Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Szkoły Podstawowej nr 5 im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Szkoły Podstawowej nr 5 im"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Szkoły Podstawowej nr 5 im
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach od roku szkolnego 2011/2012 Pabianice, r.

2 W oparciu o wiedzę nt.: potrzeb i oczekiwań dzieci i ich rodziców - potrafimy zdefiniować możliwości ich zaspokojenia. środowiska i otoczenia szkoły - dostrzegamy zagrożenia, jakie w nim występują i potrafimy im przeciwdziałać, efektywnie szukając wsparcia i wykorzystując pozytywną energię dla rozwoju szkoły. potencjału zespołu pedagogicznego i pracowników szkoły - wykorzystamy go dla dobra uczniów. Stanowimy dzisiaj silną grupę doświadczonych nauczycieli, których łączy nie tylko miejsce pracy, ale również spójność celów, wsparcie i zrozumienie dla sposobów ich realizacji.

3 Współpraca: Każdy z członków szkolnej społeczności:
samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, rady rodziców, aktywnie włączy się w urzeczywistnianie wizji placówki.

4 Wizja szkoły: Dążymy do wspólnego celu,
tj. podejmujemy wszelkie możliwe działania, by: Nasza Szkoła była bezpieczna i przyjazna dzieciom, elastycznie reagowała na potrzeby uczniów, rodziców i środowiska. Aby ten cel osiągnąć, konieczna jest zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz ludzi i instytucji wspomagających szkołę. Nauczyciele i pracownicy szkoły współpracują z organem nadzoru pedagogicznego i organem prowadzącym, związkami zawodowymi, rodzicami oraz wszystkimi zainteresowanymi prawidłowym działaniem placówki.

5 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły:
Krótka informacja o szkole Diagnoza aktualnego stanu placówki (SWOT) Kierunki rozwoju szkoły: sześciolatki w szkole rozwój bazy szkolnej oddziaływania dydaktyczne zadania w zakresie profilaktyki i wychowania współpraca z rodzicami problematyka bezpieczeństwa współpraca międzynarodowa – szkoły partnerskie warunki lokalowe i wyposażenie, remonty i modernizacje promowanie szkoły jubileusz stulecia pozyskiwanie środków pozabudżetowych Organizacja pracy własnej, podział kompetencji Styl i techniki zarządzania

6 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły - podstawy prawne:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach funkcjonuje w oparciu o: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze. Aktem prawnym wspierającym działania szkoły są: Konwencja o Prawach Dziecka. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Te prawne regulacje są podstawą Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 oraz wewnętrznych aktów prawnych (regulaminy, procedury, zarządzenia itp.)

7 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły - baza i zasoby:
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina miejska Pabianice, organem nadzorującym jest Łódzki Kurator Oświaty. Wg aktualnej wiedzy w szkole będziemy uczyć 329 uczniów w 14 oddziałach. Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizuje 27 w pełni wykwalifikowanych nauczycieli. Biblioteka dysponuje zasobami w ilości ok. 17 000 woluminów oraz centrum multimedialnym, pozyskanym w ramach programu rządowego. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, świetlica szkolna zapewnia opiekę w oddzielnym budynku niemal 100 uczniom. Szkoła wyposażona jest w ponad 50 komputerów z dostępem do Internetu (DSL), z czego 25 znajduje się w pracowni informatycznej (10 zestawów pozyskanych w ramach programu „Komputer w każdej szkole”). Administracyjną obsługę szkoły zapewnia dwóch pracowników na stanowiskach urzędniczych (księgowa i samodzielny referent) oraz dwie osoby na stanowiskach pomocniczych (kierownik gospodarczy i intendent). W szkole funkcjonuje stołówka, która przygotowuje obiady dla ponad 130 dzieci. Pracownicy szkoły – woźni mają kwalifikacje i uprawnienia do przeprowadzania pieszych (dzieci i ich opiekunów, a także innych użytkowników drogi) przez ul. Zamkową. O porządek i czystość w szkole dbają cztery osoby. Dwa / trzy razy w tygodniu zapewniona jest opieka pielęgniarska.

