Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekcj a Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE - Chełm Założenia IX edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekcj a Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE - Chełm Założenia IX edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”."— Zapis prezentacji:

1 Sekcj a Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE - Chełm Założenia IX edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

2 Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. CEL GŁÓWNY PROGRAMU.

3 Pogłębianie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i aktywnością fizyczną. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. CELE SZCZEGÓŁOWE.

4 PARTNERZY Agencja Rynku Rolnego Instytut Medycyny Wsi PATRONI Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Zdrowia (w trakcie potwierdzania) Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Federacja Konsumentów Instytut Żywności i Żywienia Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

5 Projekty realizowane przez szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

6 Przedmiotem projektów nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu. Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.

7 Poradnik dla nauczyciela MATERIAŁY.

8 Broszura dla ucznia MATERIAŁY.

9 Ulotka dla rodziców MATERIAŁY.

10 Plakat MATERIAŁY.

11 Strona internetowa MATERIAŁY.

12 WYTYCZNE DO REALIZACJI IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

13 HASŁO PRZEWODNIE.

14 Celem tegorocznej edycji programu jest zwiększenie (za pośrednictwem dzieci), zaangażowania rodziców i opiekunów w realizację programu; Realizacja programu w szkołach powinna przekładać się na stosowanie zasad zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w domach rodzinnych dzieci. Dzieci jako uczestnicy i ambasadorzy programu – przekazują zdobytą wiedzę rodzicom/ opiekunom, mobilizując domowników do wspólnych działań na rzecz zdrowia. CEL GŁÓWNY.

15 KONKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA „TRZYMAJ FORMĘ” IV EDYCJA.

16 Zwiększenie świadomości młodzieży gimnazjalnej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie (pogłębienie wiedzy nt. zdrowego stylu życia). Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji (korzystanie z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych). Rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia. CELE KONKURSU.

17 Uczniowie gimnazjów zlokalizowanych w wybranych powiatach następujących województw: dolnośląskiego – powiaty: kłodzki, legnicki i wołowski; lubelskiego – powiaty: kraśnicki, chełmski, tomaszowski; łódzkiego – powiaty: piotrkowski, tomaszowski, wieluński; mazowieckiego – powiaty: ciechanowski, legionowski, ostrowski; pomorskiego – powiaty: chojnicki, kwidzyński, miasto Gdańsk; świętokrzyskiego – powiaty: ostrowiecki, staszowski, skarżyski. ADRESACI KONKURSU.

18 Zgłoszenie placówki do udziału w konkursie – przesłanie wypełnionego formularza do dnia 28 listopada 2014 r. na adres Komitetu Organizacyjnego (siedziba PFPŻ ZP) Konkurs przebiega w trzech etapach: 1.Etap szkolny 2.Etap powiatowy 3.Etap międzywojewódzki - finał ORGANIZACJA KONKURSU.

19 Pisemny test wiedzy w dniu 9 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 równocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach. Do dnia 16 stycznia 2015 r. szkoły wysyłają prace uczniów w zbiorczej kopercie na adres Komitetu Organizacyjnego w celu ich oceny przez Komisję Konkursową. Do dnia 6 lutego 2015 r. na stronie www.trzymajforme.pl zostanie ogłoszona lista uczestników Konkursu zakwalifikowanych do II etapu. Do dnia 13 lutego 2015 r. Komisja Konkursowa prześle do poszczególnych placówek wykaz uczniów danej szkoły zakwalifikowanych do udziału w II etapie Konkursu. ETAP SZKOLNY.

20 Pisemny test wiedzy w dniu 6 marca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibach Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Do dnia 13 marca 2015 r. PSSE wysyłają prace uczniów w zbiorczej kopercie na adres Komitetu Organizacyjnego w celu ich oceny przez Komisję Konkursową. Do dnia 27 marca 2015 r. na stronie www.trzymajforme.pl zostanie ogłoszona lista uczestników Konkursu zakwalifikowanych do III etapu. Do dnia 3 kwietnia 2015 r. Komisja Konkursowa prześle do poszczególnych placówek wykaz uczniów danej szkoły zakwalifikowanych do udziału w III etapie Konkursu. ETAP POWIATOWY.

