Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie ze Starostami, Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami Małopolski Agata Szuta I Małopolski Wicekurator Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie ze Starostami, Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami Małopolski Agata Szuta I Małopolski Wicekurator Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie ze Starostami, Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami Małopolski Agata Szuta I Małopolski Wicekurator Oświaty

2 Tematyka 1.Zadania Małopolskiej Oświaty w roku szkolnym 2009/2010. 2.Edukacyjna Wartość Dodana w gimnazjach małopolskich.

3 Zadania Małopolskiej Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

4 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2009/2010 1.Monitorowanie przygotowania szkół i placówek do obniżenia wieku szkolnego. 2.Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

5 Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Szkoły wszystkich typów Zgodność organizacji nauczania w szkołach z obowiązującymi przepisami prawa w części dotyczącej liczby godzin zajęć edukacyjnych. Szkoły ponadgimnazjalne ogólnodostępne Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych.

6 Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe 1.Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego. 2.Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

7 Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Centra kształcenia praktycznego Zgodność realizacji praktycznej nauki zawodu z przepisami prawa. Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Zgodność organizacji dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych z przepisami prawa. Centra kształcenia ustawicznego Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

8 Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Specjalne ośrodki wychowawcze Realizacja zadań przez zespół wychowawczy działający w placówce. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych w zakresie liczby godzin i rodzaju z przepisami praw oraz zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

9 Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Prawidłowość organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych i zespołowych). Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii Zgodność przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu wychowanków z przepisami prawa.

10 Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie: 1) dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 2) przystąpienie ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficzne trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.

11 Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Placówki doskonalenia nauczycieli 1.Zgodność organizacji kursów kwalifikacyjnych z przepisami prawa. 2.Realizacja zadań doradców metodycznych.

12 Najwa ż niejsze zadania do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Wdrażania reformy programowej w: przedszkolach, przedszkolach, klasach pierwszych szkół podstawowych oraz klasach pierwszych szkół podstawowych oraz klasach pierwszych gimnazjów. klasach pierwszych gimnazjów.

13 Najwa ż niejsze zadania do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja przyjętego przez Radę Ministrów Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – RADOSNA SZKOŁA Koszt programu - 2 438 mln zł, w tym 1 278 mln zł z budżetu Państwa Środki przeznaczone są na: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz utworzenie lub modernizację placów zabaw utworzenie lub modernizację placów zabaw

14 Najwa ż niejsze zadania do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Wdrażanie nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Doskonalenie organizacji procesu kształcenia, w tym prawidłowe i korzystne dla uczniów realizowanie godzin zajęć wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Doskonalenie jakości prawa wewnętrznego w szkołach i placówkach, w szczególności statutów oraz upowszechnianie tego prawa.

15 Najwa ż niejsze zadania do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 Przygotowania przedszkoli i szkół podstawowych w tworzeniu dobrych warunków opieki, kształcenia i wychowania dzieci sześcioletnich oraz do realizacji obowiązku przedszkolnego dzieci 5-letnich oraz obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich.

16 Edukacyjna Wartość Dodana [EWD] w gimnazjach małopolskich

17 Metoda EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania Wskaźnik EWD dla gimnazjum mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskali uczniowie w porównaniu do gimnazjów w całej Polsce o danym poziomie zasobów na wejściu (takim samym wyniku sprawdzianu po klasie szóstej).

18 Metoda EWD Wskaźnik ma charakter względny, czyli służy do porównywania szkół. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania. Wartość ujemna EWD wskazuje na niższą niż przeciętna efektywność.

19 Kategorie gimnazjów 1. Szkoły neutralne - gimnazja, w których notuje się zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. 2. Szkoły sukcesu - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. 3. Szkoły wspierające - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. 4. Szkoły wymagające pomocy - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. 5. Szkoły niewykorzystanych możliwości - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności kształcenia.

20 Kategorie gimnazjów 1. Szkoły neutralne – EWD = 0, wynik egzaminu = 100. 2. Szkoły sukcesu – EWD > 0, wynik egzaminu > 100. 3. Szkoły wspierające – EWD > 0, wynik egzaminu 100. 4. Szkoły wymagające pomocy – EWD 0, wynik egzaminu < 100. 5. Szkoły niewykorzystanych możliwości – EWD 0, wynik egzaminu >100.

21 EWD = 6, wynik egzaminu = 118. Szkoła sukcesu

22 EWD = 3, wynik egzaminu = 104. Szkoła sukcesu

23 EWD = - 3, wynik egzaminu = 98. Szkoła wymagająca pomocy

24

25

26

27

28

29

30 Podsumowanie 1.Wartość wskaźnika EWD wskazuje, na ile wysokie/niskie wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskali uczniowie danego gimnazjum w porównaniu do gimnazjów w całej Polsce o danym poziomie zasobów na wejściu. 2.Pozycja szkoły określona na podstawie wyników z lat 2006-2008 może stanowić podstawę do określenia trendu w przyszłości.

31 Podsumowanie 3.Wiele gimnazjów w małych miejscowościach w województwie nie ma wpływu na wynik rekrutacji, a tym samym na poziom uczniów na wejściu, gdyż są to jedyne gimnazja w okolicy i nie trafią do nich dobrzy uczniowie z odległych miejscowości. 4.Szkoły sukcesu powinny rozpowszechnić informacje, w jaki sposób osiągają tak dobre wyniki i czy możliwe jest ich utrzymanie w przyszłości. 5.Szkoły wspierające powinny upowszechnić informację o uzyskanych efektach swojej pracy w środowisku lokalnym i wśród uczniów w celu dowartościowania nauczycieli.

32 Podsumowanie 6.Szkoły niewykorzystanych możliwości i szkoły neutralne powinny podjąć działania ukierunkowane na właściwe wykorzystanie potencjału uczniów, a które w efekcie spowodują wzrost wskaźnika EWD. 7. Szkoły wymagające wsparcia powinny uzyskać szczególną pomoc ze strony organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego, aby sukcesywnie zmierzały do poprawy efektywności kształcenia.


Pobierz ppt "Spotkanie ze Starostami, Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami Małopolski Agata Szuta I Małopolski Wicekurator Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google