Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGROTURYSTYKA – MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA GOSPODARSTW ŚRODKAMI UE „Forum Turystyczne i Agroturystyczne” Gmina Pszczew 25 kwietnia 2006 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGROTURYSTYKA – MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA GOSPODARSTW ŚRODKAMI UE „Forum Turystyczne i Agroturystyczne” Gmina Pszczew 25 kwietnia 2006 rok."— Zapis prezentacji:

1 AGROTURYSTYKA – MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA GOSPODARSTW ŚRODKAMI UE „Forum Turystyczne i Agroturystyczne” Gmina Pszczew 25 kwietnia 2006 rok

2 Agroturystyka a turystyka wiejska Agroturystyka – działalność gospodarcza polegająca na wynajmowaniu (z wyżywieniem lub bez) wypoczywającym osobom nie więcej niż pięciu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych na terenach wiejskich w gospodarstwach rolnych, które co najmniej połowę dochodów uzyskują z działalności rolniczej. Świadczenie usług agroturystycznych przez rolników powinno być powiązane z produkcyjną działalnością gospodarstwa. Turystyka wiejska – działalność prowadzona przez gospodarstwo uzyskujące mniej niż połowę dochodów z działalności rolniczej. Obie formy działalności mogą uzyskać dofinansowanie na rozwój w ramach programów i funduszy europejskich.

3 Fundusze UE na agroturystykę

4 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich – tzw. SPO Rolnictwo Działanie 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu główne założenie: wspieranie inicjatyw związanych z inwestycją służącą podjęciu przez rolników, domowników, a także osoby prawne dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa granty udzielane są na projekty w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich

5 koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie są uznawane za kwalifikowane 1 beneficjent i 1 gospodarstwo mogą uzyskać w okresie realizacji SPO w latach 2004 – 2006 maksymalnie 100 000 PLN wnioski przyjmują Regionalne Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielana pomoc ma charakter inwestycyjny – może być przyznana na pokrycie 50% kosztów kwalifikowanych (pozostała część to środki własne wnioskodawcy) współfinansowane mogą być również koszty ogólne (do 12% pozostałych kosztów kwalifikowanych)

6 Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego główne założenia: zwiększenie atrakcyjności turystycznej, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego projekty realizowane na terenach wiejskich (do 5 tys. mieszkańców) pomoc na m.in. obiekty kulturalne, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, obiektów sportowych, szlaków, zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych, place, parkingi, chodniki, oświetlenie, urządzanie terenów zielonych, parków, miejsc wypoczynku, remont obiektów zabytkowych, wsparcie projektów służących kultywowaniu tradycji lokalnych i tradycyjnych zawodów, zakup i odnawianie nieużytkowanych obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa regionu wiejskiego, a także niezbędne dokumentacje związane z wymienionymi działaniami

7 maksymalnie można otrzymać dotację w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 450 000 PLN dla jednej miejscowości lub instytucji kultury w latach 2004 – 2006 pomysł na projekt powinien być inicjatywą mieszkańców, a po uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu lokalnego wniosek składa gmina lub instytucja kultury gmina Pszczew złożyła w ramach SPO Rolnictwo Działanie 2.3. Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego wniosek na dotację do projektu: „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie”. Wniosek został przyjęty formalnie i merytorycznie. Ze względu na niewystarczającą ilość środków znajduje się na liście rezerwowej wniosków oczekujących na dofinansowanie.

8 Działanie 2.7. Pilotażowy Program LEADER+ w Schemacie II przewidziano dofinansowanie wniosków ok. 80 LGD – każdy po 750 000 PLN (dofinansowanie na poziomie 100%) za koszty kwalifikowane mogą być uznane wydatki na: działalność operacyjną LGD, promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji ZSROW, pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowania i realizacji projektów dotyczących ZSROW, przygotowanie opracowań, analiz, dokumentacji dotyczących projektów ZSROW, organizację imprez promujących region oraz współpracę i wymianę doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym pomiędzy LGD wniosek składa Lokalna Grupa Działania „Kraina Podgrzybka” do 31 maja b.r. (znajdą się w nim również projekty dotyczące turystyki i agroturystyki)

