Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW 2007 - 2013) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW 2007 - 2013) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW ) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Nazwa działania: 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kod działania: 321. Podstawa prawna Art. 56 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z r.). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z r.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 – 2013 (Dz.U. z 2008 r. Nr 60 poz. 373)

3 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Uzasadnienie Barierę rozwoju obszarów wiejskich stanowi brak podstawowych elementów infrastruktury technicznej. Szczególne utrudnienia w tym zakresie występują w najmniejszych miejscowościach. Realizacja działania stanowi uzupełnienie zakresu wsparcia obejmującego inwestycje przewidziane do finansowania w ramach programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz programów krajowych. Cel działania Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Alokacja dla województwa podlaskiego na rok EURO

4 Propozycja podziału budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na województwa (środki UE) województwo Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -wcześniejsza propozycja Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - nowa propozycja Budżet UE w EURO ,00 dolnośląskie , ,75 kujawsko-pomorskie , ,21 lubelskie , ,81 lubuskie , ,22 łódzkie , ,56 małopolskie , ,24 mazowieckie , ,80 opolskie , ,16 podkarpackie , ,59 podlaskie , ,28 pomorskie , ,59 śląskie , ,87 świętokrzyskie , ,73 warminsko-mazurskie , ,97 wielkopolskie , ,28 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

5 Propozycja podziału budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na województwa województwo Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -wcześniejsza propozycja Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - nowa propozycja dolnośląskie5,93%6,14% kujawsko-pomorskie5,80%5,71% lubelskie8,08%8,20% lubuskie3,27%3,54% łódzkie6,91%6,38% małopolskie6,65%7,77% mazowieckie13,90%12,13% opolskie2,93%3,15% podkarpackie5,84%6,83% podlaskie5,86%4,89% pomorskie4,93%5,14% śląskie4,35%5,33% świętokrzyskie4,52%4,29% warminsko-mazurskie6,11%5,44% wielkopolskie9,74%9,75% zachodniopomorskie5,17%5,31% razem100,00%100,00%

6 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Zakres działania Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: 1) gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: a) zaopatrzenia w wodę, b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, 2) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; 3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano - montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia. Beneficjent Gmina, jednoosobowa spółka gminy oraz gminny zakład budżetowy.

7 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Każdy z wnioskodawców może złożyć po jednym wniosku o przyznanie pomocy w zakresie: - gospodarki wodno-ściekowej; - tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; - wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

8 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana na: projekt realizowany w miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć: 1) zł ( ,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 2) zł (51 232,1 euro) - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; 3) zł ( ,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Poziom pomocy Poziom pomocy Z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych.

9 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Pomoc jest przyznawana na operację niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem przypadku współfinansowania: Pomoc jest przyznawana na operację niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem przypadku współfinansowania: –a) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; –b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

10 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Warunki przyznania pomocy: Warunki przyznania pomocy: –operacja realizowana w jednym albo dwóch etapach; –złożenie wniosku o płatność pośrednią w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; –zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną w terminie: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach, 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.; nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.; –płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.

11 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Płatność: Płatność: 1) pośrednia – refundacja kosztów kwalifikowalnych przyznawana po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, jeżeli etap ten nie jest etapem końcowym; 1) pośrednia – refundacja kosztów kwalifikowalnych przyznawana po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, jeżeli etap ten nie jest etapem końcowym; 2) ostateczna – refundacja kosztów kwalifikowalnych przyznawana po zrealizowaniu całej operacji. 2) ostateczna – refundacja kosztów kwalifikowalnych przyznawana po zrealizowaniu całej operacji.

