Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Elektrociepłowni Gorzów na rzecz ochrony środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Elektrociepłowni Gorzów na rzecz ochrony środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Działania Elektrociepłowni Gorzów na rzecz ochrony środowiska
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SA ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW 5 czerwca 2014 r.

2 Harmonogram prezentacji
O Elektrociepłowni Historia zmian własnościowych Przedmiot działalności Dane produkcyjne Ochrona środowiska Emisje zanieczyszczeń Działania na rzecz ochrony środowiska Projekty rozwojowe

3 O Elektrociepłowni

4 Historia zmian własnościowych
1950 r. – „ROK NARODZIN” ELEKTROWNI GORZÓW (rozpalono pierwszy kocioł oraz uruchomiono pierwszy turbozespół). 1994 r. – powstanie Elektrociepłowni Gorzów SA jako jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 2001 r. – Zakup udziałów PEC Gorzów Sp. z o.o. 2007 r. – Elektrociepłownia „Gorzów” SA weszła w skład PGE Polska Grupa Energetyczna. 2010 r. – Włączenie PEC Gorzów Sp. z o.o. w struktury Elektrociepłowni.

5 Przedmiot działalności
PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów prowadzi działalność gospodarczą na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie: wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzania ciepła, przesyłu i dystrybucji ciepła. Elektrociepłownia wytwarza ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu Zdolności produkcyjne Elektrociepłowni Gorzów: Moc elektryczna brutto osiągalna: 97,5 MW; Moc cieplna osiągalna: 270,0 MW. PGE GIEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów od 2001 roku eksploatuje miejski system ciepłowniczy oraz 21 kotłowni lokalnych o łącznej mocy 40,66 MW.

6 Produkcja energii elektrycznej w GWh
Produkcja w latach Produkcja energii elektrycznej w GWh Produkcja ciepła w TJ

7 Ochrona środowiska

8 Emisje zanieczyszczeń do środowiska
Dopuszczalne normy oraz emisje rzeczywiste zanieczyszczeń do powietrza z elektrociepłowni w roku 2013 (w mg/m3).

9 Najważniejsze działania prowadzone w elektrociepłowni, mające na celu eliminację szkodliwego oddziaływania zakładu na środowisko naturalne 1993 r. – Oddanie do eksploatacji składowiska w Janczewie 1999 r. – Oddanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego 2003 r. – Rozbudowa systemu ciepłowniczego Gorzowa Wlkp. 2007 r. – Oddanie do eksploatacji elektrofiltra kotła OP-140 2014 r. – Rozpoczęcie budowy drugiego bloku gazowo-parowego

10 Oddanie do eksploatacji mokrego składowiska odpadów w Janczewie
Efekty ekologiczne: wyeliminowanie zapylania w mieście ze składowiska popiołów zlokalizowanego w sąsiedztwie Elektrociepłowni, nowoczesna konstrukcja składowiska zabezpieczająca przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska wodnego.

11 Oddanie do eksploatacji pierwszego w Polsce bloku gazowo-parowego
Porównanie emisji zanieczyszczeń z Elektrociepłowni przed wybudowaniem bloku gazowo-parowego (1997 r.) z rokiem 2000. Efekty: zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu, zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych, wyłączenie z eksploatacji uciążliwych dla środowiska mieszkańców Gorzowa przestarzałych czterech kotłów węglowych w ECI, zagospodarowanie lokalnych złóż gazu.

12 Miejska sieć ciepłownicza – stan przed integracją
Rozbudowa systemu ciepłowniczego Gorzowa Wlkp. Miejska sieć ciepłownicza – stan przed integracją EC Gorzów i PEC Gorzów

13 Miejska sieć ciepłownicza – stan obecny
Rozbudowa systemu ciepłowniczego Gorzowa Wlkp. – c.d. Miejska sieć ciepłownicza – stan obecny Cały system ciepłowniczy zasilany jest z Elektrociepłowni Gorzów. Wyłączone zostały ciepłownie osiedlowe PEC Gorzów na Os. Staszica i Os. Zakanale.

14 Rozbudowa systemu ciepłowniczego Gorzowa Wlkp. – c.d.
Efekty: wyłączenie z eksploatacji dwóch, przestarzałych, opalanych węglem ciepłowni osiedlowych PEC Gorzów Sp. z o.o., zmniejszenie emisji pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku węgla i tlenków azotu do atmosfery.

15 Oddanie do eksploatacji nowego elektrofiltra
W roku 2007 oddano do eksploatacji nowy, wysokosprawny elektrofiltr na bloku węglowym. Inwestycja współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Efekty: pięciokrotne zmniejszenie rocznej emisji pyłów do atmosfery: emisja pyłu w 2006 r. – przy starym elektrofiltrze – 142 Mg/rok, emisja przy tej samej ilości spalonego węgla przy nowym elektrofiltrze – 28 Mg/rok.

16 Projekty rozwojowe

17 Projekty inwestycyjne
W Oddziale Elektrociepłownia Gorzów od początku 2014 r. rozpoczęły się prace związane z realizacją dwóch bardzo istotnych projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym: budowa nowego bloku gazowo-parowego (nBGP), projekt Centrum, zakładający likwidację tzw. niskiej emisji. Przewidywane efekty: bezpieczeństwo w zakresie zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb odbiorców ciepła miasta Gorzowa, wzrost zdolności wytwórczych elektrociepłowni przy jednoczesnym wzroście efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, wzrost wartości Spółki PGE GiEK SA

18 Projekty inwestycyjne – c.d.
Dane techniczne bloku gazowo-parowego: moc elektryczna netto w pracy kondensacyjnej przy pełnym obciążeniu – 138 MWe, moc cieplna w wodzie gorącej w sezonie grzewczym – 90 MW, sprawność netto w pracy kondensacyjnej przy pełnym obciążeniu – 52,52%, sprawność netto w pracy kogeneracyjnej przy pełnym obciążeniu – 83,93%,

19 Projekty inwestycyjne – c.d.
Projekt Centrum – to wspólne przedsięwzięcie Miasta Gorzowa Wlkp. i Oddziału Elektrociepłownia Gorzów w ramach programu WFOŚiGW o nazwie: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Program pilotażowy „KAWKA”. Cel Projektu Centrum – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez likwidację wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe) na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń – dzielnicy Nowe Miasto w Gorzowie Wlkp. (obszar o gęstej wielorodzinnej zabudowie, ogrzewanej indywidualnie, zamieszkałej przez ok. 8 tys. mieszkańców). Planowane zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na rok 2017.

20 Projekty inwestycyjne – c.d.
W ramach projektu planowane są: rozbudowa sieci ciepłowniczej (ok m), wybudowanie przyłączy (ok m), podłączenie ponad 300 budynków wielorodzinnych do miejskiego systemu ciepłowniczego zasilanego przez Elektrociepłownię Gorzów. Podłączenie nowych odbiorców ciepła w historycznej części miasta może spowodować wzrost zamówionej mocy cieplnej o 26,8 MW. Przewidywane efekty ekologiczne projektu: zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 o 160,9 Mg/rok, zmniejszenie emisji pyłu PM 10 o 169,8 Mg/rok, zmniejszenie emisji CO2 o Mg/rok.

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Działania Elektrociepłowni Gorzów na rzecz ochrony środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google