Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA 1 GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA 1 GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA."— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA 1 GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA

2 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Działalność obejmująca zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych. Przez zapas magazynowy rozumie się taką ilość dóbr materialnych, które gromadzone w magazynie zapewniają prawidłową i rytmiczną działalność handlową, usługową czy produkcyjną. GOSPODARKA MAGAZYNOWA GOSPODARKA MAGAZYNOWA TO

3 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Według polskiej normy PN-84/N-01800 GOSPODARKA MAGAZYNOWA MAGAZYN TO

4 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Zespół czynności związany z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i wydawaniem dóbr materialnych (zapasów), realizowanych przez etatowych pracowników magazynu, w przystosowanych do tego poszczególnych strefach magazynu i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych procesu magazynowego. GOSPODARKA MAGAZYNOWA MAGAZYNOWANIE TO

5 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA  Maksymalizacja wykorzystania przestrzeni składowej,  Minimalizacja operacji – manipulacji wewnętrznych. GOSPODARKA MAGAZYNOWA DWA PODSTAWOWE CELE:

6 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Ze względu na wpływ otoczenia magazyny dzielimy na:  budowle otwarte,  budowle półotwarte,  budowle zamknięte. Ze względu na mobilność:  magazyny stacjonarne,  magazyny ruchome (polowe). Ze względu na wymogi składowania:  magazyny materiałów niebezpiecznych,  magazyny specjalistyczne. GOSPODARKA MAGAZYNOWA PODZIAŁ MAGAZYNÓW – MOŻLIWE PODEJŚCIA

7 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Ze względu na postaci ładunków:  magazyny jednostek ładunkowych,  magazyny ładunków zbiornikowych,  place składowe. Ze względu na przeznaczenie rozróżniamy:  magazyny przemysłowe,  magazyny sieci dystrybucyjnych,  magazyny usługowe,  magazyny rolnicze,  magazyny spedycyjne,  magazyny celne,  magazyny rezerw państwowych. GOSPODARKA MAGAZYNOWA PODZIAŁ MAGAZYNÓW – MOŻLIWE PODEJŚCIA

8 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Ze względu na rodzaj zapasów: magazyny surowcowe, magazyny produkcyjne, magazyny produktów produkcji w toku, magazyny części zamiennych, magazyny materiałów pomocniczych, magazyny ubiorów ochronnych i sprzętu ochrony osobistej, magazyny wyrobów handlowych, magazyny opakowań, magazyny odpadów i inne. GOSPODARKA MAGAZYNOWA PODZIAŁ MAGAZYNÓW – MOŻLIWE PODEJŚCIA

9 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA TYPY MAGAZYNÓW ZE WZGLĘDU NA UKŁAD TECHNOLOGICZNY  przepływie prostym = przelotowy,  przepływie powrotnym = workowy lub typu U,  przepływie kątowym: lewoskrętny lub prawoskrętny wejściewyjście wejście wyjście wejście

10 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA  przyjmowanie,  składowanie,  kompletacja,  wydawanie. O możliwości realizacji tych czterech podstawowych faz magazynowania decyduje struktura magazynu. GOSPODARKA MAGAZYNOWA FAZY MAGAZYNOWANIA

11 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA 8 8 99 5 7 5 1 6 10 3 2 4 11 7 - rejon postoju środków transportu 8 - rejon ppoż 9 - rampa 10 - droga główna 11 - drogi technologiczne 1 - rejon składowania 2 - rejon kompletacji 3 - rejon przyjmowania 4 - rejon wydawania 5 - rejon administracyjno - socjalny 6 - rejon ładowania akumulatorów PRZYKŁADOWA STRUKTURA MAGAZYNU GOSPODARKA MAGAZYNOWA

12 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Przyjmowanie obejmuje:  rozładunek środków transportu,  sortowanie,  identyfikację,  kontrolę ilościową i jakościową,  przygotowanie towarów do składowania,  przekazywanie dostawy do strefy składowania. GOSPODARKA MAGAZYNOWA FAZY MAGAZYNOWANIA

13 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Składowanie obejmuje:  odbiór towarów ze strefy przyjęć,  rozmieszczenie towarów w strefach składowych podzielonych w zależności od: - typu jednostki ładunkowej w składowaniu, - wielkości obrotu grupy asortymentowej, - wymogów przechowalniczych,  przekazanie towarów do strefy kompletacji. GOSPODARKA MAGAZYNOWA FAZY MAGAZYNOWANIA

14 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Kompletacja to:  przygotowanie jednostek ładunkowych dla potrzeb kompletacji,  kompletowanie według zamówień,  kontrola ilościowa,  przemieszczenie do strefy wydań. GOSPODARKA MAGAZYNOWA FAZY MAGAZYNOWANIA

