Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja w sprawie warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja w sprawie warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Informacja w sprawie warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Uruchomienie środków finansowych w perspektywie 2014-2020 uzależnione jest od spełnienia wymogów warunków wstępnych (art. 19 i załącznik XI rozporządzenia ogólnego): ogólne, odnoszące się do całokształtu interwencji w Programie (dotyczące kwestii horyzontalnych: zapobieganie dyskryminacji, równouprawnienie płci, niepełnosprawność, zamówienia publiczne, pomoc państwa, prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu); tematyczne, przypisane do poszczególnych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych; specyficzne dla Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) – nie dot. RPO WM 2014-2020.

3 Na poziomie województwa mazowieckiego (regionalnym) do spełnienia są:  Cel tematyczny 1. Warunek 1.1. Badania naukowe i innowacje: Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki w dziedzinie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, w odpowiednich przypadkach, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych (OP I).  W celu spełnienia warunku wstępnego przygotowano Plan działań dla wypełnienia warunku wstępnego dla pierwszego celu tematycznego EFSI w województwie mazowieckim.  Cel tematyczny 6. Warunek 6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności przez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą 2008/98/WE oraz z hierarchią odpadów.  W tym przypadku plan działań także dla regionu został ujęty w Planie działań Rzeczypospolitej Polskiej w celu wypełnienia kryteriów 2 i 4 dla warunku wstępnego 6.2 (Gospodarka Odpadami).

4  Cel tematyczny 7. Warunek 7.1.Transport: Istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T.  Cel tematyczny 7. Warunek 7.2. Kolej: Istnienie w kompleksowym planie/kompleksowych planach lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), który wspiera rozwój infrastruktury i poprawia łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Inwestycje obejmują tabor, interoperacyjność oraz rozwijanie potencjału.  W celu wypełnienia warunku 7.1 i 7.2 opracowano Plan działań (action plan) na rzecz utworzenia Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze „Przestrzeń i transport”, spełniającego wymogi Regionalnego planu transportowego województwa mazowieckiego (PW).

5 WARUNEK OGÓLNY 7. Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu Nr warunku Nazwa warunku Planowane działania Termin realizacji Stan spełnienia działania Realizacja nastąpi w terminie (Tak/Nie/ND) Uzasadnienie/dodatkowe informacje Nowy termin 7 Systemy statystyczne Pozyskanie danych bazowych dla wskaźnika „Odsetek obywateli korzystających z e- administracji (EAC)”, które będą dostępne w GUS w I połowie 2015 r. z badania pn. „Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie NTS 2 z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych”. 2015/12/31 Zgodnie z planem działań TAKBrak opóźnieńNIE

6  Warunek ogólny 7. Systemy statystyczne i wskaźnika rezultatu. Istnienie systemu wskaźników rezultatu niezbędnych przy wyborze działań, które w najefektywniejszy sposób przyczyniają się do osiągnięcia pożądanych rezultatów, do monitorowania postępów w osiąganiu rezultatów oraz do podejmowania ewaluacji oddziaływania.  W tym przypadku sporządzono Plan działań dla wypełnienia warunku 7 ex-ante dla 2. osi priorytetowej Wzrost e-potencjału Mazowsza w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 W przypadku warunku ogólnego 7 kryterium - skuteczny system wskaźników rezultatu, obejmuje: 1.wybór wskaźników rezultatu dla każdego programu, dostarczających informacji na temat przyczyn uzasadniających wybór działań z zakresu polityki finansowanych przez dany program, 2.ustanowienie wartości docelowych dla tych wskaźników, 3.spójność każdego wskaźnika z następującymi wymogami:  odporność oraz  walidacja statystyczna,  jasność interpretacji normatywnej,  reagowanie na politykę,  terminowe gromadzenie danych.

7 Cel tematyczny 1 WARUNEK TEMATYCZNY 1.1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Nr warunku Nazwa warunku Planowane działania Termin realizacji Stan spełnienia działania Realizacja nastąpi w terminie (Tak/Nie/ND) Uzasadnienie/dodatkowe informacje Nowy termin 1.1. Badania naukowe i innowacje I Etap Zatwierdzenie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014-2020 (zawierającej podstawę systemową dla dalszych działań). 2015/03/31SPEŁNIONETAKBrak opóźnieńNIE 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Porozumienia dot. monitorowania innowacyjności. Sposób realizacji: zawarcie porozumień z podmiotami gromadzącymi i przetwarzającymi dane na temat stanu regionalnej gospodarki i innowacyjności (w tym z instytutami badawczymi, uczelniami, przedsiębiorcami, instytucjami wsparcia, klastrami) o przekazywaniu ww. danych. od 31/03/2014SPEŁNIONE Zadanie przewiduje zawieranie kolejnych porozumień i rozbudowę systemu monitorowania - proces ciągły Brak opóźnieńNIE 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Opracowanie i wdrożenie informacyjnego systemu monitorowania i ewaluacji RIS. Sposób realizacji: zlecenie opracowania narzędzi informacyjnych zgodnie z opracowaną koncepcją 2015-06-30 SPEŁNIONETAK 26 czerwca 2015 r. wykonawca systemu informacyjnego monitorowania i ewaluacji RIS zgłosił gotowość systemu NIE

