Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SA ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW Działania Elektrociepłowni Gorzów na rzecz ochrony środowiska 5 czerwca 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SA ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW Działania Elektrociepłowni Gorzów na rzecz ochrony środowiska 5 czerwca 2014."— Zapis prezentacji:

1 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SA ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW Działania Elektrociepłowni Gorzów na rzecz ochrony środowiska 5 czerwca 2014 r.

2 Harmonogram prezentacji Ochrona środowiska Emisje zanieczyszczeń Działania na rzecz ochrony środowiska Projekty rozwojowe 2 O Elektrociepłowni Historia zmian własnościowych Przedmiot działalności Dane produkcyjne

3 3 O Elektrociepłowni

4 Historia zmian własnościowych 1950 r. – „ROK NARODZIN” ELEKTROWNI GORZÓW (rozpalono pierwszy kocioł oraz uruchomiono pierwszy turbozespół). 1994 r. – powstanie Elektrociepłowni Gorzów SA jako jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 2001 r. – Zakup udziałów PEC Gorzów Sp. z o.o. 2007 r. – Elektrociepłownia „Gorzów” SA weszła w skład PGE Polska Grupa Energetyczna. 2010 r. – Włączenie PEC Gorzów Sp. z o.o. w struktury Elektrociepłowni. 4

5 PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów prowadzi działalność gospodarczą na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie:  wytwarzania energii elektrycznej,  wytwarzania ciepła,  przesyłu i dystrybucji ciepła. 5 Przedmiot działalności Elektrociepłownia wytwarza ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu Zdolności produkcyjne Elektrociepłowni Gorzów: Moc elektryczna brutto osiągalna: 97,5 MW; Moc cieplna osiągalna: 270,0 MW. PGE GIEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów od 2001 roku eksploatuje miejski system ciepłowniczy oraz 21 kotłowni lokalnych o łącznej mocy 40,66 MW.

6 6 Produkcja w latach 2009 - 2013 Produkcja energii elektrycznej w GWhProdukcja ciepła w TJ

7 7 Ochrona środowiska

8 8 Emisje zanieczyszczeń do środowiska Dopuszczalne normy oraz emisje rzeczywiste zanieczyszczeń do powietrza z elektrociepłowni w roku 2013 (w mg/m 3 ).

9 9 Najważniejsze działania prowadzone w elektrociepłowni, mające na celu eliminację szkodliwego oddziaływania zakładu na środowisko naturalne  1993 r. – Oddanie do eksploatacji składowiska w Janczewie  1999 r. – Oddanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego  2003 r. – Rozbudowa systemu ciepłowniczego Gorzowa Wlkp.  2007 r. – Oddanie do eksploatacji elektrofiltra kotła OP-140  2014 r. – Rozpoczęcie budowy drugiego bloku gazowo-parowego

10 10 Oddanie do eksploatacji mokrego składowiska odpadów w Janczewie Efekty ekologiczne:  wyeliminowanie zapylania w mieście ze składowiska popiołów zlokalizowanego w sąsiedztwie Elektrociepłowni,  nowoczesna konstrukcja składowiska zabezpieczająca przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska wodnego.

11 11 Oddanie do eksploatacji pierwszego w Polsce bloku gazowo-parowego Porównanie emisji zanieczyszczeń z Elektrociepłowni przed wybudowaniem bloku gazowo-parowego (1997 r.) z rokiem 2000. Efekty:  zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu,  zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych,  wyłączenie z eksploatacji uciążliwych dla środowiska mieszkańców Gorzowa przestarzałych czterech kotłów węglowych w ECI,  zagospodarowanie lokalnych złóż gazu.

12 12 Rozbudowa systemu ciepłowniczego Gorzowa Wlkp. Miejska sieć ciepłownicza – stan przed integracją EC Gorzów i PEC Gorzów

13 13 Rozbudowa systemu ciepłowniczego Gorzowa Wlkp. – c.d. Miejska sieć ciepłownicza – stan obecny Cały system ciepłowniczy zasilany jest z Elektrociepłowni Gorzów. Wyłączone zostały ciepłownie osiedlowe PEC Gorzów na Os. Staszica i Os. Zakanale.

14 14 Rozbudowa systemu ciepłowniczego Gorzowa Wlkp. – c.d. Efekty:  wyłączenie z eksploatacji dwóch, przestarzałych, opalanych węglem ciepłowni osiedlowych PEC Gorzów Sp. z o.o.,  zmniejszenie emisji pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku węgla i tlenków azotu do atmosfery.

15 15 Oddanie do eksploatacji nowego elektrofiltra W roku 2007 oddano do eksploatacji nowy, wysokosprawny elektrofiltr na bloku węglowym. Inwestycja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Efekty:  pięciokrotne zmniejszenie rocznej emisji pyłów do atmosfery:  emisja pyłu w 2006 r. – przy starym elektrofiltrze – 142 Mg/rok,  emisja przy tej samej ilości spalonego węgla przy nowym elektrofiltrze – 28 Mg/rok.

16 16 Projekty rozwojowe

17 17 Projekty inwestycyjne W Oddziale Elektrociepłownia Gorzów od początku 2014 r. rozpoczęły się prace związane z realizacją dwóch bardzo istotnych projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym:  budowa nowego bloku gazowo-parowego (nBGP),  projekt Centrum, zakładający likwidację tzw. niskiej emisji. Przewidywane efekty:  bezpieczeństwo w zakresie zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb odbiorców ciepła miasta Gorzowa,  wzrost zdolności wytwórczych elektrociepłowni przy jednoczesnym wzroście efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,  wzrost wartości Spółki PGE GiEK SA

18 18 Projekty inwestycyjne – c.d. Dane techniczne bloku gazowo-parowego:  moc elektryczna netto w pracy kondensacyjnej przy pełnym obciążeniu – 138 MWe,  moc cieplna w wodzie gorącej w sezonie grzewczym – 90 MW,  sprawność netto w pracy kondensacyjnej przy pełnym obciążeniu – 52,52%,  sprawność netto w pracy kogeneracyjnej przy pełnym obciążeniu – 83,93%,

19 19 Projekty inwestycyjne – c.d. Projekt Centrum – to wspólne przedsięwzięcie Miasta Gorzowa Wlkp. i Oddziału Elektrociepłownia Gorzów w ramach programu WFOŚiGW o nazwie: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Program pilotażowy „KAWKA”. Cel Projektu Centrum – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez likwidację wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe) na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń – dzielnicy Nowe Miasto w Gorzowie Wlkp. (obszar o gęstej wielorodzinnej zabudowie, ogrzewanej indywidualnie, zamieszkałej przez ok. 8 tys. mieszkańców). Planowane zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na rok 2017.

20 20 Projekty inwestycyjne – c.d. W ramach projektu planowane są:  rozbudowa sieci ciepłowniczej (ok. 1 440 m),  wybudowanie przyłączy (ok. 6 550 m),  podłączenie ponad 300 budynków wielorodzinnych do miejskiego systemu ciepłowniczego zasilanego przez Elektrociepłownię Gorzów. Podłączenie nowych odbiorców ciepła w historycznej części miasta może spowodować wzrost zamówionej mocy cieplnej o 26,8 MW. Przewidywane efekty ekologiczne projektu:  zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 o 160,9 Mg/rok,  zmniejszenie emisji pyłu PM 10 o 169,8 Mg/rok,  zmniejszenie emisji CO 2 o 17 416 Mg/rok.

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SA ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW Działania Elektrociepłowni Gorzów na rzecz ochrony środowiska 5 czerwca 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google