Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH ORAZ NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ KURATORA OŚWIATY (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014 wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.)

2 Tabela: Metryczka Gminy Juchnowiec Kościelny 2014 wykonanie 2015 plan Liczba ludności gminy 15 458 15 454 stan na 30.06.2015r. Budżet gminy ogółem ( wykonanie 2014, plan 2015)42 965 221,5251 252 108 Wydatki ogółem z budżetu gminy na oświatę co stanowi % wydatków ogółem w całej gminie 18 301 924,84 41,35% 19 064 798 37,20% Budżet gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2 779,483 316,43 Wydatki bieżące gminy33 897 024,1238 738 103 Wydatki bieżące z budżetu gminy na oświatę co stanowi % wydatków bieżących w całej gminie 17 093 087,64 50,43% 18 395 703 47,49% Subwencja oświatowa 10 452 396,0010 974 099 Liczba uczniów/dzieci prowadzonych przez Gminę 1703 1748 stan na 15.10.2015r.

3 I. Stan organizacji placówek oświatowych Wyszczególnienie Zespół Szkół im. Jana Pawła w Kleosinie Gimnazjum Szkoła podstawowa Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Gimnazjum Szkoła podstawowa Przedszkole Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie Szkoła Podstawowa Punkt przedszkolny Przedszkole w Kleosinie Przedszkole

4 Tabela. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 WyszczególnienieLiczba uczniów Liczba oddziałów w tym 0IIIIIIIVVVI Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym 3391766783537494034 Szkoła Podstawowa w Kleosinie 5122373966756767074 Szkoła Podstawowa w Księżynie 1551043312220131016 2014/2015100650182205124113138120124 2013/2014 92645203122112131120123115 2012/201388945172111129119121117120

5 Tabela. Stan organizacji gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 WyszczególnienieLiczba uczniów Liczba oddziałów w tym IIIIII Gimnazjum w Juchnowcu Górnym131 6 464441 Gimnazjum w Kleosinie3021410391108 2014/2015 43320149135149 2013/2014 43320133153147 2012/2013 46823155150163

6 3. Organizacja przedszkoli W roku szkolnym 2014/2015 na terenie gminy Juchnowiec zameldowanych było 805 dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 3-6 lat. Wychowaniem przedszkolnym było objętych 656 dzieci, co stanowi 81,50 % wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na terenie gminy. Do przedszkoli i punktu przedszkolnego oraz do przedszkola niepublicznego na terenie gminy uczęszczało 264 dzieci oraz do oddziałów „0” uczęszczało 258 dzieci. Ponadto 134 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczało do placówek oświatowych w gminach ościennych takich jak: Białystok, Turośń Kościelna.

7 Tabela. Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 2014/2015 Lp.WyszczególnienieLiczba dzieci Liczba oddziałów 1. Przedszkole w Juchnowcu Górnym 251 2. Przedszkole w Kleosinie 1245 3. Punkt przedszkolny w Księżynie 753 4. Przedszkole niepubliczne „Kraina dziecka” 403 Ogółem 26412

8 Tabela. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach Lp.Wyszczególnienie Liczba dzieci 1.Przedszkola samorządowe w Białymstoku41 2. Przedszkola niepubliczne w Białymstoku 79 3. Przedszkole Niepubliczne „PUCHATEK” gm. Turośń Kościelna 11 4. Przedszkole Samorządowe gm. Turośń Kościelna 3 Razem 134

9 III. Kadra i system doskonalenia zawodowego W roku szkolnym 2014/2015 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny pracowało 169 nauczycieli zatrudnionych na 160,48 etatach, w tym 5 nauczycieli przebywało na całorocznym urlopie dla poratowania zdrowia, 1 nauczyciel na półrocznym urlopie oraz 1 nauczyciel na 1-miesięcznym urlopie. Ponadto na 49,25 etatach pracowało pracowników administracji i obsługi.

10 Tabela. Stan zatrudnienia nauczycieli. Placówki Liczba nauczycieli (ogółem) Nauczyciele w etatach stażyścikontraktowimianowanidyplomowaniRazem Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie 84 2,894,7914,0060,3482,02 Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 490,008,526,0033,5648,08 Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopocki w Księżynie 180,001,563,4410,2215,22 Przedszkole w Kleosinie 100,003,00 3,059,05 Punkt przedszkolny w Księżynie 82,004,000,060,056,11 RAZEM 1694,8921,5726,50107,22160,48

