Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Łukasz Woźniak Koordynator projektów IT Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Łukasz Woźniak Koordynator projektów IT Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich."— Zapis prezentacji:

1 SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Łukasz Woźniak Koordynator projektów IT Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

2 DZIAŁANIA CRZL NA RZECZ ROZWOJU SYSTEMU INFORMACYJNEGO PSZ

3 Z ADANIA I ROLE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW Działania na rzecz rozwoju Systemu Informacyjnego – podział ról i zadań Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – jednostka budżetowa utworzona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowe zadania: realizacja projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków EFS; realizacja funkcji władzy wdrażającej – Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest odpowiedzialne za: inicjację projektów; nadzór merytoryczny (Główny użytkownik); odbiór i utrzymanie rezultatów projektów.

4 P ROJEKT 1.12 "I MPLEMENTACJA I ROZWÓJ SI PSZ" Podstawowy projekt Departamentu Informatyki MPiPS Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia” obejmuje różnorodne zadania celowe: wdrożenie Oprogramowania Syriusz Std ; rozbudowa i wdrożenie aplikacji WUP-Viator; modernizacja systemów komunikacji pomiędzy systemami (Broker systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia); utrzymanie i zasilanie systemów KSMRP, CBOP, PWD i Portalu PSZ [w okresie do czasu wdrożenia nowych rozwiązań]; modernizacja hurtowni danych (poprzez utworzenie centralnego systemu analityczno-raportowego, tzw. systemu CeSAR); wdrożenia scentralizowanej infrastruktury teleinformatycznej; rozwoju narzędzi nowoczesnej komunikacji (przede wszystkim wortalu PSZ oraz systemu szkoleń e-learning); asysta techniczna oraz nadzór nad realizacją projektu.

5 P ROJEKT 1.43 "Z IELONA L INIA " Projekt infolinii informacyjnej i portalu internetowego Departamentu Informatyki MPiPS Projekt „Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”. Zakres projektu: infolinia informacyjna (system Call-Center), dostępna pod numerem 19524 wraz z systemem wsparcia Punktów Abonencko-Konsultacyjnych (PAK) funkcjonujących w urzędach pracy; portal internetowy „Zielona Linia” (www.zielonalinia.gov.pl);www.zielonalinia.gov.pl system intranetowy będący częścią portalu „Zielona Linia”, służącą wymianie informacji pomiędzy jego użytkownikami w ramach PSZ; system poczty elektronicznej dla konsultantów Centrum i konsultantów PAK; aplikację dostępową systemu, niezbędna do obsługi klientów; usługi sieci teleinformatycznej VPN łączącej Centrum z urzędami pracy, które przyłączyły się do projektu.

6 P ROJEKT 1.1 "B AZA P ROJEKTÓW " I 1.7 "E- LEARNING " Projekty IT Departamentu Rynku Pracy MPiPS Projekt 1.1 „Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej - Działania: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 SPORZL, Działania 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 ZPORR oraz POKL”. Zakres projektu: analiza, przygotowanie założen technicznych i technologicznych dla bazy danych; wykonanie oraz instalacja bazy danych; napełnienie bazy danymi charakteryzującymi projekty; wybór najlepszych projektów zrealizowanych i promocja osiągnięć projektu. Projekt 1.7 „Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych opracowanych w ramach SPO RZL”. Zakres projektu: przygotowanie pakietów dydaktycznych z materiałami szkoleniowymi do nauki w technologii e-learning; implementacja szkoleń e-learningowych; opracowanie zaleceń i materiałów do realizacji modelu procesu dydaktycznego; organizacja i realizacja szkoleń e-learningowych; upowszechnianie programów szkoleniowych w formule e-learning.

7 P ROJEKT 1.12 "I MPLEMENTACJA I ROZWÓJ SI PSZ" Aplikacja WUP-Viator Definicja: podstawowy system dziedzinowy wojewódzkich urzędów pracy Zadania: wsparcie działań WUP, CIiPKZ i EESSI Stan realizacji: ustalona minimalna wymagana funkcjonalność; uzgodnienie specyfikacji oraz zakresu prac do wykonania przez wykonawcę zewnętrznego [dokumentacja przetargowa]; umowa na realizację usług rozbudowy i wdrożenia aplikacji WUP-Viator zawarta 28 lipca 2011 r.; w trakcie realizacji etapu analiz i przygotowania projektu. aplikacja wprowadzi nową generację wsparcia wojewódzkich urzędów pracy za pomocą narzędzi informatycznych; usprawnienie świadczenia usług dla beneficjentów; wsparcie procesów decyzyjnych w pełnym zakresie, realizowanym przez WUP; wsparcie dla wymiany danych (informacji) z innymi instytucjami (ich systemami IT), np. powiatowymi urzędami pracy, a w perspektywie również innymi instytucjami; wsparcie zadań związanych z organizowaniem i koordynowaniem oraz świadczeniem usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijania na terenie województwa; wsparcie obsługi sprawozdawczości (generowanie statystyk rynku pracy). Najważniejsze cechy:

