Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami KAMPANIA INFORMACYJNA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami KAMPANIA INFORMACYJNA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY."— Zapis prezentacji:

1 Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami KAMPANIA INFORMACYJNA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

2 PLAN SPOTKANIA WYZWANIA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NOWE ZADANIA GMIN/ZWIĄZKU W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DEKLARACJE – WYPEŁNIANIE I SKŁADANIE SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

3 WYZWANIA 3 KAMPANIA INFORMACYJNA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

4 KARY FINANSOWE do 260 000 Є DZIENNIE

5 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W UE R ECYKLING TERMICZNE PRZEKSZTAŁCENIE Źródło: Eurostat 2006 SKŁADOWANIE

6 WYBRANE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

7 2013 – 115,41

8 SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMNIEJSZENIE MASY SKŁADOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, DO MAX. 85% WYTWORZONYCH – REALIZACJA 2014 r.

9 ZMNIEJSZENIE MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH BIODEGRADOWALNYCH W STOSUNKU DO 1995 r.

10 OBOWIĄZEK ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW DO 2020 R. OSIĄGNIĘCIE MIN. 50% POZIOMU ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW, PRZYNAJMNIEJ TAKICH JAK PAPIER, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE I SZKŁO POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

11

12

13

14 WYBRANE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI ODPADY POWINNY BYĆ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY UNIESZKODLIWIANIU PODDAJE SIĘ ODPADY Z KTÓRYCH WCZEŚNIEJ DOKONANO ODZYSKU

15 NOWE ZADANIA GMIN/ZWIĄZKU KAMPANIA INFORMACYJNA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

16 ZADANIA GMINY USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z dnia 13.09.1996 r. poz. 622 z późn.zm. - tekst ujednolicony stan prawny na dzień 1.08.2011 r. Akt zmieniający: Dz. U. nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897

17 WPROWADZENIE DYREKTYW UE dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

18 CELE NOWELIZACJI USZCZELNIENIE OBECNIE FUNKCJONUJĄCEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI PROWADZENIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH U ŹRÓDŁA ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH

19 CELE NOWELIZACJI ZAPEWNIENIE POWSTANIA I FUNKCJONOWANIA ODPOWIEDNICH INSTALACJI DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MONITOROWANIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ GMINY

20 ZMIANA WŁADZTWA PRZEJĘCIE PRZEZ GMINY W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZOBLIGOWANO GMINY DO STWORZENIA SPÓJNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA TAKIMI ODPADAMI. SYSTEM TEN MA OBEJMOWAĆ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH NA OBSZARACH TERYTORIALNIE ADMINISTROWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY.

21

22

23 OBOWIĄZKI GMINY ORGANIZACYJNE KONTROLNE EWIDENCYJNO-SPRAWOZDAWCZE

24 OBOWIĄZKI GMINY SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW PAPIER SZKŁO TWORZYWA SZTYCZNE OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE METAL ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

25 OBOWIĄZKI GMINY PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I EDUKACYJNA ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH POZIOMÓW RECYKLINGU, ODZYSKU ORAZ OGRANICZENIA MASY BIOODPADÓW DO SKŁADOWANIA USTALENIE PRZEZ RADĘ GMINY W DRODZE UCHWAŁY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

26 OBOWIĄZKI GMINY Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

27 OBOWIĄZKI GMINY PRZEPROWADZENIE PRZETARGÓW NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH RADA GMINY OKREŚLA SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ODBIORU OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

28 GŁÓWNE OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA POSIADANIE POJEMNIKA NA ODPADY (Właściciel – pojemnik na odpady zmieszane. ZGDO zapewni pojemniki/worki na selektywną zbiórkę w ramach opłaty) GROMADZENIE ODPADÓW ZGODNIE Z REGULAMINEM ZŁOŻENIE I AKTUALIZACJA DEKLARACJI PONOSZENIE ODPŁATNOŚCI ZA WYWÓZ ODPADÓW UPRZĄTNIĘCIE BŁOTA, ŚNIEGU I LODU Z CHODNIKA