12 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Koszty kwalifikowane 1) budowa, przebudowa, remont budynku lub budowli; 1) budowa, przebudowa, remont budynku lub budowli; 2) rozbiórka i utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; 2) rozbiórka i utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; 3) zakup i montaż maszyn, urządzeń, instalacji niezbędnych do osiągnięcia celów operacji; 3) zakup i montaż maszyn, urządzeń, instalacji niezbędnych do osiągnięcia celów operacji; 4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych; 4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych; 5) zakup pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych; 5) zakup pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych; 6) zakup środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych; 6) zakup środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych; 7) budowa i wyposażenie punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów); 7) budowa i wyposażenie punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów); 8) zakup materiałów i usług służących realizacji operacji, 8) zakup materiałów i usług służących realizacji operacji, 9) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, 9) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, 10) poniesione: 10) poniesione: –po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r., w formie rozliczenia bezgotówkowego, –jeżeli postępowanie o zamówienie publiczne zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

13 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Koszty kwalifikowane poniesione przed dniem zawarcia umowy, są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku nieprzyznania pomocy wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów. Koszty kwalifikowane poniesione przed dniem zawarcia umowy, są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku nieprzyznania pomocy wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów.

14 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Do kosztów kwalifikowanlych zalicza się koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące koszty: Do kosztów kwalifikowanlych zalicza się koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące koszty: –przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym: kosztorysów, kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, operatów wodno-prawnych, operatów wodno-prawnych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości; wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości; usług geodezyjno-kartograficznych, usług geodezyjno-kartograficznych, przygotowania dokumentacji ekonomicznej operacji; przygotowania dokumentacji ekonomicznej operacji; opłat za patenty lub licencje; opłat za patenty lub licencje; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi; przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji. przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji. –Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 ust.3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z , str. 1, z późn. zm.).

15 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Zarząd województwa ustala i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim informację o kryterium regionalnym opartym na mierzalnym wskaźniku i uwzględniającym specyfikę województwa oraz o terminie i miejscu składania wniosków o przyznanie pomocy. Zarząd województwa ustala i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim informację o kryterium regionalnym opartym na mierzalnym wskaźniku i uwzględniającym specyfikę województwa oraz o terminie i miejscu składania wniosków o przyznanie pomocy. Podanie do publicznej wiadomości kryterium regionalnego nie może nastąpić przed opublikowaniem wniosku o pomoc finansową Podanie do publicznej wiadomości kryterium regionalnego nie może nastąpić przed opublikowaniem wniosku o pomoc finansową Zarząd województwa ustala początek terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, który nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kryterium regionalnym. Zarząd województwa ustala początek terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, który nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kryterium regionalnym. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni.

16 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: –numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomocy, nadany wnioskodawcy; –nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; –opis operacji; –plan finansowy operacji; –informacje o załącznikach; –oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą; –zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępnia się na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o kryterium regionalnym oraz o terminie i miejscu składania wniosków. Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępnia się na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o kryterium regionalnym oraz o terminie i miejscu składania wniosków.

17 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Zarząd Województwa. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Zarząd Województwa. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się w formie pisemnej. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się w formie pisemnej. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, jest opatrzone pieczątką urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą ten wniosek. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, jest opatrzone pieczątką urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą ten wniosek.

18 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Jeżeli złożony wniosek o przyznanie pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę na piśmie do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli złożony wniosek o przyznanie pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę na piśmie do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków nie usunął wszystkich nieprawidłowości lub braków w terminie, wzywa się ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków nie usunął wszystkich nieprawidłowości lub braków w terminie, wzywa się ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków, nie usunął w terminie żadnego lub wszystkich nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się. Podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania, z podaniem przyczyny odmowy. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków, nie usunął w terminie żadnego lub wszystkich nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się. Podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania, z podaniem przyczyny odmowy.

