Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beer -Ties that Bind Michael Waterson. Plan prezentacji 1.Wstęp 2.Opis sytuacji 3.Analiza ekonomiczna 4.Analiza prawna 5.Case 6.Podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beer -Ties that Bind Michael Waterson. Plan prezentacji 1.Wstęp 2.Opis sytuacji 3.Analiza ekonomiczna 4.Analiza prawna 5.Case 6.Podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1 Beer -Ties that Bind Michael Waterson

2 Plan prezentacji 1.Wstęp 2.Opis sytuacji 3.Analiza ekonomiczna 4.Analiza prawna 5.Case 6.Podsumowanie

3 Wstęp W 1989 roku w Wielkiej Brytanii Komisja ds. Monopolu i Fuzji (UK Monopolies and Mergers Commission) opublikowała obszerny i długo oczekiwany raport na temat piwa. Według Komisji ich zalecenia obniżyłoby ceny detaliczne i zwiększyły możliwości wyboru dla konsumentów. Istnieje jednak znacząca wątpliwości, czy ich cele zostały osiągnięte.

4 Komisja odnotowała wzrastające realne ceny piwa i wskazała ówczesną “wielką szóstkę” browarów jako źródło wzrostów, w związku z mocą ich wpływu na rynek spowodowaną powiązanymi więziami. W związku z tym, komisja zaleciła aby ich więzi zostały znacząco ograniczone. Ówczesna Komisja ds. Monopolu i Fuzji nie miała uprawnień do określenia środków naprawczych, tak więc Departament Handlu i Przemysłu (DTI) przygotował tak zwane Beer Orders, zaś nadzorowanie realizacji planów zostało przypisane Office of Fair Trading (OFT).

5 W efekcie wprowadzanych zmian, czyli częściowym rozłączeniem sprzedaży detalicznej od warzenia piwa, niektóre dawne browary postanowiły opuścić rynek. Kolejnym efektem była formacja tak zwanych Pubcos, pewnego rodzaju pośredników między piwowarami i poszczególnymi licencjobiorcami. Te Pubcos, z których największym było Grand Metropolitan, przejęły własności sieci pubów od browarów, bezpośrednio nimi zarządzając, lub alternatywnie umieściły najemców z tytułu umów podobnych do tych które najemcy wcześniej mieli z browarami. Pubcos

6 Problem z Pubcos Najemca był indywidualnym przedsiębiorcą, mającym stosunkowo krótki okres najmu Pub’u, i był odpowiedzialny za zakup urządzeń i wyposażenia, podejmowanie decyzji dotyczących ustalania cen i zakupu surowców od Pubco lub od dostawcy przez nie wybranego. Przez to dochodziło do problemów takich jak, na przykład, gdy najemca podlegający umowie o wyłączną dostawę nie miał możliwości zmiany dostawcy nawet jeśli piwowar zdecydował się podnieść cenę hurtową piwa.

7 Aby zilustrować różnicę między różnymi rozwiązaniami biznesowymi które powstały na skutek zmian wprowadzonych przez MMC (Komisja ds. Monopolu i Fuzji) należy przedstawić kilka możliwych kombinacji biznesowych. #1. Piwowar 1 zarządza Pub’em 1- ustawia ceny tam bezpośrednio. Ten sam Piwowar 1, w Pubie 2, ma najemcę; ten najemca ma swobodę w ustalaniu ceny detalicznej, ale jest zablokowany przed zakupem piwa od innego piwowara niż Piwowar 1. Pub 3 jest własnością Pubco, które podpisało umowę na wyłączność z Piwowarem 1; Pub 5 jest podobny, ale dotyczy Piwowara 2. Wreszcie, Pub 4 jest tak zwanym ‘wolnym domem’, który może kupować od któregokolwiek Piwowara

8

9 Analiza ekonomiczna Rozważamy 3 alternatywne scenariusze. Dla uproszczenia każdy skupia się całkowicie na piwie jako pojedynczym produkcie. Pierwotnie monopolistą jest dostawca piwa- Piwowar. W pierwszym scenariuszu Piwowar jest pionowo zintegrowany z siecią pubów. W drugim scenariuszu piwowar sprzedaje piwo do wielu indywidualnych właścicieli pubów. W trzecim przypadku piwowar sprzedaje do Pubco, które dalej dystrybuuje do pubów zrzeszonych.

10 Pierwszy scenariusz  Najemca może liczyć na dotacje do czynszu lokalu  Uzyskuje niższą cenę hurtową piwa od Piwowara  Właściciel pubu nie ma pełnej swobody w ustalaniu ceny dla konsumenta  Piwowar może chcieć narzucić obowiązek aby najemca posiadał określoną ilość beczek piwa na stanie.  Piwowar może określić że najemca nie może robić pewnych rzeczy, jak kupowanie napojów bezalkoholowych od innych dostawców niż tych którzy są wskazani przez niego.