8 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Opracowanie metodologii oceny zgodności przedsięwzięć z inteligentną specjalizacją. Sposób realizacji: opracowanie i wdrożenie systemu kryteriów badających zgodność projektów z obszarami inteligentnej specjalizacji, przy uwzględnieniu stopnia oddziaływania projektu na gospodarkę regionu, w tym wpływ na inne branże i sektory gospodarki. 2015-03-31SPEŁNIONE Zadanie kontynuowane zgodnie z "Planem działań dla wypełnienia warunku wstępnego dla pierwszego celu tematycznego EFSI w województwie mazowieckim" Opracowano wstępną wersję kryteriów wyboru projektów w ramach CT 1, uwzględniających problematykę inteligentnych specjalizacji; kryteria będą konsultowane i aktualizowane równolegle do procesu zarządzania RIS i RPO WM 2014-2020, w odpowiedzi na identyfikowane bariery i wyzwania. Opracowano i zaktualizowano pierwszą wersję wykazu priorytetowych kierunków badań dla inteligentnych specjalizacji, w oparciu o dyskusję podczas spotkań grup roboczych.

9 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Podniesienie potencjału administracyjnego poprzez wzmocnienie kompetencji w zakresie: - monitorowania, analiz, oceny innowacyjności; - zarządzania procesem innowacyjnym; Sposób realizacji: udział w szkoleniach, warsztatach i innych formach podnoszenia kompetencji; wykorzystanie doradztwa; wzmocnienie personalne zespołu RIS mające na celu efektywne prowadzenie procesu przedsiębiorczego odkrywania od 01/04/2015 r.W trakcie realizacji Proces ciągły (Zadanie to nie wpływa na spełnienie warunku ex ante) Brak opóźnieńNIE 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Proces przedsiębiorczego odkrywania: wypracowanie systemu współzarządzania ze środowiskiem przedsiębiorców działających w województwie mazowieckim w zakresie inteligentnej specjalizacji regionu. Sposób realizacji: utworzenie grup roboczych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw, z możliwością późniejszego wyodrębnienia podgrup (zespołów). Do zadań grup będzie należała przede wszystkim: - weryfikacja zgodności obszarów inteligentnej specjalizacji z potrzebami przedsiębiorstw, - identyfikacja nisz rozwojowych w ramach poszczególnych obszarów (priorytetowych kierunków badawczych), - udział w tworzeniu i opiniowanie projektów dokumentów wdrożeniowych: programów wdrożeniowych do RIS, regulaminów konkursów, kryteriów wyboru, itp., - formułowanie propozycji instrumentów wsparcia ukierunkowanych na rozwiązywanie specyficznych problemów w obszarach inteligentnej specjalizacji, w szczególności w zakresie innowacji społecznych. 2015-06-30SPEŁNIONETAKBrak opóźnieńNIE

10 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Uszczegółowienie obszarów specjalizacji, identyfikacja nisz rozwojowych. Sposób realizacji: uszczegółowienie zakresu wsparcia w ramach obszarów specjalizacji, w szczególności priorytetowych kierunków badawczych w ramach obszarów inteligentnej specjalizacji. od 01/01/2015 SPEŁNIONEProces ciągłyBrak opóźnieńNIE 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Opracowanie programów wdrożeniowych dla RIS. Sposób realizacji: - określenie krótkookresowych celów, działań i instrumentów służących wdrażaniu RIS, przy uwzględnieniu inteligentnej specjalizacji; - określenie szczegółowych ram finansowych. 2015-03-31 SPEŁNIONE 31/03/2015 Proces powtarzany cyklicznie Brak opóźnieńNIE 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Opracowanie planu komunikacji RIS. Sposób realizacji: opracowanie systemu identyfikacji dla działań podejmowanych w ramach RIS, w tym dla projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. 2015-03-31 SPEŁNIONETAKBrak opóźnieńNIE

