Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Informacja o pozyskanych środkach finansowych w latach 2007-2013” Radłów, 28.10.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Informacja o pozyskanych środkach finansowych w latach 2007-2013” Radłów, 28.10.2015."— Zapis prezentacji:

1 „Informacja o pozyskanych środkach finansowych w latach 2007-2013” Radłów, 28.10.2015

2 Środki pozyskane a wkład własny DofinansowanieWkład własny Przedszkola: 196 8252 997 Szkoły +aktywizacja POKL 1 186 511,97160 000 Program Rządowy „Radosna Szkoła” 118 087,78 Odnowa Wsi (Oś 3 PROW) 204 112127 041,73 Odnowa Wsi (Oś 4 PROW) (w ramach LGD) 507 260,00464 537,59 Małe projekty Gmina 57 36023 349,70 Stowarzyszenia 175 325,1480 059,07 Parafie: 192 370,5996 419,84 Suma 2 637 8521 072 493

3 W roku szkolnym 2009/2010 Gmina Radłów przystąpiła do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Równamy szanse już od przedszkola” POKL Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w ramach EFS, na łączna kwotę 196 825,00 zł (w tym wkład Gminy Radłów: 2997,00 zł W ramach projektu: - Wydłużono pracę przedszkoli (1 h a oddział Radłów o 2 h) - Otwarto oddział letni w PP Kościeliska (6h dziennie m-c lipiec 2010) - Zorganizowano zajęcia dodatkowe (j. angielski, logopeda, zajęcia korekcyjne, rytmiczno-taneczne) - Zorganizowano wyjazdy do kina, teatru, mdk - Zakupiono materiały dydaktyczne ( książki, zabawki, gry edukacyjne) - Zakupiono 2 laptopy, 2 aparaty cyfrowe, 2 zestawy nagłaśniające - Zakupiono gadżety dla dzieci: koszulki, plecaki, czapeczki

4

5 W ramach POKL Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w ramach EFS Gmina Radłów zrealizowała następujące projekty: -2009/2010 „Mamy coś do udowodnienia” na łączną kwotę 400 000,00 zł -2010/2011 „Mamy coś do udowodnienia II” na łączną kwotę 475 050,97 zł -2011/2012 „Mamy coś do udowodnienia III” na łączną kwotę 149 112,00 zł W ramach projektu: -Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, dydaktyczno- wyrównawcze, sportowe, pedagogiczno- psychologiczne, logopedyczne, informatyczne i inne -Zorganizowano w gimnazjum SZOK (Szkolny Ośrodek Kariery) -Zorganizowano wyjazdy na basen, do kina, muzeum, teatru oraz Warszawy i Krakowa -Zakupiono materiały dydaktyczne, tablice multimedialne -Zakupiono laptopy, drukarki, tablice multimedialne do szkół

6 Szkoły podstawowe realizują w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 projekt systemowy w ramach Priorytetu IX pn. Fascynujący świat nauki i technologii, prowadzony przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Szkoły otrzymały bezpłatnie sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne na wartość po 14.000 zł każda m. in.: drabinkę korekcyjną, klocki Lego, zestaw artykułów szkolnych, plastycznych i biurowych, drukarkę z tonerem oraz organizowano dla dzieci wyjazdy dydaktyczne. Gimnazjum realizowało w roku szkolnym 2013/2014 projekt: I. Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny Projekt realizowany był w latach 2012-2014 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej 4 gimnazjów z woj. opolskiego przez kompleksową realizację programów rozwojowych i wsparcie uczniów i uczennic w obszarze kompetencji kluczowych. W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia: Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zastosowaniem innowacyjnych form nauczania opartych na materiałach multimedialnych, matematyczno – przyrodnicze, oraz język angielski. Doradztwo zawodowo – edukacyjne dla uczniów klas III. Razem szkoła otrzymała sprzęt, oprogramowanie oraz podręczniki na kwotę 65.549,- zł. II. „Akademia Nowoczesnej Edukacji w opolskich gimnazjach”” realizowany jest w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Podziałanie 9.1.2 Celem projektu jest Podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej 7 gimnazjów z woj. opolskiego przez kompleksową realizację programów rozwojowych i wsparcie uczniów i uczennic w obszarze kompetencji kluczowych do 30.06.2015r. Razem szkoła otrzymała sprzęt o wartości ok. 18.800 zł.

7 W 2010 roku Gmina Radłów przystąpiła do realizacji kolejnego projektu w ramach EFS- pn. „Gmina Radłów miejscem ludzi aktywnych” w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL. Wartość dofinansowania to 50 000,00 zł. Wzięło w nim udział 13 osób. Oprócz szkoleń stworzono bezpłatny punkt dla lokalnych liderów, wyposażony w laptop z dostępem do Internetu oraz możliwość podłączenia do drukarki.

