Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odnawialne źródła Energii w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odnawialne źródła Energii w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Odnawialne źródła Energii w Polsce
Mikroinstalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego Odnawialne źródła Energii w Polsce Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Poznań, Forum Czystej Energii, POLEKO

2 Prawo - opiniowanie Doradztwo Edukacja Promocja Integracja

3 środowisko organizacji reprezentujące odnawialne źródła energii
Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii środowisko organizacji reprezentujące odnawialne źródła energii

4 Wytwarzanie energii, a działalność gospodarcza. System wsparcia.
Agenda Definicje. Przyłączenie do sieci. Wytwarzanie energii, a działalność gospodarcza. System wsparcia. Certyfikacja instalatorów.

5 mikroinstalacja Definicje
odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW

6 Definicje odnawialne źródło energii źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.

7 moc zainstalowana źródła odnawialnego
Definicje moc zainstalowana źródła odnawialnego ≤ 40 kW ≤ 40 kW (...) nie większej niż 40 kW (...) ≤ 40 kW ≤ 40 kW ≤ 40 kW ≤ 40 kW

8 + = mikroinstalacja + = mikroinstalacja = mikroinstalacja Definicje
(...) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej [źródła] (...) + = mikroinstalacja 20 kW 20 kW + = mikroinstalacja 20 kW 30 kW = mikroinstalacja 15 kW 30 kW

9 Definicje (...) przyłączone do sieci elektroenergetycznej [1 kV lub 15 kV] (...)

10 Przyłączenie do sieci. Za przyłączenie mikroinstalacji nie pobiera się opłaty. Przyłączenie do sieci odbywa się poprzez: zgłoszenie przyłączenia do OSD (w przypadku odbiorcy końcowego wnioskującego o przyłączenie mikroinstalacji o mocy nie większej niż moc pobierana) – przyłączenie gwaratowane po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego. na podstawie umowy przyłączeniowej (należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych) – brak gwarancji przyłączenia.

11 Przyłączenie do sieci. zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji; 2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a. (zabezpieczenia, spełnienie wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego, ochrony środowiska...) + oświadczenie o składaniu prawdziwych danych Nie ma obliga aby mikroinstalację w raz z urządzeniami zabezpieczającymi zainstalował certyfikowany instalator!

12 Wywarzanie energii a działalność gospodarcza
Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy. Nie ma obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania koncesji/rejestracji URE/ARE odpowiednio. Ale jednocześnie czy prowadząc dziś działalność gospodarczą mogę wytwarzać energię w mikroinstalacji na zasadach jak osoba fizyczna?

13 “Systemy wsparcia” (?!) Energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu i oferowaną do sprzedaży przez osobę fizyczną, jest obowiązany zakupić ten sprzedawca. Zakup tej energii odbywa się po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Gwarantowany zakup w cenie 80% ceny z rynku hurtowego

14 “Systemy wsparcia” (?!) Brak świadectw pochodzenia, do których przypisane są prawa majątkowe. Te można uzyskać prowadząc działalność gospodarczą i uzyskując koncesję lub rejestracje URE/ARE odpowiednio. Można uzyskać gwarancje pochodzenia, składając wniosek do OSD. Ale gwarancje pochodzenia nie mają wartości dla wytwórcy.

15 Certyfikacja instalatorów
W myśl Dyrektywy 2009/28/WE każde Państwo Członkowskie zapewnia dostęp do certyfikacji instalatorom. Osoba dokonująca instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji, zwana dalej „instalatorem”, może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej „Prezesem UDT”, o wydanie certyfikatu.

16 Certyfikacja instalatorów
Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów odnawialnego źródła energii: 1) kotłów i pieców na biomasę lub 2) systemów fotowoltaicznych, lub 3) słonecznych systemów grzewczych, lub 4) pomp ciepła, lub 5) płytkich systemów geotermalnych.

17 Certyfikacja instalatorów
Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje (odpowiedni zakres) udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji lub świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych (odpowiedni program) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii (odpowiedni zakres) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji zaświadczenie akredytowanego organizatora szkoleń) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przezkomisję egzaminacyjną

18 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Dziękuję za uwagę ! Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ul. Gotarda 9, Warszawa Tel   , Fax  


Pobierz ppt "Odnawialne źródła Energii w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google