11 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Opracowanie i wdrożenie mechanizmu weryfikacji, prognozowania i wartościowania identyfikowanych nisz rozwojowych w ramach specjalizacji. Sposób realizacji: rozszerzenie systemu monitorowania i podstaw ewaluacji RIS o narzędzia umożliwiające badanie oczekiwań i potrzeb uczestników rynku w zakresie innowacji (np. wirtualne rynki predykcyjne). Narzędzia pozwalające na prognozowanie przyszłych trendów w oparciu o metody statystyczne. 2015-06-30 SPEŁNIONETAK 26 czerwca 2015 r. wykonawca systemu informacyjnego monitorowania i ewaluacji RIS zgłosił gotowość systemu NIE 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Monitorowanie stanu innowacyjności w oparciu o wdrożony system. Sposób realizacji: wykorzystanie opracowanego narzędzia informacyjnego. od 01/07/2015 SPEŁNIONEProces ciągłyBrak opóźnieńNIE 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Proces przedsiębiorczego odkrywania: proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych - konkursy związane z wyłanianiem nowych inteligentnych specjalizacji. Sposób realizacji: otwarte nabory projektów B+R w RPO WM 2014-2020 mające na celu identyfikację nowych nisz rozwojowych poprzez analizę struktury popytu na wsparcie projektów środkami publicznymi. od 01/07/2015 Zgodnie z planem działań Działania cykliczneBrak opóźnieńNIE

12 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Analiza wyników procesu eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Sposób realizacji: badania, analizy i ewaluacja wyników procesu eksperymentowania, weryfikacja efektywności i potencjału rozwojowego wyłonionych projektów. od 01/10/2015 Zgodnie z planem działań Działania cykliczneBrak opóźnieńNIE 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Proces przedsiębiorczego odkrywania: współpraca z grupami roboczymi. Sposób realizacji: posiedzenia grup roboczych w celu wypracowania stanowisk dot. obszarów specjalizacji, systemu wdrażania RIS, identyfikacji barier rozwojowych i nisz rozwojowych, itp. od 01/04/2015 SPEŁNIONEProces ciągłyBrak opóźnieńNIE 1.1. Badania naukowe i innowacje II Etap Badania/ ekspertyzy uzupełniające proces przedsiębiorczego odkrywania. Sposób realizacji badania regionalnej gospodarki i innowacyjności, analizy trendów wspierające procesy decyzyjne związane z wdrażaniem RIS. od 01/07/2015 Zgodnie z planem działań Działania cykliczneBrak opóźnieńNIE

13 Cel tematyczny 6 WARUNEK TEMATYCZNY 6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą 2008/98/WE oraz z hierarchią odpadów Nr warunku Nazwa warunku Planowane działania Termin realizacji Stan spełnienia działania Realizacja nastąpi w terminie (Tak/Nie/ND) Uzasadnienie/d odatkowe informacje Nowy termin 6.2. Gospodarka odpadami Aktualizacja Krajowego planu gospodarki odpadami, po dokonaniu analizy sprawozdań z realizacji dotychczasowych wojewódzkich planów gospodarki odpadami, z uwzględnieniem sprawozdania z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami oraz prac nad nowelizacją dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami 31/12/2015NiespełnioneTAKNIE DOTYCZY 6.2. Gospodarka odpadami Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 31/12/2016NiespełnioneTAKNIE DOTYCZY

14 W przypadku warunku tematycznego 6.2 Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą 2008/98/WE oraz z hierarchią odpadów. Spełnienia wymaga kryterium: istnienie jednego lub kilku planów gospodarki odpadami zgodnie z wymogami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE. Krajowy plan gospodarki odpadami zostanie zaktualizowany w terminie do końca 2015 r. Następnie na podstawie krajowego planu gospodarki odpadami zostaną opracowane plany wojewódzkie. Plany wojewódzkie będą realizować działania określone w krajowym planie, a także będą stanowić podstawowy dokument planistyczny w sektorze gospodarki odpadami w województwach. Potrzeby inwestycyjne zidentyfikowane w planach wojewódzkich zostaną zawarte w planach inwestycyjnych (aktualizacja WPGO do końca 2016 r.) zatwierdzanych następnie przez Ministra Środowiska. Będą one podstawą do wydatkowania środków publicznych zarówno unijnych (POIiŚ i RPO), jak i krajowych (fundusze ochrony środowiska).

