Kwota stała -500 tys. Euro; - Kwota zmienna -uwzględniająca ogólną liczbę obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium danego państwa oraz nowo przybyłych w danym okresie odniesienia. Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

6 Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 – alokacja dla Polski 2007 rok – 1.209.620,02 Euro 2008 rok – 1.733.891,06 Euro 2009 rok – 2.159.084,20 Euro 2010 rok – 2.027.000 Euro (budżet indykatywny) 2011 rok – 2.460.000 Euro (budżet indykatywny) 2012 rok – 2.977.000 Euro (budżet indykatywny) 2013 rok – 3.311.000 Euro (budżet indykatywny)

7 Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 Wkład finansowy Funduszu ma postać dotacji: - Indywidualny grant nie może przekroczyć 75 % wartości projektu. - Dotacje dla beneficjentów posiadających status organizacji pozarządowej – do 10 % wartości projektu

8 Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 Decyzja Rady UE z dnia 25 czerwca 2007r. Ustanawiająca Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi (2007/435/WE)

9 Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 Struktura programowania: Komisja zatwierdza Strategiczne Wytyczne określające ramy interwencji Funduszu. Cele Funduszu realizowane są przez PC w ramach wieloletniego okresu programowania w latach 2007-2013 poprzez krajowy program wieloletni. Programy wieloletnie są realizowane przez przygotowywane corocznie programy roczne.

10 Dialog międzykulturowy w EFI- decyzja Rady 2007/435/WE Art. 4. Działania kwalifikowalne: (….) tworzenie platform konsultacji dla obywateli państw trzecich i wymiany informacji między zainteresowanymi stronami oraz platform dialogu międzykulturowego, między religiami i w obrębie religii pomiędzy społecznościami lub pomiędzy społecznościami a organami określającymi politykę i podejmującymi decyzje;

11 Dialog międzykulturowy w EFI- strategiczne wytyczne Strategiczne wytyczne: PRIORYTET 1: działania mające na celu wdrożenie Wspólnych podstawowych zasad integracji: Częste kontakty imigrantów z obywatelami Państw Członkowskich stanowią podstawowy mechanizm integracji. Wspólne fora, dialog międzykulturowy, nauczanie o imigrantach i ich kulturze (…) przyczyniają się do intensyfikacji kontaktów imigrantów z obywatelami Państw Członkowskich.

12 Dialog międzykulturowy w EFI- strategiczne wytyczne Strategiczne wytyczne c.d.: PRIORYTET 1: działania mające na celu wdrożenie Wspólnych podstawowych zasad integracji: Możliwość pielęgnowania różnych kultur i religii (…) musi być przestrzegana, chyba że koliduje to z innymi nienaruszalnymi, gwarantowanymi na poziomie UE prawami lub z prawem krajowym.

13 Dialog międzykulturowy w EFI- strategiczne wytyczne Dodatkowo szczególny priorytet 4; dialog międzykulturowy: Działania zachęcające do wzajemnej interakcji i wymiany doświadczeń takie jak rozwijanie dialogu międzykulturowego mającego na celu rozwiązywanie potencjalnych konfliktów wywoływanych różnicami w praktykach kulturowych lub religijnych i zapewnienie w ten sposób lepszej integracji obywateli państw trzecich ze społecznościami, wartościami i trybem życia w państwach członkowskich.

14 Dialog międzykulturowy w EFI- działania w programie 2007 i 2008 Działania skierowane do obywateli państw trzecich Działania skierowane do społeczeństwa przyjmującego Działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego

15 Dialog międzykulturowy w programie rocznym 2007-przykładowe działania Tworzenie platform współpracy; w tym budowanie płaszczyzny spotkań i współpracy między przedstawicielami polskich stowarzyszeń, fundacji, instytucji kulturalnych i wszelkich innych wspólnot społecznych, a przedstawicielami organizacji imigranckich i indywidualnymi migrantami; Działania dające wsparcie organizacjom zrzeszającym migrantów w zakresie aktywnego współistnienia w społeczeństwie obywatelskim (m.in. reprezentacja interesów, promocja własnej społeczności); Przygotowanie wsparcia dla szkół, w których uczą się dzieci migranci oraz prowadzenie działań skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży z różnych kultur, zmierzających do stworzenia warunków, które ułatwią dialog międzykulturowy.

16 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej e-mail: eliza.przetak@mpips.gov.pl tel. 022 66 11 668, fax 022 66 11 140 http://www.mpips.gov.plhttp://www.mpips.gov.pl zakładka Fundusze unijne


Pobierz ppt "Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 w ramach programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google