Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2009 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2009 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2009 ROKU

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MCPS Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną o statusie regionalnego ośrodka polityki społecznej. Celem działania Centrum jest realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy oraz koordynacji świadczeń rodzinnych, a także zadań powierzonych do realizacji na podstawie odrębnych przepisów, porozumień i umów.

3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MCPS cd. MCPS zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr XV/66/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku. Obszarem działania Centrum jest teren województwa mazowieckiego, a jego siedzibą - Warszawa. MCPS jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa Mazowieckiego. Przy realizacji swych zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i związkami wyznaniowymi.

4 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA MCPS Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.), Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, ze zm.), Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm.), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.), Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.),

5 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA MCPS cd. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.), Uchwała Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Statut Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6 Misja MCPS Misją Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej jest realizacja celów określonych w strategii polityki społecznej województwa mazowieckiego zakładających osiągnięcie odczuwalnych społecznie, pozytywnych efektów w zakresie priorytetowych obszarów polityki społecznej, jakie stanowią: ubóstwo, uzależnienia, starość, bezrobocie, niepełnosprawność. Strategia Wojewódzka w zakresie polityki społecznej na lata 2005-2013, jest integralną częścią strategii rozwoju województwa i została przyjęta Uchwałą Nr 106/05 przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 4 lipca 2005r.

7 ZADANIA MCPS 1.Opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi po konsultacji z powiatami. 2.Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska.

8 ZADANIA MCPS cd. 3.Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej. 4.Prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa. 5.Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. 6.Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go wojewodzie do dnia 1 marca każdego roku. 7.Prowadzenie analiz sytuacji społecznej i zdrowotnej mieszkańców województwa mazowieckiego oraz przygotowywanie okresowych raportów i ocen. 8.Prowadzenie analiz i sporządzanie ocen sytuacji społeczno-ekonomicznej dla obszaru województwa mazowieckiego.

9 ZADANIA MCPS cd. 9.Analizowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób niepełnosprawnych oraz przygotowywanie raportów zawierających oceny stanu oraz propozycje działań na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie. 10.Analiza stanu w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ze społecznościami lokalnymi na terenie województwa, dokonywanie okresowych ocen postępu w zakresie znoszenia barier społecznych, architektonicznych i innych utrudniających procesy integracyjne. 11.Inspirowanie, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. 12.Identyfikacja przyczyn i dokonywanie ocen w zakresie występowania zjawisk patologicznych i niepożądanych - inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ich organizowania i likwidacji. 13.Organizowanie kształcenia pracowników służb socjalnych oraz specjalistów promocji zdrowia.

10 ZADANIA MCPS cd. 14.Prowadzenie banku informacji o podmiotach i osobach prowadzących działalność w zakresie polityki społecznej. 15.Udzielanie pomocy merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej podmiotom i osobom prowadzącym działalność wchodzącą w zakres merytorycznego działania Centrum. 16.Tworzenie warunków merytorycznych i organizacyjnych dla wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy przez podmioty polityki społecznej województwa mazowieckiego. 17.Inne zadania zlecone przez organy Samorządu Województwa Mazowieckiego.

11 REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w celu wykonania powierzonych zadań podejmowało w 2009 roku następujące działania: Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, Profilaktyka i wdrażanie programów społecznych, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Realizacja Kampanii Społecznych, Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Koordynacja Realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu, Szkolenia.

12 REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych 1.Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizacja Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu Ich Wykluczeniu Społecznemu. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 2009 r. w ramach „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2009” podejmowało działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim poprzez: Opracowanie i realizację programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży kształtującego pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, Promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym,

13 REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Wspieranie działań zapewniających osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom dostęp do informacji i poradnictwa, Wspieranie i promowanie aktywnego stylu życia osób niepełnosprawnych, rehabilitacja poprzez sport, aktywną rekreację i turystykę. W tym zakresie MCPS współpracowało min. ze: Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufcem ZHP Płock, Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszeniem „Nadzieja”, Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” im. Św. Brata Alberta i innymi. W sumie na różne projekty dofinansowanie otrzymało 15 organizacji na łączną kwotę 300 000 zł.