29 POJEMNIKI Minimalna ilość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – nieruchomości zamieszkałe: odpady zmieszane – pojemniki min. 60l odpady zbierane selektywnie w zabudowie jednorodzinnej – worki min. 60l odpady zbierane selektywnie w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki min. 60l

30 POJEMNIKI Dostosowanie pojemności pojemników na odpady zmieszane do liczby osób z nich korzystających – nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne prowadzące selektywną zbiórkę workową: 1, 2 i 3-osobowe – pojemnik min. 60l 4 i 5-osobowe – pojemnik min. 110l 6 osób i więcej – dwa pojemniki min. 110l lub jeden pojemnik 240l

31 POJEMNIKI Dostosowanie pojemności pojemników na odpady zmieszane do liczby osób z nich korzystających – nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne nie prowadzące selektywnej zbiórki workowej: 1, 2, 3 i 4-osobowe – pojemnik min. 110l 5-osobowe i więcej – dwa pojemniki min. 110l lub jeden pojemnik min. 240l

32 POJEMNIKI Dostosowanie pojemności pojemników na odpady zmieszane do liczby osób z nich korzystających – nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne: pojemnik min. uwzględniający średnio tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych – 10l na osobę (przy prowadzeniu selektywnej zbiórki) lub 20l na osobę (wyłącznie zmieszane odpady komunalne) Przy wywozie raz na 2 tygodnie uzyskaną wartość mnożymy x 2.

33 POJEMNIKI Minimalna ilość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – nieruchomości niezamieszkałe: odpady zmieszane – pojemniki min. 110l Odpady zbierane selektywnie – pojemniki min. 60l Odpady zmieszane na drogach i w miejscach publicznych – kosze min. 20l

34 POJEMNIKI Dostosowanie pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych – nieruchomości niezamieszkałe (częstotliwość odbioru, liczba korzystających osób i uwzględnienie średnio tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów): budynki administracji publicznej, kultury i inne budynki biurowe i socjalne – 3l na każdego pracownika, nie mniej niż pojemnik 110l

35 POJEMNIKI szkoły wszelkiego typu, żłobki i przedszkola – 3l na każdego pracownika, ucznia, dziecko lokale handlowe – 5l na każdy m.kw. powierzchni całkowitej lokalu lokale gastronomiczne – 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dot. to także tzw. ogródków uliczne punkty szybkiej konsumpcji na punkt pojemnik nie mniej niż pojemnik 110l

36 POJEMNIKI zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10l na każdego pracownika domy opieki, hoteli, pensjonaty, koszary, internaty itp. – 20l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż pojemnik 110l ogródki działkowe – 20l na każdą działkę budynki rekreacji indywidualnej, przeznaczone do okresowego wypoczynku rodzinnego – nie mniej niż pojemnik 110l

37 POJEMNIKI drogi i miejsca publiczne, przystanki komunikacji publicznej, parki – kosze uliczne o min. pojemności 20l inne nieruchomości niezamieszkałe – co najmniej jeden pojemnik 110l

38 POJEMNIKI nieruchomość w części zamieszkała, a w części niezamieszkała – co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110l impreza masowa – 1l na jedną osobę

39 OPŁATY – nieruchomości zamieszkałe 9 zł od osoby – przy zadeklarowaniu i prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów 15 zł od osoby – przy zadeklarowaniu wyłącznego gromadzenia odpadów zmieszanych Opłaty wnosimy do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013. Pierwsza płatność do 15 lipca 2013. Nr konta będzie podany przez ZGDO.

40 OPŁATY – niezamieszkałe PojemnikSelektywnaZmieszane 60l10 zł19 zł 110l1835 120l2038 240l3875 260l4079 660l86168 770l94184 1100l100196 5 m.sz.407797 7 m.sz.5581094 9 m.sz.7031378 16 m.sz.12232398

41 DEKLARACJA DRUK DEKLARACJI DO ZGDO – 28 luty Aktualizacja deklaracji – w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany danych ujętych w złożonej deklaracji np. zmiana stanu osobowego nieruchomości zamieszkałej. Lub w przypadku wygenerowanie odpadów na nieruchomości niezamieszkałej.