15 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Wydawanie  pakowanie i formowanie jednostek transportowych,  kontrola wydania,  przygotowanie do wysyłki,  załadunek środków transportu. GOSPODARKA MAGAZYNOWA FAZY MAGAZYNOWANIA

16 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA „kompletujący do asortymentu” polega na gromadzeniu obok siebie poszczególnych asortymentów uczestniczących w procesie kompletacji, a pracownik kompletujący przechodzi od asortymentu do asortymentu, pobierając odpowiednie ilości zgodnie ze zleceniem oraz układa je na palecie lub w pojemniku zbiorczym. Po zrealizowaniu całego zlecenia paleta lub pojemnik zbiorczy są przemieszczane do strefy wydań. GOSPODARKA MAGAZYNOWA METODY KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ

17 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA „asortyment do kompletującego” polega na rozmieszczeniu w strefie kompletacyjnej stałych stanowisk kompletacyjnych wyposażonych w wózki o prowadzeniu ręcznym lub automatycznym, a poszczególne asortymenty uczestniczące w procesie kompletacji są systematycznie dostarczane do stanowisk kompletacyjnych. GOSPODARKA MAGAZYNOWA METODY KOMPLETACJI ZAMÓWIEŃ

18 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Różne zasady lokowania towarów w magazynie:  według grup asortymentowych,  według częstotliwości wydań i przyjęć,  według ciężaru i gabarytów,  według dostawców i odbiorców,  według przynależności do kompletów. GOSPODARKA MAGAZYNOWA WYBÓR OPTYMALNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA

19 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA System stałych lokalizacji składowania - lokalizacje składowania są przypisane do konkretnego towaru.  przejrzystość magazynu, uproszczenie ewidencji materiałowej  nieoptymalne wykorzystanie przestrzeni. System zmiennych lokalizacji składowania – lokalizacje składowania są przypisywane ad hoc do składowanych towarów losowo lub według zdefiniowanych reguł. optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynu,  konieczność prowadzenia skomplikowanej ewidencji materiałowej uwzględniającej lokalizacje (adresy) składowanego towaru. GOSPODARKA MAGAZYNOWA WYBÓR OPTYMALNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA

20 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Mieszany system składowania – to połączenie obu powyższych metod polegające na luźnym przyporządkowywaniu lokalizacji do towaru ale w ramach wybranych sektorów przeznaczonych pod konkretne grupy towarowe. Grupa towarowa powinna być w miarę jednolita pod względem takich cech jak: rotacja, warunki przeładunku i transportu, gabaryty, masa, postać fizyczna i sposób pakowania, warunki przechowywania. GOSPODARKA MAGAZYNOWA WYBÓR OPTYMALNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA

21 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA TECHNOLOGIE SKŁADOWANIA JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH TECHNOLOGIE SKŁADOWANIA STATYCZNEGO TECHNOLOGIE SKŁADOWANIA DYNAMICZNEGO SKŁADOWANIE W STOSACH:  RZĘDOWYCH  BLOKOWYCH  UKOŚNYCH W REGAŁACH:  PÓŁKOWYCH  WJEZDNYCH  WSPORNIKOWYCH W REGAŁACH:  PRZESUWNYCH  PRZEPŁYWOWYCH NA ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH SKŁADOWANIE REGAŁOWE

22 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA SKŁADOWANIE W STOSACH rzędowychblokowych ukośnych

23 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA  możliwie krótkie przepływy materiałowe po linii prostej,  unikanie niepotrzebnego powtarzania czynności (np. segregowanie przesyłek),  optymalne wykorzystanie przestrzeni i pracochłonność i koszt,  elastyczność magazynu,  efektywny system składowania,  minimalizacja przestrzeni potrzebnej na przejęcia/przejazdy,  maksymalne wykorzystanie wysokości budynku  dostosowanie liczby miejsc załadunku/rozładunku do potrzeb. GOSPODARKA MAGAZYNOWA CELE I ZASADY ROZPLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MAGAZYNU

24 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZADANIE 1 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA Dane wejściowe Typ jednostki ładunkowej Wymiary jednostki ładunkowej w metrachLiczba jednostek ładunkowych Dopuszczalna liczba warstw w stosie (nw) Szerokość [m] Długość [m] Wysokość [m] EUR0,801,200,971206 EUR0,801,20 804 X1,201,600,802005 Y1,001,202,30502

25 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZADANIE 1 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA Typ j.ł. Wymiary jednostki ładunkowej w metrachPowierzchnia jednostki ładunkowej w m 2 Kubatura jednostki ładunkowej w m 3 Szerokość [m] Długość [m]Wysokość [m] EUR0,801,200,970,960,93 EUR0,801,20 0,961,15 X1,201,600,801,921,54 Y1,001,202,301,202,76 j.ł.- jednostka ładunkowa

