Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Bioenergia w rolnictwie” Podstawowe założenia regulacji dotyczących energetyki odnawialnej - projekt ustawy o OZE Maciej Kapalski Wydział Odnawialnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Bioenergia w rolnictwie” Podstawowe założenia regulacji dotyczących energetyki odnawialnej - projekt ustawy o OZE Maciej Kapalski Wydział Odnawialnych."— Zapis prezentacji:

1 „Bioenergia w rolnictwie” Podstawowe założenia regulacji dotyczących energetyki odnawialnej - projekt ustawy o OZE Maciej Kapalski Wydział Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Gospodarki Poznań, 30 stycznia 2014 r.

2 Cele w zakresie rozwoju wykorzystania OZE
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Cele w zakresie rozwoju wykorzystania OZE Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną, Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach

3 Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.
3 Polityka Rządu w zakresie OZE Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

4 Odnawialne źródła energii w Polsce
Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce OZE w Polsce (moc zainstalowana w MW) * Prognoza na 2013 r.

5 Produkcja energii elektrycznej z OZE

6 PROJEKT USAWY O OZE Ustawa o odnawialnych źródłach energii (projekt) (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349/katalog/186463) r. – stały Komitet Rady Ministrów

7 PROJEKT USAWY O OZE Cel regulacji uporządkowanie oraz uproszczenie obowiązujących przepisów wyłączenie z obecnie obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii i uregulowanie ich w odrębnym akcie prawnym wprowadzenie rozwiązań podyktowanych rozwojem rynków i ochroną odbiorców dostosowanie obecnie obowiązujących rozwiązań do warunków rynkowych uwieńczenie procesu transpozycji dyrektyw unijnych

8 Założenia projektowanej ustawy o energii ze źródeł odnawialnych
PROJEKT USAWY O OZE Założenia projektowanej ustawy o energii ze źródeł odnawialnych Realizacja Dyrektywy 2009/28/WE Optymalizacja mechanizmów wparcia Rozwój wykorzystania OZE zgodnie z KPD Celem ustawy będzie m.in. zrównoważone zaopatrzenie odbiorców końcowych w energię z OZE, zmniejszenie makroekonomicznych kosztów jej zaopatrzenia oraz realizacja krajowego celu w wysokości co najmniej 15 % udziału energii z OZE w zużyciu energii brutto do 2020 r. Nowa ustawa dostarczy instrumentów potrzebnych do realizacji zrównoważonego rozwoju nowych mocy dla poszczególnych technologii wykorzystujących OZE Mechanizmy wparcia producentów energii z OZE zostaną przejęte z ustawy – Prawo energetyczne i odpowiednio dostosowane do nowych warunków makroekonomicznych

9 SYSTEM WSPARCIA OZE System aukcyjny - optymalizacja systemu wsparcia
9 PROJEKT USAWY O OZE Ustawa o OZE a rozwój energetyki odnawialnej w Polsce SYSTEM WSPARCIA OZE System aukcyjny - optymalizacja systemu wsparcia Zakresem optymalizacji objęto: Utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, co zagwarantuje poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem w życie ustawy. Zaproponowanie nowych rozwiązań dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego. Wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, gwarantującego maksymalizację korzyści związanych z potrzebą osiągnięcia określonego udziału OZE do roku. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających rozwój małoskalowej energetyki prosumenckiej służącej zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych przez odbiorców.

10 Ustawa o OZE a rozwój energetyki odnawialnej w Polsce
10 PROJEKT USAWY O OZE Ustawa o OZE a rozwój energetyki odnawialnej w Polsce SYSTEM WSPARCIA OZE Zielone certyfikaty Kontynuacja systemu wsparcia dla funkcjonujących przedsiębiorstw Możliwość udziału w systemie aukcyjnym przez istniejące przedsiębiorstwa energetyczne (wybór przedsiębiorcy) System aukcyjny System wsparcia dla nowych inwestycji OZE Cena jako główny czynnik Proces prekwalifikacji projektów OZE Kryteria stabilnego wsparcia przez 15 lat Oddzielny system aukcji dla małych (do 1 MW) i dużych projektów OZE (powyżej 1 MW) - 25 % ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzona w instalacjach do 1 MW

11 Dziękuję za uwagę Maciej.Kapalski@mg.gov.pl
Departament Energii Odnawialnej


Pobierz ppt "„Bioenergia w rolnictwie” Podstawowe założenia regulacji dotyczących energetyki odnawialnej - projekt ustawy o OZE Maciej Kapalski Wydział Odnawialnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google