Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w stosunku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w stosunku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w stosunku pracy
Tryby zmian stosunku pracy Porozumienie zmieniające – zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy o zmianach w stosunku pracy łączącym strony, może być to dowolna zmiana Wypowiedzenie zmieniające o skutku zmieniającym – jednostronna czynność prawna pracodawcy, zaakceptowana przez pracownika Oddelegowanie – powierzenie pracownikowi na okres, maksymalnie 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego innej pracy (art. 42 par 4 KP) – nie zmieniające wynagrodzenia Przeniesienie do innej pracy – w celu uchronienia zdrowia pracownika np. ciężarnych Zmiana pracodawcy (art. 231 KP) – w przypadku przejścia całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę. Istnieje obowiązek poinformowania o zmianie pracodawcy na 30 dni przed terminem przejęcia . Pracownicy mogą w ciągu 2 miesięcy po przejęciu rozwiązać stosunek pracy za 7 dniowym uprzedzeniem (fikcja prawna)

2 Ustanie stosunku pracy
CZYNNOŚCI PRAWNE DWUSTRONNE POROZUMIENIE STRON POROZUMIENIE PRACODAWCÓW CZYNNOSCI PRAWNE JEDNOSTRONNE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA WYGAŚNIĘCIE ŚMIERĆ PRACOWNIKA LUB PRACODAWCY 3 MIESIECZNA NIEOBECNOŚĆ Z POWODU ARESZTOWANIA NIESTAWIENIE SIĘ PO USTANIU STOSUNKU PRACY Z WYBORU

3 Ustanie stosunku pracy
Porozumienie stron Zgodne oświadczenie woli Pracownika i Pracodawcy zmierzające do zakończenia stosunku pracy w określonym terminie. W przypadku braku zgody na taką podstawę ustania stosunku pracy, wniosek o porozumienie stron nie staje się automatycznie wypowiedzeniem. Na mocy porozumienia stron może ulec rozwiązaniu umowa każdego rodzaju. Także w trakcie już trwającego okresu wypowiedzenia, można rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron

4 Ustanie stosunku pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę Jednostronne oświadczenie woli złożone przez pracownika lub pracodawcę drugiej stronie, powodujące rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresy wypowiedzenia Wypowiedzenie złożone w chwili, gdy druga strona otrzymała je w taki sposób, że miała możliwość zapoznania się z jego treścią Cofniecie wypowiedzenia wymaga zgody drugiej strony.  W formie pisemnej Jeśli to pracodawca składa wypowiedzenie pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony powinien to wypowiedzenie uzasadnić (powinno zawierać przyczyny prawdziwe i konkretne) Jeśli to pracodawca składa wypowiedzenie pracownikowi powinien umieścić pouczenie o prawie do odwołania do Sądu Pracy

5 Ustanie stosunku pracy
Uzasadnienie wypowiedzenia Pracodawca nie może wykazać zasadności wypowiedzenia w oparciu o inną przyczynę niż wskazana w wypowiedzeniu Im więcej przyczyn wypowiedzenia tym lepiej dla pracodawcy Przyczyny nie muszą być ze sobą powiązane Nie wszystkie przyczyny muszą się potwierdzić aby wypowiedzenie było ważne – przynajmniej jedna z nich musi być usprawiedliwiona

6 Ustanie stosunku pracy
Przyczyny uzasadniające wypowiedzenia – Orzecznictwo SN Utrata zaufania, Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków, Negatywna ocena pracy pracownika, Jednorazowe, nierozważne zachowanie się pracownika, Bezczynność i bierność pracownika, Brak dyspozycyjności pracownika,

7 Ustanie stosunku pracy
Doręczenie wypowiedzenia Ważni świadkowie wypowiedzenia, Odmowa pokwitowania odbioru pisma – domniemanie doręczenia, Jeżeli pocztą to za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Podwójne awizowanie – domniemanie doręczenia, Wypowiedzenie ustne lub Doręczenie wypowiedzenia mailem lub faksem jest skuteczne, lecz wadliwe – brak formy pisemnej, co powoduje rozpoczęcie biegu 7 dniowego terminu na dochodzenie roszczenia, ze względu naruszenie art. 30 § 3 Kp,

