Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DR JACEK BOROWICZ 1. Początek biegu okresu wypowiedzenia  art.60 kc  jasność oświadczenia woli co do rodzaju czynności i terminów 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DR JACEK BOROWICZ 1. Początek biegu okresu wypowiedzenia  art.60 kc  jasność oświadczenia woli co do rodzaju czynności i terminów 2."— Zapis prezentacji:

1 DR JACEK BOROWICZ 1

2 Początek biegu okresu wypowiedzenia  art.60 kc  jasność oświadczenia woli co do rodzaju czynności i terminów 2

3  A kiedy wypowiedzenie nie pociąga za sobą skutków w postaci rozwiązania umowy o pracę? 3

4  cofnięcie oświadczenia woli za zgodą adresata  orzeczenie sądu o bezskuteczności wypowiedzenia 4

5  powstanie sytuacji ochrony szczególnej np. zajście pracownicy w ciąże, uzyskanie ochrony związkowej na mocy uchwały zarządu nie można wtedy wypowiedzieć ale też rozwiązać umowy o pracę pomimo skutecznie dokonanego wypowiedzeniu 5

6 Liczenie okresu wypowiedzenia Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony ma roczny staż pracy. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu wręczono mu skutecznie 20 lutego. Od kiedy biegnie okres wypowiedzenia? 6

7  Początkowo SN uważał, że w takim przypadku od 1 dnia pełnego miesiąca kalendarzowego (jeżeli okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach) 7

8 …miało to takie znaczenie, że od 20 lutego do 1 marca nie było jeszcze okresu wypowiedzenia a „okres wyczekiwania” – więc np. nie można było wziąć zwolnienia na poszukiwanie pracy… 8

9  Współcześnie SN uważa, że okres wypowiedzenia to po prostu okres po dokonanym wypowiedzeniu 9

10 Dlaczego?  bo ustawowe okresy wypowiedzenia mają z zasady charakter minimalny,  bo dopuszczalna jest ich zmiana (wydłużenie) na korzyść pracownika, 10

11  Czyli np. miesięczny okres wypowiedzenia należy odczytywać jako: „co najmniej miesięczny okres wypowiedzenia” 11

12  Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony. Co ją warunkuje? 12

13  Wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy: - także poprzednie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, - bez przerw i z przerwami, - po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, 13

14  Ramy czasowe okresu zatrudnienia u danego pracodawcy  Czy staż wyznaczający długość okresu wypowiedzenia liczymy do dnia złożenia wypowiedzenia? 14

15  Staż zakładowy obejmuje okres od zawarcia umowy do jej planowanego ustania z upływem okresu wypowiedzenia.  Po momencie wypowiedzenia może dojść np. do przekroczenia progu stażowego dla dłuższego okresu wypowiedzenia (wyrok z 11 maja 1999 r. I PKN 34/99 ) 15

16  Czy można zmienić długość okresu wypowiedzenia w drodze umowy o pracę lub układu zbiorowego pracy? 16

17  Początkowo SN upierał się że okresy wypowiedzenia mają charakter sztywny, nie podlegający modyfikacji wola stron. 17

18  Później SN uznał np. za dopuszczalne - jako korzystniejsze wg. art. 18 par. 2 k.p. - wydłużenie do 12 miesięcy okresu wypowiedzenia – ale tylko ciążącego na pracodawcy. 18

19 Akceptuje się więc to, że :  na pracodawcy ciąży przedłużony okres wypowiedzenia ( uznaje się to za korzystniejsze dla pracownika ),  przedłużony okres wypowiedzenia wydłużenie dla obu stron. 19

20  Ale już zobowiązania tylko pracownika do wypowiadania umowy o pracę z okresem dłuższym niż k.p. uznaje się za mniej korzystne  Zastosowanie powinien znaleźć k.p. 20

21  Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia  Art. 36 z ind.1 k.p. 21

