Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady uczestnictwa w mobilności. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady uczestnictwa w mobilności. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”:"— Zapis prezentacji:

1 Zasady uczestnictwa w mobilności

2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Realizacja jest zaplanowana do roku 2020.

3 Erasmus+ zastąpił program „Uczenie się przez całe życie” oraz jego programy sektorowe: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Akcję Jean Monnet, Program „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus Tempus) i inne.

4 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii.

5 Edukacja szkolna Kształcenie i szkolenia zawodowe Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Projekty centralne i sport

6

7 Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych), Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

8 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach partnerskich, Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych do instytucji zagranicznych, Wyjazdy studentów na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich, Wyjazdy studentów na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

9 Uczelnia posiadająca Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego; Uczelnia, która podpisała z WSPol umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+; Uczelnia, której profil kształcenia umożliwia realizację zajęć programowych przez nauczycieli z WSPol. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

10 Uczelnie współpracujące z WSPol

11 przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje edukacyjne, uczelnie, itp.

12 w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, W celu wymiany doświadczeń lub poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp. Od roku akademickiego 2014/15 celem wyjazdu typu szkoleniowego w ramach stypendium programu Erasmus+ nie może być udział w konferencji.

13 Przed uzyskaniem stypendium: przygotowanie dokumentacji wniosku; uzyskanie zgody bezpośredniego przełożonego; złożenie wniosku u uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ (terminem granicznym przeważnie jest 1 tydzień marca).

14 Dokumentacja wniosku: Formularz zgłoszeniowy, Indywidualny plan szkolenia lub nauczania; Dokument poświadczający znajomość języka, jakim stypendysta będzie porozumiewać się w instytucji przyjmującej (opcjonalnie).

15 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja w składzie: Prorektor ds. studenckich (przewodniczący), Dziekan Wydziału Administracji, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, W wypadku ubiegania się o wyjazd na stypendium pracowników WSPol niebędących nauczycielami akademickimi - przedstawiciel kierownictwa właściwej jednostki organizacyjnej, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus. Pierwszeństwo mają osoby ubiegające się o stypendium po raz pierwszy lub wyjeżdżające w związku z postępowaniem awansowym w sprawie stopni i tytułów naukowych.

16 Przed wyjazdem : Aktualizacja indywidualnego planu szkolenia lub nauczania; Zatwierdzenie indywidualnego programu szkolenia lub nauczania przez właściwego dziekana lub prorektora ds. studenckich; Uzyskanie potwierdzenia możliwości realizacji planu szkolenia lub nauczania od przedstawiciela instytucji przyjmującej; Ubezpieczenie; Podpisanie umowy finansowej.

17 Po powrocie: Przekazanie koordynatorowi programu dokumentacji (zaświadczenie o długości pobytu i zrealizowaniu planu, podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej indywidualny plan szkolenia lub nauczania, bilety z widoczną datą), Wypełnienie ankiety on-line, Sporządzenie sprawozdania z wyjazdu.

18 Wsparcie indywidualne, obliczane proporcjonalnie do liczby dni pobytu, w oparciu o stawki dzienne określone przez Komisję Europejską, Dofinansowanie kosztów podróży, proporcjonalne do odległości, obliczonej za pomocą kalkulatora zamieszczonego na stronie internetowej programu. Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów, od roku 2014/2015 część stypendiów Erasmusa+ przewyższająca wysokość diet dziennych, przyznawanych w ramach zagranicznych delegacji służbowych, jest objęta podatkiem dochodowym

19 Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania - 130 euro Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy – 110 euro Grupa 3: Hiszpania, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja – 100 euro Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia -80 euro

20 W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km: 180 EUR na uczestnika. W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km: 275 EUR na uczestnika. W przypadku odległości wynoszących od 2000 do 2 999 km: 360 EUR na uczestnika.

21 www.wspol.edu.pl, zakładka „Erasmus+” www.wspol.edu.pl www.erasmusplus.org.pl/ Erasmus+. Przewodnik po programie (w wersji angielskiej i polskiej)

22 podinsp. Anna Ćwiklińska 9B/210 mail: a.cwiklinska@wspol.edu.pla.cwiklinska@wspol.edu.pl tel. 89 621 56 79, kom. 664 069 750


Pobierz ppt "Zasady uczestnictwa w mobilności. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google