9 Kredyty na działalność agroturystyczną 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z bankami prowadzi preferencyjną linię kredytową na prowadzenie działalności agroturystycznej: Kredyt mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej warunkiem jest ukończenie szkolenia z zakresu agroturystyki oraz prowadzenie działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym co najmniej przez okres do spłacenia kredytu ( prace związane z usługami agroturystycznymi nie może wykonywać pracownik najemny) środki mogą być przeznaczone na: adaptację i remonty budynków, modernizację budynków mieszkalnych (kanalizacja, c.o., woda, gaz), urządzanie pól namiotowych (w tym doprowadzenie wody i sanitariaty) kwota kredytu może stanowić nie więcej niż 80% wartości nakładów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 4 mln PLN oprocentowanie nie niższe niż 3% w skali roku, kredyt max. na 8 lat z możliwością zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kapitału

10 2. Program Agrolinia linia kredytowa dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na inwestycje w agroturystyce maksymalna kwota kredytu to 700 000 PLN, oprocentowanie jest zmienne kredyt udzielany jest maksymalnie na 10 lat z możliwością dwuletniej karencji udział własny nie może być niższy niż 20% planowanych nakładów w przypadku nowo uruchomionych inwestycji możliwe jest sfinansowanie 40% nakładów kredyty udzielne są za pośrednictwem banków: Spółdzielcza Grupa Bankowa GBW S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

11 Powiatowy Urząd Pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy Pracodawcy Pracodawcy (jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika), który poniósł koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, pod warunkiem jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, może być dokonana refundacja w wysokości nie przekraczającej 300% przeciętnego wynagrodzenia w wysokości uzgodnionej w umowie.

12 Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne Pracodawca Pracodawca (jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zatrudnia lub ma zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika) może otrzymać jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Refundacja może nastąpić w przypadku uprzedniego zawarcia umowy cywilno-prawnej pomiędzy pracodawcą a Starostą, gdy: - pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 12 miesięcy - po upływie 12 m-cy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunku określonego powyżej, t.j. dalszego zatrudniania osoby bezrobotnej.

13 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Starosta ze środków Funduszu Pracy może: - przyznawać bezrobotnemu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Bezrobotnemu może być przyznawane środki w wysokości uzgodnionej w umowie, nie przekraczającej 500% przeciętnego wynagrodzenia. - refundować koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej Bezrobotnemu mogą być refundowane koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa do wysokości 80% udokumentowanych kosztów, nie wyższej jednak niż przeciętne wynagrodzenie.

14 Polityka UE rozwoju obszarów wiejskich ObecnieLata 2007 - 2013 SPO Rolnictwo PROW Inicjatywa Wspólnotowa LEADER różne rodzaje programowania różne systemy zarządzania finansowego i kontroli Uproszczenie: jeden program jeden fundusz (EFRROW)* jeden system zarządzania finansowego i kontroli * Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 Cele polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 min. 10% EFRROW min. 10% EFRROW min. 25% EFRROW Oś I. Oś I. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś II. Ochrona środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś III. Różnicowanie gospodarki oraz podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich

16 Oś IV. - Oś IV. Działania typu LEADER - min. 2,5 % EFRROW (w Polsce) min. 5% (stare kraje UE) Pierwszym trzem osiom priorytetowym przypisano szereg szczegółowych działań. Zapisy dotyczące turystyki i agroturystyki mieszczą się w osi III, a także w osi IV (ma ona koncentrować się na realizacji celów osi III). Są to: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką szkolenie i informowanie nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrażanie

17 Zapisy dotyczące turystyki i agroturystyki odnaleźć można...... w projekcie Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013... w projekcie Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013... w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki 2007 – 2013 Wobec powyższego można mieć uzasadnione nadzieje na konkretne fundusze przeznaczone na rozwój turystyki, a co za tym idzie na rozwój naszego regionu i w przyszłości poprawę jakości życia mieszkańców.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "AGROTURYSTYKA – MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA GOSPODARSTW ŚRODKAMI UE „Forum Turystyczne i Agroturystyczne” Gmina Pszczew 25 kwietnia 2006 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google