21 III etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 6-8 maja 2015 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje nt. organizacji finału Konkursu zamieszczone będą na stronie www.trzymajforme.pl III etap składa się z części pisemnej – wyłaniającej finalistów Konkursu oraz z części praktycznej – wyłaniającej laureatów Konkursu. Lista finalistów i laureatów Konkursu zostanie ogłoszona w terminie do dnia 15 maja 2015 r. na stronie www.trzymajforme.pl FINAŁ.

22 Za zajęcie I, II i III miejsca w III etapie Konkursu, Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe: zwycięzca Konkursu otrzymuje nagrodę główną w postaci sprzętu sportowego o wartości 3000 zł; za zajęcie drugiego miejsca przewidziano nagrodę w postaci sprzętu sportowego o wartości 2000 zł; za zajęcie trzeciego miejsca przewidziano nagrodę w postaci sprzętu sportowego o wartości 1000 zł. Laureaci i finaliści otrzymują zaświadczenie o uczestniczeniu w III etapie Konkursu wydane przez Organizatorów Konkursu. NAGRODY.

23 KONKURS NA FILM PROMUJĄCY PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ”.

24 Konkurs skierowany jest wyłącznie do gimnazjów oraz szkół podstawowych, uczestniczących w Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. ZAŁOŻENIA KONKURSU.

25 uatrakcyjnienie realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2014/2015; zwiększenie wiedzy nt. zasad zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej; wzmocnienie znajomości założeń programowych i ich promowanie wśród uczestników Programu; wzmocnienie zaangażowania uczniów, rodziców oraz środowisk lokalnych w działania programowe; aktywizacja uczestników Programu do poszukiwania nowych form jego realizacji. CELE KONKURSU.

26 Zadanie konkursowe polega na zrealizowaniu filmu promującego aktywny styl życia i zbilansowaną dietę, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki – zgodnie z założeniami Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

27 Szkoły, które chcą wziąć udział w Konkursie muszą wysłać nakręcony przez uczniów film spełniający następujące kryteria: Film powinien promować aktywny styl życia i zbilansowaną dietę, zgodnie z założeniami przedstawionymi w materiałach edukacyjnych do Programu; W szczególności, przedmiotem realizowanych działań nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji zadań konkursowych. Ponadto, działania konkursowe nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminacji żadnej z grup produktów żywnościowych. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

28 Szkoły, które chcą wziąć udział w Konkursie muszą wysłać nakręcony przez uczniów film spełniający następujące kryteria: Film musi nawiązywać do hasła przewodniego IX edycji programu – „Rodzino, Trzymaj Formę!” i uwzględniać zaangażowanie rodzin uczniów biorących udział w programie; Długość filmu – do 3 minut; Filmy należy nagrywać wyłącznie w jednym z następujących popularnych formatów: avi, mov, mp4; Autorami filmów są uczniowie gimnazjów lub klas V-VI szkół podstawowych biorący udział w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

29 Szkoły, które chcą wziąć udział w Konkursie muszą wysłać nakręcony przez uczniów film spełniający następujące kryteria: Każda szkoła może wysłać maksymalnie trzy prace konkursowe. Zgłoszenie na konkurs powinno obejmować nagrany na płytę DVD film z dołączonym i wypełnionym formularzem zgłoszenia. Szkoły przesyłają prace konkursowe w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. do właściwej terenowo dla lokalizacji szkoły Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dopiskiem „Konkurs filmowy Trzymaj Formę!”. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

30 Trzy etapy Konkursu: I - powiatowy, II - wojewódzki, III - ogólnopolski. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. przesyłają do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej dwie prace - filmy, które zostały najlepiej ocenione przez Komisje Konkursowe powołane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; ORGANIZACJA KONKURSU.

