Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH ORAZ NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ KURATORA OŚWIATY (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014 wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.)

2 Tabela: Metryczka Gminy Juchnowiec Kościelny
2014 wykonanie 2015 plan Liczba ludności gminy  15 458 15 454 stan na r. Budżet gminy ogółem ( wykonanie 2014, plan 2015) ,52 Wydatki ogółem z budżetu gminy na oświatę co stanowi % wydatków ogółem w całej gminie 18  ,84 41,35% 19  37,20% Budżet gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca  2 779,48 3 316,43 Wydatki bieżące gminy ,12 Wydatki bieżące z budżetu gminy na oświatę co stanowi % wydatków bieżących w całej gminie ,64 50,43% 47,49% Subwencja oświatowa  10  ,00 Liczba uczniów/dzieci prowadzonych przez Gminę  1703 1748 stan na r.

3 I. Stan organizacji placówek oświatowych
Wyszczególnienie Zespół Szkół im. Jana Pawła w Kleosinie  Gimnazjum   Szkoła podstawowa  Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym  Przedszkole   Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie  Szkoła Podstawowa Punkt przedszkolny  Przedszkole w Kleosinie Przedszkole

4 Tabela. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015
Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba oddziałów w tym I II III IV V VI Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym 339 17 66 78 35 37 49 40 34 Szkoła Podstawowa w Kleosinie 512 23 73 96 67 56 76 70 74 Szkoła Podstawowa w Księżynie 155 10 43 31 22 20 13 16 2014/2015 1006 50 182 205 124 113 138 120 2013/2014  926 45 203 122 112 131 123 115 2012/2013 889 172 111 129 119 121 117

5 Tabela. Stan organizacji gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015
Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba oddziałów w tym I II III Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 131 6 46 44 41 Gimnazjum w Kleosinie 302 14 103 91 108 2014/2015 433 20 149 135 2013/2014  133 153 147 2012/2013  468 23 155 150 163

6 3. Organizacja przedszkoli
W roku szkolnym 2014/2015 na terenie gminy Juchnowiec zameldowanych było 805 dzieci w wieku przedszkolnym tj. od 3-6 lat. Wychowaniem przedszkolnym było objętych 656 dzieci, co stanowi 81,50 % wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na terenie gminy. Do przedszkoli i punktu przedszkolnego oraz do przedszkola niepublicznego na terenie gminy uczęszczało 264 dzieci oraz do oddziałów „0” uczęszczało 258 dzieci. Ponadto 134 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczało do placówek oświatowych w gminach ościennych takich jak: Białystok, Turośń Kościelna.

7 Tabela. Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 2014/2015
Lp. Wyszczególnienie Liczba dzieci Liczba oddziałów 1. Przedszkole w Juchnowcu Górnym 25 1 2. Przedszkole w Kleosinie 124 5 3. Punkt przedszkolny w Księżynie 75 3 4. Przedszkole niepubliczne „Kraina dziecka” 40 Ogółem 264 12

8 Tabela. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach
Lp. Wyszczególnienie Liczba dzieci 1. Przedszkola samorządowe w Białymstoku 41 2. Przedszkola niepubliczne w Białymstoku 79 3. Przedszkole Niepubliczne „PUCHATEK” gm. Turośń Kościelna 11 4. Przedszkole Samorządowe 3 Razem 134

9 III. Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2014/2015 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny pracowało 169 nauczycieli zatrudnionych na 160,48 etatach, w tym 5 nauczycieli przebywało na całorocznym urlopie dla poratowania zdrowia, 1 nauczyciel na półrocznym urlopie oraz 1 nauczyciel na 1-miesięcznym urlopie. Ponadto na 49,25 etatach pracowało pracowników administracji i obsługi.

10 Tabela. Stan zatrudnienia nauczycieli.
Placówki Liczba nauczycieli (ogółem) Nauczyciele w etatach stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Razem Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie 84 2,89 4,79 14,00 60,34 82,02 Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 49 0,00 8,52 6,00 33,56 48,08 Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopocki w Księżynie 18 1,56 3,44 10,22 15,22 Przedszkole w Kleosinie 10 3,00 3,05 9,05 Punkt przedszkolny w Księżynie 8 2,00 4,00 0,06 0,05 6,11 RAZEM 169 4,89 21,57 26,50 107,22 160,48

11 Wykres: Procent posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 2014/2015 (według SIO na dzień )

12 IV. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów
Ważnym ustawowym obowiązkiem gminy jest realizacja szeregu zadań w zakresie oświaty. Poszczególne rodzaje zadań przedstawiono poniżej. 1. Dowożenie uczniów do szkół.   Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnym oraz uczniom zamieszkałych na terenie gminy, których droga z domu do szkoły obwodowej przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów szkół podstawowych (klas V i VI) oraz uczniów gimnazjów. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny były dowożone do szkoły Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym trzema autobusami. Dzieciom z terenu gminy Juchnowiec Kościelny a uczęszczającym do gimnazjum w Kleosinie refundowane były koszty biletów komunikacji publicznej. W roku szkolnym 2014/2015 zrefundowano 11 osobom koszty biletów komunikacji publicznej na łączną kwotę ,00zł. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty gmina ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnym i ich opiekunów do placówek oświatowych w którym dziecko realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. W roku szkolnym 2014/2015 tj. od r. do r. dokonywano zwrotu kosztów 22 dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom na kwotę ,68 zł.