11 Wykres: Procent posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 2014/2015 (według SIO na dzień 31.03.2015)

12 IV. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów Ważnym ustawowym obowiązkiem gminy jest realizacja szeregu zadań w zakresie oświaty. Poszczególne rodzaje zadań przedstawiono poniżej. 1. Dowożenie uczniów do szkół. Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnym oraz uczniom zamieszkałych na terenie gminy, których droga z domu do szkoły obwodowej przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów szkół podstawowych (klas V i VI) oraz uczniów gimnazjów. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny były dowożone do szkoły Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym trzema autobusami. Dzieciom z terenu gminy Juchnowiec Kościelny a uczęszczającym do gimnazjum w Kleosinie refundowane były koszty biletów komunikacji publicznej. W roku szkolnym 2014/2015 zrefundowano 11 osobom koszty biletów komunikacji publicznej na łączną kwotę 6 720,00zł. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty gmina ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnym i ich opiekunów do placówek oświatowych w którym dziecko realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. W roku szkolnym 2014/2015 tj. od 1.09.2014r. do 30.06.2015r. dokonywano zwrotu kosztów 22 dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom na kwotę 136 257,68 zł.

13 2. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” Na realizację w/w zadania pozyskano środki finansowe od Wojewody Podlaskiego w ogólnej kwocie 15 775,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 59 uczniów i na ten cel wydatkowano 15 514,90 zł. 3. Pomoc materialna Pomoc materialna uczniom udzielana jest na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy materialnej wynosi 456,00zł netto na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. W roku szkolnym 2014/2015 stypendium szkole zostało przyznane 205 uczniom. Sprawy z zakresu pomocy materialnej prowadzi Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.

14 4. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat Kontrolę nad spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na trenie gminy oraz prowadzenie ewidencji spełniania ww. obowiązku ustawa (art. 19 ust. 1) powierzyła gminom. W roku szkolnym 2014/2015 na terenie gminy Juchnowiec Kościelny było zameldowanych 578 osób w wieku 16-18 lat, w tym: - 180 uczniów – realizowało obowiązek szkolny w gimnazjach, - 344 uczniów – spełniało obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, - 3 uczniów – było zameldowanych, lecz nie zamieszkiwali na terenie gminy, - 18 uczniów – spełniało obowiązek szkolny w szkołach poza granicami kraju, Z rozeznania Urzędu Gminy wynika, iż uczniowie zamieszkują zagranicą. 5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę Wójt Gminy przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe w postaci dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy. W roku szkolnym 2014/2015 wydanych zostało 6 decyzje na łączną kwotę 31 101 złotych.

15 V. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I EGZAMINU W GIMNAZJACH

16 Tabela. Średnie wyniki sprawdzianu w poszczególnych gminach z powiatu białostockiego PowiatGminaLiczba szkółLiczba uczniów Procent punktówOdchylenie standardowe (%) białostocki Wasilków 2 1067118 Łapy 8 1716519 Dobrzyniewo Duże 6746720 Supraśl 3746218 Juchnowiec Kościelny 31236620 Poświętne 1 326514 Turośń Kościelna 3437218 Choroszcz 3 956518 Michałowo 1 385215 Tykocin 2 656118 Czarna Białostocka 2946118 Zabłudów 4 826021 Gródek 2 326121 Zawady 2 245917 Suraż 1 136519

17 Średni wynik ze sprawdzianu 2015r.

18 Analiza średnich wyników sprawdzianu w szkołach – część 1 ogólna (język polski i matematyka ogółem) W roku szkolnym 2014/2015 sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej zawierał 27 zadań, w tym 13 z języka polskiego i 14 z matematyki sprawdzający umiejętności złożone, w tym analizowanie i interpretowanie informacji, planowanie i realizowanie rozwiązania. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 41 punktów, w tym 21 punktów z języka polskiego i 20 z matematyki. Liczba uczniów Średni wynik (%) Pozycja wyniku szkoły w skali staninowej Kraj 67 Woj. podlaskie67 Powiat białostocki64 Juchnowiec Kościelny (gmina)12366 Szkoła Podstawowa w Kleosinie 7470 6 wyżej średniej Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie 1661 4 niżej średniej Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym 3360 3 niski

19 Mapa 1: Średnie wyniki sprawdzianu w gminach – cześć 1 (ogółem)

20 Analiza średnich wyników sprawdzianu w szkołach – część 1 (język polski) Liczba uczniów Średni wynik (%) Odchylenie Standardowe (%) Kraj 73 Woj. podlaskie72 Powiat białostocki70 Juchnowiec Kościelny (gmina)1237118 Szkoła Podstawowa w Kleosinie 74 16 Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie 167017 Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym 336521

21 Mapa 2: Średnie wyniki sprawdzianu w gminach – cześć 1 (język polski)

22 Analiza średnich wyników sprawdzianu w szkołach – część 1 (matematyka) Liczba uczniów Średni wynik (%) Odchylenie Standardowe (%) Kraj 61 Woj. podlaskie61 Powiat białostocki58 Juchnowiec Kościelny (gmina)1236127 Szkoła Podstawowa w Kleosinie 746526 Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie 165128 Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym335528

