Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABOLICJA I CO DALEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABOLICJA I CO DALEJ."— Zapis prezentacji:

1 ABOLICJA I CO DALEJ

2 Pierwsze zezwolenia na pobyt czasowy w trybie „abolicji” zostały wydane cudzoziemcom w dniu r. z terminem ważności do dnia r. Cudzoziemcy, którzy zalegalizowali swój pobyt w trybie ustawy „abolicyjnej” by móc przedłużyć legalny pobyt w Polsce, powinni złożyć kolejny wniosek o legalizację pobytu co najmniej na 45 dni przed upływem ważności aktualnie posiadanej karty pobytu.

3 TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

4 Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

5 Zachowanie terminu do złożenia wniosku jest bardzo istotną kwestią
Zachowanie terminu do złożenia wniosku jest bardzo istotną kwestią. Należy zwrócić uwagę, że Wojewoda jest obowiązany przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zwrócić się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o przekazanie informacji czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ww. organy są obowiązane w terminie 30 dni udzielić informacji, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30 – dniowy może być przedłużony do 3 miesięcy. Bez uzyskania opinii od ww. organów nie jest możliwe wydanie rozstrzygnięcia w sprawie.

6 Jeżeli termin do złożenia wniosku, o którym mowa wyżej, nie zostanie zachowany, cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku gdy postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie zostało zakończone przed upływem tego okresu pobytu.

7 Podczas rozpatrywania wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności w niej występujących korzystnych dla Strony. Organ nie będzie weryfikował czy cudzoziemiec podjął zatrudnienie w okresie ważności decyzji udzielonej w związku z abolicją, nie będzie także badał w jakim celu zezwolenie abolicyjne zostało wykorzystane aby nie stwarzać nadmiernych barier przy przedłużaniu prawa legalnego pobytu.

8 Pierwszym krokiem do przedłużenia prawa legalnego pobytu jest konieczność złożenia wniosku. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony składa się na formularzu. Cudzoziemiec będzie obowiązany uzasadnić wniosek – tzn. wskazać okoliczności, które będą stanowiły podstawę ubiegania się o to zezwolenie i będą uzasadniały jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

9 wykonywanie pracy w Polsce, prowadzenie działalności gospodarczej,
Na podstawie przepisów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach takimi okolicznościami są m. in.: wykonywanie pracy w Polsce, prowadzenie działalności gospodarczej, pobyt z małżonkiem obywatelem polskim, łączenie rodzin - pobyt w Polsce z członkiem rodziny cudzoziemca, podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich w Polsce, podjęcie lub kontynuacja nauki lub szkolenia zawodowego w Polsce,

10 7. pobyt w Polsce będą mogli również zalegalizować beneficjenci ustawy abolicyjnej, którzy ze względu na więzi o charakterze rodzinnym zamierzają dołączyć do obywatela polskiego, 8. lub będący małoletnimi dziećmi cudzoziemców, posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11 Ustawa o cudzoziemcach w art
Ustawa o cudzoziemcach w art. 53 zawiera obszerny katalog wszystkich przesłanek, na podstawie których można wystąpić o przedłużenie prawa legalnego pobytu w Polsce. Jednak wymienione wyżej okoliczności stanowią najprostsze, najmniej skomplikowane sposoby, na podstawie których można najszybciej zalegalizować pobyt unikając zbyt sformalizowanych procedur administracyjnych.

12 W przypadku podjęcia zatrudnienia do wniosku należy dołączyć:
zezwolenie na pracę, umowę o pracę /zlecenia, o dzieło/, dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. ZUS RMUA za ostatni miesiąc, aktualny wpis do legitymacji ubezpieczeniowej, polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem uiszczenia ostatniej składki dołączyć można zeznanie podatkowe za poprzedni rok (PIT-37 lub 40) w przypadku cudzoziemców, którzy na zezwoleniu abolicyjnym przepracowali co najmniej 183 dni i rozliczyli dochód z Urzędem Skarbowym, zaświadczenie o wywiązywaniu się przez cudzoziemca z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy – jeżeli cudzoziemiec dotychczas nie podjął zatrudnienia nie będzie miał obowiązku jego przedstawiania

13 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć:
zezwolenie na pracę, dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umowę o pracę /zlecenia, o dzieło/ lub inną podstawę pobierania wynagrodzenia (np. uchwała zgromadzenia wspólników o przyznaniu dywidend lub wynagrodzeń zarządu), wypełnioną informację dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej,

14 akt notarialny o ustanowieniu spółki,
ZUS zbiorczy i imienny za ostatni miesiąc, listę płac pracowników, w zależności od długości okresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także w przypadku rozliczenia dochodu uzyskanego z tytułu jej prowadzenia z Urzędem Skarbowym można przedłożyć: bilans firmy, CIT–8 za ostatni rok, zaświadczenie o wywiązywaniu się firmy z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy, PIT–37 lub 40 cudzoziemca za poprzedni rok, zaświadczenie o wywiązywaniu się cudzoziemca z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa wydane przez właściwy urząd skarbowy,

15 Przypadki w których cudzoziemcy mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 87 ust 2) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

16 Najczęstsze przypadki wymienione we wskazanych wyżej aktach prawnych, w których cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę to: cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, cudzoziemcy będący nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, palcówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub Ochotniczych Hufcach Pracy,

17 ponadto bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę mogą podjąć pracę cudzoziemcy będący obywatelami Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy Powiatowy Urząd Pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi,

18 PROBLEMATYKA WYSOKOŚCI DOCHODU
Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, cudzoziemiec który ubiega się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony obowiązany jest posiadać stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Dochód, o którym mowa powyżej po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.

