Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Miasto Grybów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Miasto Grybów."— Zapis prezentacji:

1 Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Miasto Grybów

2 Cel Programu:  Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO 2.  Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.  Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Program KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Miasto Grybów

3 Beneficjenci:  Program skierowany jest do:  jednostek samorządu terytorialnego,  spółek komunalnych.  Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.  Osoby fizyczne (jako ostateczni odbiorcy korzyści) mogą korzystać z dofinasowania poprzez zgłoszenie się z wnioskiem do gminy, która bierze udział w Programie. Program KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Miasto Grybów

4 Podstawowe wymogi:  Przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie jest ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.  Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców lub na obszarze miejscowości uzdrowiskowej (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym) na obszarze której, w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do:  poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna;  poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10 Program KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Miasto Grybów

5 Warunki dofinansowania przedsięwzięć: Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 90 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym: do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji, do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji, pożyczki lub dotacjo- pożyczki, nie więcej niż 8.000 zł (budynek) do 6.000 zł (mieszkanie), wkład własny Beneficjenta musi stanowić min. 10 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Rzeczywiste dofinansowanie wyliczane jest w oparciu o wskaźniki obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu. Mieszkaniec zobowiązany będzie do uiszczenia podatku w wielkości 19% od kwoty uzyskanej dotacji. Program KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Miasto Grybów

6 Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem: 1.Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno) tj. indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych, i zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, w tym: nowoczesne kotły węglowe, kotły gazowe, olejowe, elektryczne. 2.Zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym. Minimalna moc wynosi 10 kW. 3.Montaż pomp ciepła, jeżeli minimalna moc kotłowni wynosi 40kW. Montaż nowego źródła ciepła wiąże się z wykonaniem bądź modernizacją instalacji wewnętrznej i wykonaniem przyłącza. W wypadku kotła opalanego gazem wykonanie instalacji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Program KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Miasto Grybów

7 W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki: posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania klasy 5, powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. Program KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%. Miasto Grybów

8 Obowiązkowym elementem projektu obejmującego zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe (węgiel kamienny lub biomasę) będzie zapewnienie systemu kontroli eksploatacji tych urządzeń. Minimalny zakres kontroli powinien obejmować:  trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku,  weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt),  warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,  weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa. Program KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Miasto Grybów

9 Schemat dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie w ramach programu KAWKA (dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia przez Fundusz decyzji o ich dofinansowaniu) L.p. Zakres prac WFOŚiGW w Krakowie NFOŚiGW w Warszawie Razem dotacja forma dofinansowania % dofinansowania 1234567 1 Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej Montaż nowego kotła na gazdotacja do 45% kosztów kwalifikowanych dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych do 90% Montaż nowego kotła na olejdotacja do 45% kosztów kwalifikowanych dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych do 90% Montaż nowego kotła na węgiel lub biomasę klasy 5 wg normy PN-EN 303- 5:2012 – tylko w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych do 90% Zakup i montaż kolektorów słonecznych pożyczka do 45% kosztów kwalifikowanych dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych do 45% Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych do 90% 2Zakup i montaż pomp ciepłapożyczka do 45% kosztów kwalifikowanych dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych do 45% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program KAWKA Miasto Grybów

10 Schemat dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie w ramach programu KAWKA (dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia przez Fundusz decyzji o ich dofinansowaniu) L.p. Zakres prac WFOŚiGW w Krakowie NFOŚiGW w Warszawie Razem dotacja forma dofinansowania % dofinansowania 1234567 3 Zadania nie inwestycyjne (w tym na edukację ekologiczną, utworzenie bazy danych pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji) dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych do 85% 4 Działania wyszczególnione w Programie KAWKA (w tym na zakup aparatury do kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji) pożyczka (z możliwością częściowego umorzenia pożyczonego kapitału) do 45% kosztów kwalifikowanych dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych do 45% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program KAWKA Miasto Grybów

11 Uwaga:  Do wyznaczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźniki zawarte w Programie. W przypadku zastosowania innej metodyki lub w przypadku braku odpowiednich wskaźników konieczne jest przedstawienie przyjętych założeń i toku obliczeń.  W ramach przyznanych środków z programu KAWKA wartość efektu ekologicznego wskazanego we wniosku nie może ulec zmniejszeniu.  Mając na uwadze charakter i złożoność zgłaszanych Zadań Wojewódzki Fundusz w Krakowie informuje, że zmiany w pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez Zarząd i aneksowaniu umowy (tylko w sytuacji, gdy nie spowoduje to zmniejszenia efektu ekologicznego). Program KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie W przypadku nieosiągnięcia efektu ekologicznego określonego w ramach Umowy zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Krakowie, a Beneficjentem, w ramach Programu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu całości udostępnionych mu środków wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od następnego dnia po dniu przekazania dofinansowania Beneficjentowi. Miasto Grybów

12 Uwaga cd.:  O zakwalifikowaniu do dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosków spełniających warunki programu.  Burmistrz Miasta Grybów w dniu 12 Listopada 2015 roku ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie.  Ostateczny termin złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Grybowie upływa w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 15:00.  PROGRAM SKIEROWANY JEST WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA GRYBOWA Program KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Miasto Grybów

13 Program KAWKA Wzór wniosku (strona 1) Miasto Grybów

14 Program KAWKA Wzór wniosku (strona 2) Miasto Grybów

15 Program KAWKA Wzór wniosku (strona 3) Miasto Grybów

16 Program KAWKA Wzór wniosku (strona 4) Miasto Grybów

17 Dziękujemy za uwagę Miasto Grybów


Pobierz ppt "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Miasto Grybów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google