8 Okresy wypowiedzenia Umowa na czas nieokreślony
2 tygodnie – pracownik zatrudniony krócej niż 6 miesięcy 1 miesiąc – pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy 3 miesiące – pracownik zatrudniony co najmniej 3 lata Umowa na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy 2 tygodnie - pod warunkiem, że strony wpiszą to w umowie o pracę Umowa na okres próbny 3 dni robocze – okres próbny nie przekracza 2 tygodni 1 tydzień – okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie 2 tygodnie – okres próbny 3 miesiące Umowa na zastępstwo 3 dni robocze

9 Ustanie stosunku pracy
Liczenie okresów wypowiedzenia Okres wypowiedzenia w tygodniach kończy się w sobotę, Okres wypowiedzenia w miesiącach kończy się w ostatnim dniu miesiąca, Opcja wydłużenia okresu wypowiedzenia

10 Ustanie stosunku pracy
Umowy o pracę nie można wypowiedzieć w trakcie: urlopu pracownika usprawiedliwionej nieobecności ciąży urlopów macierzyńskiego i wychowawczego lub obniżenia etatu na czas kiedy przysługiwałby wychowawczy gdy pracownikowi pozostało do emerytury nie więcej niż 4 lata czynnej służby wojskowej /odbywania przez męża pracownicy czynnej służby wojskowej

11 Ustanie stosunku pracy
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy możliwe w trakcie całego lub części okresu wypowiedzenia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, Odwołanie takiego zwolnienia będzie możliwe tylko za zgodą pracownika, brak zgody na cofnięcie zwolnienia i niepojawianie się w pracy nie oznacza jej porzucenia i nie uzasadnia zwolnienia dyscyplinarnego, podjęcie w tym okresie niekonkurencyjnego zatrudnienia nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych

12 Ustanie stosunku pracy
Wypowiedzenie zmieniające o skutku definitywnym jednostronna czynność prawna pracodawcy, nie zaakceptowana przez pracownika, skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy pracownik powinien do połowy okresu wypowiedzenia zgłosić brak akceptacji nowych warunków, jeśli tego nie zrobi przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe warunki, na wypowiedzeniu zmieniającym powinno być pouczenie o terminie do podniesienia braku akceptacji, jeśli pracodawca nie umieści takiego pouczenia pracownik ma prawo nawet do ostatniego dnia wypowiedzenia wyrazić brak akceptacji

13 Ustanie stosunku pracy
Bez wypowiedzenia z winy pracownika „Dyscyplinarka” Dopuszczalne w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przestępstwa popełnionego przez pracownika w trakcie zatrudnienia, uniemożliwiającego dalsze świadczenie pracy (przestępstwo stwierdzone wyrokiem lub oczywiste) utrata z winy pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku Pracodawca ma prawo do takiej formy rozwiązania umowy o pracę w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy w tym trybie, przez osobę uprawnioną do takowych czynności

14 Ustanie stosunku pracy
Bez wypowiedzenia niezawinione przez pracownika Dopuszczalne w przypadku: niezdolności do pracy z powodu: Choroby / leczenia uzależnień Odosobnienia spowodowanego podejrzeniem choroby zakaźnej Jeśli trwa to dłużej niż 3 miesiące w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy Jeżeli trwa to dłużej niż okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz pobieranie zasiłku rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące w przypadku pracownika zatrudnionego dłużej niż 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nieobecności w pracy z powodu opieki nad dzieckiem, trwającej dłużej niż łącznie 60 dni w roku nieobecności w pracy usprawiedliwionej trwającej nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc  Rozwiązanie o pracę w takim trybie nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy, jeżeli przyczyny nieobecności ustały.

15 Ustanie stosunku pracy
Bez wypowiedzenia przez pracownika Dopuszczalne w przypadku gdy: lekarz stwierdził szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych Rozwiązanie umowy o prace w takiej formie musi nastąpić w ciągu 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających takie rozwiązanie, powinna być dochowana forma pisemna wraz z uzasadnieniem. Pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia

16 Ustanie stosunku pracy
Za uprzedzeniem (przejęcie zakładu pracy) W przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik ma prawo w terminie 2 miesięcy od przejęcia zakładu za 7 dniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy. Przyjmuje się wówczas „fikcję prawną”, czyli skutek rozwiązania umowy za uprzedzeniem jest taki jakby pracodawca wypowiedział umowę pracownikowi (np. prawo do zasiłku dla bezrobotnych)

