Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKRES WYPOWIEDZENIA DR JACEK BOROWICZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKRES WYPOWIEDZENIA DR JACEK BOROWICZ."— Zapis prezentacji:

1 OKRES WYPOWIEDZENIA DR JACEK BOROWICZ

2 Początek biegu okresu wypowiedzenia art.60 kc
Okres wypowiedzenia Początek biegu okresu wypowiedzenia art.60 kc jasność oświadczenia woli co do rodzaju czynności i terminów

3 Okres wypowiedzenia A kiedy wypowiedzenie nie pociąga za sobą skutków w postaci rozwiązania umowy o pracę?

4 cofnięcie oświadczenia woli za zgodą adresata
Okres wypowiedzenia cofnięcie oświadczenia woli za zgodą adresata orzeczenie sądu o bezskuteczności wypowiedzenia

5 Okres wypowiedzenia powstanie sytuacji ochrony szczególnej np. zajście pracownicy w ciąże, uzyskanie ochrony związkowej na mocy uchwały zarządu nie można wtedy wypowiedzieć ale też rozwiązać umowy o pracę pomimo skutecznie dokonanego wypowiedzeniu

6 Okres wypowiedzenia Liczenie okresu wypowiedzenia Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony ma roczny staż pracy. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu wręczono mu skutecznie 20 lutego. Od kiedy biegnie okres wypowiedzenia?

7 Okres wypowiedzenia Początkowo SN uważał, że w takim przypadku od 1 dnia pełnego miesiąca kalendarzowego (jeżeli okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach)

8 Okres wypowiedzenia …miało to takie znaczenie , że od 20 lutego do 1 marca nie było jeszcze okresu wypowiedzenia a „okres wyczekiwania” – więc np. nie można było wziąć zwolnienia na poszukiwanie pracy…

9 Okres wypowiedzenia Współcześnie SN uważa , że okres wypowiedzenia to po prostu okres po dokonanym wypowiedzeniu

10 bo ustawowe okresy wypowiedzenia mają z zasady charakter minimalny,
Okres wypowiedzenia Dlaczego? bo ustawowe okresy wypowiedzenia mają z zasady charakter minimalny, bo dopuszczalna jest ich zmiana (wydłużenie) na korzyść pracownika,

11 „co najmniej miesięczny okres wypowiedzenia”
Czyli np. miesięczny okres wypowiedzenia należy odczytywać jako: „co najmniej miesięczny okres wypowiedzenia”

12 Okres wypowiedzenia Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony. Co ją warunkuje?

13 Wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy:
Okres wypowiedzenia Wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy: - także poprzednie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, - bez przerw i z przerwami, - po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę,

14 Ramy czasowe okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
Okres wypowiedzenia Ramy czasowe okresu zatrudnienia u danego pracodawcy Czy staż wyznaczający długość okresu wypowiedzenia liczymy do dnia złożenia wypowiedzenia?

15 Okres wypowiedzenia Staż zakładowy obejmuje okres od zawarcia umowy do jej planowanego ustania z upływem okresu wypowiedzenia. Po momencie wypowiedzenia może dojść np. do przekroczenia progu stażowego dla dłuższego okresu wypowiedzenia (wyrok z 11 maja 1999 r. I PKN 34/99 )

16 Okres wypowiedzenia Czy można zmienić długość okresu wypowiedzenia w drodze umowy o pracę lub układu zbiorowego pracy?

17 Okres wypowiedzenia Początkowo SN upierał się że okresy wypowiedzenia mają charakter sztywny, nie podlegający modyfikacji wola stron.

18 Okres wypowiedzenia Później SN uznał np. za dopuszczalne - jako korzystniejsze wg. art. 18 par. 2 k.p. - wydłużenie do 12 miesięcy okresu wypowiedzenia – ale tylko ciążącego na pracodawcy.

19 Akceptuje się więc to, że :
Okres wypowiedzenia Akceptuje się więc to, że : na pracodawcy ciąży przedłużony okres wypowiedzenia ( uznaje się to za korzystniejsze dla pracownika ), przedłużony okres wypowiedzenia wydłużenie dla obu stron.

20 Zastosowanie powinien znaleźć k.p.
Okres wypowiedzenia Ale już zobowiązania tylko pracownika do wypowiadania umowy o pracę z okresem dłuższym niż k.p. uznaje się za mniej korzystne Zastosowanie powinien znaleźć k.p.

21 Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia Art. 36 z ind.1 k.p.

