Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 9. 12.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 9. 12.2010."— Zapis prezentacji:

1 1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 9. 12.2010

2 Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona zdrowia, rok 2007 pył zawieszony PM10 Okres uśredniania wyników pomiarów - 24 h Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu - 50 µg/m3 Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu - 50 µg/m3 Dopuszczana częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym - 35 razy Dopuszczana częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym - 35 razy Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych - 2005 r. Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych - 2005 r. Okres uśredniania wyników pomiarów - rok kalendarzowy Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu - 40 µg/m3 Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu - 40 µg/m3Benzo(a)piren Okres uśredniania wyników pomiarów - rok kalendarzowy Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu - 1 ng/m3 Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu - 1 ng/m3 Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych - 2013 r. Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych - 2013 r.

3 Przyczyna powstania programu i skala problemu Przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 Przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 Alarmowy poziom substancji w powietrzu [μg/m 3 ] stężenie 24- godz. Częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia 24-godz. Stężenie 24-godz. pyłu PM10 [μg/m 3 ] Średnioroczne wartości stężeń [μg/m 3 ] alarmowy poziomwartość dopuszczalna 200355040 Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego Aglomeracja Górnośląska ( Chorzów, Dabrowa Górnicza, Katowice, Sosnowiec) 24-godz maks [ μg/m 3 ]: 208 - 252 oraz Rybnik: Żywiec: Wodzisław Śląski: 289 338 Częstość przekraczania: 51 - 109 74 147 Średnioroczne [ μg/m 3 ]: 41 - 51 39 58

4 Przyczyna powstania programu i skala problemu Przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu Przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego Średnioroczne wartości stężeń [ng/m 3 ] poziom docelowy 1 Aglomeracja Górnośląska (Katowice, Zabrze) oraz Rybnik: Zawiercie: Wodzisław Śląski: Średnioroczne [ ng/m 3 ]: 9- 19 9,1 17 Dyrektywa CAFE wyznacza termin osiągnięcia zgodności z normami jakości powietrza – pył zawieszony PM10 - czerwiec 2011 r. benzo(a)piren - 2013 r.

5 Zidentyfikowany problem: Przekroczenia stężeń dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10: stężenia średniorocznego stężenia średniorocznego stężenia 24-godz stężenia 24-godz Przekroczenia stężenia docelowego benzo(a)pirenu Źródło: WIOŚ Katowice Pył PM10 Benzo(a)piren Potrzeba opracowania Programu ochrony powietrza 7 stref 10 stref

6 Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego KONTEKST REALIZACJI PROJEKTU Problemy: jedne z najwyższych przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w Polsce jedne z najwyższych przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w Polsce największe w Polsce zagęszczenie ludności i przemysłu największe w Polsce zagęszczenie ludności i przemysłu opóźnienie w opracowaniu POP i wniosków derogacyjnych opóźnienie w opracowaniu POP i wniosków derogacyjnych kultura i tradycja węglowa Śląska kultura i tradycja węglowa Śląska

7

8 Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego INWENTARYZACJA (źródło: baza emisji SOZAT) Zestawienie emisji zanieczyszczeń ze źródeł na terenie woj. śląskiego i kraju morawsko- śląskiego w roku bazowym 2006

9 Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego INWENTARYZACJA (źródło: baza emisji SOZAT) Emisja zanieczyszczeń ze źródeł na terenie woj. śląskiego i kraju morawsko-śląskiego w roku bazowym 2006 (źródło: baza emisji SOZAT)

10 Udział poszczególnych źródeł emisji w imisji PM10 na obszarach przekroczeń

11 Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego WYNIKI MODELOWANIA Udział poszczególnych źródeł emisji w stężeniach B(a)P na obszarach przekroczeń wartości docelowej

12 CELE DO REALIZACJI Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego Cel strategiczny Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej od roku 2020 roku.

13 DZIAŁANIA SYSTEMOWE Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego POP Gospodarka odpadami (gmina właścicielem odpadów) Energetyka (Wojewódzka strategia energetyczna) Węgiel ( mechanizmy finansowe i zakazy) Przemysł (Plan Redukcji Emisji przemysłowej ) Transport (plany dla aglomeracji i inwestycje bieżące) Edukacja i Informacja Zarządzanie i monitorowanie ( wykorzystanie istniejących programów) Narzędzia (bazy danych)

14 Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych Cel1 Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych !! Cel 2 Wsparcie istniejących działań i inwestycji w zakresie transportu, które przyczyniają się w istotny sposób do poprawy jakości powietrza na obszarach przekroczeń Cel 3 Ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych w tym emisji wtórnej Cel 4 Systemowe ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych z uwzględnieniem małych źródeł Cel 5 Stworzenie mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP Cel 6 Cele Programu ochrony powietrza

15 Najważniejsze propozycje kierunków działań naprawczych 2. Realizacja PONE ze szczególnym uwzględnieniem sieci ciepłowniczej, termomodernizacji budynków, kontroli jakości paliw 1. Rozbudowa i integracja sieci ciepłowniczej, odbudowa mocy cieplnej 4. Realizacja Planu Redukcji Emisji Przemysłowych (15% redukcji PM10), prowadzenie postępowań kompensacyjnych Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego 5. Budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów 6. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miast 7. Rozwój transportu publicznego 3. Aktualizacja planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe 8. Działania w zakresie redukcji emisji wtórnej z dróg (czyszczenie ulic, poprawa stanu technicznego istniejących dróg).