8 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły - baza i zasoby:
Wartość szacunkowa zinwentaryzowanych składników majątku szkoły wynosi: budynek: ,78zł kotłownia: ,00zł okna: ,43zł wentylacja kuchni: ,89zł monitoring: ,00zł ogrodzenie: ,98zł ================================== razem: ,08zł wyposażenie: ,33zł komputery ,00zł razem: ,33zł

9 Diagnoza stanu szkoły - mocne strony
wysokie kwalifikacje młodej, ale doświadczonej kadry pedagogicznej zintegrowany, aktywny, komunikatywny, twórczy i ambitny zespół pracowników; dobra współpraca z rodzicami konsekwentna realizacja stałego zadania priorytetowego działalność wychowawcza i opiekuńcza szkoły poprzez planowanie i realizację projektów edukacyjno – wychowawczych i profilaktycznych, wysoki poziom imprez i uroczystości, szkolna tradycja, aktywność świetlicy szkolnej i biblioteki sukcesy indywidualne i zespołowe uczniów, mocna pozycja sportowa pracownia informatyczna oraz szkolne centrum multimedialne aktywność szkoły w Internecie systematyczna, na miarę możliwości i posiadanych sił i środków, realizacja zadań gospodarczych, remontowych i modernizacyjnych

10 Diagnoza stanu szkoły - słabe strony
dysproporcje w pracy z uczniem SPE usytuowanie szkoły przy ruchliwej, niebezpiecznej ulicy ograniczenia architektoniczne brak łącznika miedzy budynkiem głównym a budynkiem stołówki i świetlicy, mała sala gimnastyczna zniszczone asfaltowe boisko szkolne ograniczone wyposażenie części pracowni w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne rosnąca liczba rodzin objętych opieką socjalną i pomocą społeczną

11 Diagnoza stanu szkoły - szanse
pozyskiwanie i wykorzystanie środków (w tym z UE) na rozwój i modernizację szkoły i jej zaplecza oraz doskonalenie kadry partnerstwo szkół w UE (eTwinning, Comenius) współpraca i wsparcie instytucji wspierających szkołę działania na rzecz wzmacniania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, promocja szkoły promowanie zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia lokalizacja szkoły w centrum miasta

12 Diagnoza stanu szkoły - zagrożenia
nieweryfikowalne prognozy demograficzne, które ograniczają możliwość planowania długoletniego. wzrastający poziom zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w ruchu ulicznym w drodze do szkoły / domu. pogarszający się stan techniczny obiektów szkoły wzrost patologii i dysfunkcji społecznych, pauperyzacja społeczeństwa, nasilenie negatywnych zjawisk i patologii wśród młodzieży, ograniczone środki na programy profilaktyczne (uboga oferta programów bezpłatnych lub niskonakładowych) nadmierna biurokratyzacja procesów dydaktyczno – wychowawczych oraz zmienność przepisów prawa.

13 Kierunki rozwoju szkoły
Zbliża się okres wdrażania zmian organizacyjnych związanych z obniżeniem wieku szkolnego. Wprawdzie ostateczny termin przygotowania organizacyjnego szkoły mija 1 września 2012r., ale data ta nie może wyznaczać zakończenia procesu dostosowania i doposażania szkoły, a jedynie jego pierwszy etap. Jest to rodzaj „neverending story” - szkoła musi stale się modernizować, choćby poprzez ciągle pozyskiwanie nowoczesnych środków dydaktycznych i ich modernizowanie. Rozpoczęliśmy tworzenie pracowni informatycznej dla klas młodszych. Podobny cel miało pozyskiwanie środków na wyposażenie dotychczasowej jedynej pracowni informatycznej, która od ubiegłego roku liczy 25 stanowisk i została rozbudowana na bazie pracowni z programu „Komputer w każdej szkole”.

14 Kierunki rozwoju szkoły
Sześciolatki to nowe doświadczenie, które musi zmobilizować szkolne środowisko do stworzenia w pełni bezpiecznych i przyjaznych warunków pobytu w szkole. Szczególnie ważny będzie każdy pierwszy adaptacyjny okres funkcjonowania tych grup wiekowych w szkole. Będziemy zmierzać do stworzenia realnie najlepszych z możliwych warunków oraz zapewnienia wysokiego poziomu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego.

