Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opisu stanu istniejącego i możliwych kierunków modernizacji układu cieplnego miasta Włoszczowa ENERGOTHERM C o n s u l t i n g Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opisu stanu istniejącego i możliwych kierunków modernizacji układu cieplnego miasta Włoszczowa ENERGOTHERM C o n s u l t i n g Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Opisu stanu istniejącego i możliwych kierunków modernizacji układu cieplnego miasta Włoszczowa ENERGOTHERM C o n s u l t i n g Sp. z o.o.

2 Definicje Źródło ciepła – obiekt techniczny wyposażony w urządzenia służące do zamiany energii chemicznej zawartej w paliwie, w energię użytkową w postaci ciepłej wody. W układach ciepłowniczych korzystnym jest jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych. Podstawowymi paliwami możliwymi do wykorzystania w ciepłowniach są : węgiel, gaz ziemny, gaz skroplony, oleje opałowe, biomasa. Często podstawowe źródła ciepła są wspierane przez układy OZE( odnawialne źródła energii) oparte o energię słoneczną, oraz o zespoły kogeneracyjne oparte o gaz. Sieć ciepłownicza – zespół urządzeń i instalacji służących do przesyłania ciepła pomiędzy źródłem ciepła a węzłami ciepłowniczymi. Składa się z rurociągów przesyłowych, oraz komór wyposażonych w zawory. Wyróżnia się sieć ciepłowniczą na wysokich parametrach oraz lokalne sieci na niskich parametrach łączące węzły z kolejnymi odbiorcami. Węzły cieplne –zespół urządzeń i instalacji do zamiany ciepła dostarczanego przez sieć ciepłowniczą ( o wysokich parametrach ) na ciepło o parametrach wymaganych przez instalacje poszczególnych odbiorców. Węzły ciepła regulują również ilość dostarczanego ciepła do odbiorców końcowych. Węzły mogą dostarczać ciepło do pojedynczego odbiorcy jak i ich grupy. Zamówiona moc cieplna – maksymalna ilość ciepła dostarczana do konkretnego odbiorcy i zamówiona przez niego. Wyliczana jest najczęściej dla temperatury zewnętrznej -20 0 C. Ma zapewnić w obiekcie komfort cieplny, odpowiednie parametry ciepłej wody użytkowej, o także uwzględniać wszystkie straty występujące na przesyle. Suma mocy cieplnych zamówionych przez poszczególnych odbiorców oraz strat tej mocy na przesyle, stanowi moc cieplną zamówioną w źródle ciepła. Za zamówioną moc cieplną wnoszona jest ryczałtowa opłata stała, i odpowiada ona zobowiązaniu dostawcy ciepła do dostarczenia w każdej chwili, jej w zamówionej wielkości. Decyduje w znacznej mierze o zamierzeniach inwestycyjnych dostawców ciepła, zarówno źródła ciepła, jak i jego dystrybutora, poprzez właściwy dobór parametrów i struktury poszczególnych urządzeń. Opłata za ciepło i jego przesłanie –opłata za wytworzenie ( dla źródła ) i jego przesłanie ( dystrybutor ) ciepła. Opłata jest uzależniona od ilości ciepła pobranej w danym okresie, najczęściej miesiącu, i jest opłatą zmienną( stała jest wielkość GJ/zł. W jej skład wchodzą przede wszystkim koszty eksploatacyjne takie jak ceny paliw, ceny energii elektrycznej (praca pomp), straty ciepła.

3 Źródła ciepła Zestawienie kotłów funkcjonujących w Stolbud S.A. Typ kotła Paliwo Rok produkcji Rok modernizacji Moc nominalna MW Moc osiągana MW Sprawność nominalna % Sprawność osiągana % Sprawność oczekiwana % WR-10miał197411,639,5797085 WLM-2,5 Mmiał196720092,503,8768285 Weiss TU 3,15biomasa1998 3,15 79 80 Weiss TU 2,5biomasa1995 2,502,578 80 18,95 Informacja dotycząca kotłów zainstalowanych w kotłowni szpitalnej Kotłownia szpitalna potencjalnie może współpracować z siecią ciepłowniczą i aktualnie jest wykorzystywana sporadycznie do zasilania szpitala.Kotłownia jest wyposażona w trzy kotły zasilane olejem opałowym o mocach nominalnych odpowiednio 2,3 MW typu Turbomat RNHD oraz dwie jednostki o mocy 1,96 MW typu Turbomat RN. Spodziewana sprawność 95%. Pierwsza jednostka jest kotłem wodnym, dwie pozostałe to jednostki parowe. Jednostki sprawne, pod dozorem UDT. Istnieje możliwość dostosowania jednostek do spalania gazu ziemnego

4 Moc zamówiona Zestawienie obciążeń mocą zamówioną i odebraną źródła ciepła przez miasto Moc zamówiona MWMoc max. odebrana MWMoc średnia odebrana MW XII 20108,27,85,3 I 20118,26,94,5 II 20118,27,84,9 XII 20118,26,83,7 I 20128,27,94,3 II 20128,28,05,2 XII 20128,27,04,6 I 20137,86,84,7 II 20137,86,54,2 Moce zamówione Stolbud S.A. Rok200920102011201220132016-prognoza Moc zamówiona MW8.08,06,35,54,84,0

5 Zużycie ciepła Lata2009201020112012 Stolbud GJ47331545154988351786 Miasto GJ70009792797345473336 Miasto %59,759,359,658,6

6 Zestawienie mocy kotłów i mocy zamówionych

7 Normy emisyjne Wymagania emisyjne kotłów opalanych biomasą ( mg/m 3 u ) wymagania aktualnie wymagania po 01.01.2016 badania na emiterze pył<630<200104,6 SOx<800 7,9 NOx<400 308,2 Wymagania emisyjne kotłów opalanych węglem ( mg/m 3 u ) wymagania aktualnie wymagania po 01.01.2016 badania na emiterze pył WR-10<400<100 250,1 pył WLM 3,8 M<700<200 SOx<1500 974,9 NOx<400 308,5

8 Prawo energetyczne Art.17. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art.19 ust.5 oraz bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa. Art.18. 1 Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy : 1)planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. 4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. Art.19. 1. Wójt( burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwane dalej projektem założeń. 2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na trzy lata. 3. Projekt założeń powinien określać : 1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; 3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanego w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanego w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 3a) możliwość stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej.