26 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA Powierzchnie i kubatury stosów zblokowanych Typ jłPowierzchnia wszystkich jł w jednej warstwie w m 2 Powierzchnia stosu zblokowanego ze wszystkich jł w m 2 Kubatura wszystkich jł w m 3 EUR115,2019,20111,74 EUR76,8019,2092,16 X384,0076,80307,20 Y60,0030,00138,00 Razem636,00145,20649,10 ZADANIE 1 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA

27 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZADANIE 2 POLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWANIA (FAKTYCZNIE ZAJMOWANĄ PRZEZ TOWAR) NA PODSTAWIE DANYCH Z TABELI Typ jednostki ładunkowej Wymiary jednostki ładunkowej w metrachLiczba jednostek ładunkowych Dopuszczalna liczba warstw w stosie (nw) Szerokość [m] Długość [m] Wysokość [m] EUR0,81,20,972204 EUR0,81,2 3804 X1,21,60,82008 Y1,01,22,35505

28 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA MODUŁ MAGAZYNOWY M = (2d + G) L [m 2 ] To podstawowa jednostka projektowa w strefie składowej magazynu. Obejmuje on powierzchnię dwóch rzędów jednostek ładunkowych wraz z luzami manipulacyjnymi przy składowaniu w stosach (szerokość gniazda regałowego przy składowaniu w regałach) oraz szerokość drogi manipulacyjnej pomiędzy nimi. Pomaga on w ustaleniu normatywów dwuwymiarowych, jak i trójwymiarowych. Gdzie: M – powierzchnia modułu magazynowego, d – długość lub szerokość palety z luzem manipulacyjnym, b – moduł szerokości magazynu, l – moduł długości magazynu, G – szerokość drogi manipulacyjnej (między regałowej) zależy od zastosowanych technik i środków do obsługi pól odkładczych w stosach lub regałach b Gdd l

29 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA Jeżeli bierzemy pod uwagę długość lub szerokość jednostki ładunkowej z luzem manipulacyjnym tzn., że oprócz faktycznych wymiarów długości i szerokości mamy do czynienia z wymiarami o 100 mm powiększonymi (40 mm na przewis i 60 mm na manipulacje). Jeżeli moduł jest rozpatrywany w trzech wymiarach to należy brać pod uwagę normatywy ograniczające manipulacyjne i konstrukcyjne. MODUŁ MAGAZYNOWY 75 mm100 mm 200 mm 100 mm – luz manipulacyjny 100 mm – belka 400 mm – h 0 minimalna odległość pomiędzy najniższym punktem podciągu a górną powierzchnią stosu lub regału

30 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA Wiemy, że towary są piętrzone bezpośrednio przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących norm, stosy są obsługiwane przez wózek z widłami czołowymi wysuwnymi (G = 2500 mm), paletowe jednostki ładunkowe w stosach ułożone są poprzecznie (krótszym bokiem do drogi). Składowanych ma być: -1200 palet EUR o wymiarach: szer. 0,8 m, dł. 1,2 m, wys. 0,97 m, (n w =6); -800 palet EUR o wymiarach: szer. 0,8 m, dł. 1,2 m, wys. 1,2 m, (n w =4); -500 jednostek ładunkowych Y o wymiarach: szer. 1 m, dł. 1,2 m, wys. 2,3 m, (n w =2); ZADANIE 3 OBLICZ POWIERZCHNIĘ I PRZESTRZEŃ SKŁADOWĄ MAGAZYNU

31 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA GOSPODARKA MAGAZYNOWA ROZWIĄZANIE Wymiary miejsca paletowego Jedna warstwa Szer. [m] Dł. [m] Wys. [m] 0,901,300,974,594,45600100459,002670,006,22 0,901,301,204,595,51400100459,002204,005,20 1,101,302,305,6112,91250125701,2532270,505,00 Wysokość modułów z luzem [m] Kubatury spiętrzonych modułów magazynowych [m 3 ] Powierzchnie spiętrzonych modułów magazynowych [m 2 ] Liczba modułów spiętrzonych Powierzchnia modułu [m 2 ] Kubatura modułu [m 3 ] Liczba modułów

32 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA Polecane filmy dydaktyczne Kanał WSL na www.youtube.com film zatytułowany: Budowa magazynu oraz Urządzenia wykorzystywane w magazynach 32

33 TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA 33 61-755 POZNAŃ UL. E. ESTKOWSKIEGO 6 Rektorat tel. 61 850 47 81 Dziekanat tel. 61 850 47 64 Księgowość tel. 61 850 47 79 Kadry tel. 61 850 47 71 fax 61 850 47 89 rektorat@wsl.com.pl www.wsl.com.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TYTUŁ PREZENTACJI: GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA 1 GOSPODARKA MAGAZYNOWA AUTOR: SYLWIA KONECKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google