14 REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej. W 2009 roku w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował cztery ośrodki na łączną kwotę 2 928 177,40 zł. Współpraca w tym zakresie była prowadzona z: Galerią „Apteka Sztuki” Zakładem Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Zakładem Aktywności Zawodowej „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” w Wilczej Górze (pow. piaseczyński), Zakładem Aktywności Zawodowej działającym w Siedlcach, Rolniczym Zakładem Aktywności Zawodowej dla Osób Niewidomych w Stanisławowie k/Drobina (pow. płocki).

15 REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. W ramach realizacji tego zadania Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 2009 roku dofinansowało 8 wniosków na kwotę 3 473 423 zł, oraz kontynuowano 1 projekt z dofinansowaniem w kwocie 461 747,10 zł Dofinansowanie objęło projekty w: DPS (Ciechanów, Sadowa, Bramki pow. Warszawski-Zachodni, Przasnysz, Żyrardów), Domu Ufnej Starości Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Konstancinie- Jeziornej (pow. piaseczyński), Mazowieckim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Mińsku Mazowieckim.

16 REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zlecanie zadań. Realizacja zadań w tym zakresie odbywała się poprzez: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej.

17 REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych, Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, Zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników, Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników, Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,

18 REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Na realizację zadań zleconych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert ze środków PFRON MCPS dofinansowało 24 projekty na łączną kwotę 503 950,00 zł. Dofinansowanie objęło min. projekty: Fundacji „Hippoland” na program rehabilitacji poprzez hippoterapię, Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na program zapewnienia dostępu do informacji osobom niepełnosprawnym, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” na program „Sprawne Dziecko”, Stowarzyszenia „Radość Rozwoju” w Makowie Maz. na „Imprezę turystyczno-kultutralną, integracyjną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie itp.

19 REALIZACJA ZADAŃ MCPS W 2009 ROKU na rzecz osób niepełnosprawnych cd. W 2009 roku MCPS realizowało także w ramach zadań na rzecz osób niepełnosprawnych następujące działania: 1.Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy zakładom pracy chronionej, 2.Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe, 3.Obsługę wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych, 4.Przeprowadzenie Konferencji poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych. (MCPS we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego zorganizowało w kwietniu 2009 r. w Radomiu Międzynarodową konferencję dotyczącą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia jego rodziny. W konferencji wzięło udział 140 osób z Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy i Litwy. Podczas konferencji wygłoszono 6 referatów i przeprowadzono 14 grupowych spotkań o charakterze warsztatowym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

20 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych - alkoholizm 2.Profilaktyka i wdrażanie programów społecznych. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i wdrażania programów społecznych realizowana jest w MCPS przez Działu ds. Profilaktyki i Wdrażania Programów Społecznych. Realizacja zadań Działu w 2009 roku odbywała się w trzech głównych obszarach: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Działania w tym obszarze zgodne były z operacyjnymi celami Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007- 2010 oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

21 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – alkoholizm cd. Zadania związane z Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych były realizowane poprzez: zwiększenie świadomości mieszkańców Mazowsza w zakresie szkód spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowań, nauka umiejętności społecznych, zmniejszenie rozmiarów przemocy w rodzinach i środowisku rówieśniczym; zwiększenie odsetka osób korzystających z programów pomocy terapeutycznej w zakresie leczenia uzależnienia. W tym zakresie dofinansowano 85 projektów na łączną kwotę 3 230 000 zł.

22 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych - narkomania Przeciwdziałanie narkomanii Działania w tym obszarze zgodne były z operacyjnymi celami Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010 oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Zadania związane z Przeciwdziałaniem narkomanii były realizowane poprzez: ograniczanie popytu na nielegalne substancje psychoaktywne, podniesienie poziomu wiedzy w określonych grupach wiekowych i środowiskach społecznych na temat zagrożeń i problemów związanych z narkotykami, narkomanią, HIV/AIDS oraz zmienianie stereotypów odnoszących się do tych zjawisk,

23 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – narkomania cd. wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowań, nauka umiejętności społecznych, zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w działania zapobiegające używaniu środków psychoaktywnych, zwiększenie liczby profesjonalnie przygotowanych realizatorów programów i działań profilaktycznych. W tym zakresie dofinansowano 30 projektów na łączną kwotę 450 000 zł.

