Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja kobiet na pomorskim rynku pracy, z uwzględnieniem różnych form dotykającej ich dyskryminacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja kobiet na pomorskim rynku pracy, z uwzględnieniem różnych form dotykającej ich dyskryminacji."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja kobiet na pomorskim rynku pracy, z uwzględnieniem różnych form dotykającej ich dyskryminacji

2 Łańcuch dyskryminacji
STEREOTYPY UPRZEDZENIA DYSKRYMINACJA Sztywne, uproszczone przekonania na temat danej grupy Negatywna ocena, osąd, nacechowany silnymi emocjami, odrzuceniem Nierówne traktowanie, ograniczenie dostępu do praw i zasobów

3 „Człowiek jest skąpcem poznawczym..”
Tożsamość pierwotna płeć, wiek, rasa, pochodzenie etniczne, stopień sprawności, orientacja seksualna Tożsamość wtórna miejsce zamieszkania, stan cywilny, status rodzicielski, status materialny, poziom wykształcenia, zawód, hobby Właśnie z powodu wymiarów tożsamości pierwotnej ludzie są najczęściej dyskryminowani..

4 Stereotypy płci Stereotypy to uogólnione przekonania na temat tego, jakie są kobiety i jacy są mężczyźni. Stereotypy tworzą uproszczone opisy przypisując wszystkim mężczyznom i wszystkim kobietom określony zestaw cech. Stereotypów uczymy się poprzez socjalizację, wychowanie i edukację, przekazujemy je z pokolenia na pokolenie. Kobiecość jest wiązana ze sferą życia domowego, niestawieniem na relacje międzyludzkie, emocjonalnością, empatią, intuicją, uprzejmością, uległością, delikatnością… ale też z nielogicznością, słabością, bezradnością, irracjonalnością..

5 Stereotypy płci Według powszechnego stereotypu, kobiety są:
wrażliwe, uczuciowe, subtelne, ciepłe, troskliwe, uległe, poświęcające się, uczynne, opiekuńcze, trudno podejmują decyzje… Według powszechnego stereotypu, mężczyźni są: mało emocjonalni, niezależni, agresywni, racjonalni, stanowczy, pewni siebie, silni, dominujący, odważni, aktywni, głośni…

6 Błędne koło stereotypizacji
1. Obowiązki +cechy 5. Potwierdzenie przekonań 2. Interpretacja cech jako naturalnych 4. Presja i konformizm 3. Cechy stają się normą

7 Kontrakt płci Podział pracy między kobietami i mężczyznami i skutkuje obciążeniem kobiet całą (lub prawie całą) pracą wykonywaną w gospodarstwie domowym, w tym opieką nad dziećmi i osobami zależnymi przy jednoczesnym zaangażowaniu (lub próbach zaangażowania) na rynku pracy, obciążeniem mężczyzn pracą zawodową. Kontrakt płci ma odmienne skutki dla kobiet, odmienne dla mężczyzn. Obniża uczestnictwo kobiet w rynku pracy, a mężczyzn zobowiązuje do dźwigania głównego ciężaru finansowego utrzymania rodziny i utrudnia budowanie więzi rodzinnych

8 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Badania opinii publicznej (CBOS, 2006) wskazują na następujący podział obowiązków domowych w polskich domach: Przygotowanie posiłków – 75% K, 7% M, Zmywanie naczyń – 65% K, 8% M, Sprzątanie – 61% K, 6% M, Gruntowne porządki – 54% K, 10% M, Pranie – 84% K, 4% M, Prasowanie – 84%, 5% M, Codzienne zakupy – 52% K, 12% M, Zlecanie usług do wykonania – 21%K, 59% M Załatwianie spraw urzędowych – 33% K, 32% M, Wynoszenie śmieci – 23% K, 32% M

9 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Badanie PAN (2004) wskazują na następujący podział obowiązków związanych z opieką nad dziećmi: Czynności pielęgnacyjne - 94% K, 5% M, Odrabianie lekcji – 79% K, 17% M, Kontakt z wychowawcą w szkole – 84% K, 14% M, Odprowadzanie dziecka do szkoły – 64% K, 33% M, Opieka w chorobie – 92% K, 7% M, Przyjęcia okolicznościowe dla dziecka – 95% K, 4% M, Rozrywka – 58% K, 38% M. Realny podział obowiązków domowych między kobietami i mężczyznami wskazuje na faktyczny przymus godzenia dwóch sfer prawie wyłącznie przez kobiety.

