Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Możliwości finansowania zadań inwestycji i nieinwestycyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Możliwości finansowania zadań inwestycji i nieinwestycyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Możliwości finansowania zadań inwestycji i nieinwestycyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie

3 3 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Krakowie /wyciąg/

4 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, spośród określonych rodzajowo w art. 405,406 pkt 1-11, art.409 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego przez ten podmiot

5 5 Środki WFOŚiGW przeznacza się na finansowanie następujących zadań: -opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw, -przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, -wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

6 6 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja lub przekazanie środków finansowych mogą być przyznane dla: - powiatów i gmin - na cele określone ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, realizowane w szkołach, przedszkolach, jednostkach publicznej służby zdrowia i domach pomocy społecznej (oprócz termomodernizacji), - państwowych i samorządowych jednostek administracji publicznej na poziomie województwa oraz instytucji działających statutowo na rzecz ochrony środowiska - na realizację ich zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

7 7 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja lub przekazanie środków finansowych mogą być przyznane dla: -państwowych zakładów nie prowadzących działalności gospodarczej i jednostek budżetowych oraz jednostek naukowo-badawczych - na cele określone ustawą – Prawo ochrony środowiska, -organizacji społecznych (w tym stowarzyszeń) oraz fundacji, których celem statutowym jest ochrona środowiska - na konkretne zadania proekologiczne, - podmiotów dysponujących publikatorami (książka, prasa, radio, telewizja), na publikacje propagujące działania proekologiczne lub służące edukacji ekologicznej w sposób niekomercyjny,

8 8 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja lub przekazanie środków finansowych mogą być przyznane dla: - jednostek organizacyjnych: państwowych i samorządu terytorialnego prowadzących działalność kulturalną na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, - wojewódzkich osób prawnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

9 9 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: -Inwestorów ( z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych ) realizujących zadania w zakresie: * termomodernizacji budynków (tylko ściany i stropy) o powierzchni do 600 m2, * ekologicznych formy transportu, *modernizacji źródeł ciepła o mocy do 60 kW, jeżeli w jej wyniku następuje zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 25%, * baterii i kolektorów słonecznych których moc nie przekracza 10 kW którzy na ich wykonanie zaciągnęli pożyczki w bankach wytypowanych przez Fundusz, mających minimum 5 placówek na terenie województwa małopolskiego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – na pomoc w spłacie do 75 % odsetek od takich pożyczek, dla których oprocentowanie nie przekracza 1,20 stopy redyskonta weksli,

10 10 Pożyczka Pożyczka ze środków Funduszu może być udzielona inwestorom realizującym zadania proekologiczne. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą dotyczyć finansowania do: 90% kosztów zadań brutto (jednostki samorządu terytorialnego lub budżetowe nie prowadzące działalności gospodarczej) 70% kosztów zadań brutto (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne prowadzące bądź nie prowadzące działalności gospodarczej) jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz.

11 11 Inwestor musi wykazać również zaangażowanie środków własnych w wysokości minimum 20% kosztów zadania (netto) przed rozpoczęciem finansowania przez Fundusz (oprócz jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek budżetowych) Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielane są na zasadach stosowanych przez banki.

12 12 Udzielając pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do zmiany stopy redyskonta weksli określonej przez Prezesa NBP – w granicach od 0,5 do 0,8 stopy redyskonta weksli: a)oprocentowanie 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 4% w stosunku rocznym, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na: zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

13 13 zamianę technologii stanowiącej zagrożenie dla środowiska na mniej uciążliwą, uruchomienie i rozwój produkcji wyrobów o zmniejszonej uciążliwości dla środowiska, wspieranie ekologicznych form transportu, termomodernizację budynków (tylko ściany i stropy) o powierzchni minimum 600 m2, odsiarczanie kopalin energetycznych, oczyszczanie gazów odlotowych w przemyśle i energetyce, inne cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

14 14 Maksymalna kwota pożyczki na 1 zadanie może wynosić do 20.000.000,-zł. Maksymalna kwota zadłużenia z tytułu pożyczek dla jednego inwestora może wynosić do 30.000.000,-zł. (rozpoczęcie procedury po 1.01.2009r).

15 15 W przypadku dotacji maksymalna kwota na jedno zadanie wynosi 2.000.000,-zł. Dla zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stopnia wojewódzkiego oraz jednostki budżetowe maksymalna kwota dotacji na jedno zadanie nie może przekraczać 5.000.000 zł.

16 16 Dla zadań z zakresu edukacji ekologicznej suma przyznanych dotacji dla jednego inwestora nie może przekroczyć 100.000,- zł w danym roku kalendarzowym.

17 17 UMORZENIE POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości: 45% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową na zadania związane z ochroną wód, dla których umowa została podpisana po 1.01.2008 r., a dla umów podpisanych do 31.12.2007 r. 40% kwoty uzyskanej pożyczki, 35% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej (poza zadaniami związanymi z ochroną wód),

18 18 UMORZENIE POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości: 30% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne oraz pozostałych inwestorów, pod warunkiem, że : a) inwestycja została ukończona w terminie ustalonym w umowie, b) zostały osiągnięte zakładane i określone w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty zadania, c) pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60% pobranej pożyczki.

19 19 Maksymalne umorzenie nie może przekroczyć kwoty 900.000,- zł na jedno zadanie dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, a dla pożyczek o wartości powyżej 3.500.000,- zł umorzenie nie może przekraczać kwoty 1.000.000,- zł, oraz 600.000,- zł dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz pozostałych inwestorów, a dla pożyczek o wartości powyżej 3.500.000,- zł umorzenie nie może przekraczać kwoty 750.000,-zł.

20 20 Suma umorzeń w danym roku kalendarzowym dla jednego inwestora nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,-zł.

21 21 Beneficjentom, którzy otrzymali na zadanie sumę dotacji i umorzeń ze wszystkich źródeł w wysokości co najmniej 75 % umorzenie pożyczki nie przysługuje

22 22 Wydatkowanie środków Funduszu musi nastąpić przez Wnioskodawcę zgodnie z zachowaniem wymogów i procedur określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. poz. 223 poz. 1655)

23 23 WFOŚiGW


Pobierz ppt "1. Możliwości finansowania zadań inwestycji i nieinwestycyjnych przez WFOŚiGW w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google