9 Taryfy w prawie energetycznym Art.21.1 Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji realizuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej Prezesem URE Art.23.2 Do zakresu działania Prezesa URE należy: 2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44,45 i 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach Art. 44.1. Przedsiębiorstwo energetyczne, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego, jest obowiązane prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczanie kosztów i przychodów, zysków i strat………. Art.45.1 Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii stosownie do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art.32 ust.1 ; taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający : 1)pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność; 2)pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów przesyłowych i dystrybucji w związku z realizacją ich zadań 3)ochroną interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.

10 Taryfa B-1, struktura kosztów %zł/GJ Straty przesyłu54,165,87 Koszty PGKiM25,652,78 Podatki i dzierżawy20,192,19

11 Magistrale WP -straty

12 Modernizacja magistrali napowietrznej Nakłady inwestycyjnezł1150000 Straty ciepłaGJ14914,7 Straty ciepłazł/rok456388,8 Ograniczenie stratzł/rok152129,6 Stopa dyskonta%10 NPVzł526,4

13 Koszty ciepła -Taryfa B-1

14 Szpital jako odbiorca Rok GJ/rok szpital GJ/rok węzły % udziału GJ/rok szpital cwu GJ/rok miasto cwu % udziału MW zam. szpital MW zam. miasto % udziału 2010115876420918,0620244425,41,58,218,3 2011100725805817,3477262218,21,58,218,3 2012106345905218,0441277515,91,58,218,3

15 Taryfa ciepła dla odbiorców zasilanych z węzłów eksploatowanych przez PGKiM %zł/GJ koszty Stolbud57,530,6 koszty magistrala17,19,1 Straty przesyłu PN3,82,0 Koszty PGKiM18,69,9 Podatki i dzierżawy3,01,6 10053,2

16 Magistrale NP- straty

17 Wykorzystanie węzłów Węzeł cieplny Moc zam. c.o. Moc zam. c.w.u. Moc zamówiona Moc nom. węzła % obciążenia Armii Krajowej (PGKiM)0,410,160 0,571,2445,6 Brożka 25 (PGKiM) 0,360,148 0,511,5033,9 Brożka 16 (PGKiM) 0,900,080 0,981,6958,0 Brożka 3 (PGKiM) 0,64 1,0064,0 Broniewskiego 4 (PGKiM)1,40 2,6053,7 Hala Sportowa (PGKiM) 0,25 0,7832,4

18 Koszty ciepła -Taryfa B-3

19 Energochłonność powierzchnia m2zużycie GJ/m2 Żeromskiego 1721340,60 Wiśniowa 178600,58 Brożka 17940,55 Brożka 168850,54 Brożka 39410,53 Brożka 29070,50 Brożka 810560,49 Brożka 710580,46 Brożka 2222650,44 Wiśniowa 138180,44 Brożka 610600,43 Brożka 59140,42 Broniewskiego 108850,38 Wiśniowa 158600,37 Broniewskiego 118600,37 Brożka 2315470,36 Broniewskiego 18480,36 Broniewskiego 28480,34 Broniewskiego 98850,34 Broniewskiego 128850,34 Armii Krajowej 126140,33 Broniewskiego 515520,33 Broniewskiego 138850,32 Brożka 128850,31 Brożka 158850,31 Brożka 2627960,31 Brożka 118850,30 Armii Krajowej 2,362940,30 Broniewskiego 315520,30 Broniewskiego 615540,30 Broniewskiego 821780,30 Brożka 108920,29 Brożka 2733210,29 Brożka 1729270,28 Broniewskiego 415130,28 Brożka 2415500,26 Brożka 2514220,22

20 Wnioski - ciepłownia Stolbudu wymaga modernizacji do 01.01.2016 rok, w szczególności kocioł WR-10 zapewniający potrzeby miasta - w ciągu 2-3 lat we Włoszczowie będzie dostępny gaz, konkurencyjny cenowo,jako alternatywne źródło ciepła w stosunku do istniejącego układu - istnieje realna możliwość odłączenia się Szpitala od istniejącej sieci cieplnej - ciepłownia Szpitala jest w stanie zabezpieczyć potrzeby miasta, po modernizacji i ewentualnym zainstalowaniu dodatkowego kotła lub silnika gazowego

21 Ceny ciepła – nowe kotły Źródło+ WP*PGKIMRazem Aktualnie Stolbud53,214,767,9 Modernizacja Stolbud58,614,773,3 Ciepłownia gazowa **50,312,462,7 *cena ciepła na węzłach ciepłowniczych uwzględnia straty ciepła na magistrali ** przy nakladach inwestycyjnych rzędu 2,5 mln. zł

22 ENERGOTHERM C o n s u l t i n g Sp. z o.o. Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Opisu stanu istniejącego i możliwych kierunków modernizacji układu cieplnego miasta Włoszczowa ENERGOTHERM C o n s u l t i n g Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google