17 Ustanie stosunku pracy
Z przyczyn leżących po stronie pracodawcy Specjalny tryb Regulowany osobną ustawą Dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników

18 Czas pracy - definicje Czas pracy
Czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania obowiązków.

19 Czas pracy - definicje Wymiar czasu pracy
Okres w jakim pracownik obowiązany jest pozostawać do dyspozycji pracodawcy w ciągu dnia, tygodnia, okresu rozliczeniowego Np. 1 etat, ½ etatu

20 Czas pracy - definicje Norma czasu pracy
Okres czasu ustalony przez pracodawcę jaki pracownik powinien przepracować w ramach swojego wymiaru czasu pracy Np. przeciętnie 8h na dobę i 40h tygodniowo w okresie rozliczeniowym

21 Okres rozliczeniowy Okres w jakim rozliczamy czas pracy pracownika
Czas pracy - definicje Okres rozliczeniowy Okres w jakim rozliczamy czas pracy pracownika Np. 1 miesiąc, 3 miesiące

22 Podstawowy system czasy pracy
Systemy czasu pracy Podstawowy system czasy pracy Pracownik pracuje: 8 h / dziennie 40 h / tygodniowo 5 dni w tygodniu Każda godzina ponad 8h w dobie i 40h w tygodniu stanowi pracę w godzinach nadliczbowych

23 Równoważny system czasy pracy
Systemy czasu pracy Równoważny system czasy pracy Pracownik pracuje: max 12 h / dziennie 40 h / tygodniowo Każda godzina ponad 12h w dobie i średnio 40h w tygodniu w ciągu okresu rozliczeniowego stanowi pracę w godzinach nadliczbowych Okres rozliczeniowy: Standardowo 1 miesiąc Wyjątkowo 3 mies. lub 4 mies. (prace zależne od pogody)

24 Systemy czasu pracy W ruchu ciągłym Pracownik pracuje:
Jednego dnia w niektórych tygodniach max.12 h / dziennie 43 h / tygodniowo Każda godzina ponad 8h w dobie i przeciętnie 43h w tygodniu stanowi pracę w godzinach nadliczbowych Okres rozliczeniowy: 4 tygodnie

25 Przerywany system czasu pracy
Systemy czasu pracy Przerywany system czasu pracy Pracownik pracuje: 8 h dziennie 40 h / tygodniowo W ciągu doby może zostać ustalona jedna przerwa nie wliczana do czasu pracy (jednak płatna 50% stawki za przestój) trwająca max 5 h

26 Zadaniowy system czasu pracy
Systemy czasu pracy Zadaniowy system czasu pracy Pracownik pracuje: 8 h / dziennie 40 h / tygodniowo Przełożony z pracownikiem ustala realny czas na wykonanie zadań Brak obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy Godziny nadliczbowe tylko jeśli pracodawca wyznaczył zadania tak, ze ich wykonanie nie było możliwe w normach 8h na dobę i 40h w tygodniu

27 Skrócony system czasu pracy
Systemy czasu pracy Skrócony system czasu pracy Pracownik pracuje: max.12 h / dobę Mniej niż 5 dni w tygodniu Każda godzina ponad 12h w dobie i przeciętnie 40h w tygodniu stanowi pracę w godzinach nadliczbowych Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc

28 Weekendowy system czasu pracy
Systemy czasu pracy Weekendowy system czasu pracy Pracownik pracuje: max.12 h / dobę Praca tylko w piątek, sobotę, niedzielę i święta Każda godzina ponad 12h w dobie stanowi pracę w godzinach nadliczbowych Okres rozliczeniowy: 1 miesiąc

29 Indywidualny system czasu pracy
Systemy czasu pracy Indywidualny system czasu pracy Ustalany indywidualnie z pracownikiem Tylko na wniosek pracownika

30 Doba pracownicza Doba pracownicza 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

31 Czas odpoczynku Odpoczynek Przerwy
minimum 11 h nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie Minimum 35 h nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu Co najmniej jedna na 4 tygodnie niedziela musi być wolna Przerwy Przy wymiarze pracy co najmniej 6 godzin – 15 minut przerwy wliczanej do czasu pracy Dopuszczalne wprowadzenie jednej przerwy na dobę max 60 minut nie wliczanej do czasu pracy


Pobierz ppt "Zmiany w stosunku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google