11 Drugi Scenariusz -Brak dofinansowania czynszu dla najemcy -Brak restrykcji ze strony dostawcy Piwa -Ustalanie dowolnych cen Przy podobnych założeniach cen nie ma różnicy miedzy wynikami finansowymi Piwowara w obu scenariuszach.

12 Trzeci scenariusz Trzeci scenariusz jest nieco inny. Istnieje tu duże ryzyko zwiększania marży. Piwowar podnosi cenę dla Pubco powyżej jego kosztu krańcowego. Pubco z kolei podnosi marżę, ustalając wyższą cenę piwa dla właścicieli pubów. Pub podlegający Pubco może dołożyć swoją marżę. Doprowadzi to do spadku popytu, obniżenia całkowitych zysków piwowara i Pubco razem wziętych, z dodatkowym problemem wzrostu cen konsumpcyjnych.

13 Analiza prawna Zasadnicze pytanie: Czy porozumienie zawarte między właścicielami piwowarów, najemcami i Pubcos* jest zgodne z prawem? Jeśli okaże się sprzeczne z Prawem Konkurencji będzie uznane za nieważne Angielski Sąd Najwyższy uznał, że strona porozumienia nie może ubiegać się o odszkodowanie w wyniku porozumienia będącego nieważnym zgodnie z Art. 101 - wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ECJ) natomiast jeśli mogła uzyskać ulgę Droga do prywatnego powództwa o odszkodowanie * firma, która jest właścicielem sieci pubów w Wielkiej Brytanii

14 Naruszenie artykułu 101  Kluczowa sprawa Delimitis (niemiecki pub) - Precedens  Sprawa Brasserie de Haecht (belgijski bar)  Chociaż porozumienie pomiędzy właścicielem piwowaru, a pubem jest mało znaczące dla Wspólnoty Europejskiej jej konsekwencje są już ważne Przykład * 100 punktów sprzedaży konkretnego produktu * 1 producent zawarł umowę na wyłączność z 98 punktami Wnioski Rynek jest zamknięty dla potencjalnych kupców Producent uzyskał monopol przez te umowy, chociaż każda umowa ma małe znaczenie dla całości

15 Precedens Delimitis Problematyczne udowodnienie nielegalności dla organów ochrony konkurencji Test bariery wejścia - “Delimitis 1”  Pytanie - czy rynek może zostać uznany za zamknięty przez porozumienia, albo czy dostęp do niego jest znacząco utrudniony przez inne czynniki

16 Test bariery wejścia - “Delimitis 1” Test znaczącego efektu - “Delimitis 2”  Sytuacja na rynku na początku lat 90 w Wielkiej Brytanii  81 % sprzedaży piwa w pubach i barach,  Właściciele piwowarów kontrolowali ponad 90 % rynku  Uzyskanie licencji na prowadzenie pubu były znaczącą barierą  Zmiana po raporcie dotyczącym rynku piwa Urzędu Antymonopolowego z 1988  Komisja Europejska (DG4) uznała, że dostęp do rynku w tamtym czasie był zamknięty  Założenie - Zamknięty dostęp do rynku  Pytanie - czy zestaw porozumień, który zwiera omawiane porozumienie przyczynia się do zamknięcia rynku  Uzależnione od znaczenia szeregu porozumień  Mały browar z garstką pubów - nie przyczynia się  Duży browar z dużą ilością pubów - przyczynia się

17 Wyłączenie grupowe  Porozumienia wertykalne mogą kwalifikować się pod wyłączenie grupowe zgodnie z Art. 101  Prawo się zmieniło od czasu Precedensu Delimitis  W praktyce porozumienia nie spełniały wyłączenia grupowego bo były za szerokie (nie określały produktów, zawierały produkty inne niż piwo) zawierane były na za długi czas, albo były za mało szczegółowe  Właściciel piwowaru mógł wystąpić o wyłączenie grupowe, jeśli na podstawie porozumienia udzielane świadczenia kompensowały ograniczenia zawarte w umowie.  Jeśli umowa nie podpadała pod żadną z omówionych możliwości naruszała Art. 101 i była nieważna  Później jeśli najemna został poszkodowany przez umowę mógł zgłaszać potencjalne szkody

18 Case Courage ltd v Crehan B. Crehan Zobowiązał się na podstawie umowy do nabywania określonej ilości piwa od browaru Courage LTd. W związku z zaległymi płatnościami Courage wezwał go do zapłaty. B. Crehan podniósł zarzut, że określony w umowie obowiązek zakupu piwa narusza art. 101. domagając się zapłaty odszkodowania. B. Crehan Zarzucił Spółce Courage, że sprzedawała piwo kontrahentom związanym klauzulą wyłączności po dużo wyższej cenie niż pozostałym swoim odbiorcom.