19 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. (Dz
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. (Dz. U z 2012r. poz.823) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  kryteria dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł a dla osoby w rodzinie wynosi 456 zł.

20 WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW KTÓRYMI POWINIEN DYSPONOWAĆ STUDENT, UCZEŃ
Student, uczeń jest obowiązany posiadać: wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i powrotu do kraju pochodzenia, musi ponadto wykazać, że ma zapewnione wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów studiów.

21 Kwestia wysokości środków uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r.w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków. Cudzoziemiec powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 800 złotych na każdy miesiąc pobytu: 1) przez okres 12 miesięcy lub 2) przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1 — albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

22 Cudzoziemiec powinien posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak niż: 1) 200 złotych, jeżeli przybył z państwa trzeciego sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską, 2) 500 złotych, jeżeli przybył z europejskiego państwa trzeciego, 3) złotych, jeżeli przybył z nieeuropejskiego państwa trzeciego — albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

23 INNE OKOLICZNOŚCI ORAZ ŁĄCZENIE RODZIN
Zgodnie z art. 53 a ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który wykaże, że zachodzą okoliczności inne niż określone w pkt 1–3b lub w art. 53 ust. 1 jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o zezwolenie, uzasadnia jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

24 Art. 53 ust. 1 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach stanowi, że zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który jako członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 54, przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia z rodziną. Art. 54 cyt. ustawy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, udziela się członkowi rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: co najmniej 2 lata na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia wydanego na okres pobytu niż krótszy niż rok.

25 W trybie łączenia rodzin bądź innych okoliczności pobyt w Polsce będą mogli zalegalizować członkowie rodzin beneficjentów ustawy abolicyjnej, którzy podjęli w Polsce pracę. Aby uzyskać prawo legalnego pobytu w Polsce na tej podstawie do wniosku należy dodatkowo przedłożyć: dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej – akt urodzenia, akt małżeństwa – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski bądź umiejscowione w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego w przypadku małoletnich dzieci wymagana jest zgoda drugiego rodzica na pobyt małoletniego dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

26 DŁUGOŚĆ OKRESU NA JAKI UDZIELA SIĘ ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY W ZALEŻNOŚĆI OD PRZESŁANKI Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 2 lata. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z wykonywaniem pracy bądź prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce udziela się na okres oznaczony w posiadanym zezwoleniu na pracę, nie dłużej jednak niż dwa lata.

27 Długość zezwolenia na zamieszkanie udzielonego ze względu na łączenie rodzin zależy od długości posiadanego zezwolenia przez tzw. sponsora, tj. osoby z którym cudzoziemiec przebywa w celu połączenia z rodziną. Studentowi studiów stacjonarnych oraz cudzoziemcowi podejmującemu w Polsce naukę zezwolenia na zamieszkanie udziela się na okres roku.

28 W przypadku gdy okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony ze względu na kontynuację studiów w Polsce uzasadnia zamieszkiwanie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż rok, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się na okres trwania studiów. Małoletniemu Cudzoziemcowi urodzonemu w Polsce zezwolenia udziela się do dnia, do którego udzielono zezwolenia na zamieszkanie jego przedstawicielowi ustawowemu.

29 PROBLEMATYKA BRAKÓW FORMALNYCH
Braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony: nieuzupełniony lub niekompletny wniosek brak zdjęć lub zdjęcia nieprawidłowe brak paszportu brak tytułu prawnego do lokalu Braki formalne należy uzupełnić w terminie 7 dni od dnia odebrania wezwania – jest to termin zawity, nie podlega przedłużeniu, czynność dokonana po jego upływie jest bezskuteczna.

30 Pozostałe kraje: Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony powinien zostać wypełniony zgodnie z zamieszczonym w nim pouczeniem, ponadto powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji z dnia 19 stycznia 2011r. W sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony fotografii dołączanych do wniosków oraz wzorów stempili potwierdzających złożenie wniosków /DZ.U. z 2011r., Nr 23, poz. 124/,

31 Pozostałe kraje: Do wniosku należy przedłożyć 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym;

32 Ważny dokument podróży (kserokopia + oryginał do wglądu); beneficjenci ustawy abolicyjnej, którzy nie posiadali dokumentu podróży informowani byli o konieczności podjęcia starań mających na celu jego uzyskanie, Tytuł prawny do lokalu, np. umowa najmu, bądź akt własności lokalu (za tytuł prawny do lokalu, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca) – w przypadku wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, innych okoliczności, łączenia rodzin, studentów studiów niestacjonarnych lub studiów podyplomowych, nauki.


Pobierz ppt "ABOLICJA I CO DALEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google