Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S. K. Projekt: Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S. K. Projekt: Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł."— Zapis prezentacji:

1 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S. K. Projekt: Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K.

2

3  Cel modernizacji: ograniczenie emisji pyłów z kotła WLM-5 i WR-5 do poziomu 100 mg/Nm 3, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, co zapewni spełnienie polskich standardów emisyjnych pyłu obowiązujących od 2016 r  Efekt rzeczowy: w miejsce zdemontowanej instalacji odpylania spalin wybudowano nowy, dwustopniowy, szeregowy system odpylania I stopień: multicyklon przelotowy MOS-8 II stopień: cyklofiltr ICF

4 Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K.  Efekt ekologiczny: Stan przed realizacjąStan po realizacji Kocioł WLM-5 (K1) ilość [szt.]11 moc [kW]5815 12,984334,3281088,6 Mg Kocioł WR-5 (K2) ilość [szt.]11 moc [kW]5815 26,410818,80360517,6 Mg pyły ogólne [tony/rok ] WSKAŹNIK:EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ:REDUKCJA Źródło ciepła REDUKCJA pyły ogólne [tony/rok] Źródło ciepła WSKAŹNIK:EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ:

5 Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. Sp. K. Od demontażu do nowej instalacji:

6 Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K.

7 Nawet niewielka poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji poprawiają nasze codzienne życie Państwowy Monitoring Środowiska realizuje pomiary jakości powietrza i prezentuje roczne wyniki dla poszczególnych stref i województw. W prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych / docelowych /: celu długoterminowego dla powietrza, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Każdej strefie przypisuje się jedną klasę dla każdego zanieczyszczenia, tzw. klasę wynikową, oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia i ze względu na ochronę roślin. Według KE dane z Polski wskazują, że maksymalne dzienne limity emisji cząstek PM-10 są przekraczane w 36 strefach, a limity roczne w 12 strefach.

8 Nawet niewielka poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji poprawiają nasze codzienne życie Raporty oceny jakości powietrza wpływają na programy ochrony środowiska miejskie, gminne i wojewódzkie, ujmują działania na obszarach o zanotowanych przekroczeniach. Spełnienie krajowych i unijnych limitów emisji zanieczyszczeń do powietrza jest wspomagane przez WFOŚ i GW, NFOŚ i GW oraz ze środków unijnych. Badaniami objęte są:  dwutlenek siarki (SO2),  dwutlenek azotu (NO2),  tlenek węgla (CO),  benzen (C6H6),  ozon (O3),  pył PM10 i PM2,5,  metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) w pyle PM10 oraz benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10.

9 Oszczędzaj energię Mniej energii na realizację określonego zadania, to mniejsza energia pierwotna, czyli lepsza efektywność energetyczna i mniej emisji Energia pierwotna tzn energia zawarta w węglu, ropie, gazie, biomasie, energia słoneczna, wiatrowa Energia końcowa tzn energia elektryczna energia cieplna energia kinetyczna

10 Szkodliwe emisje zanieczyszczeń  Emisje zanieczyszczeń to bardzo małe cząsteczki, dużo mniejsze od średnicy włosa. To wszelkiego rodzaju drobinki, związki siarki, azotu, drobny piasek. PM10 jest w stanie przeniknąć do płuc, a PM2,5 nawet dalej - do oskrzelików płucnych i krwioobiegu. Cząstki pyłu zawieszonego mogą powodować astmę, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć. Dwutlenek azotu jest zanieczyszczeniem typowo wielkomiejskim, ponieważ pochodzi ze spalin pojazdów.  Według szacunków Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z powodu schorzeń spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza każdego roku umiera w Europie około 400 tys. osób; w Polsce to ponad 40 tysięcy.

11 Szkodliwe emisje zanieczyszczeń

12 Jak ograniczać emisje  termomodernizacja i termorenowacja jako zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych;  wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych;  budowa lokalnych kotłowni dla budownictwa wielorodzinnego;  substytucja paliwowa – zastąpienie węgla gazem, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii OZE, rozwój energetyki rozproszonej  wymiana starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi – węglem, biomasą na instalacje spalania spełniające wymagania BAT (ang. Best Availably Technology), wysokosprawne energetycznie i ekologicznie,

13 Jak ograniczać emisje  wprowadzenie w Polsce w pełni dyrektywy unijnej o emisjach przemysłowych oraz standardów emisji z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1MW;  ujednolicenie w skali kraju systemu kontroli stanu instalacji spalania małej mocy w sektorze komunalno-bytowym z wykorzystaniem aktualnie służby kominiarskiej, straży miejskiej;  systemy ogólnokrajowe finansowania programów motywacyjnych, dotujących na terenach uniemożliwiających podłączenie do sieci ciepłowniczych i sieci gazu ziemnego wymianę pieców grzewczych i kotłów tradycyjnej na wysokosprawne energetycznie kotły opalane paliwami stałymi,  ciągła szeroko-rozumiana edukacji w zakresie stosowania dobrych praktyk w wytwarzaniu ciepła użytkowego w indywidualnych gospodarstwach domowych.

14 Skorzystaj z ciepła z sieci ciepłowniczej MZEC w Chojnicach Sp. z o.o. S. K.  Wystąp do MZEC w Chojnicach Sp. z o.o. S.K. o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla Twojej instalacji  Określimy:  miejsce i sposób wykonania przyłącza do węzła cieplnego,  wymagania techniczne urządzeń, parametry nośnika ciepła,  miejsce rozgraniczenia własności instalacji i układu pomiarowego,  harmonogram realizacji prac przyłączeniowych i przygotujemy niezbędne umowy do podpisania.  Szczegóły na stronie : http://mzec.chojnice.pl/ Kontakt:tel. 052 397 70 11; 052 396 44 50 mzec@mzec.chojnice.pl

15 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S. K Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S. K. Projekt: Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google