15 Cel tematyczny 7 WARUNEK TEMATYCZNY 7.1 Transport: Istnienie kompleksowego planu/ planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność z kompleksową i bazową siecią TEN- T. Spełnienia wymagają wszystkie cztery kryteria, tj.: 1.Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych spełniających wymogi prawne dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2.Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych określających wkład w jednolity europejski obszar transportu zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013, w tym priorytetów w zakresie inwestycji w - bazową i kompleksową sieć TEN-T, w których przewiduje się inwestycje w ramach EFRR i Funduszu Spójności, oraz wtórną łączność. 3.Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych określających identyfikację odpowiedniej ilości realistycznych i zaawansowanych w przygotowaniu projektów, które mają być wspierane w ramach EFRR i Funduszu Spójności 4.Istnienie kompleksowego planu/ planów transportu lub ram w zakresie inwestycji transportowych określających działania mające na celu zapewnienie zdolności instytucji pośredniczących i beneficjentów do realizacji projektów

16 WARUNEK TEMATYCZNY 7.2 Kolej: Istnienie w kompleksowym planie/ kompleksowych planach lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), która wspiera rozwój infrastruktury i poprawia łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Inwestycje obejmują tabor, interoperacyjność oraz rozwijanie potencjału. Spełnienia wymagają wszystkie trzy kryteria, tj.: 1.Istnienie w kompleksowym planie/planach lub ramach dotyczących transportu części odnoszącej się do rozwoju kolei spełniającej wymogi prawne dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2.Istnienie w kompleksowym planie/planach lub ramach dotyczących transportu części odnoszącej się do rozwoju kolei identyfikującej odpowiednią ilość realistycznych i zaawansowanych w przygotowaniu projektów (wraz z harmonogramem i budżetem) 3.Działania mające na celu zapewnienie zdolności instytucji pośredniczących i beneficjentów do realizacji projektów

17 Nr warunku Nazwa warunku Planowane działania Termin realizacji (rrrr/mm/dd) Stan spełnienia działania Realizacja nastąpi w terminie (Tak/Nie/ND) Uzasadnienie/dodatkowe informacje Nowy termin 7.1, 7.2 Transport Decyzja dotycząca organizacji prac nad PW 2014-12-31SPEŁNIONETAKBrak opóźnieńNIE 7.1, 7.2 Transport Zebranie i analiza materiałów wejściowych oraz określenie zakresu niezbędnych do wykonania prac 2015-03-31SPEŁNIONETAKBrak opóźnieńNIE 7.1, 7.2 Transport Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu planu wykonawczego do SRWM do 2030 r. spełniającego wymogi Regionalnego Planu Transportowego 2015-03-31 SPEŁNIONENIE Do czasu przygotowania ostatecznego projektu planu wykonawczego do SRWM do 2030 r. spełniającego wymogi Regionalnego Planu Transportowego 30/09/2015 7.1, 7.2 Transport Opracowanie projektu planu wykonawczego do SRWM do 2030 r. spełniającego wymogi Regionalnego Planu Transportowego 2015-09-30 SPEŁNIONETAKNie przewiduje się opóźnieńNIE

18 7.1, 7.2 Transport Przyjęcie projektu planu wykonawczego do SRWM do 2030 r. spełniającego wymogi Regionalnego Planu Transportowego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 2015-09-30 SPEŁNIONETAKNie przewiduje się opóźnieńNIE 7.1, 7.2 Transport Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-03-31 Zgodnie z planem działań TAK Nie przewiduje się opóźnień NIE 7.1, 7.2 Transport Podanie do publicznej wiadomości projektu planu wykonawczego do SRWM do 2030 r. spełniającego wymogi Regionalnego Planu Transportowego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia konsultacji oraz opiniowanie i uzgadnianie ww. dokumentu przez właściwe organy 2016-06-30 Zgodnie z planem działań TAK Nie przewiduje się opóźnień NIE 7.1, 7.2 Transport Analiza wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych 2016-06-30 Zgodnie z planem działań TAK Nie przewiduje się opóźnień NIE 7.1, 7.2 Transport Sporządzenie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji 2016-09-30 Zgodnie z planem działań TAK Nie przewiduje się opóźnień NIE

19 7.1, 7.2 Transport Zaopiniowanie projektu planu wykonawczego do SRWM do 2030 r. spełniającego wymogi Regionalnego Planu Transportowego przez Zespół 2016-09-30 Zgodnie z planem działań TAK Nie przewiduje się opóźnień NIE 7.1, 7.2 Transport Przyjęcie planu wykonawczego do SRWM do 2030 r. spełniającego wymogi Regionalnego Planu Transportowego po konsultacjach, opiniowaniu i uzgodnieniach przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 2016-09-30 Zgodnie z planem działań TAK Nie przewiduje się opóźnień NIE 7.1, 7.2 Transport Przekazanie przyjętego dokumentu wraz z podsumowaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 2016-09-30 Zgodnie z planem działań TAK Nie przewiduje się opóźnień NIE 7.1, 7.2 Transport Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem 2016-12-31 Zgodnie z planem działań TAK Nie przewiduje się opóźnień NIE

20 Dziękuję za uwagę! Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl


Pobierz ppt "Informacja w sprawie warunków ex-ante mających zastosowanie dla regionu w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google