15 Kierunki rozwoju szkoły
Nauczyciele są merytorycznie przygotowani do pracy, mają ogromne doświadczenie, które z pewnością odpowiednio spożytkują także w relacjach z rodzicami. Niezbędne jest jednak dalsze doskonalenie w tym zakresie, co uwzględnimy w kolejnym wieloletnim planie doskonalenia zawodowego. Ważnym zadaniem będzie rozwijanie samorządności w szkole - Samorząd Uczniowski powinien w sposób zaplanowany podejmować inicjatywy, które tę samorządność będą kształtować (rozważyć można zaangażowanie uczniów klas najstarszych do organizowania pomocy i systematycznego wsparcia dzieci klas pierwszych we współpracy z wychowawcą – nauczycielem, koordynowanej przez opiekuna samorządu).

16 Kierunki rozwoju szkoły
Doskonałym rozwiązaniem, z którego skorzystała szkoła dzięki organowi prowadzącemu, było włączenie szkół miejskich do programu „Nie tylko podręcznik i tablica”. Ten kierunek rozwoju będziemy kontynuować. Lekcja z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, programów interaktywnych, dostępu do Internetu, prezentacji multimedialnych, filmów dvd itp. staje się standardem, który powinna zapewniać każda pracownia lub sala lekcyjna. Będziemy dążyć do dalszego modernizowania bazy multimedialnej szkoły. Mamy nadzieję, że z czasem (ostrożność wynika z obecnych realiów finansowych szkoły) będzie możliwe pozyskanie tablic interaktywnych, choć dziś wydaje się to jeszcze dość odległą przyszłością.

17 Kierunki rozwoju szkoły:
w zakresie wykorzystania TI uczestnictwo nauczycieli w kursach dotyczących zastosowań komputera na lekcjach innych niż informatyka; opracowywanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technik komputerowych; prowadzenie lekcji z różnych przedmiotów w pracowni multimedialnej z wykorzystaniem Internetu, programów multimedialnych; publikowanie opracowań, informacji, wiadomości z życia szkoły na stronie internetowej szkoły: wykorzystanie szkolnych komputerów do tworzenia prac, projektów i prezentacji multimedialnych; wypożyczanie i zamawianie książek z biblioteki szkolnej drogą elektroniczną; wprowadzenie dziennika elektronicznego.

18 W zakresie działań dydaktycznych:
Poziom wyników nauczania, w tym szczególnie w tegorocznych klasach IV i V, wskazuje jednoznacznie konieczność zintensyfikowania systematycznych oddziaływań w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktycznych programy edukacyjne (modyfikacja i autorstwo) ewaluacja WSO i przygotowanie do oceniania kształtującego; utrzymanie zwiększenia liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej, a także na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach IV – VI z uwzględnieniem planowanej reformy planów nauczania od 2012r. kontynuacja systemu diagnozy uczniów na wszystkich poziomach i wieloprzedmiotowo (rozszerzenie na inne przedmioty) projekty dydaktyczne sprzyjające kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności uczniów, w tym m. in. umiejętności uczenia się system zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rozpoznawanie i efektywna praca na zajęciach dyd.- wyr.) wzmocnienie pracy z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań oraz poprzez indywidualne przygotowania do konkursów, promocja sukcesów i znaczących wyników. poszukiwanie nowych form organizacyjnych uroczystości szkolnych w celu uatrakcyjnienia tradycji i stworzenie szansy na odkrycie talentów w innych dziedzinach niż przedmioty szkolne

19 W zakresie działań wychowawczych:
Zdefiniowane problemy wychowawcze zobowiązują do podjęcia przemyślanych, dobrze zaplanowanych i konsekwentnie wdrażanych zadań w zakresie profilaktyki i oddziaływań wychowawczych: konsekwencja i jednolite, spójne zasady postępowania wszystkich nauczycieli w sytuacjach konfliktowych, skuteczne wdrożenie i stosowanie systemu nagród i kar gromadzenie i upowszechnianie materiałów o organizacjach, stowarzyszeniach itp. udzielających pomocy w zwalczaniu agresji, przemocy w rodzinie lub uzależnionym, organizowanie zajęć warsztatowych dla młodzieży z udziałem osób zawodowo zajmujących się zwalczeniem uzależnień; realizację kolejnych projektów edukacyjno – wychowawczych, zajęcia terapeutyczne z klasą w sytuacjach konfliktowych, indywidualna opieka nad uczniami problemowymi wychowawczo, wzmacnianie roli wychowawcy jako przewodniczącego tzw. zespołu oddziałowego integracja środowisk szkolnych promowanie uczniów wyróżniających się pozytywną postawą wobec innych, aktywnością na forum klasy, szkoły, środowiska; konsekwentne egzekwowanie ceremoniału szkolnego, systematyczne i surowe ocenianie niewłaściwych postaw i zachowań uczniów; kontynuowanie działań na rzecz integracji środowisk szkolnych (pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły). wyróżnianie uczniów potrafiących łączyć naukę z zajęciami pozalekcyjnymi i reprezentowaniem szkoły na zewnątrz; .

