Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Delegatura w Sieradzu

2 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 14 maja 2013 r. poz. 560) weszło w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; za wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, 6, 13, 14 oraz 16, które weszło w życie z dniem 1 września 2013 r. Zmiany dotyczą zapisów § 2,7,8,dodany 8a,9,10,14,16,17,18,19,20,21,22. Wybrane zmiany: rezygnacja z dotychczasowych obszarów ewaluacji: efekty, procesy, funkcjonowanie w środowisku, zarządzanie; pozostają same wymagania określone dla poszczególnych typów szkół i placówek),

3 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B określone w Zał. do rozp. MEN z dnia 10 maja 2013 r.

4 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
I. Wymagania wobec przedszkoli, dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz form wychowania przedszkolnego innych niż przedszkole lub oddział przedszkolny (12)

5 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
II. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (12)

6 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
III. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych (5)

7 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych (8)

8 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
V. Wymagania wobec specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (6)

9 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
VI. Wymagania wobec MOW, MOS,SOSW, (11)

10 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
§ 2 – ( rezygnacja z obszarów ewaluacji, pozostają jedynie wymagania), ewaluacja całościowa – ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana w zakresie wszystkich wymagań, które są określone w zał. do rozp. ewaluacja problemowa – ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana w zakresie wybranych wymagań, które są określone w zał. do rozp.

11 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
§ 8 – uchyla się zapis ust. 4 o uwzględnianiu wyników ewaluacji wewnętrznej w ewaluacji zewnętrznej; - w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej, zespół wyznaczony do przeprowadzenia ewaluacji przedstawia zakres i harmonogram ewaluacji na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki

12 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
§ 8a - …osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, są wybierane przez zespół … § 9 – zmiana zapisu w sprawie terminu przedstawienia wyników i wstępnych wniosków z ewaluacji, zmiana zapisu w sprawie terminu sporządzenia raportu, o zakończeniu ewaluacji i możliwości zapoznania się z raportem, dyrektor szkoły lub placówki informuje w terminie 3 dni od otrzymania raportu radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły, jeśli została utworzona,

13 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
§ 10 – w przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty; w przypadku szkoły niepublicznej – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy i wyznacza termin jego realizacji. W tym przypadku w terminie 3 lat organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza ewaluację całościową

14 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
§ 21 – dyrektor szkoły lub placówki opracowuje i przedstawia plan nadzoru pedagogicznego do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan; plan uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym - zmiana zapisu dot. zawartości planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły lub placówki; m.in. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań / poprzednio – tematyka szkoleń i narad dla nauczycieli § 22 – dyrektor szkoły lub placówki do dnia 31 sierpnia przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru.

15 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
W odniesieniu do konkretnych wymagań określonych w zał. do rozporządzeniu stosowane są następujące KRYTERIA ewaluacyjne (aksjologiczne): POWSZECHNOŚĆ – ADEKWATNOŚĆ SYSTEMOWOŚĆ - UŻYTECZNOŚĆ RÓŻNORODNOŚĆ – SKUTECZNOŚĆ ZESPOŁOWE DZIAŁANIE- SPÓJNOŚĆ PARTYCYPACJA – PRZYDATNOŚĆ RÓWNOŚĆ - ZAANGAŻOWANIE

16 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Nawiązując do informacji ze sprawowanego nadzoru zachęcam do przyjrzenia się w zespołowej analizie wymaganiom w aspekcie spełniania KRYTERIÓW OPERACYJNYCH ale i AKSJOLOGICZNYCH, od spełnienia których zależy ustalenie poziomu (A,B,C,D,E), po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej. Każdy wyraz oddzielnie i w kontekście całego wymagania, kluczowe wyrazy, co oznaczają dla spełniania wymagania. Co szkoła powinna robić i jak? Czy jest pomysł na działania systemowe? Czy podejmowane działania i efekty są przedmiotem zespołowej refleksji rady pedagogicznej i analizy? Czy analizie poddaje się jakościowe działania? Czy analizie poddawane są formułowane wnioski wynikające z realizowanych zadań?

17 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Ewaluacje całościowe /9 /zgodnie z zał. do rozp. MEN Przedszkola – 4 /I. wymagania (12) Szkoły różnych typów – 5 /II. wymagania (12)

18 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Ewaluacje problemowe zgodnie ze wskazaniem MEN /51/ Przedszkola -11/I. wymagania: 2, 3, 5 Szkoły – 35 /II. wymagania: 2, 3, 5 Inne placówki – 5 /III. wymagania:1, 3; IV. wymagania: 5, 6, 7; V. wymagania: 1, 2

19 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Ewaluacje problemowe zgodnie ze wskazaniem Łódzkiego Kuratora Oświaty /22 Przedszkola – 12 /I. wymagania: 7,8 Szkoły różnych typów – 10/II. Wymagania: 4, 7, 9

20 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Kontrole planowe /138/ Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - (2 - ZSZ); (1 -T); (2- Szkoła policealna) Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły - (2 T)

21 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Wybór podręczników szkolnych - (17 SP; 9GM) Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum – ( 8 GM) Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej ( 17 SP)

22 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej – (18 SP) Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych – (12 PM, 17 SP, 8 GM)

23 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole – ( 9 SP, 5 GM) Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej – (1 SP, 1 GM, 4 LO, 1 ZSZ, 3 Sz. Policealne)

24 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty – (1)

25 Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014
Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania szkół i placówek. Wspomaganie szkół i placówek realizowane będzie w szczególności poprzez: Przygotowanie i upowszechnienie analizy wyników oraz wniosków wynikających z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych i kontroli planowych i doraźnych. Promowanie wykorzystania wyników ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Udzielanie pomocy szkołom i placówkom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google