31 Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne przeprowadzają ocenę prac konkursowych na poziomie wojewódzkim. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe i wyłania dwie najlepsze na poziomie wojewódzkim. Komisja Konkursowa na poziomie wojewódzkim przesyła wyłonione prace do Organizatorów Konkursu na adres Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, w terminie do dnia 16 stycznia 2015 r. z dopiskiem „Konkurs filmowy Trzymaj Formę!”. ORGANIZACJA KONKURSU.

32 Komisja Konkursowa na poziomie ogólnopolskim w terminie do dnia 6 lutego 2015 r. dokona oceny prac nadesłanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Komisja Konkursowa, w terminie do dnia 13 lutego 2015 r. ogłosi na stronie internetowej www.trzymajforme.pl listę zwycięzców Konkursu na poziomie ogólnopolskim. Dodatkowo, organizatorzy Konkursu skontaktują się ze zwycięzcami Konkursu za pośrednictwem szkolnych koordynatorów programu. ORGANIZACJA KONKURSU.

33 Organizatorzy Konkursu gwarantują przyznanie szkołom, których prace zwyciężą w Konkursie nagród w postaci kuponów na zakup sprzętu sportowego o następującej wartości: I miejsce – 10 000 zł II miejsce – 7 000 zł III miejsce – 5 000 zł NAGRODY.

34 PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ” (2013/2014).

35 W roku szkolnym 2013/2014 program realizowało 58 placówek (34 gimnazja, 24 szkoły podstawowe). W programie uczestniczyło 5669 uczniów, w tym: uczniowie gimnazjum klasy I-III – 4277 uczniowie szkoły podstawowej klasy V-VI - 1392 TRZYMAJ FORMĘ TRZYMAJ FORMĘ.

36 Umiejętności zdobyte przez młodzież poprzez udział w programie: przyrządzanie potraw: sałatek, surówek,przyrządzanie potraw: sałatek, surówek, poznanie zasad zdrowego żywienia – stosowanie zbilansowanej diety, dbałość o estetykę i kulturę spożywania posiłków, zapoznanie ze skutkami nieprawidłowego żywienia, obliczanie BMI, korzystanie z informacji umieszczonych na opakowaniach produktów,poznanie zasad zdrowego żywienia – stosowanie zbilansowanej diety, dbałość o estetykę i kulturę spożywania posiłków, zapoznanie ze skutkami nieprawidłowego żywienia, obliczanie BMI, korzystanie z informacji umieszczonych na opakowaniach produktów, UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻY UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻY.

37 Umiejętności zdobyte przez młodzież poprzez udział w programie: dbałość o zdrowie fizycznedbałość o zdrowie fizyczne (umiejętność organizowania i korzystania z aktywnego wypoczynku, postępowanie zgodnie z zasadą 3x30x130), współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem, planowanie dnia.współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem, planowanie dnia. UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻY UMIEJĘTNOŚCI MŁODZIEŻY.

38 jednostki administracji samorządowejjednostki administracji samorządowej, zakłady opieki zdrowotnejzakłady opieki zdrowotnej, gminne i miejskie ośrodki kulturygminne i miejskie ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacjiośrodki sportu i rekreacji, parki krajobrazowe, centra edukacji ekologicznejparki krajobrazowe, centra edukacji ekologicznej, ośrodki doradztwa rolniczegoośrodki doradztwa rolniczego, INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I OSOBY WSPIERAJĄCE PROGRAM INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I OSOBY WSPIERAJĄCE PROGRAM.

39 sklepiki szkolnesklepiki szkolne, zakłady produkcyjne i usługowezakłady produkcyjne i usługowe, służby mundurowesłużby mundurowe, organizacje pozarządoweorganizacje pozarządowe, eksperci w zakresie zdrowia publicznegoeksperci w zakresie zdrowia publicznego, lokalne medialokalne media. INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I OSOBY WSPIERAJĄCE PROGRAM INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I OSOBY WSPIERAJĄCE PROGRAM.

