Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WRZESIEŃ 2015 KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT i CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WRZESIEŃ 2015 KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT i CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 WRZESIEŃ 2015 KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT i CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

2 PLAN SPOTKANIA ✤ 1) Prezentacja diagnozy. ✤ 2) Prezentacja projektu analizy SWOT ✤ 3) Projekt celów do LSR 2014-2020. ✤ CEL SPOTKANIA: Wnioski, komentarze, uzupełnienia.

3 OBSZAR DZIAŁANIA LGR GminaStatus gminyLiczba ludności Powierzchnia (w km 2 ) Kolsko wiejska 3.31081 Bojadła wiejska 3.383102 Kargowa miejsko-wiejska 5.844129 Sława miejsko-wiejska 12.607327 Wijewo wiejska 3.75662 Przemęt wiejska 13.874225 Siedlec wiejska 12.522205 Wolsztyn miejsko-wiejska 30.384250 Kotla wiejska4.391128 RAZEM 90.071 osób1.509 km 2

4 DIAGNOZA OBSZARU ✤ POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE:  stosunkowo niewielkie oddalenie od dużych ośrodków miejskich: Zielona Góra, Leszno, Poznań (w tym dostęp do lotniska ok. 150 km),  obszar przecinają drogi krajowe nr 3 i 32 oraz sieć dróg wojewódzkich,  dobry dostęp do połączeń kolejowych (połączenia regionalne z Poznaniem, Lesznem).

5 ✤ ZASOBY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE:  wysoki potencjał przyrodniczy: duże zalesienie, duża liczba jezior (Jez. Sławskie)  50% obszaru chronionego prawem, w tym gminy Wijewo i Przemęt pow. 90% powierzchni (m.in. Przemęcki Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody),  na obszarze występują zasoby charakterystyczne: Wydmy Śródlądowe, Tańczące Sosny,  liczne szlaki piesze, rowerowe,  słabo rozwinięta sieć ścieżek rowerowych: łącznie 44 km na terenie 9 gmin, w tym w gminach Kotla, Kolsko, Bojadła brak, w gminach Siedlec i Wijewo poniżej 2 km,  niewystarczająco rozbudowana infrastruktura turystyczna i towarzysząca,  specyficzne dla obszaru przemieszanie różnych kultur i tradycji – ludność napływowa, tereny przygraniczne. DIAGNOZA OBSZARU

6 ✤ ZASOBY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE:  umiarkowany wskaźnik natężenia ruchu turystycznego dla całego obszaru, choć bardzo wysoki w gminach Sława i Kolsko,  zgłoszonych 58 obiektów zbiorowego zakwaterowania: brak w gm. Kotla, w gm. Kolsko, Bojadła i Siedlec – po 1 obiekcie,  nierównomiernie rozłożona infrastruktura turystyczna (miejsca noclegowe, gastronomia, skoncentrowane w gm. Sława, Wolsztyn, Kolsko),  niewystarczająca promocja regionu, brak kompleksowej oferty dla całego obszaru. DIAGNOZA OBSZARU

7 ✤ RYNEK PRACY:  ważna rola działalności rolniczej i rybactwa – wzrost zatrudnienia w latach 2007-13 oraz duża liczba aktywnych podmiotów w tym sektorze,  największa liczba podmiotów gospodarczych w sektorze handlu,  największa liczba zatrudnionych w sektorze usług,  poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGR jest niższy od wskaźników ogólnopolskich i średnich wojewódzkich (86 na 1000 mieszk.),  niski wskaźnik aktywności zawodowej, ale dynamiczny wzrost w latach 2007-2013  rosnąca stopa bezrobocia w latach 2009-2013 (zwłaszcza wśród kobiet),  niski poziom wynagrodzenia,  dynamiczny wzrost wydatków gmin na pomoc społeczną. DIAGNOZA OBSZARU

8 ✤ DANE DEMOGRAFICZNE:  niska gęstość zaludnienia: 60 os./km 2, w gminach Sława i Bojadła poniżej 40os./km 2  dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego, wyższy niż średnie wojewódzkie i krajowa  dodatnie saldo migracji, odpływ mieszkańców najbardziej dynamiczny w gminach Wolsztyn i Kargowa,  korzystna struktura demograficzna, w tym wskaźnik feminizacji: 100 kobiet/100 mężczyzn  trend „starzenia się” społeczeństwa: bardziej dynamicznie niż w województwie i kraju zmniejszająca się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież),  niekorzystne prognozy demograficzne na kolejne lata. DIAGNOZA OBSZARU

