Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S. K.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S. K."— Zapis prezentacji:

1 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S. K.
Projekt: Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K. MZEC prowadzi na terenie miasta Chojnice działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie: wytwarzania ciepła,  System ciepłowniczy zaspakaja potrzeby cieplne głównie mieszkańców miasta w zakresie centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej. Energia cieplna wytwarzana jest we własnym źródle tj. ciepłowni przy ul. F.Ceynowy 15 – (moc zainstalowana 34,89 MW) wyposażonej w kotły typu WLM, WR-5 i WR-10. przesyłania i dystrybucji ciepła. Sieć ciepłownicza wysokotemperaturowa posiada długość mb a niskotemperaturowa długość 434 mb. MZEC Chojnice eksploatuje 193 węzły cieplne wysokotemperaturowe w tym 136 węzły indywidualne i 2 własne węzły grupowe. W kotłowni głównej przy ulicy F.Ceynowy stosowany jest węgiel o następujących parametrach: -wartość opałowa średnia  860[ kJ/kg] -zawartość siarki średnia ,54[%] -wilgotność średnia [%] -wartość średnia popiołu ,67[%] Prezentowany projekt dotyczy modernizacji układów odpylania dwóch kotłów K1 i K2, które należą do najbardziej wyeksploatowanych jednostek kotłowni. Zadanie inwestycyjne miało na celu ograniczenie emisji pyłów z kotła WLM-5 i WR-5 do poziomu, który zapewni spełnienie obowiązujących polskich standardów emisyjnych pyłu na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2014 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [ Dz. U. nr 95poz.558].

2 Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K. Wyciąg z: „ Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rok 2015  PRIORYTET II - Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem” W ramach tego priorytetu Fundusz wspiera między innymi w szczególności następujące przedsięwzięcia: zadania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz  ograniczenia emisji gazów oraz pyłów w szczególności ograniczenia niskiej emisji na terenach miejskich i uzdrowiskowych, w tym realizacja zadań wynikających z programów ochrony powietrza dla strefy pomorskiej oraz strefy aglomeracji trójmiejskiej, zadania mające na celu rozwój i kompleksową modernizację systemów zaopatrzenia w ciepło (dotyczące zarówno wytwarzania jak i dystrybucji ciepła),

3 I stopień: multicyklon przelotowy MOS-8 II stopień: cyklofiltr ICF
Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K. Cel modernizacji: ograniczenie emisji pyłów z kotła WLM-5 i WR-5 do poziomu 100 mg/Nm3, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych, co zapewni spełnienie polskich standardów emisyjnych pyłu obowiązujących od 2016 r Efekt rzeczowy: w miejsce zdemontowanej instalacji odpylania spalin wybudowano nowy, dwustopniowy, szeregowy system odpylania I stopień: multicyklon przelotowy MOS-8 II stopień: cyklofiltr ICF Modernizacja instalacji odpylania kotłów WLM-5,WR-5 ma zapewnić spełnienie standardów emisyjnych obowiązujących po tj. osiągnięcie poniżej 100 mg/m3 pyłu przy 6% zawartości tlenu w spalinach po osiągnięciu przez kocioł 120ºC. Instalacja ta musi jednocześnie zapewnić odpylanie podczas pracy kotła poniżej 120ºC lub awarii filtra. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

4 Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K. Efekt ekologiczny: Stan przed realizacją Stan po realizacji Kocioł WLM-5 (K1) ilość [szt.] 1 moc [kW] 5815 12,98433 4,328108 8,6 Mg WR-5 (K2) 26,41081 8,803605 17,6 Mg pyły ogólne [tony/rok] WSKAŹNIK: EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ: REDUKCJA Źródło ciepła Faktyczny rezultat, to zmniejszenie ilości emitowanych pyłów z obu kotłów o 26,3 t !!!

