Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku."— Zapis prezentacji:

1 Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie

2 2 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a, ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zasady udzielania dofinansowania określone są w : „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji oraz zasadach dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

3 3 z 15 Rodzaje dofinansowywanych działań energooszczędnych działania Termomodernizacja Instalacja odnawialnych źródeł energii Ograniczenie zużycia gazu Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

4 4 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Instrumenty finansowe Pożyczki Pożyczki preferencyjne (do 100% kosztów kwalifikowanych netto) oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli - nie mniej niż 3,6%/rok z możliwością umorzenia Pożyczki płatnicze (pomostowe) oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli – nie mniej niż 3,6 %/rok bez możliwości umorzenia Dotacje (do 40% kosztów kwalifikowanych brutto ) Dopłaty do kapitału kredytów bankowych (do 50%) Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (do 80%)

5 5 z 15 Rodzaj Beneficjenta – możliwa forma dofinansowania Osoby fizyczne Podmioty gospodarcze Jednostki Samorządu Terytorialnego Pożyczki Dotacje Dotacja + Pożyczka Dopłaty do kapitału i oprocentowania kredytów bankowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

6 2014-11-206 z 15 Procedura ubiegania się o dofinansowanie Zadania inwestycyjne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie karta informacyjna zadania  wstępna akceptacja zadania  wniosek na zadanie inwestycyjne  przyznanie dofinansowania  umowa 6 miesięcy na złożenie wniosku wraz z załącznikami 12 miesięcy na złożenie dokumentów do podpisania umowy 14 dni na uzupełnienie dokumentów w przypadku niekompletności Wnioski na zadania inwestycyjne będą rozpatrywane w trybie ciągłym od 24.02.2014 r. do 30.09.2014 r.

7 7 z 15 Dopłaty do kapitału i oprocentowania kredytów bankowych W dniach 17 i 20 marca 2014 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2014 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami: - z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych oraz na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez BOŚ S.A. Oddział w Krakowie, - z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BS w Zatorze. W ramach ww. umów wymienione Banki zobowiązały się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

8 8 z 15 Dopłaty – rodzaje dofinansowywanych zadań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Termomodernizacja – docieplana powierzchnia wraz z oknami do 600 m2 (koszty kwalifikowane nie mogą być wyższe niż 200 zł/m 2, przy wymianie okien 300 zł/m 2 ) Dopłaty do kapitału kredytów bankowych Zakup i instalacja rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii (koszt kwalifikowany do 15 000 zł za 1 szt. rekuperatora, dopłata maks. do 50% KK) Wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 1 100 zł za 1 kW/mocy, dopłata maks do 50% KK) Zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych o mocy do 10 kW (koszt kwalifikowany do 5 000 zł za 1kW/mocy, dopłata maks. do 40% KK) Zakup i instalacja kolektorów słonecznych o mocy do 10 kW (koszt kwalifikowany do 4 600 zł za 1kW/mocy, dopłata maks. do 40% KK) Zakup i instalacja pomp ciepła o mocy do 40 kW (koszt kwalifikowany do 3 000 zł za 1kW/mocy, dopłata maks. do 50% KK)

9 9 z 15 Dotacje – rodzaj finansowanych zadań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie likwidacja niskiej emisji, budowa odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja, zadania związane z oszczędnością energii (m. in. w szkołach, żłobkach, przedszkolach, obiektach sportowych, budynkach administracyjnych) – dotacja do 40% KK jednostki samorządowe szczebla wojewódzkiego – na zadania inwestycyjne – dotacja do 70% KK Jednostki samorządu terytorialnego Szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budową odnawialnych źródeł energii, termomodernizacją, zadania związane z oszczędnością energii – dotacja do 40% KK Szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest Województwo Małopolskie zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budową odnawialnych źródeł energii, termomodernizacją, zadania związane z oszczędnością energii – dotacja do 70% KK

10 10 z 15 Pożyczki – rodzaj finansowanych zadań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza wymiana kotłów węglowych na gazowe lub olejowe (min moc. 40 kW) Zadania związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych (min. moc 10 kW) instalacja pomp ciepła (min. moc 40 kW) instalacja kotłów na biomasę (min. moc 40 kW) Zadania związane z opracowywaniem i wdrażaniem nowych technik i technologii (...) w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw modernizacja kotłowni wymiana kotłów gazowych na gazowe (min moc. 40 kW) termomodernizacja budynków (min. powierzchnia docieplana – 600m2)

11 11 z 15 20 000 000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie 40 000 000 zł maksymalna kwota zadłużenia w Funduszu z tytułu pożyczek dla jednego Beneficjenta *ograniczenie kwotowe nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek Maksymalne wielkości dotacji w 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Maksymalne wielkości pożyczek w 2014 roku Przyznanie pożyczki i dotacji: Decyzja Zarządu Funduszu – kwota pożyczki lub dotacji do 203 254,00 zł Decyzja Rady Nadzorczej Funduszu –kwota pożyczki lub dotacji powyżej 203 254,00 zł 2 000 000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie 5 000 000 zł maksymalna suma dotacji dla jednego Beneficjenta w roku kalendarzowym

