Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marta Cygan Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marta Cygan Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Marta Cygan Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
NFOŚiGW - „Prosument” Marta Cygan Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

2 Program NFOŚiGW: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

3 Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

4 energii elektrycznej lub
Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji: energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku) dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

5 Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

6 Beneficjentami programu są:
osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.  

7 Finansowane będą instalacje do produkcji
energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

8 Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.), maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia, określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji, oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat. wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

9 Program będzie wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków pożyczki wraz z dotacjami dla jst, wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst, nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW, kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł.

10 b) za pośrednictwem banków
środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami, nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.

11 c) za pośrednictwem WFOŚiGW
środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami, nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

12 Ogólne wymagania techniczne dla instalacji:
Projekt instalacji powinien być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, Moc cieplna instalacji ogrzewczej powinna wynikać z obliczeniowego zapotrzebowania budynku na ciepło określonego według normy PN-EN "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego" lub równoważnej. Zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć: w przypadku budynków nowych - 50 W/m2, w przypadku budynków modernizowanych - 80 W/m2 powierzchni ogrzewanej. W przypadku instalacji służących wyłącznie na potrzeby przygotowania wody użytkowej (c.w.u), z dofinansowania wyklucza się podłączonych odbiorców ciepła ze scentralizowanej sieci ciepłowniczej. Dla źródeł energii elektrycznej obowiązkowym elementem instalacji jest licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych.

13 Źródła ciepła opalane biomasą - ogólne wymagania techniczne dla instalacji.
Znamionowa moc instalacji: do 300 kW Technologia: kotły z automatycznym lub ręcznym zasilaniem w paliwo Biomasa: stałe substancje pochodzenia roślinnego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej, za wyjątkiem drewna pełnowartościowego, z przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz niepełnowartościowe ziarna zbóż. Wyklucza się dofinansowanie instalacji opalanych biomasą na obszarach miast powyżej mieszkańców (wg ostatnich danych GUS) oraz na obszarach o statusie uzdrowiska

14 Źródła ciepła opalane biomasą - ogólne wymagania
techniczne dla instalacji. Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, zakup układów oczyszczania spalin, wykonanie układów podawania paliwa, magazynowanie paliwa (silosy, pomieszczenia przykotłowe), zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki ciepła), koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych.

15 Pompy ciepła - ogólne wymagania techniczne dla instalacji.
Znamionowa moc instalacji: do 300 kW Instalacja co. współpracująca z pompą ciepła powinna być niskotemperaturowa (maksymalna temperatura zasilania 55°C dla temperatury pomieszczenia 20°C). Obowiązkowy element instalacji - licznik energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie urządzenia instalacji lub licznik gazu służącego do zasilania pompy. Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, modernizacja przyłącza energetycznego lub gazowego, modernizacja instalacji co. i/lub c.w.u., zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła, koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskanych pozwoleń administracyjnych

16 Kolektory słoneczne - ogólne wymagania techniczne dla
instalacji. Znamionowa moc instalacji: do 300 kW Instalacja powinna służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła. Obowiązkowy element instalacji - licznik ciepła. Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, licznik ciepła, zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła, koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskanych pozwoleń administracyjnych

17 Systemy fotowoltaiczne - ogólne wymagania techniczne dla
instalacji. Znamionowa moc instalacji: do 4 kWp System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe. Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, przyłącze do sieci elektroenergetycznej, licznik energii elektrycznej, zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych, roboty budowlane np. wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja instalacji odgromowej.

18 Małe elektrownie wiatrowe – ogólne
wymagania techniczne dla instalacji. Znamionowa moc instalacji: do 40 kWe Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, przyłącze do sieci elektroenergetycznej, licznik energii elektrycznej, zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych, roboty budowlane np. wzmocnienie więźby dachowej.

19 Mikrokogeneracja - ogólne wymagania techniczne dla instalacji.
Znamionowa moc instalacji: do 40 kWe Rodzaj paliwa: biogaz, do którego otrzymania podstawowe substraty pochodzą z własnych zasobów wnioskodawcy lub biopłyny lub biomasa stanowiąca odpad z produkcji leśnej i biomasa pochodzenia rolniczego. Koszty kwalifikowane m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiającymi jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, instalacja zasilania w paliwo, zakup i montaż układu technologicznego biogazowni, przyłącze do sieci elektroenergetycznej, licznik energii elektrycznej i ciepła, zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych

20 Maksymalne poziomy jednostkowych kosztów kwalifikowanych.
1. Biomasa: kotły o załadunku ręcznym zł/kW kotły o załadunku automatycznym zł/kW 2. Pompy ciepła: p.c. powietrze/woda dla co. i c.w.u zł/kW p.c. powietrze/woda dla c.w.u. i zasobniku I zł/kW p.c. powietrze/woda dla c.w.u. i zasobniku pow. 250 I zł/kW pozostałe p.c zł/kW

21 Maksymalne poziomy jednostkowych kosztów kwalifikowanych.
3. Kolektory słoneczne zł/kW Maksymalne poziomy jednostkowych kosztów kwalifikowanych.    4. Systemy fotowoltaiczne: instalacje o mocy do 10 kW zł/kWp instalacje o mocy kW zł/kWp Jeśli przewidziany jest montaż akumulatorów to maksymalny koszt powiększa się o 5000 zł/kWp

22 Maksymalne poziomy jednostkowych kosztów kwalifikowanych.
5. Małe elektrownie wiatrowe: instalacje o mocy do 10 kW zł/kW instalacje o mocy kW zł/kW FUNDUSZ IDOWI SKA WODNEJ Jeśli przewidziany jest montaż akumulatorów to maksymalny koszt powiększa się o 5000 zł/kWp 6. Mikrokogeneracja: instalacje na biogaz o mocy do 20 kWe zł/kWe instalacje na biogaz o mocy kWe zł/kWe instalacje na biopłyny lub biomasę o mocy do 20 kWe zł/kWe instalacje na biopłyny lub biomasę o mocy kWe zł/kWe Maksymalne poziomy jednostkowych kosztów kwalifikowanych.


Pobierz ppt "Marta Cygan Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google