40 pokazy i degustacje zdrowej żywnościpokazy i degustacje zdrowej żywności, opracowanie i rozpowszechnianie własnych materiałów informacyjnych nt. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznejopracowanie i rozpowszechnianie własnych materiałów informacyjnych nt. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, przygotowanie potraw według zasad zdrowego odżywiania w oparciu o własne przepisyprzygotowanie potraw według zasad zdrowego odżywiania w oparciu o własne przepisy, pokaz nakrywania, podawania do stołu i zachowania się przy stolepokaz nakrywania, podawania do stołu i zachowania się przy stole, FORMY REALIZACJI PROGRAMU FORMY REALIZACJI PROGRAMU.

41 pokazy ćwiczeń gimnastycznych, relaksacyjnych, tańca, aerobiku, walk zapaśniczych, taekwondo,pokazy ćwiczeń gimnastycznych, relaksacyjnych, tańca, aerobiku, walk zapaśniczych, taekwondo, turnieje i gry ruchowe,turnieje i gry ruchowe, ćwiczenia pomiarów tętna, obliczania BMI,ćwiczenia pomiarów tętna, obliczania BMI, rajdy rowerowe, wycieczkirajdy rowerowe, wycieczki happeningi, festyny, piknikihappeningi, festyny, pikniki FORMY REALIZACJI PROGRAMU FORMY REALIZACJI PROGRAMU.

42 Większość placówek sygnalizuje potrzebę wsparcia finansowego na realizację programu: zakup materiałów, produktów spożywczych, drobnych nagród; Pojedyncze przypadki dotyczące: braku zainteresowania młodzieży, rodziców, braku specjalisty ds. żywienia, braku czasu na dodatkowe zajęcia, brak sali gimnastycznej. TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROGRAMU TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROGRAMU.

43 Zmiany w stołówkach szkolnych, sklepikach. Poszerzenie asortymentu sklepiku szkolnego o: - owoce - soki - wodę mineralną - kanapki z warzywami - batony mussli Do obiadu uczniowie otrzymują jogurt lub owoc Ekspozycja plakatów i wykonanie gablot zawierających informacje nt. zdrowego żywienia, witamin zawartych w owocach i warzywach. ZMIANY W PLACÓWKACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU ZMIANY W PLACÓWKACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU.

44 Uczniowie: pozytywnie wyrażali swoje opinie na temat zajęć i sposobów prezentacji zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej;pozytywnie wyrażali swoje opinie na temat zajęć i sposobów prezentacji zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej; mogli się wykazać aktywnością i kreatywności;mogli się wykazać aktywnością i kreatywności; pogłębili swoja wiedzę dot. zdrowego żywienia i zwiększyli swoją aktywność fizyczną w czasie wolnym od zajęć.pogłębili swoja wiedzę dot. zdrowego żywienia i zwiększyli swoją aktywność fizyczną w czasie wolnym od zajęć. Efektem programu jest wprowadzenie zmian do asortymentu sklepików szkolnych (wycofanie lub ograniczenia sprzedaży chipsów, słodyczy, słodkich napojów gazowanych oraz wprowadzenie owoców i warzyw). PODSUMOWANIE UWAGI I WNIOSKI.

45 CIEKAWE FORMY REALIZACJI.

46 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W REJOWCU FABRYCZNYM.

47 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAWIE.

48 GIMNAZJUM PUBLICZNE W ŻMUDZI.

49 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRACHOSŁAWIU.

50 ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIERZBICY.

51 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEDLISZCZU.

52 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SAWINIE.

53 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DOROHUSKU.

54 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W CHEŁMIE.

55 GIMNAZJUM NR 2 W CHEŁMIE.

56 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W CHEŁMIE.

57 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE.

58 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W CHEŁMIE.

59 ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W CHEŁMIE.

60 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!.


Pobierz ppt "Sekcj a Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE - Chełm Założenia IX edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google