13 2. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
2. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” Na realizację w/w zadania pozyskano środki finansowe od Wojewody Podlaskiego w ogólnej kwocie ,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 59 uczniów i na ten cel wydatkowano ,90 zł. 3. Pomoc materialna Pomoc materialna uczniom udzielana jest na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy materialnej wynosi 456,00zł netto na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. W roku szkolnym 2014/2015 stypendium szkole zostało przyznane 205 uczniom. Sprawy z zakresu pomocy materialnej prowadzi Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.

14   Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat Kontrolę nad spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat zamieszkałą na trenie gminy oraz prowadzenie ewidencji spełniania ww. obowiązku ustawa (art. 19 ust. 1) powierzyła gminom. W roku szkolnym 2014/2015 na terenie gminy Juchnowiec Kościelny było zameldowanych 578 osób w wieku lat, w tym: uczniów – realizowało obowiązek szkolny w gimnazjach, uczniów – spełniało obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, - 3 uczniów – było zameldowanych, lecz nie zamieszkiwali na terenie gminy, uczniów – spełniało obowiązek szkolny w szkołach poza granicami kraju, Z rozeznania Urzędu Gminy wynika, iż uczniowie zamieszkują zagranicą. 5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych Na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez pracodawcę Wójt Gminy przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe w postaci dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy. W roku szkolnym 2014/2015 wydanych zostało 6 decyzje na łączną kwotę złotych.

15 V. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I EGZAMINU W GIMNAZJACH

16 Tabela. Średnie wyniki sprawdzianu w poszczególnych gminach z powiatu białostockiego
Liczba szkół Liczba uczniów Procent punktów Odchylenie standardowe (%) białostocki Wasilków 2 106 71 18 Łapy 8 171 65 19 Dobrzyniewo Duże 6 74 67 20 Supraśl 3 62 Juchnowiec Kościelny 123 66 Poświętne 1 32 14 Turośń Kościelna 43 72 Choroszcz 95 Michałowo 38 52 15 Tykocin 61 Czarna Białostocka 94 Zabłudów 4 82 60 21 Gródek Zawady 24 59 17 Suraż 13

17 Średni wynik ze sprawdzianu 2015r.

18 Pozycja wyniku szkoły w skali staninowej
Analiza średnich wyników sprawdzianu w szkołach – część 1 ogólna (język polski i matematyka ogółem) W roku szkolnym 2014/2015 sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej zawierał 27 zadań, w tym 13 z języka polskiego i 14 z matematyki sprawdzający umiejętności złożone, w tym analizowanie i interpretowanie informacji, planowanie i realizowanie rozwiązania. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 41 punktów, w tym 21 punktów z języka polskiego i 20 z matematyki. Liczba uczniów Średni wynik (%) Pozycja wyniku szkoły w skali staninowej Kraj 67 Woj. podlaskie Powiat białostocki 64 Juchnowiec Kościelny (gmina) 123 66 Szkoła Podstawowa w Kleosinie  74 70 6 wyżej średniej Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie  16 61 4 niżej średniej Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym  33 60 3 niski

19 Mapa 1: Średnie wyniki sprawdzianu w gminach – cześć 1 (ogółem)

20 Analiza średnich wyników sprawdzianu w szkołach – część 1 (język polski)  
Liczba uczniów Średni wynik (%) Odchylenie Standardowe (%) Kraj 73 Woj. podlaskie 72 Powiat białostocki 70 Juchnowiec Kościelny (gmina) 123 71 18 Szkoła Podstawowa w Kleosinie  74 16 Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie  17 Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym  33 65 21

21 Mapa 2: Średnie wyniki sprawdzianu w gminach – cześć 1 (język polski)

22 Analiza średnich wyników sprawdzianu w szkołach – część 1 (matematyka)
Liczba uczniów Średni wynik (%) Odchylenie Standardowe (%) Kraj 61 Woj. podlaskie Powiat białostocki 58 Juchnowiec Kościelny (gmina) 123 27 Szkoła Podstawowa w Kleosinie  74 65 26 Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie  16 51 28 Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym 33 55