10 Dyskryminacja BEZPOŚREDNIA
Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 1. był, jest lub mógłby być traktowany, w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. POŚREDNIA Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1., chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

11 Obszary dyskryminacji
Ryzyko wystąpienia przypadków dyskryminacji ze względu na płeć (zdecydowanie częściej kobiet niż mężczyzn) dotyczy następujących obszarów zatrudnienia: Dostęp do zatrudnienia i rekrutacja Wynagrodzenia Dostęp do awansów Ochrona rodzicielstwa i bezpieczeństwo zatrudnienia Ochrona przed molestowaniem Godzenie życia zawodowego z prywatnym

12 Segregacja zawodowa Skupienie się kobiet i mężczyzn w różnych obszarach rynku racy, w różnych branżach, które oferują nierówną liczbę zawodów, nierówne płace i ograniczone możliwości awansu. Zjawisko to występuję w dwóch wymiarach: Segregacja pozioma- dominacja kobiet i mężczyzn w konkretnych zawodach i branżach (kobiety w ochronie zdrowia, mężczyźni w budownictwie). Wynika z opartego na stereotypie założenia, że kobiety i mężczyźni mają „naturalne” cechy predestynujące ich do pracy w danej branży. Segregacja pionowa- odnosi się do udziału kobiet i mężczyzn w strukturze/ hierarchii zatrudnienia.

13 Segregacja pozioma Feminizacja zawodowa Szklane ruchome schody
Dominacja kobiet w danym segmencie rynku. Jednocześnie zawody te są gorzej płatne i mniej cenione od zawodów, w których w większości pracują mężczyźni Usługi opiekuńcze Edukacja Ochrona zdrowia Opieka społeczna Administracja Szklane ruchome schody Mechanizm przyspieszania rozwoju kariery zawodowej i awans mężczyzn w zawodach sfeminizowanych Zjawisko „pierwsza zwolniona, ostatnia zatrudniona”

14 Segregacja pionowa Szklany sufit -niewidoczne bariery awansu kobiet na wyższe stanowiska kierownicze w firmie, niezależnie od stopnia wykształcenia, doświadczenia, stażu pracy itp. Szklane ściany- dominacja mężczyzn na stanowiskach centralnych, decyzyjnych wiążących się z wyższymi zarobkami, prestiżem, dających szanse nabywania kompetencji kierowniczych ( mężczyzna menedżer i kobieta asystentka) Lepka podłoga- taki rodzaj aktywności kobiet na rynku pracy, który wiąże się z zajmowaniem stanowisk , w których awans jest niemożliwy, pensje niskie, a szanse rozwoju zawodowego niewielkie (sprzątaczki, opiekunki dziecięce, opiekunki osób starszych)

15 Zróżnicowanie wynagrodzeń
Mężczyźni otrzymują średnio o 20% wyższe wynagrodzenie aniżeli kobiety za tę samą pracę bądź pracę o tej samej wartości. Różne pozycje w strukturze zatrudnienia Wysoko wykwalifikowane kobiety pracują na stanowiskach poniżej swoich kompetencji Kobiety bez kwalifikacji wykonują zawody tradycyjnie uznawane za „kobiece”

16 Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy
Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy. Równe szanse czy dyskryminacja? Aktywność ekonomiczna ludności (w wieku 15 lat i więcej) w województwie pomorskim w II kwartale 2015 roku Kobiety Mężczyźni Różnica Współczynnik aktywności zawodowej 48,2 % 67,0 % 18,8 pkt. proc. Wskaźnik zatrudnienia 44,8 % 62,3 % 17,5 pkt. proc. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (GUS).

17 Kształtowanie się liczby bezrobotnych kobiet i mężczyzn
Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy. Równe szanse czy dyskryminacja? Kształtowanie się liczby bezrobotnych kobiet i mężczyzn w latach Stan na r.: liczba bezrobotnych kobiet – 44,8 tys. liczba bezrobotnych mężczyzn - 32,4 tys. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

18 Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy
Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy. Równe szanse czy dyskryminacja? Zawody, w których w I półroczu 2015 r. zarejestrowało się najwięcej bezrobotnych kobiet Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych MPiPS-01, załącznik 3.

19 Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy
Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy. Równe szanse czy dyskryminacja? Zawody, w których w I półroczu 2015 r. zarejestrowało się najwięcej bezrobotnych mężczyzn Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych MPiPS-01, załącznik 3.

20 Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy
Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy. Równe szanse czy dyskryminacja? Struktura bezrobotnych kobiet i mężczyzn według czasu pozostawania bez pracy w województwie pomorskim (w miesiącach) stan na r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych MPiPS-01, załącznik 1.

21 Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy
Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy. Równe szanse czy dyskryminacja? Struktura bezrobotnych kobiet i mężczyzn według wykształcenia w województwie pomorskim stan na r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych MPiPS-01, Załącznik 1.

22 Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy
Sytuacja kobiet i mężczyzn na pomorskim rynku pracy. Równe szanse czy dyskryminacja? Struktura bezrobotnych kobiet i mężczyzn według wieku w województwie pomorskim (w latach) stan na r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych MPiPS-01, Załącznik 1.

23 Kandydatki na premiera w nadchodzących wyborach „Blue Jasmine”
Dyskryminacja? Kandydatki na premiera w nadchodzących wyborach „Blue Jasmine” Kobiety nie muszą pracować, przecież mają mężów, którzy na nie zarabiają.. Aspiracja- zostać żoną dobrze usytuowanego mężczyzny..

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Oddział Zamiejscowy w Słupsku ul. Jaracza 18 A Dziękuję za uwagę Słupsk, 5 listopada 2014 r.


Pobierz ppt "Sytuacja kobiet na pomorskim rynku pracy, z uwzględnieniem różnych form dotykającej ich dyskryminacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google