8 P ROJEKT 1.12 "I MPLEMENTACJA I ROZWÓJ SI PSZ" Aplikacja WUP-Viator 1.Analiza aktualnie wykorzystywanych rozwiązań informatycznych w WUP: identyfikacja istniejących rozwiązań informatycznych służących do realizacji świadczeń i usług na rzecz beneficjentów przez WUP; analiza możliwości integracji wybranych rozwiązań informatycznych, używanych w WUP w ramach aplikacji WUP-Viator; analiza obowiązujących wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz rozwoju aplikacjiWUP-Viator; pełna analiza wymagań legislacyjnych; identyfikacja przyzwyczajeń użytkowników i ich oceny dla proponowanych nowych rozwiązań; określenie wymagań użytkowników. Zakres podmiotowy badania i analizy: Wojewódzkie Urzędy Pracy; Departamenty merytoryczne MPiPS (m.in. Departament Rynku Pracy, Informatyki, Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Analiz Ekonomicznych); CRZL (Zamawiajacy). 1. 2. 3.

9 P ROJEKT 1.12 "I MPLEMENTACJA I ROZWÓJ SI PSZ" Aplikacja WUP-Viator 2.Projekt rozbudowy aplikacji WUP-Viator: model logiczny aplikacji i bazy danych; projekt struktury bazy danych; projekt układu, stylistyki i ergonomii aplikacji, z której będą korzystać użytkownicy; założenia techniczne i technologiczne; plan testów; zakres dokumentacji. 3.Wykonanie wdrożenia rozbudowanej aplikacji WUP-Viator, w tym: wykonanie prac przedwdrożeniowych; przeprowadzenie pilotażu oraz wdrożeń produkcyjnych. 4.Świadczenie usług utrzymania i rozwoju aplikacji WUP-Viator, w tym: wykonanie zdalnego udostępnienia aplikacji WUP-Viator. 5.Świadczenie usług wsparcia użytkowników, 6.Świadczenie usług związanych z dalszym rozwojem aplikacji WUP-Viator po jej wdrożeniu.

10 P ROJEKT 1.12 "I MPLEMENTACJA I ROZWÓJ SI PSZ" Hurtownia danych PSZ Definicja: Centralny System Analityczno Raportowy rynku pracy (CeSAR) Zadania: dostarczanie statystyki publicznej oraz danych statystycznych dla obszaru rynek pracy Stan realiacji: opracowana koncepcja rozwoju hurtowni danych PSZ; uzgodnienia z Głównym Urzędem Statystycznym; przygotowana specyfikacja i zakres realizacji prac przez wykonawcę zewnętrznego [dokumentacja przetargowa]; uzyskane opinie merytoryczne kluczowych departamentów MPiPS; w trakcie określenie ostatecznego brzmienia dokumentacji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. statystyka publiczna oraz możliwość przeprowadzania analiz na danych zbieranych przez urzędy pracy w jednym miejscu; nowe możliwliści analiz: wielowymiarowość, data-mining; zastąpienie wszystkich sprawdzonych funkcji KSMRP (wykorzystania dobrych praktyk); potencjał rozwoju, m.in. możliwość połączenia możliwości prowadzenia analiz dla obszarów innych niż PSZ. Najważniejsze cechy:

11 P ROJEKT 1.12 "I MPLEMENTACJA I ROZWÓJ SI PSZ" Broker Systemu Informacyjnego PSZ Definicja: warstwa komunikacyjna wymiany danych systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia Zadania: zapewnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi elementami SI PSZ oraz systemami zewnętrznymi. Stan realizacji: opracowane wymagania funkcjonalne i techniczne; Przygotowana specyfikacja i zakres realizacji prac przez wykonawcę zewnętrznego; opracowane założenia dotyczące zakres wdrożenia, sposobu pracy (tryb: synchroniczny i asynchroniczny) i integracji z istniejącymi narzędziami (m.in. „Aplikacją Centralną”, „Aplikacją Słownikową”.); w trakcie przygotowanie dokumentacji przetargowej. wymiana danych on-line bez konieczności ich zwielokrotniania (redundancji); centralna baza użytkowników i węzłów; płynny proces zastępowania dotychczasowego rozwiązania (Podsystemu Wymiany Danych – PWD); elastyczność i duży potencjał rozwoju zastosowań. Najważniejsze cechy:

12 P ROJEKT 1.12 "I MPLEMENTACJA I ROZWÓJ SI PSZ" Scentralizowana infrastruktura PSZ Definicja: Infrastruktura centralna oraz sieć teleinformatyczna PSZ umożliwiająca funkcjonowanie systemów IT, w tym narzędzi nowoczesnej komunikacji Zadania: wydajność i bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz elastyczność wprowadzania nowych usług Stan realiacji: Inwentaryzacja oraz opracowane modele rozwoju infrastruktury teleinformatycznej PSZ; przygotowana specyfikacja i zakres realizacji prac przez wykonawcę zewnętrznego [dokumentacja przetargowa]; w trakcie realizacja postępowania oraz uzgodnienie ostatecznego kształtu dokumentacji przetargowej. zakres infrastruktury scentralizowanej obejmuje 4 elementy: podstawowe CPD (wszystkie funkcje SI SPZ zgodnie z wymaganiami dot. szybkości działania), zapasowe CPD (możliwość wolniejszej realizacji wybranych usług oraz wyłacznie niektórych elementów NNK), sieć strukturalną, usługi wdrożenia, zapewnienia niezawodności, adminsitracji, wsparcia użytkowników, itp.; elastyczny sposób wdrażania i rozliczania usługi. Najważniejsze cechy:

13 P ROJEKT 1.12 "I MPLEMENTACJA I ROZWÓJ SI PSZ" Narzędzia nowoczesnej komunikacji Definicja: szeroko zdefiniowane technologie IT, które pomagają i umożliwiają tworzenie, kodyfikację i transfer informacji Zadania: komunikacja pionowa i pozioma, udostępnianie informacji za pomocą dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT – z ang. Information i Communication Technologies) Stan realiacji: badania opinii publicznej i strategia rozwoju narzędzi nowoczesnej komunikacji; przygotowana specyfikacja i zakres realizacji prac przez wykonawcę zewnętrznego [dokumentacja przetargowa]; w trakcie uzgodnienia ostatecznego brzmienia dokumentacji przetargowej oraz konsultacje z departamentami merytorycznymi MPiPS. Integracja narzędzi komunikacyjnych Rozwój centrum kompetencyjnego Intensyfikacja działań o charakterze organizacyjnym Działania promocyjne, edukacyjne i popularyzacyjne Najważniejsze cechy:

14 P ROJEKT 1.43 "Z IELONA L INIA " Infolinia informacyjna, portal internetowy i contact-center Definicja: system zarządzania wiadomościami od klientów i rozmowami z nimi oraz publikacji informacji Zadania: uzyskanie szybkiej, kompetentnej pomocy niezależnie od miejsca zamieszkania Stan realiacji: wdrożenia ogólnopolskie systemu są realizowane od 2009 r.; zaawansowanie: ok. 84% [liczba podpisanych porozumień]; szkolenia pracowników i wdrożenia w urzędach; działania promocyjne; w trakcie uzgodnienia koncepcji kontynuacji projektu. Contact-center zbudowany w architekturze hybrydowej; portal internetowy; zespół administrujący i moderujący informacje; intranet i poczta elektroniczna; zespół "Zielonej Linii" – ponad 60 osób. Najważniejsze cechy:

15 P ROJEKT 1.43 "Z IELONA L INIA " Infolinia informacyjna, portal internetowy i contact-center Porozumienia podpisało już 299 urzędów pracy, czyli ok. 84 % wszystkich urzędów pracy w Polsce; w 140 urzędach działają już aktywne Punkty Abonencko-Konsultacyjne, stanowi to 39 % w stosunku do ogólnej liczby wszystkich urzędów pracy w Polsce oraz 47 % w stosunku do urzędów, które podpisały porozumienia; wktywowanie pozostałych 159 Punktów Abonencko-Konsultacyjnych jest planowane po przeszkoleniu osób, które będą je obsługiwały. so końca roku jest planowane aktywowanie 299 Punktów Abonencko-Konsultacyjnych, co oznacza, że będą one działały w zdecydowanej większości polskich urzędów pracy. Stan wdrożenia:

16 P ROJEKT 1.43 "Z IELONA L INIA " Projekt infolinii informacyjnej i portalu internetowego Departamentu Informatyki MPiPS Liczba odwiedzin portalu internetowego:

17 P ROJEKT 1.43 "Z IELONA L INIA " Projekt infolinii informacyjnej i portalu internetowego Departamentu Informatyki MPiPS Średni poziom w skali półrocza: 95% Poziom satysfakcji klientów:

18 P ROJEKT 1.12 "I MPLEMENTACJA I ROZWÓJ SI PSZ" Oprogramowanie aplikacyjne Syriusz Std Definicja: podstawowy system dziedzinowy powiatowych urzędów pracy Zadania: wsparcie działań PUP w możliwie szerokim zakresie prowadzonej działalności Stan realizacji: 2008 – opracowane Oprogramowanie Syriusz Std ; 2009 - pierwsze wdrożenia pilotażowe i produkcyjne; 2010 – wdrożenia prowadzone na szeroką skalę we wszystkich typach urzędów; 2011 – zakończone wdrożenia

19 Działania CRZL na rzecz rozwoju systemu informacyjnego PSZ Dziękuję za uwagę, zapraszam na lunch, następnie temat będzie kontynuował Pan Jan Gąsienica-Samek, kierownik projektu 1.12 „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego PSZ”


Pobierz ppt "SYRIUSZ – KONFERENCJA PSZ 2011 Łukasz Woźniak Koordynator projektów IT Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google