16 1. Aktualizacja planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 2. Rozbudowa i integracja sieci ciepłowniczej, odbudowa mocy cieplnej. 3. Realizacja PONE ze szczególnym uwzględnieniem sieci ciepłowniczej, termomodernizacji budynków, kontroli jakości paliw. 4. Budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów. 5. Konsekwentne przystosowywanie instalacji energetyki zawodowej/komunalnej do wykorzystania gorszych gatunków węgla 6. Szersze wykorzystaanie OZE 7. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miast. Działania służące uspokajaniu ruchu 8. Rozwój transportu publicznego 9. Działania w zakresie redukcji emisji wtórnej z dróg (czyszczenie ulic, poprawa stanu technicznego istniejących dróg) Najważniejsze propozycje kierunków działań naprawczych

17 Bariery w obszarze ochrony powietrza niestabilność polityki paliwowej państwa, niestabilność polityki paliwowej państwa, brak władztwa nad odpadami komunalnymi gmin – patologie gospodarki odpadami, brak władztwa nad odpadami komunalnymi gmin – patologie gospodarki odpadami, wysokie ceny paliw i ciągły wzrost cen paliw ekologicznych, wysokie ceny paliw i ciągły wzrost cen paliw ekologicznych, mała skuteczność narzędzi prawnych w zakresie możliwości ograniczania niskiej emisji, w tym brak instrumentów umożliwiających nakładanie obowiązków na osoby fizyczne (np. wymiany kotła) i ich egzekwowania mała skuteczność narzędzi prawnych w zakresie możliwości ograniczania niskiej emisji, w tym brak instrumentów umożliwiających nakładanie obowiązków na osoby fizyczne (np. wymiany kotła) i ich egzekwowania brak środków finansowych na realizację POP, brak środków finansowych na realizację POP, brak jednoznacznych zachęt ze strony państwa dla stosowania paliw ekologicznych (niskoemisyjnych), np. podatku od zanieczyszczeń zawartych w węglu, brak jednoznacznych zachęt ze strony państwa dla stosowania paliw ekologicznych (niskoemisyjnych), np. podatku od zanieczyszczeń zawartych w węglu, niski priorytet ochrony powietrza w hierarchii ważności celów realizowanych przez państwo, problem podziału odpowiedzialności pomiędzy powiatem a gminą, starosta nie ma uprawnień do faktycznej realizacji głównych zapisów Programu i nie może zlecić tych zadań gminom, niski priorytet ochrony powietrza w hierarchii ważności celów realizowanych przez państwo, problem podziału odpowiedzialności pomiędzy powiatem a gminą, starosta nie ma uprawnień do faktycznej realizacji głównych zapisów Programu i nie może zlecić tych zadań gminom, znikomy udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło, znikomy udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło, niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody społeczeństwa, co skutkuje spalaniem odpadów w piecach, niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody społeczeństwa, co skutkuje spalaniem odpadów w piecach, brak systemowego, globalnego podejścia do działań w ochronie środowiska (mieszkańcy segregują odpady, a ich odbiór jest bardzo drogi lub brakuje firm odbierających te odpady), brak systemowego, globalnego podejścia do działań w ochronie środowiska (mieszkańcy segregują odpady, a ich odbiór jest bardzo drogi lub brakuje firm odbierających te odpady), niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych z tym związanych, niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych z tym związanych, znikomy wpływ samorządów na lokalne źródła energii odnawialnej (geotermalnej, wodnej), znikomy wpływ samorządów na lokalne źródła energii odnawialnej (geotermalnej, wodnej), przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów w piecach domowych, przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów w piecach domowych,

18 DZIAŁANIA MUSZĄ BYĆ PODEJMOWANE NA WSZYSTKICH POZIOMACH ADMINISTRACJI Tworzenie narzędzi prawnych umożliwiających ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności ze źródeł komunalnych Z POZIOMU PAŃSTWA

19 DZIAŁANIA Z POZIOMU WOJEWÓDZTWA Opracowanie regionalnej strategii ekoenergetycznej; Opracowanie regionalnej strategii ekoenergetycznej; Tworzenie możliwości wspierania, w ramach rpo oraz WFOŚiGW, działań w dziedzinie ochrony powietrza; Tworzenie możliwości wspierania, w ramach rpo oraz WFOŚiGW, działań w dziedzinie ochrony powietrza; Inicjowanie i wspieranie działań ograniczających dopływ paliw gorszej jakości do sektora komunalnego; Inicjowanie i wspieranie działań ograniczających dopływ paliw gorszej jakości do sektora komunalnego; Porządkownie systemu gospodarki odpadami; Porządkownie systemu gospodarki odpadami; Promowanie OZE

20 DZIAŁANIA Z POZIOMU GMIN Opracowanie i wdrażanie programów zaopatrzenia w energię elektryczną ciepło i paliwa gazowe Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminnej budowa i rozbudowa sieci ciepłowniczych i sieci gazowych, budowa i rozbudowa sieci ciepłowniczych i sieci gazowych, modernizacja ciągów komunikacyjnych, modernizacja ciągów komunikacyjnych, Realizacja programów ograniczania niskiej emisji: Realizacja programów ograniczania niskiej emisji: w obiektach publicznych termomodernizacji budynków (docieplanie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana lub docieplenie połaci dachu) modernizacje systemów grzewczych (źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania), montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, w budynkach prywatnych dopłata do wymiana źródeł ciepła na ekologiczne dopłata do wymiana źródeł ciepła na ekologiczne dopłata do instalacja układów solarnych dopłata do instalacja układów solarnych dopłata do termomodernizacji budynków dopłata do termomodernizacji budynków promocja i edukacja ekologiczna. promocja i edukacja ekologiczna. Tworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu OZE Tworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu OZE

21 21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojciech Główkowski Jerzy Ziora Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska


Pobierz ppt "1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 9. 12.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google