Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie prosumentów poprzez taryfy gwarantowane i program „Prosument” Radosław Wasiak adwokat 29 października 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie prosumentów poprzez taryfy gwarantowane i program „Prosument” Radosław Wasiak adwokat 29 października 2015."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie prosumentów poprzez taryfy gwarantowane i program „Prosument” Radosław Wasiak adwokat 29 października 2015

2 Co zmienia ustawa OZE dla prosumentów? 2 W przypadku mikroinstalacji ustawa OZE przewiduje kontynuację obowiązujących rozwiązań zawartych w ustawie – Prawo energetyczne, tj. zwolnienie osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji OZE z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej zwolnienie wszystkich wytwórców w mikroinstalacji z obowiązku uzyskiwania koncesji, brak innej formy reglamentacji działalności gospodarczej (dotychczasowe koncesje wygasają z dniem wejścia w życie ustawy) bezpłatne i odformalizowane przyłączenie (jeśli wymagane), koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator

3 Formy wsparcia - katalog  Gwarancja zakupu energii wytworzonej w instalacji OZE  Wyższa od rynkowej cena otrzymywana za energię elektryczną z OZE: −certyfikaty −cena „gwarantowana” −uprawnienie do pokrycia „różnicy”

4 Obowiązek zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego  Sprzedawcą zobowiązanym jest sprzedawca energii elektrycznej wyznaczony przez Prezesa URE, który realizować będzie nałożony przepisami ustawy o OZE obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii  Wyznaczenie sprzedawcy zobowiązanego następuje na podstawie danych przekazywanych Prezesowi URE przez OSD dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie sprzedaży energii odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci poszczególnych OSD  Prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego na obszarach działania poszczególnych OSD  Koszty zakupu energii elektrycznej z OZE realizowanego w ramach obowiązku ustawowego są uwzględnianie w taryfie sprzedawców zobowiązanych

5 Kto może korzystać z obowiązku zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego? Art.41 ust.1 Ustawy OZE Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej: 1)niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji przez prosumenta lub producenta rolnego; 2)energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: a)pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy przed 1 stycznia 2016, b)w mikroinstalacji zmodernizowanej po 1 stycznia 2016; 3)energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy po 1 stycznia 2016

6 Nowe mikroinstalacje do 3kW Określona stała cena jednostkowa, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: 1)hydroenergia - 0,75 zł za 1 kWh; 2)energia wiatru na lądzie - 0,75 zł za 1 kWh; 3)energia promieniowania słonecznego - 0,75 zł za 1 kWh.

7 Nowe mikroinstalacje 3-10 kW Określona stała cena jednostkowa, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: 1)biogaz rolniczy - 0, 70 zł za 1 kWh; 2)biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów - 0,55 zł za 1 kWh; 3)biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków - 0,45 zł za 1 kWh; 4)hydroenergia - 0,65 zł za 1 kWh; 5)energia wiatru na lądzie - 0,65 zł za 1 kWh; 6)energia promieniowania słonecznego - 0,65 zł za 1 kWh.

8 Okres wsparcia  Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej przez okres kolejnych 15 lat liczonych od oddania instalacji do użytkowania.  Czas zakupu energii elektrycznej według taryf gwarantowanych określonych w ustawie o OZE obowiązuje do momentu, gdy łączna moc oddanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW (dla instalacji do 3 kW) i 500 MW (dla instalacji od 3 kW do 10 kW)  Ceny gwarantowane mogą być również zmienione w drodze rozporządzenia Ministra Gospodarki

9 Mikroinstalacje powyżej 10kW 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE Dotyczy to również wszystkich starych mikroinstalacji, które rozpoczną produkcję energii elektrycznej przez dniem 1 stycznia 2016 r.

10 Net metering Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej w mikroinstalacji: prosumentem, producentem rolnym (energia z biogazu), przedsiębiorcą eksploatującym nową mikroinstalację a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Zgodnie z opinią Ministra Gospodarki według taryfy gwarantowanej będą rozliczane wyłączenie nadwyżki energii oddanej do sieci.

11 Proponowane zmiany w ustawie OZE  Wytwórca energii w mikroinstalacji będzie obowiązany przed dniem rozpoczęcia inwestycji złożyć pisemną deklarację o zamiarze skorzystania z pomocy publicznej.  W deklaracji należy podać przewidywaną kwotę dofinansowania czyli iloczyn łącznej prognozowanej ilości energii i ceny wg. stawki „gwarantowanej”.  W deklaracji oświadczenie o nie korzystaniu z jakiejkolwiek innej pomocy publicznej na budowę, zakup, instalowanie, eksploatację albo modernizację mikroinstalacji – nie wolno łączyć pomocy w formie ceny gwarantowanej i innych programów wsparcia