22 Art. 36 z ind.1  dot. wyłącznie umowy na czas nieokreślony  zdaniem SN skrócenie musi nastąpić w momencie wypowiedzenia a nie w okresie wypowiedzenia  stosunek pracy ustaje ze skróconym okresem wypowiedzenia 22

23 Art. 36 z ind.1  brakujący okres wlicza się do okresu zatrudnienia (jest to tzw. okres zaliczalny)  nie istnieje stosunek pracy ale na mocy przepisu okres ten jest wliczany do stażu pracy  nie jest jednak zrównany z okresem zatrudnienia 23

24 Art. 36 z ind.1  nie można nabyć uprawnień zależnych od istnienia w danym momencie stosunku pracy – np. nagrody jubileuszowej  ale ma znaczenie dla tych uprawnień pracowniczych które zależą od okresu zatrudnienia - np. urlop wypoczynkowy 24

25  Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron  …po dokonanym wypowiedzeniu  nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę 25

26  Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron Zgoda na skrócenie/przedłużenie okresu wypowiedzenia nie może być uznana za porozumienie rozwiązujące stosunek pracy. Pracownik nie traci roszczeń z art. 45 k.p. 26

27  Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron Ale – możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem w okresie wypowiedzenia. Musi być jasność co do zamiaru stron. 27

28  Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron  tryb rozwiązania umowy o pracę miewa istotne znaczenie – np. dla prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 28

29  Zwolnienie na poszukiwanie pracy  Jest to zwolnienie celowe  Czy można odmówić?  Czy można kontrolować sposób wykorzystania? 29

30 Zwolnienie na poszukiwanie pracy  pracownik ma roszczenie o dni wolne na poszukiwanie pracy  nie ma obowiązku brania ich – ale nie ma wtedy ekwiwalentu za niewykorzystane zwolnienie 30

31 Zwolnienie na poszukiwanie pracy  Wymiar 2-3 dni robocze bez względu na pełny/niepełny wymiar czas pracy i rozkład czasu pracy,  Na cały dzień roboczy,  W dowolnej konfiguracji, 31

32 Zwolnienie na poszukiwanie pracy  samowolne skorzystanie ze zwolnienia będzie naruszaniem obowiązków pracowniczych  wykorzystanie - na wniosek w uzgodnieniu z pracodawcą 32

33 Zwolnienie na poszukiwanie pracy  umowa o pracę ani układ zbiorowy pracy nie mogą pozbawiać tego zwolnienia  mogą przyznawać dłuższe zwolnienie 33

34  Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia  pracodawca może go udzielić ale nie musi tak zrobić,  pracodawca może nie brać pod uwagę wcześniej sporządzonego planu urlopów, 34

35  Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia  Tryb udzielenia - wiążące polecenie pracodawcy. 35

36  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy  art. 22 par. 1 k.p. - pracodawca ma obowiązek faktycznego zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem 36

37  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy  brak regulacji prawnej  zasadniczo takie zwolnienie nie musi mieć związku z rozwiązaniem umowy o pracę 37

38  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy  czy można pracownika odwołać z tego zwolnienia? 38

39  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p. 39

40 Zdaniem SN : - skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy przesądza o tym, że pracownik, który nie wyraża zgody na cofniecie oświadczenia woli w tym przedmiocie nie jest zobowiązany do podporządkowania się poleceniu wykonywania pracy, - pracownik taki nie narusza więc ciężko swoich podstawowych obowiązków pracowniczych. 40

41 Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy to zarazem zwolnienie z obowiązku dyspozycyjności pracodawcy. 41

42  Czy pracownik może się nie zgodzić na zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy? 42

43 Pracownik na podstawie art. 22 par. 1 kp ma roszczenie o dopuszczenie do pracy. 43

44  Sytuacja pracownika w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a zwolnienie na poszukiwanie pracy 44


Pobierz ppt "DR JACEK BOROWICZ 1. Początek biegu okresu wypowiedzenia  art.60 kc  jasność oświadczenia woli co do rodzaju czynności i terminów 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google