9 ✤ DANE DEMOGRAFICZNE: DIAGNOZA OBSZARU  słabo rozbudowana oferta opieki nad dziećmi do lat 3: zaledwie 0,4% dzieci objętych opieką w żłobkach (gm. Sława i gm. Wolsztyn),  wysoki odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną – powyżej średnich, w połowie gmin ponad 80% dzieci,  rozbudowana sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych,  nierównomiernie rozłożona sieć szkół ponadgimnazjalnych i policealnych – brak placówek w gminach Kolsko, Bojadła, Kargowa, Kotla,  ponad 200 zarejestrowanych organizacji pozarządowych, w tym 71 w gminie Wolsztyn, w gminach Bojadła, Kolsko, Wijewo – poniżej 10 organizacji,  mała liczba nowopowstających organizacji w latach 2007-2013,  rozbudowana sieć i duża aktywność obiektów kulturalnych.

10 ANALIZA SWOT ✤ SILNE STRONY 1. Dostęp do rozbudowanej sieci dróg. 2. Bogate walory przyrodnicze (w tym obszary chronione, liczne jeziora, zasoby charakterystyczne dla obszaru). 3. Duży potencjał turystyczny obszaru (w tym turystyka wodna, historyczna, kulturowa). 4. Liczne i zróżnicowane szlaki turystyczne. 5. Korzystna struktura demograficzna na obszarze. 6. Rozbudowana oferta opieki przedszkolnej. 7. Rozbudowana sieć i duża aktywność obiektów kulturalnych.

11 ANALIZA SWOT ✤ SŁABE STRONY 1. Niewystarczające wykorzystanie walorów przyrodniczych i turystycznych obszaru 2. Braki w infrastrukturze, w szczególności turystycznej i towarzyszącej 3. Niewystarczająco atrakcyjna oferta, w tym brak kompleksowej oferty turystycznej dla obszaru. 4. Migracja mieszkańców do większych ośrodków 5. Niewielka aktywność zawodowa i braki w kwalifikacjach mieszkańców 6. Niewystarczająco rozwinięty sektor gospodarczy (lokalne firmy) i niezadowalający poziom wsparcia rozwoju biznesu na obszarze.

12 ANALIZA SWOT ✤ SŁABE STRONY 7. Niski poziom zarobków mieszkańców. 8. Rosnące wydatki gmin na opiekę społeczną. 9. Niewystarczająca oferta opieki nad dziećmi do lat 3. 10. Nierównomiernie rozłożona sieć szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. 11. Zbyt słabo rozwinięty sektor ekonomii społecznej, w tym mała liczba nowopowstających organizacji pozarządowych.

13 ANALIZA SWOT ✤ SZANSE 1. Pełne wykorzystanie potencjału turystycznego i zasobów lokalnych obszaru. 2. Pełne wykorzystanie potencjału społecznego, w tym zwiększenie wsparcia ze stron instytucji otoczenia biznesu dla lokalnych przedsiębiorców. 3. Zainteresowanie inwestorów zewnętrznych. 4. Wzrost liczby Polaków spędzających urlop w kraju, na wsi, poszukiwanie produktów regionalnych i ofert turystyki lokalnej. 5. Wzrost zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku blisko natury. 6. Wzrost popularności Polski wśród turystów zagranicznych. 7. Pozyskanie przez lokalne instytucje, organizacje i firmy środków zewnętrznych na realizację ważnych inicjatyw. 8. Poprawa jakości dialogu społecznego i międzypokoleniowego.

14 ANALIZA SWOT ✤ ZAGROŻENIA 1. Negatywne trendy demograficzne – starzenie się społeczeństwa. 2. Niskie poczucie tożsamości lokalnej wśród młodych ludzi. 3. Niewystarczające środki finansowe na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i historycznego 4. Rosnące zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym 5. Niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. 6. Biurokracja utrudniająca podejmowanie działań. 7. Kryzys gospodarczy.

15 CELE Cel ogólnyCel szczegółowy 1. Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r. 1. Promocja i rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku 2. Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r. 1. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2022 roku 2. Ochrona i promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR do 2022 roku 3. Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2022 r. 1. Integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku

16 KONTAKT DO LGR ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła TELEFON: 720 852 727 biuro@lgrwodnakraina.pl http://www.lgrwodnakraina.pl BIURO CZYNNE: PN-PT 8:00 - 15:00 Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wodna Kraina

17 DZIĘKUJĘ!


Pobierz ppt "WRZESIEŃ 2015 KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT i CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google