23 Mapa 3: Średnie wyniki sprawdzianu w gminach – część 1 (matematyka)

24 Analiza średnich wyników sprawdzianu w szkołach – część 2 (język angielski) Liczba uczniów Średni wynik (%) Pozycja wyniku szkoły w skali staninowej Kraj 78 77 Woj. podlaskie Powiat białostocki75 Juchnowiec Kościelny (gmina)12379 Szkoła Podstawowa w Kleosinie 7484 7 wysoki Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie 1676 5 średni Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym 3370 4 niżej średni

25 Mapa 4: średnie wyniki sprawdzianu w gminach – część 2 (język angielski)

26 Analiza egzaminu gimnazjalnego

27 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

28 Wyniki egzaminu gimnazjalnego cześć humanistyczna - język polski Liczba uczniów Cześć humanistyczna język polski Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali dziewięcio- stopniowej Kraj 62 15 Woj. podlaskie 62 Powiat białostocki 62 Juchnowiec Kościelny (gmina) 14767 Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 396316 6 wyżej średniej Gimnazjum w Kleosinie 1086915 7 wysoki

29 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wos w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

30 Wyniki egzaminu gimnazjalnego cześć humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie Liczba uczniów Cześć humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali dziewięcio- stopniowej (staninowej) Kraj 64 15 Woj. podlaskie65 Powiat białostocki64 Juchnowiec Kościelny (gmina)14771 Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 397015 7 wysoki Gimnazjum w Kleosinie 1087115 7 wysoki

31 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

32 Wyniki egzaminu gimnazjalnego cześć matematyczno - przyrodnicza - matematyka Liczba uczniów Cześć matematyczno-przyrodnicza Matematyka Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali dziewięcio- stopniowej (staninowej) Kraj 48 23 Woj. Podlaskie50 Powiat białostocki49 Juchnowiec Kościelny (gmina)14755 Gimnazjum w Kleosinie 1085823 7 wysoki Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 394823 5 średni

33 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

34 Wyniki egzaminu gimnazjalnego cześć matematyczno- przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze Liczba uczniów Cześć matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali dziewięcio- stopniowej (staninowej) Kraj 50 19 Woj. podlaskie 51 Powiat białostocki51 Juchnowiec Kościelny (gmina)14757 Gimnazjum w Kleosinie 1085919 8 bardzo wysoki Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 395017 6 wyżej średni

35 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

36 Wyniki egzaminu gimnazjalnego język angielski - poziom podstawowy Liczba uczniów Język angielski Poziom podstawowy Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali dziewięcio- stopniowej (staninowej) Kraj 67 21 Woj. podlaskie 68 Powiat białostocki67 Juchnowiec Kościelny (gmina)13574 Gimnazjum w Kleosinie 967919 7 wysoki Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 396421 5 średni

37 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

38 Wyniki egzaminu gimnazjalnego język angielski – poziom rozszerzony Liczba uczniów Język angielski Poziom rozszerzony Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali pięcio- stopniowej (staninowej) Kraj 48 Woj. podlaskie49 Powiat białostocki47 Juchnowiec Kościelny (gmina)1355729 Gimnazjum w Kleosinie966327 Gimnazjum w Juchnowcu Górnym394128

39 Wyniki egzaminu gimnazjalnego język niemiecki – poziom podstawowy Liczba uczniów Język niemiecki Poziom podstawowy Średni wynik % Odchylenie standardowe % Pozycja gminy w skali pięcio- Stopniowej (staninowej) Kraj 57 Woj. podlaskie55 Powiat białostocki55 Juchnowiec Kościelny (gmina)126822 Gimnazjum w Kleosinie126822 7 wysoki

40 3. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) – gimnazjum - wskaźniki trzyletnie Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Metoda ta służy przede wszystkim : - szkołom - dyrektorzy dzięki analizie wyników egzaminacyjnych mogą zobaczyć mocne i słabe strony nauczania w swojej placówce. - samorządom - bez wchodzenia w kompetencje nadzoru pedagogicznego mogą one monitorować efektywność nauczania w szkołach na swoim terenie. - uczniom i rodzicom w chwili podejmowania decyzji o wyborze szkoły.

41

42

43

44

45

46

47 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym

48 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badan zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarzadzanie szkoła lub placówka służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

49 Poziom spełniania wymagań państwa

50

51

52 WNIOSKI

53 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Kleosinie

54 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewolucji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badan zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarzadzanie szkoła lub placówka służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

55 Poziom spełniania wymagań państwa

56

57 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google