20 W zakresie działań wychowawczych:
Zwrócimy większą uwagę: na budowanie poczucia własnej wartości ucznia i satysfakcji z osiągniętych efektów pracy w szkole; rozwijanie zdolności i zainteresowań, predyspozycji, talentów; poznawanie wartości moralnych i estetycznych poprzez uczestnictwo w kulturze, spotkaniach z ludźmi sukcesu, udziału w koncertach, spotkaniach teatralnych itp.; publikowanie przez uczniów własnych artykułów w szkolnej gazetce internetowej „”Piątka” na piątkę”; wdrażanie uczniów do samorządności ; upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia, treści Konwencji Praw Dziecka. Samorząd Uczniowski powinien aktywniej włączać się w organizowanie życia kulturalnego w szkole oraz współuczestniczyć w podejmowaniu istotnych decyzji wpływających na jakość szkoły.

21 W zakresie współpracy z rodzicami:
Realizacja zadań szkoły nie jest możliwa bez współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów. Istotna wydaje się kontynuacja działań: usprawnienie kontaktów nauczyciela z rodzicami, zwiększenie liczby zajęć otwartych dla rodziców, organizowanie atrakcyjnych w formie spotkań z rodzicami z zakresu m. in. profilaktyki zagrożeń, wskazywanie możliwości pracy z dzieckiem w domu, uświadomienie rodzicom, iż oni (rodzice, rodzina) odgrywają największą rolę w wychowaniu, a nauczyciel ich w tym wspomaga angażowanie rodziców do udziału w codziennych działaniach szkoły, w klasowych i szkolnych imprezach i uroczystościach przygotowanie nauczycieli i rodziców do wdrożenia dziennika elektronicznego zachęcenie rodziców do korzystania z bazy szkolnej, w tym m. in. ze szkolnego centrum multimedialnego, pracowni internetowej , z sali gimnastycznej na zajęcia rekreacyjno – sportowe. rozpoznanie możliwości włączenia rodziców do prowadzenia zajęć z zakresu problematyki wychowawczej.

22 W zakresie problematyki bezpieczeństwa:
Kontynuacja zadania priorytetowego: kształtowanie i doskonalenie umiejętności bezpiecznego zachowania dzieci w ruchu ulicznym.

23 W zakresie problematyki bezpieczeństwa:
Biorąc pod uwagę inne zagrożenia, wynikające m. in. z infrastruktury architektonicznej obiektów szkoły (np. wąskie korytarze, zejścia do pomieszczeń szatni, brak łącznika z budynkiem stołówki / świetlicy), zły stan boiska szkolnego, ale także wynikające bezpośrednio z zachowań uczniów wskazane jest podejmowanie lub kontynuacja działań w zakresie: analiza i uszczegółowienie procedur wewnątrzszkolnych w sytuacji zagrożenia i problemów wychowawczych, ale także ich upowszechnienie i stosowanie w praktyce szkolnej; inicjatywy zespołu powypadkowego oraz koordynatora bezpieczeństwa na rzecz wszelkich możliwych działań w zakresie ograniczenia wypadkowości w szkole; kontynuowanie działań praktycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią oraz zasad ruchu drogowego, a także ewakuacji z budynku szkolnego w sytuacji zagrożenia; konsekwentne i terminowe doskonalenie praktycznych umiejętności uczniów przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową lub konkursów BRD; kontynuowanie edukacji najmłodszych w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez realizację pakietów edukacyjnych (np. „Bezpieczny Puchatek”, „Droga i Ja”, programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault, współpraca z Policją, Strażą Miejską, firmą Statoil w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, wykorzystanie stron Internetu propagujących tę tematykę , np. ORLEN. Bezpieczne drogi , Klub Pancernika; realizacja działań prewencyjnych z udziałem instytucji wspierających szkołę; upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu reagowania na zagrożenia / zdarzenia/ wypadki oraz z zakresu praktycznego udzielania pierwszej pomocy.