12 12 z 15 Zasady udzielania pożyczki – zabezpieczenie wierzytelności Fundusz bada zdolność beneficjentów do spłaty pożyczki Zawarcie umowy uzależnione jest od akceptacji przez Fundusz proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki Fundusz na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami wymaga ustanowienia podwójnego zabezpieczenia –weksel in blanco wraz deklaracją wekslową – podstawowe zabezpieczenie –gwarancja bankowa –ubezpieczenie spłaty pożyczki, –poręczenie –hipoteka na nieruchomości, –przelew (cesja) wierzytelności, –blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych –Inne dopuszczone prawem i uzgodnione z Funduszem formy zabezpieczenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pozostałe formy zabezpieczenia

13 13 z 15 Zasady udzielania pożyczki – spłata pożyczki Spłata pożyczki wraz odsetkami następuje zgodnie z postanowieniami umowy Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 2 lat, lecz nie więcej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania Okres spłaty pożyczki – wartość ≥ 1 000 000,00 zł – maksymalnie 12 lat – wartość ˂ 1 000 000,00 zł – maksymalnie 10 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

14 14 z 15 Zasady udzielania pożyczki – umorzenie Na wniosek Beneficjenta Wojewódzki Fundusz może umorzyć część pożyczki. Warunkiem ubiegania się o umorzenie jest: spłata min. 50% kapitału pożyczki terminowe zakończenie zadania i osiągnięcie efektu ekologicznego ‒ nieterminowe dostarczenie protokołu odbioru końcowego zadania lub dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego może skutkować obniżeniem umorzenia pożyczki o 2 punkty procentowe Wysokość umorzenia może wynieść od 20% do 45% kwoty wykorzystanej pożyczki maksymalne umorzenie –dla jednostek samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 1 500 000,00 zł –dla pozostałych Beneficjentów nie może przekroczyć 750 000,00 zł jeżeli odsetki na dzień rozpatrywania wniosku stanowią mniej niż 10% pożyczonego kapitału, to umorzenie będzie obniżane o 2,5% za każdy brakujący procent w przypadku Jst, oraz 3% dla pozostałych Beneficjentów umorzeniu nie podlegają odsetki od umarzanej pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

15 15 z 15 Programy PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

16 16 z 15 Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego Program 5 letni (2012 – 2017) Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywiste dofinansowanie wyliczane w oparciu o wskaźniki obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu) Program skierowany do gmin województwa małopolskiego, które posiadają aktualny gminny program ochrony powietrza wpisujący się w Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014. Program obejmuje następujące inwestycje: - demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym, - montaż nowej kotłowni na olej lub gaz wraz z wewnętrznymi instalacjami c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników - wymiana starej kotłowni węglowej o małej sprawności energetycznej na nową kotłownię węglową lub na biomasę wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u z wyłączeniem kosztów grzejników - podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. - podłączenie do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

17 17 z 15 Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA Program 5 letni (2013-2018) Dofinansowanie na realizację działań w 6 wydzielonych strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza tj.: –aglomeracja Krakowska – obejmująca miasto Kraków, –strefa miasto Nowy Sącz – obejmująca miasto Nowy Sącz, –strefa miasto Tarnów – obejmująca miasto Tarnów, –strefa gorlicko-limanowska – obejmująca powiaty: gorlicki, limanowski i nowosądecki, –strefa krakowsko-wielicka – obejmująca powiaty: krakowski i wielicki, –strefa miechowsko-proszowicka – obejmująca powiaty: miechowski i proszowicki. Ze środków finansowych przez pięć lat będą mogły korzystać także osoby fizyczne (poprzez zgłoszenie się z wnioskiem do gminy). Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. 10% środków własnych, 45 % NFOŚiGW i 45% WFOŚiGW w Krakowie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

18 18 z 15 Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA c.d. Program obejmuje następujące działania: – likwidacja kotłowni indywidualnych i osiedlowych, – likwidacja palenisk węglowych, –zmniejszenie emisji ze źródeł komunikacji miejskiej, –rozbudowę sieci ciepłowniczej, –zastosowanie kolektorów słonecznych –działania edukacyjne dot. korzyści z likwidacji niskiej emisji. Dodatkowo, jeśli budynki będą obejmować zamianę źródła ogrzewania z węglowego, pieniądze z programu zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej, a więc na wymianę okien, ocieplenie ścian, dachu lub stropu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

19 19 z 15 ZAPRASZAMY NA NASZ Ą STRON Ę INTERNETOW Ą www.wfos.krakow.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

20 Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków tel.: 12 422 94 90 faks: 12 422 30 46 e-mail: biuro@wfos.krakow.pl www.wfos.krakow.pl Finansujemy Ochronę Środowiska w Małopolsce Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Finansowe wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google