Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych Środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania Dr Janusz Fiszer, radca prawny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych Środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania Dr Janusz Fiszer, radca prawny."— Zapis prezentacji:

1 Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych Środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania Dr Janusz Fiszer, radca prawny i doradca podatkowy Partner, Kancelaria GESSEL Docent, Wydział Zarządzania UW Październik 2015 r.

2 Zakres tematyczny 1.Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania 2.Przesłanki wystąpienia międzynarodowego podwójnego opodatkowania 3.Państwo siedziby (residence country) versus państwo źródła (source country) – kolizja norm prawa podatkowego 4.Środki unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (jednostronne, dwustronne, wielostronne) 5.Metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (zwolnienie/wyłączenie, zaliczenie/kredyt podatkowy, zaliczenie pośrednie) 6.Klauzule umowne (switch over, subject to tax)

3 Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania [definicja OECD] Międzynarodowe podwójne opodatkowanie zostało określone jako "nałożenie porównywalnych podatków w dwóch (lub więcej) państwach na tego samego podatnika, w odniesieniu do tego samego przedmiotu i za identyczny okres". Powyższa definicja, sformułowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), obejmuje następujące stałe elementy: nałożenie podatku przez różne jurysdykcje podatkowe; identyczność (tożsamość) podmiotu podatku (podatnika); identyczność (tożsamość) przedmiotu opodatkowania; identyczność okresu opodatkowania; materialne podobieństwo podatków.

4 Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania [definicja praktyczna JF] Międzynarodowe podwójne opodatkowanie stanowi wynik kolizji przepisów podatkowych dwóch (lub większej liczby państw), obejmujących swą jurysdykcją podatkową ten sam przedmiot i podmiot podatkowy, tj. państwa gdzie podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedziby (tzw. państwa siedziby) oraz państwa, w którym dany dochód jest uzyskiwany (tzw. państwa źródła).

5 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1.Art. 3. 1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. 2.Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 1.posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2.przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 2a. (11) Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

7 Środki unikania podwójnego opodatkowania środki jednostronne (unilateral measures): wewnętrzne ustawodawstwo podatkowe (*ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) (*ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) dwustronne (bilateral measures): bilateralne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (ok. 85 umów bilateralnych zawartych przez RP) środki wielostronne (multilateral measures): multilateralne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (2 umowy zawarte w ramach RWPG z 1977 r. i 1978 r., Konwencja Nordycka, Konwencja Andyjska)

8 Metody unikania podwójnego opodatkowania metoda zwolnienia [metoda wyłączenia] (exemption method): - wyłączenie dochodu uzyskanego za granicą z podstawy opodatkowania dochodu danego podatnika podatkiem dochodowym w kraju - metoda stosowana zarówno w wewnętrznym ustawodawstwie podatkowym, jak i w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania metoda zaliczenia [metoda potrącenia/metoda odliczenia/ metoda kredytu podatkowego] (tax-credit method): - zaliczenie podatku zapłaconego za granicą na poczet podatku dochodowego w kraju obliczonego od całości dochodu (tj. uzyskanego w kraju i za granicą) - metoda stosowana zarówno w wewnętrznym ustawodawstwie podatkowym, jak i w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania [* uznanie podatku zagranicznego za koszt uzyskania przychodu i potrącenie go od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w kraju całości dochodu (tj. uzyskanego w kraju i za granicą) - metoda nie stosowana współcześnie na szerszą skalę]

9 METODY UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA – MODELOWA KONWENCJA OECD

10 Modelowa Konwencja OECD w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (1/2) Artykuł 23A METODA ZWOLNIENIA [WYŁĄCZENIA] 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zwolni taki dochód lub majątek od podatku, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 2 i 3. 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10 i 11 może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w tym drugim państwie. Jednak takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia, i która odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta z tego drugiego państwa. 3. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem konwencji, dochód osiągnięty lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie jest zwolniony od opodatkowania w tym państwie, to jednak państwo to przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby może wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód i majątek.

11 Modelowa Konwencja OECD w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (2/2) Artykuł 23B METODA ODLICZENIA [ZALICZENIA] 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie, wówczas pierwsze państwo zezwoli na: a) odliczenie od podatku dochodowego danej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w tym drugim państwie; b) odliczenie od podatku od majątku danej osoby kwoty równej podatkowi od majątku zapłaconemu w tym drugim państwie. Jednakże takie odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego lub podatku od majątku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada bądź na dochód, bądź na majątek, jaki może być opodatkowany w tym drugim państwie. 2. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem konwencji dochód osiągany lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie jest w tym państwie zwolniony od podatku, to jednak państwo to może przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód lub majątek.