42 SELEKTYWNA ZBIÓRKA KAMPANIA INFORMACYJNA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

43 TWORZYWA SZTUCZNE Tworzywa sztuczne Butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach Czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) Folia, torebki tzw. reklamówki, foliówki Siateczki z tworzyw sztucznych na owoce i warzywa Plastikowe pojemniki na mięso, włoszczyznę, inne gotowe produkty Opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapak (po mleku, śmietance, sokach) Opakowania wielomateriałowe po przyprawach (torebki wyściełane aluminium) Opakowania plastikowe po jogurtach-kubeczki i butelki Opakowania plastikowe po kosmetykach Opakowania plastikowe po zwykłych środkach czystości (np. płyn do mycia podłóg, szyb, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń) Metal, puszki metalowe, puszki po konserwach Puszki aluminiowe po napojach Kapsle Wieczka (nakrętki) do słoików Folia aluminiowa spożywcza

44 TWORZYWA SZTUCZNE Nie trzeba myć opakowań (chyba, że znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia czy innych substancji). Nie trzeba odrywać wieczek od kubeczków po jogurcie i śmietanie. Nie wrzucamy tu butelek po oleju spożywczym. Nie wrzucamy tu plastikowych opakowań po lekach i środkach chemicznych. Nie wrzucamy tu butelek po płynach chłodniczych. Nie wrzucamy tu baterii i akumulatorów. Nie wrzucamy tu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego Nie wrzucamy tu opakowań po środkach ochrony roślin. Nie wrzucamy tu opakowań metalowych pod ciśnieniem typu spray. Nie wrzucamy tu puszek i tubek po lakierach, farbach, smarach, olejach. Nie wrzucamy tu styropianu (tacek styropianowych po mięsie, pierogach opakowań styropianowych po posiłkach typu fastfood). Nie wrzucamy tu płyt CD.

45 PAPIER Papier Tektura Gazety Karton Opakowania po proszkach do prania Torby i torebki papierowe Ulotki Nie wrzucamy tu papieru zatłuszczonego (np. papieru po maśle). Nie wrzucamy tu papieru zabrudzonego produktami spożywczymi (np. kartony po pizzy). Nie wrzucamy tu mokrych ręczników papierowych. Nie wrzucamy tu papieru lakierowanego i foliowanego. Nie wrzucamy tu chusteczek jednorazowych. Nie wrzucamy tu artykułów higienicznych. Nie wrzucamy tu tapet. Nie wrzucamy tu worków po cemencie.

46 SZKŁO Szkło bezbarwne i kolorowe Szklane opakowania po kosmetykach Słoiki bez metalowych i plastikowych wieczek Nie wrzucamy tu żarówek, kineskopów. Nie wrzucamy tu szklanych buteleczek i fiolek po lekach. Nie wrzucamy tu szklanych opakowań po środkach chemicznych. Nie wrzucamy tu ceramiki, kryształów, fajansu, porcelany, naczyń żaroodpornych. Nie wrzucamy tu luster, szyb, szyb samochodowych.

47 BIODEGRADOWALNE Odpady ulegające biodegradacji-kuchenne i zielone z pielęgnacji zieleni w obrębie nieruchomości Zepsuta żywność Resztki żywności Ogryzki, obierki Skorupki od jajek Fusy po kawie i herbacie, również torebki po herbacie Mokre ręczniki papierowe Zabrudzone pożywieniem ręczniki papierowe Torby biodegradowalne Nie wrzucamy tu kości (nie ulegają biodegradacji)

48 ODPADY ZMIESZANE Zimny popiół Pampersy Artykuły higieniczne Stara odzież, obuwie Szmaty Kości Włosy (zakłady fryzjerskie) Butelki po oleju spożywczym Rękawiczki ochronne lateksowe Opakowania pod ciśnieniem typu spray Opakowania styropianowe Płyty CD Zatłuszczony papier Rozbite szyby, lustra Ceramika, kryształy, fajans, porcelana, naczynia żaroodporne

49


Pobierz ppt "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami KAMPANIA INFORMACYJNA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google