5 Od demontażu do nowej instalacji:
Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. Sp. K. Od demontażu do nowej instalacji: W miejsce zdemontowanej instalacji spalin zostanie zamontowany szeregowo dwustopniowy system odpylania. I stopień odpylania stanowić będzie Multicyklon osiowy typu M8/I-TURBO wbudowany pomiędzy II i III ciąg kotła. Odpylanie wstępne, zlokalizowane jak najbliżej kotła ma za zadanie oddzielenie (50-60)% spalin szczególnie grubszych frakcji, powodujących nadmierne zużycie instalacji. Pyły będą odprowadzone bezpośrednio do odżużlacza poprzez system śluz metalowych. II stopień odpylania stanowić będzie filtrocyklon, urządzenie łączące w sobie zalety odpylaczy cyklonowych i skuteczności filtrów workowych. Filtrocyklon współbieżny typu FCW, o wydajności przepływowej spalin do 22 000m3/h zapewni oczyszczanie spalin w pełnym zakresie obciążenia kotła. Filtrocyklon będzie obudowany blachą trapezową oraz będzie zaizolowany wełną mineralną z poszyciem blachą ocynkowaną. W instalacji zastosowane będą wentylatory wyciągowe spalin, których regulacja obrotów będzie realizowana z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości. Odbiór pyłów z multicyklonu jak i z filtrocyklonu realizowany będzie do pojemników a transport do składowania odbywać się będzie ręcznie. Dopiero po zrealizowaniu układów odpylania wszystkich kotłów w kolejnym etapie zostanie zrealizowany wspólny układ odprowadzenia pyłów Instalacja zostanie wyposażona w kanały spalin łączone kołnierzowo za pomocą śrub. Kanały o grubości blach 5mm i 4mm na poszczególnych odcinkach zostaną zaizolowane wełną mineralną z poszyciem blachą ocynkowaną. Układ odpylania będzie wyposażony w sterownik programowalny z graficznym panelem operatorskim zabudowany w szafie zasilająco sterującej. Sterownik umożliwi automatyczne sterowanie urządzeniami układu odpylania.

6 Modernizacja układu odpylania kotła typu WLM-5 (kocioł K1) oraz kotła WR-5 (kocioł K2) w ciepłowni Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S.K. Prace modernizacyjne przeprowadzone zostały przez specjalistyczną firmę: INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza Spółka Akcyjna, ul. Chłapowskiego 7, Kościan. Firma posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie projektowania, produkcji, montażu systemów odpylania nie tylko w energetyce i ciepłownictwie.

7 Nawet niewielka poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji poprawiają nasze codzienne życie Państwowy Monitoring Środowiska realizuje pomiary jakości powietrza i prezentuje roczne wyniki dla poszczególnych stref i województw. W prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych / docelowych /: celu długoterminowego dla powietrza, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Każdej strefie przypisuje się jedną klasę dla każdego zanieczyszczenia, tzw. klasę wynikową, oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia i ze względu na ochronę roślin. Według KE dane z Polski wskazują, że maksymalne dzienne limity emisji cząstek PM-10 są przekraczane w 36 strefach, a limity roczne w 12 strefach. Chcemy oddychać czystym powietrzem: pomiary emisji prowadzi Państwowy Monitoring Środowiska w poszczególnych strefach województw.

8 Nawet niewielka poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji poprawiają nasze codzienne życie Raporty oceny jakości powietrza wpływają na programy ochrony środowiska miejskie, gminne i wojewódzkie, ujmują działania na obszarach o zanotowanych przekroczeniach. Spełnienie krajowych i unijnych limitów emisji zanieczyszczeń do powietrza jest wspomagane przez WFOŚ i GW, NFOŚ i GW oraz ze środków unijnych. Badaniami objęte są: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10 i PM2,5, metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) w pyle PM10 oraz benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10. Ocena jakości powietrza jest prowadzona wg kryteriów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Dla dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu PM10, pyłu PM2,5 i ołowiu (Pb) w pyle PM10 określone są poziomy dopuszczalne tj standardy powietrza. Określa się również poziomy docelowe, które chce się osiągnąć wskutek uzasadnionych działań technicznych i organizacyjnych oraz poziom celu długoterminowego, który wg standardów mówi o mało prawdopodobnej szkodliwości pod kątem ochrony zdrowia ludzi i roślin.