24 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pomoc społeczna Pomoc społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Działania w tym obszarze zgodne były z celami strategicznymi Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2013 oraz celami Programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 i były realizowane poprzez: podniesienie jakości życia osób starych - poprawa ich sprawności i aktywności życiowej, pomoc w integracji społecznej, utrzymaniu kontaktów ze środowiskiem, zaspokajanie ich potrzeb, zmniejszanie czynników sprzyjających izolacji, marginalizacji społecznej seniorów i stosowania przemocy wobec najstarszego pokolenia,

25 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pomoc społeczna cd. aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny, podnoszenie aktywności społeczno- zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu zahamowania zjawiska marginalizacji, podejmowanie selektywnych działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie, wspieranie rodzin z dziećmi oraz zapobieganie patologiom w rodzinie a także niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży. W tym zakresie dofinansowano 28 projektów na łączną kwotę 484 738 zł.

26 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pozostałe działania INNE DZIAŁANIA MCPS z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy i integracji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi: Przygotowanie, we współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi województwa mazowieckiego oraz firmą informatyczną, internetowej bazy zawierającej szczegółowe informacje o całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych działających na terenie województwa mazowieckiego wraz z wyszukiwarką wolnych miejsc w tych placówkach. Koszt wykonania: 3 904,00 zł, Opracowanie projektu wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w związku z planowaną nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), Przygotowanie sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015,

27 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pozostałe działania cd. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, Utworzenie bilansu otwarcia oraz aktualizacja informacji na temat stanu wdrożenia poszczególnych zadań Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Przygotowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2008, Opracowanie projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2010-2011” wraz z harmonogramem działań na rok 2010,

28 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie programów społecznych – pozostałe działania cd. Udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez Centrum oraz inne podmioty realizujące zadania w obszarze polityki społecznej, Opracowanie harmonogramu Realizacji Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2009-2011 na terenie województwa, Przejęcie od Wojewody Mazowieckiego zadań dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku oraz konopi włóknistych oraz ustaleń ogólnej powierzchni upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych, Opracowanie nowych narzędzi badawczych do opracowania tzw. bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, Bieżąca współpraca z organizacjami oraz instytucjami lokalnymi.

29 Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku 3.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2004 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2004r., dotyczącego powierzenia obowiązków pracownikom Centrum, w związku z realizacją zadania polegającego na prowadzeniu spraw związanych z uczestnictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej we wspólnotowej Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zostało wyznaczone do realizacji zadania nałożonego ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na samorząd województwa.

30 Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku cd. MCPS pełni funkcję Instytucji Właściwej w ramach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która polega na: prowadzeniu spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przysługujących osobom przemieszczającym się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyjmowaniu i rozpatrywaniu w trybie administracyjnym wniosków i prowadzenie postępowań w tych sprawach, przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń rodzinnych, uznania świadczeń za pobrane nienależnie, a także umorzenia ich spłaty, odroczenia terminu spłaty, rozłożenia tej spłaty na raty,

31 Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku cd. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym opiniowanie spraw i doradztwo metodyczne w tym zakresie, prowadzeniu korespondencji, z zastosowaniem języków obcych, z krajami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie wymiany informacji i działań w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, wdrażaniu procedur egzekucji administracyjnej świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie.

32 Realizacja Zadań zleconych MCPS w 2009 roku cd. Spośród 2762 spraw podjęto 890 decyzji w sprawie świadczeń, w tym wydano: 318 decyzji o przyznaniu świadczeń przewidzianych ustawodawstwem polskim, 459 decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, 58 decyzji dotyczących umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 10 decyzji o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 3 decyzje o częściowym umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 42 decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe sprawy dotyczyły poświadczania formularzy z serii E-400 (formularze wykorzystywane przy koordynacji świadczeń rodzinnych) w 2009 roku poświadczono łącznie 2441 formularzy. Ponadto Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej udzieliło 321 odpowiedzi na zapytania.