23 Mapa 3: Średnie wyniki sprawdzianu w gminach – część 1 (matematyka)

24 Analiza średnich wyników sprawdzianu w szkołach – część 2 (język angielski)  
Liczba uczniów Średni wynik (%) Pozycja wyniku szkoły w skali staninowej Kraj 78 77 Woj. podlaskie Powiat białostocki 75 Juchnowiec Kościelny (gmina) 123 79 Szkoła Podstawowa w Kleosinie  74 84 7 wysoki Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie  16 76 5 średni Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym  33 70 4 niżej średni

25 Mapa 4: średnie wyniki sprawdzianu w gminach – część 2 (język angielski)

26 Analiza egzaminu gimnazjalnego

27 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

28 Wyniki egzaminu gimnazjalnego cześć humanistyczna - język polski
Liczba uczniów Cześć humanistyczna język polski  Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali dziewięcio-stopniowej  Kraj 62 15 Woj. podlaskie Powiat białostocki Juchnowiec Kościelny (gmina) 147 67 Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 39 63 16 6 wyżej średniej Gimnazjum w Kleosinie 108 69 7 wysoki

29 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wos w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

30 Historia i wiedza o społeczeństwie
Wyniki egzaminu gimnazjalnego cześć humanistyczna - historia i wiedza o społeczeństwie Liczba uczniów Cześć humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie  Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali dziewięcio-stopniowej (staninowej) Kraj 64 15 Woj. podlaskie 65 Powiat białostocki Juchnowiec Kościelny (gmina) 147 71 Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 39 70 7 wysoki Gimnazjum w Kleosinie 108

31 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

32 Cześć matematyczno-przyrodnicza
Wyniki egzaminu gimnazjalnego cześć matematyczno - przyrodnicza - matematyka Liczba uczniów Cześć matematyczno-przyrodnicza Matematyka Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali dziewięcio-stopniowej (staninowej) Kraj 48 23 Woj. Podlaskie 50 Powiat białostocki 49 Juchnowiec Kościelny (gmina) 147 55 Gimnazjum w Kleosinie 108 58 7 wysoki Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 39 5 średni

33 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

34 Cześć matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze
Wyniki egzaminu gimnazjalnego cześć matematyczno-przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze Liczba uczniów Cześć matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali dziewięcio-stopniowej (staninowej) Kraj 50 19  Woj. podlaskie 51 Powiat białostocki Juchnowiec Kościelny (gmina) 147 57 Gimnazjum w Kleosinie 108 59 19 8 bardzo wysoki Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 39 17 6 wyżej średni

35 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

36 Wyniki egzaminu gimnazjalnego język angielski - poziom podstawowy
Liczba uczniów Język angielski Poziom podstawowy Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali dziewięcio-stopniowej (staninowej) Kraj 67 21 Woj. podlaskie 68 Powiat białostocki Juchnowiec Kościelny (gmina) 135 74 Gimnazjum w Kleosinie 96 79 19 7 wysoki Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 39 64 5 średni

37 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w gminach w skali pięciostopniowej ustalonej na podstawie średnich wyników gmin województwa podlaskiego

38 Wyniki egzaminu gimnazjalnego język angielski – poziom rozszerzony
Liczba uczniów Język angielski Poziom rozszerzony Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) Pozycja szkoły w skali pięcio- stopniowej (staninowej) Kraj 48 Woj. podlaskie 49 Powiat białostocki 47 Juchnowiec Kościelny (gmina) 135 57 29 Gimnazjum w Kleosinie 96 63 27 Gimnazjum w Juchnowcu Górnym 39 41 28

39 Wyniki egzaminu gimnazjalnego język niemiecki – poziom podstawowy
Liczba uczniów Język niemiecki Poziom podstawowy Średni wynik % Odchylenie standardowe % Pozycja gminy w skali pięcio- Stopniowej (staninowej) Kraj 57 Woj. podlaskie 55 Powiat białostocki Juchnowiec Kościelny (gmina) 12 68 22 Gimnazjum w Kleosinie 7 wysoki 

40 3. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) – gimnazjum - wskaźniki trzyletnie
Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.  Metoda ta służy przede wszystkim : - szkołom - dyrektorzy dzięki analizie wyników egzaminacyjnych mogą zobaczyć mocne i słabe strony nauczania w swojej placówce. - samorządom - bez wchodzenia w kompetencje nadzoru pedagogicznego mogą one monitorować efektywność nauczania w szkołach na swoim terenie. - uczniom i rodzicom w chwili podejmowania decyzji o wyborze szkoły.

41

42

43

44

45

46

47 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Juchnowcu Górnym

48 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badan zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarzadzanie szkoła lub placówka służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

49 Poziom spełniania wymagań państwa

50

51

52 WNIOSKI

53 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Kleosinie

54 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewolucji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badan zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarzadzanie szkoła lub placówka służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

55 Poziom spełniania wymagań państwa

56

57 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google