12 ŚRODKI I METODY UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA – polskie prawo podatkowe

13 Osoby prawne (1) środki jednostronne: wewnętrzne polskie ustawodawstwo podatkowe Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [metoda zaliczenia zwykłego]: "1. Jeżeli podatnicy [______] osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. [_____] (zwolnienie na podstawie umowy międzynarodowej), w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

14 Osoby prawne (2) środki jednostronne: wewnętrzne polskie ustawodawstwo podatkowe Art. 20 ust. 2-3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [metoda zaliczenia zwykłego-pośredniego]: „2.W przypadku gdy: 1)spółka posiadająca osobowość prawną mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje dochody (przychody) z tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, oraz 2)dochody (przychody), o których mowa w pkt 1, uzyskiwane są z tytułu udziału w zyskach spółki podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacją Szwajcarską, oraz

15 Osoby prawne (2) c.d. 3)spółka, o której mowa w pkt 1, posiada w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, bezpośrednio nie mniej niż 75 % udziałów (akcji) odliczeniu podlega również kwota podatku od dochodów, z których zysk został wypłacony, zapłaconego przez spółkę, o której mowa w pkt 2, w państwie jej siedziby, w części odpowiadającej udziałowi spółki, o której mowa w pkt 1, w wypłaconym zysku spółki, o której mowa w pkt 2. 3.Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: i.wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

16 Osoby prawne (2) c.d. ii.Uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, iii.spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1.

17 Osoby fizyczne (1) [metoda zwolnienia (wyłączenia) z progresją] Art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych "Jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, podatek dochodowy ustala się w następujący sposób: 1)do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1, 2)ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów, 3)ustaloną w myśl pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

18 Osoby fizyczne (2) Art. 27 ust. 9 i 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [metoda zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego)] „9. Jeżeli podatnik [_____] osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w których dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.".

19 Osoby fizyczne (2) c.d. „9a.W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.”

20 Przykład metody zwolnienia z progresją Dochód krajowy = 100 Dochód zagraniczny = 300 Łączny dochód = 400 Stawki podatku krajowego (w uproszczeniu): do 100 = 10%; do 300 = 20%; do 400 = 30% Kolejne kroki (art. 27 ust. 8 ustawy o PIT): 1.Obliczenie podatku od kwoty 400: 400@30%= 120 2.Obliczenie stopy podatkowej: [120/400] x 100% = 30% 3.Zastosowanie stopy podatkowej do dochodu krajowego: 100@30%=30

21 Przykład metody zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego) (1/2) Dochód krajowy = 100 Stawka podatku krajowego = 20% Dochód zagraniczny = 300 Stawka podatku zagranicznego = 30% Łączny dochód = 400 1.Podatek krajowy od łącznego dochodu: 400@20%=80 2.Kwota do zaliczenia (pełna) = [300@30%]=90 3.Podatek należny w kraju: 80-90= -10 [przy zaliczeniu pełnym: brak podatku w państwie rezydencji pomimo uzyskanego tam dochodu 100]

22 Przykład metody zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego) (2/2) Obliczanie według metody zaliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT oraz art. 20 ust. 1 ustawy o CIT): 1. podatek do zaliczenia (PZ)/podatek krajowy od łącznego dochodu = dochód zagraniczny/dochód łączny, czyli PZ=[300 x 80]/400=60 2. Obliczenie podatku do zapłaty w państwie rezydencji: 3. 80-60= 20 [inaczej: 20% od kwoty dochodu zagranicznego 300] Zaliczeniu podlega tylko kwota 60, jako wysokość podatku, który zostałby pobrany w państwie rezydencji, gdyby kwota dochodu zagranicznego była uzyskana w kraju rezydencji

23 ZALICZENIE PODATKÓW POBIERANYCH OD DOCHODU SPÓŁKI WYPŁACAJĄCEJ DYWIDENDY - ZALICZENIE POŚREDNIE (CREDIT FOR UNDERLYING TAX, INDIRECT TAX CREDIT) Umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974r.

