Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnawialne źródła energii – zielone inwestycje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnawialne źródła energii – zielone inwestycje"— Zapis prezentacji:

1 Odnawialne źródła energii – zielone inwestycje
Bartłomiej Świderek Wodzisław Śl., 7 marca 2013

2 OZE – definicja, stan dotychczasowy
Podstawowe problemy: Brak jasno zdefiniowanych kryteriów OZE Lobbing na rzecz poszczególnych źródeł energii odnawialnej Charakterystyczne: marginalne potraktowanie sektora fotowoltaicznego w porównaniu do innych technologii OZE

3 OZE - definicja, stan dotychczasowy
Brak jednoznacznej definicji OZE OZE to źródła, których wykorzystywanie nie wiąże się z długofalowym zmniejszaniem zasobów a ich pozyskiwanie wiąże się z brakiem lub bardzo niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko Grafika:

4 OZE - definicja, stan dotychczasowy
Ustawa Prawo Energetyczne (OZE) to "źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych Projekt Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Art 2 Pkt 21 – odnawialne źródło energii - energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, energia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydrotermalna, hydroenergia, energia otrzymywana z biomasy, energia otrzymywana z biogazu, energia otrzymywana z biogazu rolniczego, fal, prądów i pływów morskich oraz energia otrzymywana z biopłynów

5 Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE: Wejście w życie: 2013 – kiedy? Veto Ministra Finansów Przewidziano instrumenty wsparcia dla instalacji wykorzystujących OZE Regulacje ustawy o OZE korzystne dla inwestycji fotowoltaicznych - Różne rodzaje wsparcia w zależności od rodzaju i wielkości instalacji

6 Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE: obowiązkowy zakup energii przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego (wyznaczany przez Prezesa URE, sprzedawca energii elektrycznej zaopatrujący w nią największą liczbę odbiorców końcowych w odniesieniu do liczby odbiorców końcowych podłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej danego operatora na obszarze jego działania) system świadectw pochodzenia – dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej z oze, stanowi system wsparcia wytworzenia energii elektrycznej z oze cena w ramach zakupu obowiązkowego: 198,90 zł/mWh współczynniki korekcyjne dla poszczególnych oze

7 Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE: System taryf gwarantowanych - feed in tariffs: 1) ułatwienia w przyłączaniu i operowaniu domowymi instalacjami OZE, 2) przejrzysty i atrakcyjny system dopłat do sprzedaży zielonej energii produkowanej w gospodarstwach domowych, 3) stała perspektywa dochodu w kilkunastoletnim okresie, 4) okresowe rewizje wysokości taryf, które obowiązują jednak tylko instalacje oddawane do użytku po wprowadzeniu zmian Dotyczy mikroinstalacji tj. o mocy do 40 kW (de facto przydomowych) założenie: zwolniemie operatorów mikroinstalacji z obowiązku posiadania działalności gospodarczej i koncesji, uproszczenie procedury przyłączania do sieci, zapewnienie gwarantowanego przez 15 lat poziomu dochodu za energię sprzedawaną do sieci.

8 Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE (po ) na przykładzie PV: Instalacje o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej KW (wyłącznie poza budynkami, wyłącznie na budynkach): taryfa stała określona w rozporządzeniu wsparcie o charakterze długoterminowym: 15 lat (do 2027 roku) Instalacje fotowoltaiczne (wyłącznie poza budynkami, wyłącznie na budynkach) powyżej 100 KW: wsparcie o charakterze długoterminowym: 15 lat (nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku) cena zakupu: 198,90 zł/1MWh Cena zakupu podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku poprzedniego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przy czym nie może być wyższa niż średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszona przez Prezesa URE na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 23 lit. b ustawy - Prawo energetyczne współczynniki korekcyjne będą określane przez ministra właściwego ds. gospodarki co trzy lata do 30 czerwca danego roku

9 Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE (po ): Zachowano podział na instalacje do 100KW oraz powyżej 100KW Instalacje o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej KW (wyłącznie poza budynkami, wyłącznie na budynkach): taryfa stała określona w rozporządzeniu do 10 kW na dachu 1,30 zł/kWh do 10 kW przy budynku 1,15 zł/kWh kW na budynku 1,15 zł/kWh kW na gruncie 1,10 zł/kWh wsparcie o charakterze długoterminowym: 15 lat (do 2027 roku)

10 Nowa ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Nowa ustawa o OZE Współczynniki korekcyjne dla PV (dla instalacji PV 100 kW-1MW wyłącznie na budynkach): 2013-2,85; ,85; ,70; ,55; ,40 Współczynniki korekcyjne : farmy wiatrowe lądowe od 500kW - 0,9 (2013,2014) farmy wiatrowe morskie ,8 ( ) biomasa do spalania wielopaliwowego - 0,3 (2013,2014) biomasa lub układ hybrydowy od 10MW - 0,95 (2013,2014) geotermia wytwarzająca elektryczność - 1,20 ( )

11 Instrumenty finansowe w perspektywie 2007-2013
Publiczne - fundusze europejskie (środki wyczerpane) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – działanie 9.4 beneficjenci: m.in. przedsiębiorcy, jst, kościoły minimalna wartość projektów: 20 mln. PLN przykładowe rodzaje projektów: montaż kolektorów słonecznych Regionalne Programy Operacyjne wsparcie dla zielonych inwestycji na poziomie od 0,5 do 1,5% alokacji; możliwe konkursy na przełomie 2012/2013 po aktualizacji budżetów w ramach poszczególnych RPO

12 Instrumenty finansowe w perspektywie 2007-2013
Publiczne – środki NFOŚ i WFOŚ Działania o charakterze ponadregionalnym w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. System Zielonych Inwestycji (GIS), System Inteligentnych Sieci Energetycznych, itd Działania o charakterze regionalnym w dyspozycji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13 Dostępne instrumenty finansowe
Bankowe – premie, kredyty i pożyczki udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego premia termomodernizacyjna - bezzwrotna pomoc państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, w formie spłaty 20% kapitału kredytu zaciągniętego na ten cel w jednym z banków komercyjnych Bank Ochrony Środowiska (BOŚBank) wsparcie w formie preferencyjnych kredytów i pożyczek Eko Pożyczka Kredyt z Klimatem Kredyt z dobrą energią Kredyt energooszczędny Kredyt inwestycyjny z linii NIB (Nordic Investment Bank)

14 Wsparcie merytoryczne

15 Wsparcie merytoryczne
Profesjonalne szkolenia i usługi doradcze: Zarządzanie procesem inwestycyjnym Zarządzanie projektem Analiza finansowa w procesie inwestycyjnym Realizacja projektów badawczych, rozliczanie oraz transfer technologii Analiza opłacalności i wykonalności w projekcie inwestycyjnym Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji Realizacja projektów badawczych, rozliczanie oraz transfer technologii Rozliczenie projektu dofinansowanego w ramach programów UE

16 Perspektywy finansowania instalacji fotowoltaicznych
Kontakt: Bartłomiej Świderek GEOSYSTEM, Redakcja GLOBEnergia ul. Cechowa 51, Kraków, Poland tel/fax


Pobierz ppt "Odnawialne źródła energii – zielone inwestycje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google