8 Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy otrzymały dotację celową z budżetu państwa na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” W ramach dotacji: 1)Zakupiono pomoce dydaktyczne do klas I-III szkół podstawowych na łączna sumę 12 000,00 zł dla każdej ze szkół podstawowych (dotacja 6000,00 zł wkład Gminy 6 000,00 zł w każdej ze szkół) 2)Wykonano place zabaw dla dzieci klas I-III szkół podstawowych na łączna sumę 106 087,78 zł dla każdej ze szkół podstawowych (dotacja 53 043,89 zł wkład Gminy 53 043,89 zł w każdej ze szkół)

9 W ramach Osi 3 PROW Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej wykonano w latach 2009/2010 projekt pn. Rozbudowa i modernizacja centrum rekreacyjno – turystyczno - sportowego w Ligocie Oleskiej. Projekt obejmował: -wykonanie boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej oraz do piłki ręcznej; - wykonanie chodników wzdłuż boiska; - wykonanie parkingu dla samochodów osobowych Koszt całkowity: 331 153,73 zł Dofinansowanie: 204 112,00 zł

10 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”.

11 * wg podpisanych umów

12 Gmina Byczyna - 21 Gmina Gorzów Śl. - 26 Gmina Olesno - 34 Gmina Praszka - 13 Gmina Radłów - 23 Gmina Rudniki - 22

13 Odnowa i rozwój wsi 508 860,00 zł ( ilość wniosków: 3 / beneficjent: gmina) Małe projekty 57 360,40 zł ( ilość wniosków: 3 / beneficjent: gmina) 373 749,39 zł ( ilość wniosków: 16 / beneficjent: stowarzyszenia, parafie, os. fiz.) Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 300 000,00 zł (ilość wniosków: 1 / beneficjent: os. fiz. + przedsiębiorstwa)

14 GMINASkładki członkowskie za okres: II półrocze 2008 i lata 2009- 2014 Ogólna kwota dofinansowania Dofinansowanie – wnioski składane przez Gminę Dofinansowanie – wnioski składane przez pozostałe podmioty BYCZYNA95.540,30 1.084.198,76 611.568,21472.630,55 GORZÓW ŚLĄSKI71.282,25 1.167.356,77 660.956,24506.400,53 OLESNO177.606,00 1.616.607,26 830.814,27785.792,99 PRASZKA138.830,25 849.426,12 398.837,16450.588,96 RADŁÓW43.543,501.239.969,79566.220,40673.749,39 RUDNIKI82.641,00 1.105.294,88 983.485,88121.809,00 RAZEM 609.443,307.062.853,584.051.882,163.010.971,42

15 Tytuł projektu: Przebudowa części budynku przedszkola i szatni dla potrzeb zaplecza boisk sportowych LZS oraz wykonanie remontu boisk sportowych w Wichrowie Wartość operacji: 375 159,41 zł Kwota dofinansowania wg umowy: 187 048,00 zł Charakterystyka projektu: Celem głównym projektu była aktywizacja mieszkańców wsi Wichrów, upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej, wzrost liczby turystów odwiedzających wioskę. Prace obejmowały zagospodarowanie terenu, polegające na wykonaniu parkingu, dojścia i dojazdu do boiska- chodniki; wykonanie ogrodzenia; roboty budowlane, instalacje elektryczne oraz wodno- kanalizacyjnych i co.

16 Odnowa i rozwój wsi Tytuł projektu: Remont istniejących urządzeń w lokalu gminnym w Biskupicach celem udostępnienia go jako świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw Wartość operacji: 225 688,53 zł Kwota dofinansowania wg umowy: 120 212,00 zł Charakterystyka projektu: Celem głównym projektu była poprawa jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców poprzez remont lokalu gminnego w miejscowości Biskupice, celem urządzenia go jako świetlicy wiejskiej- miejsca spotkań służących wzajemnej integracji i rozwojowi życia społeczno- kulturalnego oraz zagospodarowanie placu zabaw w tym montaż zakupionego wyposażenia: huśtawki ze zjeżdżalnią, ławki, huśtawka ważka, bujak, piaskownica.

17 Tytuł projektu: Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymianą wyposażenia Wartość operacji: 370 949,65 zł Kwota dofinansowania wg umowy: 200 000,00 Charakterystyka projektu: Operacja polegała na budowie wiaty/ zadaszenia, które będzie wykorzystywane podczas lokalnych imprez społeczno- kulturalnych. Prace obejmowały wykonanie wiaty drewnianej, boiska, wyposażenie boiska oraz zagospodarowanie terenu tj. chodniki, parkingi oraz pozostałe wyposażenie: ławki, kosze.