33 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie kampanii społecznych 4.Kampanie społeczne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pośród wielu swoich zadań propaguje także zdrowy styl życia, organizując i uczestnicząc w kampaniach społeczno-informacyjnych. W 2009 roku Centrum: kontynuowało własną kampanię edukacyjno-informacyjną, skierowaną do mieszkańców Mazowsza rozpoczętą w 2007 roku, promującą trzeźwość na Mazowszu pod nazwą,,Porozumienie dla trzeźwości’’, uczestniczyło w kampaniach: realizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -,, Sprawdź Czy Twoje picie jest bezpieczne?”, w kampanii prowadzonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,,Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada,

34 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie kampanii społecznych cd. Na kampanię,,Porozumienie dla trzeźwości” wydatkowano środki w kwocie: 182 047,88 zł. Partnerami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe, policja, szkoły i wyższe uczelnie. Kampanie realizowano poprzez: organizację spotkań plenerowych, happeningów, koncertów, spotkań warsztatowych, publikację wydawnictw książkowych, plakatów, ulotek. opracowano merytorycznie i graficznie stronę internetową : www.porozumienie-dla-trzeźwości.plwww.porozumienie-dla-trzeźwości.pl, mającą za zadanie wesprzeć promocję kampanii i stworzyć możliwość pozyskania niezbędnych informacji o uzależnieniach.

35 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie kampanii społecznych cd. W 2009 roku PARPA rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną pn.,,Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne?”, do której włączyło się również nasze Centrum, na którą wydatkowano środki w kwocie: 67 996,00 zł. Kampanie realizowano poprzez: zorganizowanie konferencji wojewódzkiej zbieżnej z nazwą realizowanej kampanii, profilaktyczny koncert,,NIEĆPA” w sali Kongresowej PKiN, udział w debacie edukacyjnej poświęconej wdrożeniu kampanii, dystrybucję materiałów edukacyjnych kampanii. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej włączyło się także poprzez dystrybucję materiałów do kampanii antynarkotykowej pod hasłem,,Brałeś ? Nie jedź ! Po narkotykach rozum wysiada”, przygotowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

36 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie PO KL 5.Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podobnie jak inne jednostki samorządowe aplikowało w roku 2009 o środki z EFS na realizację projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - w ramach Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Łącznie w roku 2009 wydano na realizację zadań PO KL 5.108.663,74 zł. W ramach PO KL : zostały zrealizowane 34 tematy szkoleniowe w których uczestniczyło 2 487 pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych oraz innych służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego

37 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie PO KL cd. Zostały zorganizowane wizyty studyjno-szkoleniowe: krajowa na terenie województwa małopolskiego dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej (OPS) i zagraniczne w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech dla przedstawicieli OPS i w Austrii dla przedstawicieli PCPR. W wizytach brało udział 107 osób. W ramach realizowanych zadań przygotowano i wydano 2 publikacje: „Strategie w polityce społecznej” oraz „Ekonomia społeczna”. Przygotowano do druku publikację pt. „Ewaluacja w pomocy społecznej”, którą planujemy wydać w roku 2010. Przygotowano i wydano również biuletyn „Wolontariat w pomocy społecznej”. Przygotowano do druku 3 biuletyny, które planujemy wydać w jednej publikacji w roku 2010. Przeprowadzono badania i przygotowano Raport z prac analityczno-badawczych dotyczących wielosektorowości w systemie pomocy społecznej.

38 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie Programów Poakcesyjnych 6.Realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, prowadzi działania koordynacyjne w zakresie realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Programem zostało objętych 500 gmin z trzynastu województw, w tym 102 gminy z terenu województwa mazowieckiego, o szczególnie niekorzystnej sytuacji w zakresie m. in. struktury demograficznej, położenia czy niewielkiej aktywności społeczności lokalnej. Realizacja programu jest finansowana z pożyczki udzielonej przez Bank Światowy na podstawie umowy zawartej z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej.