22 dot. wyłącznie umowy na czas nieokreślony
Okres wypowiedzenia Art. 36 z ind.1 dot. wyłącznie umowy na czas nieokreślony zdaniem SN skrócenie musi nastąpić w momencie wypowiedzenia a nie w okresie wypowiedzenia stosunek pracy ustaje ze skróconym okresem wypowiedzenia

23 nie jest jednak zrównany z okresem zatrudnienia
Okres wypowiedzenia Art. 36 z ind.1 brakujący okres wlicza się do okresu zatrudnienia (jest to tzw. okres zaliczalny) nie istnieje stosunek pracy ale na mocy przepisu okres ten jest wliczany do stażu pracy nie jest jednak zrównany z okresem zatrudnienia

24 Okres wypowiedzenia Art. 36 z ind.1 nie można nabyć uprawnień zależnych od istnienia w danym momencie stosunku pracy – np. nagrody jubileuszowej ale ma znaczenie dla tych uprawnień pracowniczych które zależą od okresu zatrudnienia - np. urlop wypoczynkowy

25 Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron
Okres wypowiedzenia Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron …po dokonanym wypowiedzeniu nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę

26 Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron
Okres wypowiedzenia Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron Zgoda na skrócenie/przedłużenie okresu wypowiedzenia nie może być uznana za porozumienie rozwiązujące stosunek pracy. Pracownik nie traci roszczeń z art. 45 k.p.

27 Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron
Okres wypowiedzenia Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron Ale – możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem w okresie wypowiedzenia. Musi być jasność co do zamiaru stron.

28 Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron
Okres wypowiedzenia Skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron tryb rozwiązania umowy o pracę miewa istotne znaczenie – np. dla prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

29 Zwolnienie na poszukiwanie pracy Jest to zwolnienie celowe
Okres wypowiedzenia Zwolnienie na poszukiwanie pracy Jest to zwolnienie celowe Czy można odmówić? Czy można kontrolować sposób wykorzystania?

30 Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Okres wypowiedzenia Zwolnienie na poszukiwanie pracy pracownik ma roszczenie o dni wolne na poszukiwanie pracy nie ma obowiązku brania ich – ale nie ma wtedy ekwiwalentu za niewykorzystane zwolnienie

31 Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Okres wypowiedzenia Zwolnienie na poszukiwanie pracy Wymiar 2-3 dni robocze bez względu na pełny/niepełny wymiar czas pracy i rozkład czasu pracy, Na cały dzień roboczy, W dowolnej konfiguracji,

32 Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Okres wypowiedzenia Zwolnienie na poszukiwanie pracy samowolne skorzystanie ze zwolnienia będzie naruszaniem obowiązków pracowniczych wykorzystanie - na wniosek w uzgodnieniu z pracodawcą

33 Zwolnienie na poszukiwanie pracy
Okres wypowiedzenia Zwolnienie na poszukiwanie pracy umowa o pracę ani układ zbiorowy pracy nie mogą pozbawiać tego zwolnienia mogą przyznawać dłuższe zwolnienie

34 Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia pracodawca może go udzielić ale nie musi tak zrobić, pracodawca może nie brać pod uwagę wcześniej sporządzonego planu urlopów,

35 Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia Tryb udzielenia - wiążące polecenie pracodawcy.

36 Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Okres wypowiedzenia Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy art. 22 par. 1 k.p. - pracodawca ma obowiązek faktycznego zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem

37 Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy brak regulacji prawnej
Okres wypowiedzenia Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy brak regulacji prawnej  zasadniczo takie zwolnienie nie musi mieć związku z rozwiązaniem umowy o pracę

38 Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy czy można pracownika
Okres wypowiedzenia Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy czy można pracownika odwołać z tego zwolnienia?

39 Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Okres wypowiedzenia Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p.

40 Okres wypowiedzenia Zdaniem SN : - skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy przesądza o tym, że pracownik , który nie wyraża zgody na cofniecie oświadczenia woli w tym przedmiocie nie jest zobowiązany do podporządkowania się poleceniu wykonywania pracy, - pracownik taki nie narusza więc ciężko swoich podstawowych obowiązków pracowniczych.

41 Okres wypowiedzenia Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy to zarazem zwolnienie z obowiązku dyspozycyjności pracodawcy.

42 Okres wypowiedzenia Czy pracownik może się nie zgodzić na zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy?

43 Okres wypowiedzenia Pracownik na podstawie art. 22 par. 1 kp ma roszczenie o dopuszczenie do pracy.

44 Sytuacja pracownika w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Okres wypowiedzenia Sytuacja pracownika w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a zwolnienie na poszukiwanie pracy


Pobierz ppt "OKRES WYPOWIEDZENIA DR JACEK BOROWICZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google