Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie finansowe WFOŚiGW projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii Pawłowice, 27.11.2013 r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie finansowe WFOŚiGW projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii Pawłowice, 27.11.2013 r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie finansowe WFOŚiGW projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii Pawłowice, 27.11.2013 r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2 WFOŚiGW w Katowicach jako instytucja wspierająca rozwój OZE w województwie śląskim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej polityki ekologicznej. Podstawowe dokumenty, na których opiera się jego działalność, są zgodne z polityką ekologiczną państwa i województwa. Z dniem 1 stycznia 2010 r. WFOŚiGW w Katowicach zmienił status prawny z wojewódzkiego funduszu celowego na samorządową osobę prawną. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

3 Podstawowe przychody WFOŚiGW:  opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska,  zwroty pożyczek i kredytów. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l WFOŚiGW w Katowicach jako instytucja wspierająca rozwój OZE w województwie śląskim

4  Wpływy i wydatki Funduszu (w mln zł): w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

5 WFOŚiGW w Katowicach jako instytucja wspierająca rozwój OZE w województwie śląskim Na zadania z zakresu ochrony atmosfery (w tym odnawialne źródła energii) Fundusz rocznie przeznacza :  ok. 160 mln zł w formie pożyczek,  ok. 11 mln zł w formie dotacji. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

6 Dofinansowanie zadań z zakresu OZE: w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l WFOŚiGW w Katowicach jako instytucja wspierająca rozwój OZE w województwie śląskim

7 Podstawowe dokumenty obowiązujące w WFOŚiGW W Katowicach:  Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach,  Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach,  Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wszystkie potrzebne dokumenty (w tym wzory wniosków), dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu: ww.wfosigw.katowice.pl

8 w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU Zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii: Wdrażanie programów lub projektów zwiększających efektywność energetyczną, w tym z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

9 Formy dofinansowania zadań: w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Dla osób prawnych (samorządów, przedsiębiorców, instytucji):  preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki,  dotacje,  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. Dla osób fizycznych:  preferencyjne kredyty bankowe w ramach linii kredytowych: o na termomodernizację obiektów, o na budowę domów energooszczędnych.

10  Wysokość dofinansowania (pożyczka + dotacja) może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych;  Fundusz nie finansuje źródeł ciepła, instalacji i termoizolacji w nowobudowanych obiektach, za wyjątkiem odnawialnych źródeł energii;  Wysokość dofinansowania zależy od uzyskanego efektu ekologicznego odniesionego do kosztów kwalifikowanych zadania (im niższy koszt jednostkowy uzyskania określonego efektu ekologicznego, tym wyższe dofinansowanie). w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ

11  Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym (w 2013 r. – 4,28 % w skali roku)  Okres spłaty pożyczki nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat od daty zakończenia zadania, w tym możliwy jest maksymalnie 12 miesięczny okres karencji. ZASADY DOFINANSOWANIA ZADAŃ w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

12 Formy dofinansowania zadań realizowanych przez osoby fizyczne: w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l  za pośrednictwem gminy – poprzez udział w Programie Ograniczenia Emisji finansowanym ze środków WFOŚiGW,  preferencyjne kredyty bankowe w ramach linii kredytowych: o na termomodernizację istniejących obiektów – Linia LOA-1 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery”, o na budowę domów energooszczędnych – linia LDE-2 „Dom energooszczędny”. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW odnawialnych źródeł energii - beneficjenci indywidualni

13  Wysokość dofinansowania w ramach POE może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych i zależy od uzyskanego efektu ekologicznego odniesionego do kosztów kwalifikowanych zadania, przeciętnie około 60% kosztów kwalifikowanych.  Maksymalny koszt kwalifikowany dla OZE w Programach Ograniczenia Emisji wynosi:  dla instalacji solarnej: 15.000 zł,  dla pompy ciepła: 30.000 zł,  dla instalacji fotowoltaicznej: 25.000 zł. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

14  W ramach linii kredytowej LOA-1: kredyt przeznaczony m.in. na budowę systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii,  do 90% nakładów inwestycyjnych, lecz nie więcej niż 300.000 zł,  oprocentowanie wynosi 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym. Aktualnie oprocentowanie wynosi 4,28%. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW odnawialnych źródeł energii - beneficjenci indywidualni

15  W ramach linii kredytowej LDE-2:  kredyt przeznaczony m.in. na: zakup i montaż urządzeń niekonwencjonalnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne) dla nowobudowanych obiektów, dla których wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (z wyłączeniem energii na przygotowanie c.w.u.) Ek wynikający ze sporządzonego świadectwa energetycznego niższy od 50 kWh/(m 2 *rok),  do 90% nakładów inwestycyjnych (brutto), nie więcej niż 200.000 zł,  oprocentowanie wynosi 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym. Aktualnie oprocentowanie wynosi 4,28%. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

16 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW odnawialnych źródeł energii - program KAWKA Program „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii program pilotażowy KAWKA ” Beneficjenci 1. Beneficjentem Programu mogą być osoby prawne realizujące przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących programach ochrony powietrza, opracowanych zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

17 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW odnawialnych źródeł energii - program KAWKA 2. Ostatecznym odbiorcą korzyści mogą być również osoby fizyczne realizujące przedsięwzięcia wskazane w ust. 1. w ramach obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji, korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta. Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:

18 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW odnawialnych źródeł energii - program KAWKA  likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej;

19 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW odnawialnych źródeł energii - program KAWKA  zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym;  termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

20 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW odnawialnych źródeł energii - program KAWKA Wysokość i warunki dofinansowania Łączna wysokość dofinansowania (dotacja ze środków udostępnianych przez NFOŚiGW i pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach) nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym: - wysokość dotacji nie może przekroczyć 45% kosztów kwalifikowanych zadania, - wysokość pożyczki musi wynosić co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych zadania. 

21 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW odnawialnych źródeł energii - program KAWKA Warunki uzyskania dofinansowania 1. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w mieście powyżej 10.000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na obszarze którego, w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez WIOŚ, w oparciu o pomiary, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozp. M. Ś. z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do:

22 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW odnawialnych źródeł energii - program KAWKA  poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna;  poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10. 2. Na terenie obszaru, o którym mowa w ust 1., właściwy organ administracji samorządowej ustalił horyzont czasowy i harmonogram wprowadzania rozwiązań prawnych dotyczących: planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych wnioskiem o dofinansowanie (np. plan działań krótkoterminowych, plan

23 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW odnawialnych źródeł energii - program KAWKA zaopatrzenia w ciepło lub zatwierdzony plan zagospodarowania terenu zawierający warunki zaopatrzenia w ciepło) lub rozwiązań obejmujących ograniczenie stosowania paliw stałych wraz z jednoczesnym systemem kontroli.

24 WFOŚiGW w Katowicach jako instytucja wspierająca rozwój OZE w województwie śląskim  Finansowanie z funduszy unijnych:  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) (www. rpo.slaskie.pl),  W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl)

25 Dziękuję za uwagę Więcej informacji na: W W W. W F O S I G W. K A T O W I C E. P L


Pobierz ppt "Wsparcie finansowe WFOŚiGW projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii Pawłowice, 27.11.2013 r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google