24 Artykuł 20 Zwolnienie od podwójnego opodatkowania Podwójnego opodatkowania dochodów będzie się unikać w następujący sposób: 1.… 2.Zgodnie z postanowieniami prawa Stanów Zjednoczonych i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Stany Zjednoczone zezwolą obywatelom lub osobom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych na zaliczanie na poczet podatku w Stanach Zjednoczonych odpowiednich kwot podatku zapłaconego w Polsce, a w przypadku spółek Stanów Zjednoczonych, posiadających co najmniej 10% akcji z prawem głosu w polskich spółkach, od których otrzymują one dywidendy w jakimkolwiek roku podatkowym, Stany Zjednoczone zezwolą na zaliczenie odpowiednich kwot podatku, zapłaconych w Polsce przez spółkę polską z zysków, z których wypłacane są dywidendy. Taka odpowiednia kwota będzie oparta na kwocie podatku zapłaconego w Polsce, ale kwota zaliczona nie może przekraczać tej części podatku w Stanach Zjednoczonych, która zależna jest od dochodu netto takiego obywatela lub osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do jego całkowitego dochodu netto w tym samym roku podatkowym....

25 Zaliczenie podatków objętych zwolnieniem podatkowym (tax-sparing clause)

26 Przykład klauzuli switch-over (zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania) (1/2) Protokół z dnia 7 czerwca 2012 r. do umowy z dnia 14 czerwca 1995 r. Polska- Luksemburg … W Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: a) Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień liter b) i c), jednakże może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód lub majątek. [metoda wyłączenia jako podstawowa]

27 Przykład klauzuli switch-over (zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania) (2/2) Protokół z dnia 7 czerwca 2012 r. do umowy z dnia 14 czerwca 1995 r. Polska- Luksemburg … c) Postanowień litery a) nie stosuje się do dochodu osiągniętego lub majątku posiadanego przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w przypadku gdy Luksemburg stosuje postanowienia niniejszej Konwencji dla zwolnienia takiego dochodu lub majątku z opodatkowania lub stosuje postanowienia art. 10 ust. 2, lub art. 11 lub 12 do takiego dochodu. [metoda zaliczenia stosowana zamiast metody wyłączenia]

28 Postanowienia szczególnie – ograniczenia zaliczenia zagranicznego podatku w niektórych jurysdykcjach per-country limitation (limit kraju) per-item limitation (limit rodzaju dochodu)

29 Przykład metody zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego) + limitu kraju (1/2) Obliczanie według metody zaliczenia proporcjonalnego: 1. podatek do zaliczenia (PZ)/podatek krajowy od łącznego dochodu = dochód zagraniczny/dochód łączny, czyli PZ=[300 x 80]/400=60 2.Obliczenie podatku do zapłaty w państwie rezydencji: 3.80-60= 20 [inaczej: 20% od kwoty dochodu zagranicznego 300] Zaliczeniu podlega tylko kwota 60, jako wysokość podatku, który zostałby pobrany w państwie rezydencji, gdyby kwota dochodu zagranicznego była uzyskana w kraju rezydencji Dodatkowo pojawia się ograniczenie kwoty zaliczenia do tej części podatku, która odpowiada proporcji dochodu uzyskanego w danym obcym państwie do dochodu ogółem

30 Przykład metody zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego) + limitu kraju (2/2) Dochód zagraniczny = 300, w tym uzyskany w państwie A = 200 Łączny dochód = 400 1.Podatek krajowy od łącznego dochodu: 400@20%=80 2.Kwota do zaliczenia proporcjonalnego podatku zagranicznego (bez uwzględnienia limitu kraju) = 60 3.Kwota do zaliczenia proporcjonalnego podatku zapłaconego w państwie A od dochodu 200 (z uwzględnieniem limitu kraju ) = [200/400] x 80 = 40

31 Przykład metody zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego) + limitu rodzaju dochodu (2/2) Obliczanie według metody zaliczenia proporcjonalnego: 1. podatek do zaliczenia (PZ)/podatek krajowy od łącznego dochodu = dochód zagraniczny/dochód łączny, czyli PZ=[300 x 80]/400=60 2.Obliczenie podatku do zapłaty w państwie rezydencji: 3.80-60= 20 [inaczej: 20% od kwoty dochodu zagranicznego 300] Zaliczeniu podlega tylko kwota 60, jako wysokość podatku, który zostałby pobrany w państwie rezydencji, gdyby kwota dochodu zagranicznego była uzyskana w kraju rezydencji Dodatkowo pojawia się ograniczenie kwoty zaliczenia do tej części podatku, która odpowiada proporcji danego rodzaju dochodu uzyskanego w danym obcym państwie do dochodu tego rodzaju ogółem