18 Tytuł projektu: Muzyka łączy pokolenia- zakup strojów dla orkiestry i programu muzycznego Wartość operacji: 38 035,00 zł Kwota dofinansowania: 24 346,00 zł Tytuł projektu: Rewitalizacja przepustu kamiennego nad rzeką Prosną -renowacja i uzupełnienie ubytków w moście kamiennym na rzece Wartość operacji: 32 656,70 zł Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł Tytuł projektu: Ocalić od zapomnienia- wykonanie stelaży i zdjęć dla organizacji wystawy starych fotografii oraz wykonanie dwóch albumów Wartość operacji: 10 018,00 zł Kwota dofinansowania: 8 014,40 zł

19 Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół Radłowa Tytuł projektu: „Bawimy się i odpoczywamy” -zakup stołów biesiadnych i urządzenia linowego dla dzieci Wartość operacji:35 840,00 zł Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ligota Oleska Tytuł projektu: Dożynki Gminne we wsi Ligota Oleska -organizacja dożynek gminnych Wartość operacji: 12 640,00 zł Kwota dofinansowania: 7160,00 zł Beneficjent: Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Wichrów Tytuł projektu: Spotkajmy się w Wichrowie-wykonanie grilla i altany biesiadnej oraz organizacja biesiady otwarcia Wartość operacji: 14 620,00 zł Kwota dofinansowania: 8 170,58 zł Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Biskupice Tytuł projektu: Między nami strażakami, czyli majowa biesiada w Biskupicach- uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru strażackiego wraz z zawodami w prądopiłce strażackiej Wartość operacji:17 375,00 zł Kwota dofinansowania: 10 024,39 zł

20 Beneficjent: Stowarzyszenie Miłośników Kolonii Biskupskiej Tytuł projektu: „Aktywni dla Kolonii” - remont świetlicy wiejskiej w byłym budynku szkoły w Kolonii Biskupskiej, z wymianą podłogi i stolarki drzwiowej Wartość operacji:20 140,73 zł Kwota dofinansowania: 12 785,57 zł Beneficjent: OSP Kościeliska Tytuł projektu: Wspólna integracji wsi- wykonanie kompletnego zaplecza kuchennego przy sali wiejskiej OSP Wartość operacji: 31 387,88 zł Kwota dofinansowania: 24 780,00 zł Beneficjent: Samodzielne Stowarzyszenie Kobiet w Kościeliskach Tytuł projektu: Chcemy pomagać -remont świetlicy wiejskiej w przy remizie OSP wraz z wymiana posadzki, ścian i sufitu Wartość operacji: 31 255,74 zł Kwota dofinansowania: 20 115,00 zł

21 Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ligota Oleska Tytuł projektu: Modernizacja sali wiejskiej i młodzieżowej w Ligocie Oleskiej- wykonanie ogrzewania i sanitariatów w sali wiejskiej Wartość operacji: 24 936,15 zł Kwota dofinansowania: 19 948,92 zł Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Biskupice Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu w Biskupicach- wyrównanie linii brzegowej stawu i uporządkowanie terenu wokoło wraz z montażem ławek Wartość operacji: 39 805,18 zł Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł Beneficjent: Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Wichrów Tytuł projektu: Odnowienie dzwonnicy i krzyża w Wichrowie-projekt obejmował roboty budowlano- modernizacyjne przy miejscowej dzwonnicy i krzyżu: renowacja krzyża, rozebranie istniejącego ogrodzenia wraz z fundamentem oraz uporządkowanie terenu. Wartość operacji: 27 383,53 zł Kwota dofinansowania: 22 340,68 zł

22 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka i św. Jadwigi W Biskupicach: Tytuł projektu: Dbamy o nasze skarby- konserwacja drewnianego kościoła św. Marii Magdaleny w Boroszowie- wykonanie elewacji i impregnacji zewnętrznej zabytkowego drewnianego kościoła Wartość operacji: 36 854,47 zł Kwota dofinansowania: 23 663,95 zł Tytuł projektu: Remont elewacji zewnętrznej zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Biskupicach- wykonanie elewacji i impregnacji zewnętrznej zabytkowego drewnianego kościoła w Biskupicach Wartość operacji: 29 605,25 zł Kwota dofinansowania: 20 852,96 zł Tytuł projektu: Odnowienie zabytkowej ambony w kościele pw. św. Jadwigi w Biskupicach Wartość operacji: 27 038,31 zł Kwota dofinansowania: 21 630,65 zł Tytuł projektu: Renowacja zabytkowych organów w kościele pw. św. Jacka w Biskupicach- ich renowacja, rekonstrukcja i konserwacja Wartość operacji: 94 970,76 zł Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

23 Tytuł projektu: Renowacja zabytkowych organów w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Boroszowie- ich renowacja, rekonstrukcja i konserwacja Wartość operacji: 37 023,00 zł Kwota dofinansowania: 29 618,40 zł Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP W Kościeliskach: Tytuł projektu: Renowacja i konserwacja zabytkowego ołtarza w Kościeliskach - konserwacja zabytkowego ołtarza bocznego pw. NMP w Kościeliskach Wartość operacji: 58 255,79 zł Kwota dofinansowania: 46 604,63 zł

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Informacja o pozyskanych środkach finansowych w latach 2007-2013” Radłów, 28.10.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google