Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania"— Zapis prezentacji:

1

2 Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

3 Uchwała Nr VI/ Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

4 Regulamin precyzuje zasady w części zadań przekazanych przez gminy Związkowi
Regulamin jest wspólny dla wszystkich członków Związku Międzygminnego GOAP

5 Regulamin określa: wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

6 Regulamin określa: częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego

7 selektywna zbiórka dotyczy wszystkich rodzajów zabudowy w tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

8 papier i tektura szkło i odpady opakowaniowe ze szkła tworzywa sztuczne opakowania wielomateriałowe metale odpady zielone zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeterminowane leki i chemikalia odpady wielkogabarytowe zużyte opony odpady budowlane i rozbiórkowe

9 odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, gromadzimy w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscach gromadzenia, opatrzonych chipem i naklejką z kodem kreskowym identyfikującym właściciela nieruchomości

10 PROJEKTY NAKLEJEK NA POJEMNIKI

11 w miejscach w których występują trudności z postawieniem stałego pojemnika na selektywną zbiórkę dopuszcza się stosowanie worków lub ustawienie jednego pojemnika do selektywnej zbiórki szkła bez podziału na szkło białe i kolorowe na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, targowisk, hal targowych i giełd w zależności od potrzeb i ilości odpadów w kontenerach i presokontenerach o poj. większej niż 3,5 m3

12 należy zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach
Odpady zielone należy zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach gromadzić w sposób uzgodniony z podmiotem odbierającym odpady komunalne przekazywać do PSZOK punktów selektywnego zbierania odpadów Prowadzenie kompostownika wymaga zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Biura ZM GOAP zmiana sposobu zagospodarowania odpadów zielonych również wymaga zgłoszenia

13

14 Podmiot uprawniony w ramach zryczałtowanej opłaty odbiera wyłącznie odpady zielone pochodzące z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż 1000 m2; odpady niespełniające tego kryterium odbierane są za dodatkową opłatą, określoną w wyniku wygranego przez niego przetargu.

15 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do:
podmiotu uprawnionego (ZM GOAP zapewnia raz w roku odbiór z terenu nieruchomości zsee oraz odpady wielkogabarytowe zgodnie z ustalonym przez odbiorcę i zaakceptowany przez ZM GOAP harmonogramem) stacjonarnych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych punktów sprzedaży detalicznej punktów serwisowych

16 Zużyte baterie i akumulatory
przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej; przekazywać do punktów handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów

17 Przeterminowane leki:
przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach

18 Odpady wielkogabarytowe w tym meble,
zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu bądź dostarczać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

19 Odpady budowlane i rozbiórkowe :
należy gromadzić w kontenerach lub specjalnych workach, "big bagach", i przekazywać: do podmiotu uprawnionego lub posiadającego zezwolenie na transport odpadów, za dodatkową opłatą, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do Biura Związku; do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - tylko niezanieczyszczone frakcje gruzu. wykaz podmiotów na

20 Jeśli na terenie gminy nie został uruchomiony PSZOK dopuszcza się przekazywanie odpadów do mobilnych PSZOK

21 POJEMNIKI? Jakie wybrać dla nieruchomości niezamieszkałych? Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są dostosować do swych indywidualnych potrzeb pojemność pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych pojemniki 0,11 m³ - 5,0 m³ kontenery 4,0 m³ - 10,0 m³ p. podziemne 0,3 m³ - 5,0 m³

22 Określono normatywy wyboru pojemnika dostosowane do 2 tygodniowego odbioru dla:
budynków użyteczności publicznej, dla szkół, żłobków, przedszkoli i klubów malucha lokali handlowych, punktów handlowych, lokali gastronomicznych, ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali ogródków działkowych i wielu innych……………

23 POJEMNIKI? Jakie wybrać dla nieruchomości zamieszkałych? wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej normę 0,06 m3 na mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,11 m3 na każdą nieruchomość również uwzględniając normatywy wyboru pojemnika dostosowane do 2 tygodniowego odbioru pojemniki 0,11 m³ - 5,0 m³ p. podziemne 0,3 m³ - 5,0 m³

24 Pojemniki winny być opatrzone układem scalonym (chip), umożliwiającym identyfikację rodzaju odpadu zbieranego oraz adres nieruchomości; zapewnia je Związek Międzygminny Rodzaj i typ chipa oraz kodu kreskowego, a także termin ich zamieszczenia i rozpoczęcia wykorzystywania określa Związek Międzygminny.

25 Selektywna zbiórka w: pojemnikach 0,11 m³ - 3,5m³
p. podziemnych 0,3 m³ – 5,0 m³ workach

26 PROJEKTY NAKLEJEK NA POJEMNIKI

27 PROJEKTY NADRUKÓW NA WORKI

28 Dopuszcza się gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w kontenerach i presokontenerach o poj. większej niż 3,5 m3 na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, targowisk, hal targowych i giełd – w zależności od potrzeb i ilości odpadów

29 Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników podmiotu uprawnionego, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. Związek Międzygminny zapewnia utrzymanie pojemników i kontenerów w stanie czystości, w tym poprzez dokonywanie ich kompleksowego mycia, odkażania i dezynfekcji raz w roku. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych nie powinny być uszkodzone, w tym pozbawione pokrywy.

30 Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie. Miejsca ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utwardzone oraz w miarę możliwości: zadaszone, ogrodzone i zamknięte. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp dla podmiotu uprawnionego do pojemników i kontenerów poprzez usunięcie zalegającego śniegu.

31 Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług podmiotu uprawnionego wybranego w drodze przetargu przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej.

32 Częstotliwość odbioru odpadów
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów, tak aby nie dopuszczać do przepełniania worków, pojemników i kontenerów

33 Częstotliwość odbioru odpadów
Szczegółowy opis minimalnej częstotliwości określa rozdział 3 regulaminu. Zapraszamy do zapoznania się

34 Cele Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło; wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych; wydzielenie odpadów rozbiórkowo-budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych; wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

35 Gospodarowanie odpadami odbywa się na podstawie regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

36 ULOTKA INFORMACYJNA

37 ULOTKA INFORMACYJNA

38 PLAKAT INFORMACYJNY

39 facebook.com/zmgoap nasz kanał ZM GOAP Zapisz kontakt


Pobierz ppt "Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google