9 Oszczędzaj energię Energia pierwotna Energia końcowa
Mniej energii na realizację określonego zadania, to mniejsza energia pierwotna, czyli lepsza efektywność energetyczna i mniej emisji Energia pierwotna tzn energia zawarta w węglu, ropie, gazie, biomasie, energia słoneczna, wiatrowa Energia końcowa tzn energia elektryczna energia cieplna energia kinetyczna Chcemy być nowocześni Pojęcie energii pierwotnej jako energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych. Energia pierwotna zawarta w zasobach odnawialnych i nieodnawialnych przekształcana jest na energię potrzebną ludziom do normalnego funkcjonowania. Tzn energia zawarta w węglu, ropie, gazie, biomasie, czy pochodząca ze słońca, wiatru jest zamieniana na energię elektryczną, cieplną, kinetyczną itp

10 Szkodliwe emisje zanieczyszczeń
Emisje zanieczyszczeń to bardzo małe cząsteczki, dużo mniejsze od średnicy włosa. To wszelkiego rodzaju drobinki, związki siarki, azotu, drobny piasek. PM10 jest w stanie przeniknąć do płuc, a PM2,5 nawet dalej - do oskrzelików płucnych i krwioobiegu. Cząstki pyłu zawieszonego mogą powodować astmę, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć. Dwutlenek azotu jest zanieczyszczeniem typowo wielkomiejskim, ponieważ pochodzi ze spalin pojazdów. Według szacunków Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z powodu schorzeń spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza każdego roku umiera w Europie około 400 tys. osób; w Polsce to ponad 40 tysięcy. Aspekty zdrowotne Chcemy mniej chorować Mniej emitowanych do atmosfery pierwiastków i związków pochodzących z działalności człowieka to zmniejszenie zanieczyszczeń otaczającego nas powietrza Zmniejszenie zanieczyszczeń wpływa pozytywnie na poziom zdrowotności społeczeństwa,, mniejsze koszty służby zdrowia

11 Szkodliwe emisje zanieczyszczeń
Prawne instrumenty dla zmniejszania emisji: Unijny pakiet 3x20 jako koncepcja kompleksowego rozwiązania problemów energetyczno-klimatycznych Europy i świata. Istotnym dla końcowego efektu tej koncepcji scenarzystą stał się tzw. globalny efekt cieplarniany, którego potencjalne, negatywne dla świata i Europy skutki, stały się główną siłą napędową w walce politycznej o jak najefektywniejsze i jak najszybsze wdrożenie koncepcji, okrzykniętej powszechnie jako europejski pakiet energetyczno-klimatyczny, zwany potocznie pakietem 3x20. Zakres przyjętych dokumentów sprowadza się do zrealizowania następujących celów minimalnych, (dyrektyw) wyznaczonych do osiągnięcia w roku 2020: - Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, w tym emisji CO2 , o 20%, a dodatkowo czynienie usilnych starań o zwiększenie redukcji emisji w przyszłości nawet do 50% w roku 2050 w stosunku do roku 1990; - Poprawę efektywności energetycznej poprzez redukcję zużycia energii końcowej o 20%; - Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych średnio do 20% całkowitego zużycia energii , dla Polski wyznaczony cel został określony na 15%; - Uzyskanie 10% udziału energii odnawialnej w paliwach transportowych. Akty prawne: - dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, -dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych, -dyrektywa w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla, -dyrektywa dotycząca monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw transportowych , -decyzję w sprawie starań zmierzających do realizacji celu wspólnotowego związanego z redukcją emisji gazów cieplarnianych, - rozporządzenie w sprawie nowych norm emisji dla samochodów, Jakie firmy obejmuje pakiet 3x20: Parlament Europejski postanowił, że pakiet 3x20 obejmie przede wszystkim głównych producentów energii końcowej i dużych emitentów szkodliwych substancji do środowiska a mianowicie: elektrownie zawodowe, elektrociepłownie, ciepłownie, kotłownie, fabryki papieru, cukrownie, zakłady chemiczne, zakłady spożywcze, ceramiki budowlanej, transport lotniczy i morski i wszystkich, którzy emitują dwutlenek węgla (CO2).

