Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Stosowanie w praktyce art. 139 PT Materiał do dyskusji Warszawa, dnia 13 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Stosowanie w praktyce art. 139 PT Materiał do dyskusji Warszawa, dnia 13 marca."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Stosowanie w praktyce art. 139 PT Materiał do dyskusji Warszawa, dnia 13 marca 2013 r.

2 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl POTRZEBA WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY Decyzja Komisji w sprawie PL/2012/1364: Dostęp do kanalizacji kablowej oraz współużytkowanie elementów sieci i urządzeń towarzyszących w Polsce: Komisja przyznaje, że zapewnienie dostępu do istniejącej infrastruktury technicznej może ułatwić uruchomienie sieci dostępu nowej generacji. Zgodnie z niedawnymi deklaracjami Komisja zachęca do wykorzystywania i współużytkowania na szerszą skalę istniejącej kanalizacji teletechnicznej, co stanowi jedną z głównych możliwości ograniczenia kosztów wprowadzenia dostępu nowej generacji. Komisja regularnie podkreśla, że dostęp do kanalizacji kablowej może stanowić istotny element środków naprawczych stosowanych celem rozwiązania problemów związanych z fizycznym dostępem do sieci. Ułatwienie dostępu do kanalizacji kablowej może stanowić wsparcie dla procesu rozbudowy sieci szerokopasmowych w Polsce, a tym samym przyczynić się do osiągnięcia wskazanych w Europejskiej agendzie cyfrowej celów, jakimi są zapewnienie spójności społecznej i stymulowanie wzrostu gospodarczego.

3 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl STOSOWANIE ART. 139 PT (I) WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE 1.Jakie elementy infrastruktury powinny podlegać regulacji z art. 139 PT? 2.Czy dostęp powinien dotyczyć jedynie infrastruktury pasywnej? 3.Jak należy definiować pojęcie infrastruktury pasywnej? 4.Czy dostęp powinien dotyczyć jedynie wolnych zasobów i jak należy je definiować? 5.Czy dostęp dotyczy jedynie infrastruktury, której właścicielem jest podmiot zobowiązany?

4 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl STOSOWANIE ART. 139 PT (II) OBOWIĄZKI REGULACYJNE NA RYNKACH WŁAŚCIWYCH. 1.Jaka jest relacja między stosowaniem art. 139 PT a wyznaczaniem pozycji SMP i nakładaniem obowiązków regulacyjnych? 2.Jaka jest relacja między stosowaniem art. 139 PT a rynkiem fizycznego dostępu (rynkiem nr 4 z Zaleceń KE)? 3.Czy zakres stosowanie art. 139 PT dotyczy usług LLU i BSA? 4.Czy decyzja wydana na podstawie art. 139 ust. 1b PT będzie poddana postępowaniu konsultacyjnemu? 5.Czy decyzja wydana na podstawie art. 139 ust. 1b PT będzie poddana postępowaniu konsolidacyjnemu?

5 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl STOSOWANIE ART. 139 PT (III) PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DO PREZESA UKE. 1.Jak należy rozumieć kryteria z art. 139 ust. 1 PT, art. 139 ust. 1b? 2.Jak Prezes UKE rozumie zasadę proporcjonalności, o której mowa w art. 12 ust. 1 i 5 Dyrektywy Ramowej i w jaki sposób Prezes UKE będzie uwzględniał tę zasadę przy wydawaniu decyzji, o której mowa w art. 139 ust. 1b? 3.Czy istnieje prawny obowiązek opracowania informacji, o której mowa w art. 139 ust. 1a PT (jaki powinien być zakres takiego dokumentu)? 4.Czy Prezes UKE będzie wzywał (I) w tym samym czasie (II) każdego operatora sieci w Polsce do przedłożenia informacji, o której mowa w art. 139 ust. 1a PT? 5.Co będzie regulowane w ewentualnej decyzji z art. 139 ust. 1b PT?

6 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl. STOSOWANIE ART. 139 PT (IV) INTERWENCJA PREZESA UKE 1.Potencjalna ingerencja regulacyjna powinna być ograniczona do rozwiązania istniejących na rynku problemów dotyczących blokowania dostępu do sieci 2.Według informacji uzyskanych od Członków KIGEiT nie ma problemów z dostępem do infrastruktury – wobec żadnego z Członków nie toczy się żadne postępowanie wszczęte na podstawie art. 139 PT 3.Zidentyfikowany przez Członków KIGEiT problem dotyczy jedynie dostępu do infrastruktury regulowanego na podstawie art. 30 Megaustawy

7 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl. PODSUMOWANIE Art. 139 PT w obecnym brzmieniu wywołuje wątpliwości w zakresie jego wykładni Dla prawidłowego, przejrzystego i jednolitego stosowania tego przepisu przez operatorów niezbędne jest stanowisko Prezesa UKE dotyczące jego wykładni i stosowania Interwencja regulacyjna Prezesa UKE powinna mieć miejsce jedynie wówczas, gdy Prezes UKE zidentyfikuje problemy wskazujące, iż operatorzy spotykają się z problemami w komercyjnym dostępie do wolnych zasobów danego operatora


Pobierz ppt "Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Stosowanie w praktyce art. 139 PT Materiał do dyskusji Warszawa, dnia 13 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google