24 W zakresie problematyki bezpieczeństwa:
Będziemy podejmować działania, które mogą zaowocować współpracą międzynarodową ze szkołą /szkołami/ państw UE np. w zakresie problematyki bezpieczeństwa dzieci. Szanse takie stwarza np. e-Twinning, ale także program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji („Uczenie się przez całe życie” – np. Comenius). Kontakty te stworzyłyby warunki do doskonalenia języka obcego, szczególnie dzieciom uzdolnionym w tym zakresie. Warto także przywrócić tradycję Dnia Ekologii, organizowaną w formie całodniowej imprezy plenerowej w okolicznych lasach, z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli, we współpracy z rodzicami. Wydarzenie bardzo trudne logistycznie, ale w efektach niezwykłe.

25 W zakresie problematyki bezpieczeństwa:
Warunki lokalowe i wyposażenie szkoły, mimo systematycznych działań na rzecz ich poprawy, ze względu na zasoby finansowe ograniczają zakres np. prac remontowych lub modernizacyjnych do bieżącej kosmetyki lub pilnych napraw, z uwzględnieniem jako priorytetu, bezpieczeństwa pracy i nauki. W miarę posiadanych środków powinny być zrealizowane: systematyczne modernizowanie wyposażenia pracowni wyposażenia szatni w szafki indywidualne dla uczniów naprawa, konserwacja i malowanie dachów oraz elewacji obiektów szkoły zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków

26 Promocja szkoły: Zdarza się, że wieloobszarowe działania nauczycieli, realizowane bezpośrednio z dziećmi na rzecz poprawy jakości pracy szkoły i jej wizerunku, mimo ogromnego nakładu pracy nie są wystarczająco promowane w środowisku. W pewnym zakresie wpływa to także na poziom naboru uczniów do klas pierwszych oraz postrzeganie szkoły w miejskim środowisku oświatowym w dysproporcji do innych placówek. Wskazane wydaje się m. in. : promowanie osiągnięć szkoły, w tym także poprzez organizację Dni Otwartych, z wykorzystaniem ogromnego potencjału, jaki niesie w zakresie promocji działalność Nauczycielskiego Amatorskiego Szkolnego Zespołu Teatralnego „Belfer”, a także perspektywicznych możliwości rozwojowych Uczniowskiego Teatru „Żak”; opracowanie folderu reklamującego szkołę i jej osiągnięcia; przywrócenie tradycji efektywnej współpracy z lokalnymi mediami.

27 Kierunki rozwoju szkoły - tradycja:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach została powołana z dniem 1 września 1917r. mocą Dekretu Deputacji Szkolnej przy Magistracie Miasta Pabianic. Jest więc szkołą z długoletnią tradycją, a zbliżające się stulecie jej istnienia będzie wyznaczało działania organizacyjne dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły ukierunkowane na przygotowanie tego szczególnego jubileuszu w 2017r. W tych przygotowaniach istotną rolę można przypisać emerytowanym nauczycielom oraz absolwentom „Piątki”, ich wspomnienia z czasów szkolnych mogłyby wzbogacić ofertę szkolnej gazetki, a najcenniejszą pamiątką byłoby ich wydanie w formie książkowej. Warto zwrócić się do Muzeum Miasta i Towarzystwo Przyjaciół Pabianic, a także innych zaprzyjaźnionych instytucji, które z nie odmówią szkole pomocy. Ten szacowny jubileusz to także czas wymiany sztandaru na nowy i zawieszenia dotychczasowego w stałej gablocie wystawowej. Warto rozważyć także możliwość gromadzenia pamiątek z różnych okresów istnienia szkoły oraz ich wyeksponowania w formie wystawy czasowej lub stałej ekspozycji.