19 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania wniosków. Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania wniosków. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

20 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Kryteria oceny podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie: podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie: –nie więcej niż 50% średniej krajowej – 4 punkty, –powyżej 50% średniej krajowej nie więcej niż 75% średniej – 3 punkty, –powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 2 punkty, –powyżej 100% średniej krajowej – 0 punktów bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: –wyższe od średniej w województwie – 2 punkty, –równe ze średnią w województwie – 1 punkt, –niższe od średniej w województwie – 0 punktów; kryterium regionalne - 2 punkty; kryterium regionalne - 2 punkty;

21 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji - 2 punkty; wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji - 2 punkty; wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja operacji z zakresu gospodarki wodnej, kształtuje się na poziomie: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja operacji z zakresu gospodarki wodnej, kształtuje się na poziomie: –a) do 25% - 3 punkty, –b) od 25% do 50% - 2 punkty, –c) od 50% do 75 % - 1 punkt; wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja operacji z zakresu gospodarki ściekowej, kształtuje się na poziomie: wskaźnik zwodociągowania gminy, w której podejmowana jest realizacja operacji z zakresu gospodarki ściekowej, kształtuje się na poziomie: –a) powyżej 80% - 3 punkty, –b) od 80% do 50% - 2 punkty, –c) poniżej 50% - 1 punkt. operacja polega na łącznej realizacji wodociągu i kanalizacji – 2 punkty operacja polega na łącznej realizacji wodociągu i kanalizacji – 2 punkty

22 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data wpływu wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data wpływu wniosku o przyznanie pomocy. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę w kolejności uzyskanych punktów zawierającą określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę w kolejności uzyskanych punktów zawierającą określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji. Pomoc może być przyznana na operacje: Pomoc może być przyznana na operacje: 1) na podstawie wniosków złożonych w terminie, które uzyskały największą liczbę punktów; 2) w zakresie: –a) gospodarki wodno-ściekowej, które uzyskały co najmniej 4 punkty. –b) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, które uzyskały co najmniej 3 punkty.

23 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Zatwierdzenia listy operacji dokonuje zarząd województwa w formie uchwały. Zatwierdzenia listy operacji dokonuje zarząd województwa w formie uchwały. Umowy są zawierane przez zarząd województwa, w kolejności wynikającej z listy w ramach dostępnych środków w danym roku w danym województwie. Umowy są zawierane przez zarząd województwa, w kolejności wynikającej z listy w ramach dostępnych środków w danym roku w danym województwie. Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy operacji wyznacza się wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy operacji wyznacza się wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy, pomocy nie przyznaje się, chyba że wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i ją podpisał w innym terminie: W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy, pomocy nie przyznaje się, chyba że wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i ją podpisał w innym terminie: –uzgodnionym przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu albo –wyznaczonym wnioskodawcy i nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy. W przypadku nieprzyznania pomocy podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania, z podaniem przyczyny odmowy. W przypadku nieprzyznania pomocy podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania, z podaniem przyczyny odmowy.

24 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez samorząd województwa, zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i udostępnionym na stronach internetowych urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez samorząd województwa, zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i udostępnionym na stronach internetowych urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ustawy, umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące: Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ustawy, umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące: –osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia dokonania przez agencję płatniczą płatności ostatecznej; –ograniczeń lub warunków w zakresie: a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą; b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą; –umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą; –przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą; –informowania o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta co do osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia dokonania przez agencję płatniczą płatności ostatecznej jest nieważna.

25 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Wypłaty środków finansowych dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Wypłaty środków finansowych dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.

26 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Kategoriami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, innymi, niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, są: Kategoriami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, innymi, niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, są: –1) wywłaszczenie części nieruchomości związanej z operacją, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy; –2) katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji; –3) wypadki lub awarie skutkujące zniszczeniem budynków, budowli lub innego mienia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji; –4) kradzieże mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, które nastąpiły na skutek niezachowania należytej staranności przez beneficjenta. Tryb postępowania podmiotów w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, określa się w umowie. Tryb postępowania podmiotów w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, określa się w umowie.

27 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006, beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w umowie, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006, beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w umowie, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany.

28 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. św. Rocha 13/ Białystok tel. (085) , fax. (085)


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW 2007 - 2013) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google