12 Jak ograniczać emisje termomodernizacja i termorenowacja jako zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych;  wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych; budowa lokalnych kotłowni dla budownictwa wielorodzinnego; substytucja paliwowa – zastąpienie węgla gazem, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii OZE, rozwój energetyki rozproszonej wymiana starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi – węglem, biomasą na instalacje spalania spełniające wymagania BAT (ang. Best Availably Technology), wysokosprawne energetycznie i ekologicznie, Co można zrobić w najbliższym otoczeniu aby ograniczyć zużycie energii i przez to szkodliwych emisji?

13 Jak ograniczać emisje wprowadzenie w Polsce w pełni dyrektywy unijnej o emisjach przemysłowych oraz standardów emisji z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1MW; ujednolicenie w skali kraju systemu kontroli stanu instalacji spalania małej mocy w sektorze komunalno-bytowym z wykorzystaniem aktualnie służby kominiarskiej, straży miejskiej; systemy ogólnokrajowe finansowania programów motywacyjnych, dotujących na terenach uniemożliwiających podłączenie do sieci ciepłowniczych i sieci gazu ziemnego wymianę pieców grzewczych i kotłów tradycyjnej na wysokosprawne energetycznie kotły opalane paliwami stałymi, ciągła szeroko-rozumiana edukacji w zakresie stosowania dobrych praktyk w wytwarzaniu ciepła użytkowego w indywidualnych gospodarstwach domowych. Możliwości ograniczenia emisji występują na różnych poziomach życia gospodarczego i społecznego. Finansowanie zmniejszenia emisji szkodliwych odbywa się z różnych źródeł europejskich i krajowych. Przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze prowadzą politykę: Spełniamy normy środowiskowe i działamy na rzecz lokalnej społeczności. Reprezentują nowe podejście w zakresie usług energetycznych. Usługi energetyczne – działania przedsiębiorstw w zakresie realizowania na rzecz odbiorców końcowych inwestycji lub czynności mających na celu zarządzanie i racjonalizację popytu na energię. Białe certyfikaty – mechanizm majątkowy mający na celu wynagrodzenie przedsiębiorstwa realizującego działania związane z poprawą efektywności energetycznej poprzez możliwość ich generowanie i obrót na wolnym rynku. Dobrowolne umowy - świadome zobowiązania przedsiębiorstw, grup przedsiębiorstw lub branż charakteryzujących się wysoką energochłonnością do wzrostu efektywności energetycznej swojej działalności w zamian za określone ulgi lub przywileje (np zwolnienia lub ulgi podatkowe itp.) Ważnym elementem działań proefektywnościowych są systemy racjonalizacji dostaw energii. Dystrybutorzy energii, operatorzy systemu dystrybucji oraz przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii mogą poprawić efektywność energetyczną, jeżeli będą oferować usługi energetyczne obejmujące efektywne wykorzystanie energii, w takich obszarach jak zapewnienie komfortu termicznego w pomieszczeniach, ciepłej wody do użytku domowego, chłodzenia, produkcji towarów, oświetlenia oraz mocy napędowej. Maksymalizacja zysków tych przedsiębiorstw staje się zatem bardziej związana ze sprzedażą usług energetycznych dla możliwie jak największej liczby klientów, niż ze sprzedażą możliwie jak największej ilości energii dla poszczególnych klientów.

14 Skorzystaj z ciepła z sieci ciepłowniczej MZEC w Chojnicach Sp. z o. o
Skorzystaj z ciepła z sieci ciepłowniczej MZEC w Chojnicach Sp. z o.o. S. K. Wystąp do MZEC w Chojnicach Sp. z o.o. S.K. o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla Twojej instalacji Określimy: miejsce i sposób wykonania przyłącza do węzła cieplnego, wymagania techniczne urządzeń, parametry nośnika ciepła, miejsce rozgraniczenia własności instalacji i układu pomiarowego, harmonogram realizacji prac przyłączeniowych i przygotujemy niezbędne umowy do podpisania. Szczegóły na stronie : Kontakt: tel ;

15 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S. K
Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. S. K."

Podobne prezentacje


Reklamy Google