28 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:
zagrożenia dla budżetu szkoły i możliwości oszczędzania Nie można uznać, iż placówka jest ekonomiczna w zakresie eksploatacji jej obiektów. Wynika to głównie z technicznej infrastruktury i ograniczeń. Trzy budynki, dwie kotłownie, duża kubatura budynków, mimo kompleksowej wymiany okien, nie pozwalają na radykalne ograniczenie kosztów np. ogrzewania. Wskazane byłoby zmodernizowanie kotłowni i doposażenie w nowoczesne programatory oraz zawory, które pozwoliłyby racjonalnie gospodarować gazową energią grzewczą w zależności od warunków pogodowych. To jednak wymaga nakładów na ekspertyzę, projekt i jego wdrożenie. Znaczne straty związane są z koniecznością ogrzewania budynku stołówki i świetlicy w okresach bezczynności szkoły (weekendy, święta, ferie). Szansą jest odzyskanie od września pomieszczeń zajmowanych do tej pory przez pracownika szkoły wraz z rodziną. Brak łącznika między budynkiem dydaktycznym a budynkiem świetlicy i stołówki jako problem nie do rozwiązania i występuje od 1978r. Kanał grzewczy łączący obydwa budynki także kumuluje straty ciepła. Ograniczenia zużycia energii elektrycznej mogą wynikać m. in. z modernizacji sieci elektrycznej oraz dalszej wymiany oświetlenia na energooszczędne. Funkcjonowanie stołówki w dotychczasowej formie organizacyjnej kumuluje znaczne koszty dla budżetu szkoły, czyli także dla organu prowadzącego, który w całości finansuje ten obszar. Warto rozważyć inne formy organizacyjne kuchni i stołówki, włącznie z możliwością udostępnienia ich dla mieszkańców miasta, z zachowaniem priorytetu w zakresie posiłków dla uczniów.

29 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:
wynajem pomieszczeń sponsorzy Nauczyciele oraz dyrekcja szkoły będą nadal wykorzystywać wszelkie możliwości pozyskiwania sojuszników i sponsorów (np. jako fundatorów upominków i nagród w konkursach organizowanych przez szkołę („Jestem bezpieczny na drodze”, „Gimnazjada”, sportowa Liga szkolna, konkursy plastyczne, Liga BRD…). Są to, poza Radą Rodziców i organem prowadzącym, najczęściej firmy prywatne, dla których jest to forma charytatywnej działalności. Wskazane byłoby stworzenie możliwości reklamy, ograniczonej w treści i formie, ale widocznej wśród dekoracji (np. logo firmy, podziękowanie dla sponsora itp.). ponawianie prób pozyskania środków unijnych m. in. na realizację zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów w ramach Programu „Kapitał ludzki” szansą na pozyskanie dodatkowych środków są programy instytucji finansowych (np. niektóre banki) dalsze wdrażanie zasad kontroli zarządczej.

30 Organizacja i kierowanie szkołą:
Kontynuacja stylu oraz technik zarządzania opartych o zasady demokratyczne, kierowanie przez cele, przez motywacje oraz przez współuczestnictwo. Stosowane adekwatnie do bieżących potrzeb i możliwości współpracowników lub komplementarnie dają pozytywne efekty. Realizacja koncepcji rozwoju szkoły zależy od wielu czynników, wśród których na pierwszy plan wysuwa się efektywny zespół pracowników. Dotychczasowe zasady delegowania uprawnień kierowniczych nie wymagają głębokiej korekty. Są one oparte na wysokich kwalifikacjach wicedyrektora, przewodniczących i członków zespołów statutowych (nauczycieli klas I – III i klas IV – VI, wychowawczego, ds. pomocy materialnej, powypadkowego…), aktywności pedagoga, nauczyciela bibliotekarza, wychowawców świetlicy, a także dobrej współpracy z zespołem pracowników administracji. Wzmacniana będzie rola wychowawcy klasy jako przewodniczącego zespołu nauczycieli danej klasy (wg Statutu – tzw. zespół oddziałowy), szczególnie wobec nowych zadań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole. Organizowanie i zarządzanie szkołą będzie ukierunkowane na następujące cele i zadania: bezpieczeństwo, zdrowie i higienę pracy uczniów i personelu szkoły; utrzymanie w pełnej sprawności technicznej bazę szkoły i jej zaplecze logistyczne; dbałość o finanse szkoły poprzez racjonalne wykorzystywanie środków; poszukiwanie możliwości pozyskania dotacji np. unijnych; dbałość o dobrą opinię szkoły w środowisku lokalnym i poza nim; rozwijanie efektywnej współpracy z innymi placówkami; dbałość o estetykę otoczenia oraz wygląd zewnętrzny i wewnętrzny szkoły; utrwalanie w świadomości rodziców i uczniów dobrych, pozytywnych informacji o szkole; aktywizowanie form promocji szkoły, dostosowywanie ich do nowo powstających potrzeb.


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Szkoły Podstawowej nr 5 im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google