39 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie Programów Poakcesyjnych cd. Środki przyznane ogółem dla gmin z województwa mazowieckiego wynoszą ponad 8 milionów EURO co stanowi około 11 % całości alokowanych środków objętych programem. Program wspiera gminy w zakresie wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych na szczeblu lokalnym oraz sprzyja przeciwdziałaniu procesowi wykluczenia społecznego osób w wieku poprodukcyjnym oraz z rodziny zagrożonych zjawiskami patologicznymi, zwłaszcza młodzieży.

40 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie zezwoleń na obrót alkoholem 7.Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu. Na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 11/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych /Dz. U. Nr 60, poz. 614/ w roku sprawozdawczym podejmowane były decyzje administracyjne wobec przedsiębiorców, którym udzielano zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 18% alkoholu.

41 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie zezwoleń na obrót alkoholem cd. Zakres podmiotowy decyzji wydawanych na podstawie upoważnienia obejmuje przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego i dotyczy: zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem, zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa, zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa dla producentów napojów alkoholowych, jeżeli zbywają swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa dla producentów napojów alkoholowych, jeżeli zbywają swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia,

42 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie zezwoleń na obrót alkoholem cd. decyzji wprowadzających dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, decyzji dotyczących wyprzedaży posiadanych zapasów napojów alkoholowych, duplikatów zezwoleń. W toku postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek przedsiębiorców rozpatrzono łącznie 389 sprawy, które zostały zakończone definitywnie w formie decyzji. Łącznie uzyskano kwotę w wysokości 7.940.532, 41 zł.

43 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie szkoleń 8.Szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, Regionalne ośrodki polityki społecznej. W 2009 roku MCPS prowadziło szkolenia w trzech zakresach tematycznych: Regionalne ośrodki polityki społecznej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Organizowano szkolenia i konferencje dla przedstawicieli różnych grup zawodowych z terenu województwa mazowieckiego, m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i partnerów wspomagających realizację zadań samorządu województwa wynikających z ustaw: o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wojewódzkich programów rozwiązywania problemu uzależnień.

44 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie szkoleń cd. W 2009 roku dział szkoleń zrealizował 24 tematy szkoleniowe w różnych terminach i ośrodkach na terenie województwa mazowieckiego. Ogółem w poszczególnych szkoleniach i konferencjach wzięło udział 2655 uczestników, w tym 218 policjantów, 158 kuratorów sądowych, 212 pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, 843 gracowników oświaty, 30 pracowników służby zdrowia, 376 pracowników domów pomocy społecznej oraz 815 osób z urzędów i organizacji pozarządowych. W ramach szkoleń prowadzonych przez MCPS zrealizowano między innymi następujące tematy: „Profilaktyka alkoholowa w działaniach wychowawczo- edukacyjnych”, „Kierunki zmian prawnych w kontekście standardów w domach pomocy społecznej”, „Rola i zadania zespołu interdyscyplinarnego”, „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”,

45 Realizacja Zadań MCPS w 2009 roku w zakresie szkoleń cd. „Przemoc domowa z uwzględnieniem przemocy seksualnej wobec dzieci”, "Wychowanie do Abstynencji - profilaktyka ryzykownych zachowań i uzależnień”, „Zachowania problemowe dzieci i młodzieży - profilaktyka alkoholowa i radzenie sobie z przemocą w szkole”, „Relacje w rodzinie z problemem uzależnień”, „Monitoring problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym" dla przedstawicieli Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, „Dobrze, że jesteś - szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze”, „Zamówienia publiczne”.

46 BUDŻET MCPS Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest jednostka budżetową podlegającą samorządowi wojewódzkiemu, nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tegoż samorządu. Budżet MCPS jest rocznym planem dochodów i wydatków uchwalanym w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. W oparciu o Uchwałę Nr 260/2008 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego w planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na realizację zadań na rok 2009 zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 16.402.828 zł., wydatkowano 20.350.939 zł.

47 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

48 Dane Teleadresowe MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ UL. Nowogrodzka 62 A 02-002 WARSZAWA TEL. / FAX 22 622 42 32 www.mcps.mazovia.pl mcps@mazovia.pl


Pobierz ppt "Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W 2009 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google