Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie węgla kamiennego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie węgla kamiennego"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie węgla kamiennego
Warszawa, 18 grudnia 2013

2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.)
b. ZSRR 190/16/1895 Ameryka Płn. 245/34/382 Europa 90/3/150 Azja i Pacyfik 265/5/ 500 Bliski Wschód 1/109/2842 Ameryka Płd. i Śr. 12/50/268 Afryka 30/17/500 Węgiel [ mld ton] Ropa [mld ton] Gaz [bil m3] (zasoby światowe 861 ) (zasoby światowe 236 ) (zasoby światowe ) Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2013

3 Zużycie węgla kamiennego w EU27 w 2011 r.
wydobycie – 156,9 mln ton import – 222,3 mln ton

4 Węgiel w niemieckim mixie wytwórczym
energii elektrycznej W Niemczech co czwarta kWh wytwarzana jest z węgla brunatnego. W 2012 r. produkcja energii elektrycznej W elektrowniach na węgiel brunatny wyniosła 159 mld kWh

5 Produkcja energii elektrycznej brutto we wszystkich elektrowniach w Niemczech

6 Wystarczalność zasobów: ok. 40 lat
Zasoby węgla kamiennego w obszarach zagospodarowanych i liczba kopalń stan na 31. XII Dolnośląskie Zagłębie Węglowe Zasoby bilansowe – 0,3 mld ton Zasoby przemysłowe – 0,0 mld ton Lubelskie Zagłębie Węglowe Zasoby bilansowe – 9,3 mld ton Zasoby przemysłowe – 0,3 mld ton The state policy towards hard coal mining sector will ensure its competitiveness and successful operation in the market economy. After years of restructuring process of the hard coal mining industry in Poland is currently in good condition. Górnośląskie Zagłębie Węglowe Zasoby bilansowe – 38,6 mld ton Zasoby przemysłowe – 3,9 mld ton Wystarczalność zasobów: ok. 40 lat

7 Zużycie węgla w rozbiciu na poszczególnych odbiorców w 2012 r.
Zużycie ogółem 64,5 mln t. Energetyka przemysłowa 1,5 mln t. Energetyka zawodowa 35,6 mln t. Ciepłownie niezawodowe 4,2 mln t. Ciepłownie zawodowe 1,4 mln t. Gospodarstwa domowe 6,0 mln t. Inne 5,7 mln t. Koksownie 9,8 mln t.

8 Ograniczenie stosowania paliw w celach grzewczych - KRAKÓW
Zgodnie z Art. 96. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki określić dla terenu województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku. Investments are an essential element included in the sector strategy. They should allow to maintain coal production at a level corresponding to the domestic demand and economically justified export, at the same time taking into account quality improvement of coal produced as an environmentally friendly fuel in terms of clean combustion technologies.

9 Struktura zanieczyszczenia powietrza na obszarze Polski
W ponad 90% stref Polski odnotowano przekroczenie standardu m.in. dla pyłu drobnego P10 85% Sektor bytowo komunalny 10% transport 5% Przemysł

10 Możliwości poprawy jakości powietrza
10 Możliwości poprawy jakości powietrza Ministerstwo Gospodarki widzi możliwość efektywnej poprawy jakości powietrza pod kątem zmniejszenia zawartości pyłów m.in. poprzez następujące działania: - wykorzystywanie dobrej jakości węgla w gospodarstwach domowych, - wyeliminowanie spalania odpadów w gospodarstwach domowych, ukierunkowanie nowego budownictwa na budynki energooszczędne, w tym pasywne,

11 Możliwości poprawy jakości powietrza
11 Możliwości poprawy jakości powietrza podnoszenie standardu energetycznego istniejących budynków poprzez modernizację obejmującą właściwą izolację podłóg, ścian, dachu oraz izolację okien i drzwi, wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, monitorowanie pracy urządzeń grzewczych pod kątem ich efektywności i zapotrzebowania na ciepło, promowanie nowych wzorców zachowań nakierowanych na poprawę efektywności energetycznej i korzyści finansowych z nich wynikających.

12 Możliwości poprawy jakości powietrza
Bez wątpienia węgiel przestał być nośnikiem energii preferowanym na forum UE, o czym świadczą m.in. zaostrzenie wymogów środowiskowych dla dużych obiektów spalania w zakresie redukcji SOx, NOx czy pyłów wynikających tzw. dyrektywy o emisjach przemysłowych – IED, Jednak emisje szkodliwych substancji z wykorzystania węgla to nie tylko energetyka, ale również lokalne źródła przydomowe, Mając na uwadze, że Polska posiada jedne z największych w Europie złóż węgla, należy dążyć do wypracowania takich rozwiązań, które nie będą zakazywać wykorzystania tego cennego paliwa, lecz zachęcać do inwestowania w bardziej efektywne i czyste jego wykorzystanie, Konieczne jest prowadzenie działa zarówno na szczeblu energetyki zawodowej – np. rozwój czystych technologii węglowych, jak również na poziomie konsumentów – np. wprowadzenie standardów jakościowych dla paliwa wykorzystywanego w przydomowych kotłach.

13 Drogą do sukcesu jest dialog i wspólne działanie administracji,
środowisk naukowych i sektora przemysłu.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wykorzystanie węgla kamiennego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google