12 Proponowane zmiany w ustawie OZE  Obowiązek zakupu energii z mikroinstalacji obciążający sprzedawcę zobowiązanego ma dotyczyć tylko określonej, maksymalnej ilości rocznie: dla mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej ≤ 3 kW: −wodnej – 4250 kWh/kW/rok, −wiatrowej lądowej – 650 kWh/kW/rok, −słonecznej – 950 kWh/kW/rok; dla mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej > 3 kW i ≤ 10 kW: −biogazu rolniczego – 7250 kWh/kW/rok, −biogazu ze składowisk odpadów – 8100 kWh/kW/rok, −biogazu z oczyszczalni ścieków – 6000 kWh/kW/rok, −wodnej – 4250 kWh/kW/rok, −wiatrowej lądowej – 850 kWh/kW/rok, −słonecznej – 950 kWh/kW/rok.  Koszty bilansowania energii wytworzonej w mikroinstalacjach mają w całości pokrywać sprzedawcy zobowiązani.

13 Proponowane zmiany w ustawie OZE  Cena „gwarantowana” będzie ustalana corocznie na drodze rozporządzenia Ministra Gospodarki  Cena „gwarantowana” przestaje obowiązywać, gdy moc zainstalowana mikroinstalacji: do 3 kW przekroczy 300 MW, od 3 kW do 10 kW przekroczy 500 MW.  Dla mikroinstalacji uruchamianych po ogłoszeniu przekroczenia limitów stosuje się cenę równą średniej cenie na rynku konkurencyjnym z poprzedniego kwartału ogłaszaną przez Prezesa URE.  Prezes URE informuje o sumarycznej mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach kwartalnie – 45 dni od dnia zakończenia kwartału.

14 Nowa sytuacja na rynku OZE po 1 stycznia 2016 r.  W razie braku nowelizacji: -nowe, korzystne zasady rozliczania dla mikroinstalacji (brak zakazu łączenia pomocy), ale -wątpliwości co do prawidłowości korzystania z ceny gwarantowanej przez wytwórców w mikroinstalacjach (ryzyko zwrotu)

15 Program NFOŚiGW – „Prosument”  Program Prosument – środki na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE  Celem programu jest dofinansowanie mikroinstalacji OZE produkujących co najmniej 218 tyś. MWh/rok  Budżet programu: 714 700 tyś złotych w tym (i) do 251 400 tyś. złotych jako dofinansowanie bezzwrotne; (ii) do 463 300 tyś. złotych jako dofinansowanie zwrotne.  Beneficjenci programu: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego

16 Program NFOŚiGW – „Prosument”  Przeznaczenie środków na zakup i montaż służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych: (i) źródeł ciepła (opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne) o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; (ii) źródeł energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrogeneracja) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

17 Program NFOŚiGW – „Prosument”  Zasady i warunki udzielania finansowania w ramach programu „Prosument”: (i) zawieranie umów na dofinansowanie do 2020 r. (ii) kwalifikowanie kosztów do 31 grudnia 2022 r. (iii) maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych dla jednego budynku – 100 tyś. Złotych lub 300 tyś. złotych dla budynku zarządzanego przez wspólnotę lub spółdzielnię; (iv) limity jednostkowe kosztów kwalifikowanych są ustalenia odrębnie dla poszczególnych rodzajów instalacji; (v) łączne dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych; (vi) bezzwrotna dotacja w wysokości do 20 (15)% kosztów kwalifikowanych dla źródeł ciepła i do 40 (30)% kosztów kwalifikowanych dla źródeł energii;

18 Program NFOŚiGW – „Prosument” (vii) stałe oprocentowanie pożyczki (kredytu) w wysokości 1% (viii) realizacja przedsięwzięcia w okresie od 18 do 24 miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie; (ix) pożyczka (kredyt) udzielany na okres do 15 lat; (x) konieczność przedstawienia umowy z wykonawcą instalacji gwarantująca zawierającej gwarancje dotyczące prawidłowej realizacji instalacji oraz osiągnięcia zakładanego uzysku energii elektrycznej; (x) udzielanie środków finansowych poprzez banki oraz fundusze wojewódzkie.

19 Program NFOŚiGW – „Prosument”  Z uwagi na ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pomocy przy połączeniu środków pochodzących z programu oraz taryfy gwarantowanej NFOŚiGW wskazuje na brak możliwości łączenia wsparcia poprzez taryfę gwarantowaną.  Możliwość odsprzedaży nadwyżki energii elektrycznej przez po 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE  Brak umocowania zakazu w ustawie OZE przed nowelizacją.

20 Dziękuję za uwagę Radosław Wasiak  Aleje Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00  e-mail: weronika.pelc@wardynski.com.pl Całość niniejszej prezentacji jest chroniona prawami autorskimi. Nie wyraża się zgody na wykorzystywanie a w szczególności kopiowanie jakichkolwiek jej fragmentów. Prezentacja nie stanowi porady prawnej. Osoba podejmująca jakiekolwiek działania na jej podstawie działa wyłącznie na własne ryzyko.


Pobierz ppt "Wsparcie prosumentów poprzez taryfy gwarantowane i program „Prosument” Radosław Wasiak adwokat 29 października 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google