32 LITERATURA: Janusz Fiszer, Umowy o UPO, których stroną jest Polska, Komentarz do Artykułu 1 – Zakres podmiotowy, Komentarz do Artykułu 2 – Zakres przedmiotowy, Komentarz do Artykułu 23A i 23B – Metody eliminacji podwójnego opodatkowania, (w): Bogumił Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD - Komentarz" (współautor: Marcin Panek), Wyd. Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa, 2010 Józef Banach, Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Wyd. C.H. Beck, 2000 Janusz Fiszer, Międzynarodowe podwójne opodatkowanie (problemy definicji), "Państwo i Prawo" nr 3/1990 Janusz Fiszer, Unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania, "Państwo i Prawo" nr 9/1990 Janusz Fiszer, Polskie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, "Państwo i Prawo", nr 2/1991 Janusz Fiszer, Charakterystyka polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, "Monitor Podatkowy", nr 6/1994 Janusz Fiszer, Zaliczenie pośrednie - nowa metoda unikania podwójnego opodatkowania, "Monitor Podatkowy", nr 3/2002

33 LITERATURA: Janusz Fiszer, Międzynarodowe prawo podatkowe: Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, "Przegląd Podatkowy", nr 6/1992, s. 1 i s. 9-12 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (2): Zakres podmiotowy umów, "Przegląd Podatkowy", nr 7/1992, s. 10-11 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (3): Przedmiot umów, "Przegląd Podatkowy", nr 8/1992, s. 17-18 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (4): Podstawowe definicje, "Przegląd Podatkowy", nr 9/1992, s. 8-10 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (5): Podwójny domicyl podatkowy, "Przegląd Podatkowy", nr 10/1992, s. 14-15 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski)

34 LITERATURA: Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (6): Zakład, "Przegląd Podatkowy", nr 11/1992, s. 5-6 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (7): Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw, "Przegląd Podatkowy", nr 12/1992, s. 8-10 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Slawomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (8): Dochód z nieruchomości, "Przegląd Podatkowy", nr 1/1993, s. 9-10 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (9): Transport międzynarodowy, "Przegląd Podatkowy", nr 2/1993, s. 10-11 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (10): Opodatkowanie dywidend, "Przegląd Podatkowy", nr 3/1993, s. 8-11 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (11): Odsetki, "Przegląd Podatkowy", nr 5/1993, s. 10-11 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski)

35 LITERATURA: Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (12): Opodatkowanie należności licencyjnych, "Przegląd Podatkowy", nr 6/1993, s. 25-26 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (13): Zyski kapitałowe, "Przegląd Podatkowy", nr 8/1993, s. 10-11 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (14): Wolne zawody, "Przegląd Podatkowy", nr 9/1993, s. 17-18 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (15): Metody eliminacji podwójnego opodatkowania, "Przegląd Podatkowy", nr 10/1993, s. 12-15 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (16): Dochody z pracy najemnej, "Przegląd Podatkowy", nr 11/1993, s. 8-9 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski)

36 LITERATURA: Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (17): Szczególne postanowienia umów: równe traktowanie, "Przegląd Podatkowy", nr 1/1994, s. 12-14 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (18): Szczególne postanowienia umów: wymiana informacji, "Przegląd Podatkowy", nr 3/1994, s. 14 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Janusz Fiszer, Unikanie podwójnego opodatkowania (19) * : Końcowe postanowienia umów podatkowych, "Przegląd Podatkowy", nr 4/1994, s. 9 (współautorzy: Mariusz Aleksandrowicz, Sławomir Jędrzejewski) Jarosław Sekita, Metody unikania podwójnego opodatkowania, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. Nr 4/2004 Józef Banach, Opodatkowanie dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz uzyskiwanych ze źródeł zagranicznych przez polskie podmioty, (w:) Janusz Marciniuk (red.), Międzynarodowe prawo podatkowe. Zbiór przepisów, C.H. Beck, 2006 Józef Banach, Metody eliminacji podwójnego opodatkowania, (w:) Janusz Marciniuk (red.), Międzynarodowe prawo podatkowe. Zbiór przepisów, C.H. Beck, 2006

37 Dziękuję za uwagę!

38 Kontakt: Dr Janusz Fiszer Kancelaria GESSEL Partner Tel.: +48 22 318 69 23 Kom.: +48 660 450 842 Fax: +48 22 318 69 31 E-mail: j.fiszer@gessel.pl


Pobierz ppt "Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych Środki i metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania Dr Janusz Fiszer, radca prawny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google