Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dialog samorządu lokalnego z przedstawicielami pracownikami jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dialog samorządu lokalnego z przedstawicielami pracownikami jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska."— Zapis prezentacji:

1 Dialog samorządu lokalnego z przedstawicielami pracownikami jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa

2 GENEZA Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej Miasta Częstochowy, ubożenia społeczeństwa braku perspektyw zwiększenia wynagrodzeń pracownikom jednostek podległych, podjęto się rozmów z przedstawicielami jednostek podległych Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych w celu dojścia do jak najlepszych rozwiązań motywujących pracowników obszaru pomocy społecznej – wykonujących bardzo trudną pracę na rzecz mieszkańców Częstochowy będących w ciężkiej sytuacji materialnej.

3 W roku 2012 podjęto się regularnych negocjacji, w celu zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Placówek Społecznych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa (zw. dalej PUZP) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) oraz Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie (DPS). Stronami Układu jest Prezydent Miasta Częstochowy oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność. Prowadzone negocjacje były trudne z uwagi na żądania strony pracowniczej dot. stworzenia najkorzystniejszych warunki pracy oraz możliwości finansowe budżetu miasta nie pozwalające na ich zaspokojenie. Jednocześnie w obu wymienionych jednostkach toczyły się rozmowy negocjacyjne, w celu zawarcia zakładowych układów zbiorowych pracy (zw. dalej ZUZP) oddzielnych dla każdej z ww. jednostek. ZUZP szczegółowo określają specyficzne zasady określające rozwiązania funkcjonujące w MOPS i DPS. Zgłoszone rozwiązanie: DIALOG SPOŁECZNY

4 W wyniku prowadzonego dialogu między stronami doprowadzono do porozumienia między stronami i podpisania wspólnego dokumentu, t.j. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Pomocy Społecznej Gminy Miasta Częstochowy w dniu 17 stycznia 2013 r. Wpisanie do rejestru układów zbiorowych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2013 r. Dzięki podjętemu dialogowi obie strony przygotowały Układ, który w swojej treści zapobiega antagonizmowi obu jednostek, których dotyczy podpisywany Układ. W obu podległych jednostkach zostały wynegocjowane zakładowe układy zbiorowe.. EFEKT NEGOCJACJI: PODPISANIE PUZP

5 Prowadzone rozmowy doprowadziły do wynegocjowania zapisów dotyczących: -przyznania pracownikom obu jednostek wynagrodzenia rocznego, dodatku stażowego oraz nagród jubileuszowych zgodnie z obowiązującą ustawą o pracownikach samorządowych, -wydłużenia 2 przerw dla matek karmiących po 45 min każda, -przyznania pracownikom dodatku specjalnego, w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, zgodnych z jego kwalifikacjami, -dodatkowego urlopu wypoczynkowego, udzielanego w każdym roku kalendarzowym w wymiarze 3 dni dla pracowników, dla których zawarty jest PUZP, a którzy jednocześnie realizują zadania wiążące się z opieką lub pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) oraz osobom niepełnosprawnym, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). Wynegocjowane zapisy PUZP

6 Skuteczność zgłaszanego rozwiązania - zadowolenie obu stron Pracownicy jednostek, w którym podpisany został czy ZUZP czy też PUZP zostali bardziej zmotywowani do pracy poprzez szereg wspólnych dla wszystkich pracowników dodatkowych przywilejów. Pracownicy obu jednostek świadomi są tego, że organowi założycielskiemu, jakim jest Prezydent Miasta Częstochowy zależy na lepszej motywacji do pracy pracowników podległych jednostek, dzięki wynegocjowanym przywilejom, które nie generują kosztów dla budżetu Miasta Częstochowy. Z punktu widzenia Gminy Miasta Częstochowy najważniejszy jest fakt, że wynegocjowany PUZP w swojej treści nie zawiera zapisów generujących koszty dla budżetu Gminy Miasta Częstochowy, które były przyczyną wypowiedzenia poprzedniego Układu. Strona Prezydenta wynegocjowała rezygnacje z zapisów dotyczących m. in.: przekształcenia umów terminowych na czas nieokreślony, wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy do 4 miesięcy, finansowania przez pracodawcę pełnej odpłatności szczepionek i dodatkowych badań lekarskich.

7 Przejrzystość procesu wdrożenia rozwiązania - Regularne spotkania negocjacyjne układów zbiorowych pracy ( PUZP, zakładowe układy podpisane dla MOPS i DPS), - Informowanie każdorazowo o terminach i spotkaniach wszystkich organizacji związkowych działających w jednostkach, pomimo faktu że tylko jedna z nich mogła występować jako strona w negocjacjach ( NSZZ Solidarność). Inne występowały z głosem doradczym, - Każdorazowe sporządzanie protokółów ze spotkania, - Wcześniejsze przygotowywanie zakresu tematycznego następnego spotkania, - Informowanie Biura Prasowego UMC, o efektach spotkania, - Relacjonowanie podpisania PUZP w lokalnej prasie.

8 Trwałość zgłoszonego rozwiązania zależy od: - dobrej woli negocjatorów, - aktualnej sytuacji ekonomicznej jednostki samorządowej.

9 Możliwość zastosowania w innych jednostkach samorządowych: Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które jako organ założycielski nadzorują jednostki podległe, nie tylko z obszaru pomocy społecznej.


Pobierz ppt "Dialog samorządu lokalnego z przedstawicielami pracownikami jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google