19 Decyzja Trybunału Stanu 1)Strona umowy zakazanej na mocy art 101 (daw. 81) TWE może powołać się na naruszenie prawa unijnego o ochronie konkurencji w celu otrzymania ochrony prawnej przeciwko nieuczciwym kontrahentom. 2)Prawo Krajowe może zabronić stronie umowy ograniczającej/zakłócającej konkurencje na podstawie art. 101 domagania się odszkodowania przed sądem krajowym, w celu naprawienia szkody wyrządzanej na skutek tej umowy 3)Jeśli istnieje Związek przyczynowy pomiędzy porozumieniem a szkodą, konsumenci są uprawnieni do żądania naprawienia poniesionej szkody

20 Przypadek Browaru Bass Komisja przyznała indywidualne wyłączenie Bass z postanowieniami artykułu 101 (daw. 81) w odniesieniu do swoich umów z najemcami (z mocą wsteczną) od marca 1991 do grudnia 2002. Indywidualne zwolnienie jest dozwolone, jeśli istnieją znaczne korzyści w dystrybucji produktu. Pod warunkiem nienaruszalności ochrony konkurencji w stosunku do najemców pub’ów. Komisja stwierdziła, że ​​ średnio różnica cen jest kompensowana przez wymierne korzyści umów od dostawców w związku z tym z tytułu leasingu kwalifikują się do wyłączenia indywidualnego na podstawie art. 101.

21 Komponenty brane pod uwagę: 1)% marży cenowej do ceny wynajmowanej przestrzeni 2) Wartość Dodana od zamówienia gwarantowana przez dostawców jak np. Szkło i ubezpieczenia zamówień 3) Wartość Promocji dostarczanych produktów zapewnionych przez dostawców (wzrost promocji u dostawcy = wzrost obrotów u najemcy) Warunek wyłączności od art. 101 zakłada jednocześnie brak nakładania ograniczenia/zakupu produktów od innych producentów, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie negatywnych efektów umowy zamówienia.

22 Podsumowanie

23

24 Sprawa Crehana była pierwszym przypadkiem, w którym sąd angielski przyznał odszkodowanie w sprawie roszczenia dotyczącego naruszenie prawa konkurencji. Pomimo faktu, iż straty nie zostały w końcu wynagrodzone, sprawa przeszła do historii. Niektórzy widzą sprawę Crehana jako zwycięstwo prawa angielskiego nad prawem europejskim lub ogólnie jako zwycięstwo prawa nad ekonomią. Na pewno jednak była porażką tych, którzy stosowali prywatne działania w roszczeniach konurencji.

25 Podsumowanie Najemcy, którzy stosowali działania przeciwko właścicielom, cierpieli z powodu ekstremalnie wolnego, wyczerpującego i desperackiego procesu. Niektórzy walczyli z jedną formą więzi (z danym dostawcą piwa), tylko po to, aby przyłączyć się do innej, w konsekwencji prowadząc do spraw sądowych, które jak w przypadku Crehana, trwały latami.

26 Dziękujemy Karolina Demiańczuk 57251 Klaudia Jabłońska 61822 Maciej Kaliński 58663 Katarzyna Majcher 56680 Łukasz Michalski 58651

27 Pytania Na podstawie art. 101 (Zakaz nieuczciwej konkurencji) konsumenci są uprawnieni do żądania naprawienia poniesionej szkody od nieuczciwej umowy a.Jeśli istnieje związek przyczynowy pomiędzy porozumieniem a szkodą. b.Zawsze c.Jeśli poniesiona szkoda wynosi powyżej 50% wartości podmiotu umowy. d.Zawsze do 70% wartości poniesionej szkody.

28 Pytania cd. Na podstawie przypadku jakiego baru został ustanowiony precedens dotyczący Art. 101. Zakaz nieuczciwej konkurencji (dawny art. 81) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej a. Brasserie de Haecht b. Courage c. Delimitis d. Crehan

29 Pytania cd. Co było powodem ograniczenia więzi ‘wielkiej szóstki’ browarów przez Komisję ds. Monopolu i Fuzji? a.Wzrastające realne ceny piwa b.Zmowa cen piwa przez właścicieli pubów c.Malejące realne ceny piwa d.Konflikt najemców z browarami

30 Pytania cd. Który wariant działalności dla potencjalnego najemcy pozwala uzyskać dotacje do czynszu lokalu? a.Umowa między najemcą a Piwowarem. b.Umowa między najemcą a Pubco. c.Brak umowy, bycie,,wolnym domem”. d.Umowa między najemcą a Mergers Commission.


Pobierz ppt "Beer -Ties that Bind Michael Waterson. Plan prezentacji 1.Wstęp 2.Opis sytuacji 3.Analiza ekonomiczna 4.Analiza prawna 5.Case 6.Podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google