Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zanie"— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenia

2 Degradacja środowiska przyrodniczego Problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego jest stary jak świat. Już w starożytności istniały zarządzenia dotyczące utylizacji odpadów, a także lokalizacji np. garbarni zanieczyszczających powietrze. Prawdziwa "śmieciowa" rewolucja nastała jednak wraz z rozwojem przemysłu. Obecnie szacuje się, że co trzeci Polak mieszka w obszarze zagrożenia ekologicznego! Postępująca degradacja środowiska, może w skrajnym przypadku, doprowadzić do zaniku wyższych form życia biologicznego, toteż problemy ochrony środowiska naturalnego są w chwili obecnej przedmiotem ogólnego zainteresowania i powszechnej troski. Zajmują się nimi nie tylko naukowcy, ale również rządy poszczególnych państw, międzynarodowe organizacje oraz liczne stowarzyszenia. Celem ich pracy jest ustalenie rozmiarów zanieczyszczenia, jego źródeł, określenie sposobów zmniejszania zanieczyszczeń powodujących szczególne szkody w przyrodzie, a także opracowanie metod neutralizacji szkodliwych substancji i przerobu odpadów.

3 Rodzaje toksycznych środków przemysłowych  Duszące, np. chlor  Ogólnotrujące, np. cyjanowodór  Parzące, np. kwas azotowy  Neurotropowe, np. związki fosforoorganiczne  Zakłócające wewnątrzustrojową wymianę substancji, np. dioksyny  Metaboliczne, np. tlenek etylenu, dichloroetan  O działaniu mieszanym, np. amoniak, hydrazyna

4 Zanieczyszczenia powietrza Są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

5

6 Źródła zanieczyszczeń powietrza Dzielina na : a)naturalne:  wulkany (ok. 450 czynnych), z których wydobywają się m.in. popioły wulkaniczne i gazy (CO 2, SO 2, H 2 S - siarkowodór i in.);  pożary lasów, sawann i stepów (emisja CO 2, CO i pyłu);  bagna wydzielające m.in. CH 4 (metan), CO 2, H 2 S, NH 3 ;  gleby i skały ulegające erozji, burze piaskowe (globalnie do 700 mln. t pyłów/rok );  tereny zielone, z których pochodzą pyłki roślinne;

7

8 b) źródła antropogeniczne (powstające w wyniku działalności człowieka) można podzielić na 4 grupy:  energetyczne - spalanie paliw;  przemysłowe - procesy technologiczne w zakładach chemicznych, rafineriach, hutach, kopalniach i cementowniach;  komunikacyjne - głównie transport samochodowy, ale także kołowy, wodny i lotniczy;  komunalne - gospodarstwa domowe oraz gromadzenie i utylizacja odpadów i ścieków (np. wysypiska, oczyszczalnie ścieków).

9

10 Skutki zanieczyszczeń powietrza  Kwaśny deszcz – opad atmosferyczny o niskim pH;  Smog – zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów;  Odory (niepożądane zapachy) – skutek obecności w powietrzu zanieczyszczeń pobudzających receptory węchowe;  Dziura ozonowa – spadek zawartości ozonu (O 3 ) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego;  Efekt cieplarniany – zjawisko zachodzące w atmosferze planety powodujące wzrost temperatury planety, w tym i Ziemi.

11

12 Zanieczyszczenia wody Niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych Niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.

13

14 Źródła zanieczyszczeń wód Dzielimy ze względu na: a) pochodzenie:  naturalne – takie, które pochodzą z domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych – np. zasolenie;  sztuczne – inaczej antropogeniczne, czyli związane z działalnością człowieka – np. pochodzące ze ścieków;

15 b) stopień szkodliwości:  bezpośrednio szkodliwe – fenole (gazownie, koksownie) kwas cyjanowodorowy (gazownie), kwas siarkowy i siarczany, kwaśny deszcz (fabryki nawozów sztucznych, celulozownie, fabryki włókien sztucznych);  pośrednio szkodliwe – takie, które prowadzą do zmniejszenia ilości tlenu w wodzie poniżej poziomu niezbędnego do utrzymania przy życiu organizmów wodnych;

16

17 c) trwałość zanieczyszczeń:  rozkładalne – zawierające substancje organiczne, potencjalnie trujące, lecz podlegające przemianom chemicznym do prostych związków nieorganicznych przy udziale bakterii (ścieki domowe);  nierozkładalne – zawierające substancje nie ulegające większym przemianom chemicznym i nie atakowane przez drobnoustroje (sole metale ciężkich);  trwałe – zawierające substancje ulegające rozkładowi biologicznemu w niewielkim stopniu i pozostające w środowisku w niezmiennej formie przez długi okres;

18 d) źródło:  źródła punktowe – ścieki odprowadzane w zorganizowany sposób systemami kanalizacyjnymi, pochodzące głównie z zakładów przemysłowych i z aglomeracji miejskich;  zanieczyszczenia powierzchniowe lub obszarowe – zanieczyszczenia spłukiwane opadami atmosferycznymi z terenów zurbanizowanych nie posiadających systemów kanalizacyjnych oraz z obszarów rolnych i leśnych;  zanieczyszczenia ze źródeł liniowych lub pasmowych – zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane przez środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torfowisk oraz pochodzące z rurociągów, gazociągów, kanałów ściekowych, osadowych.

19 Skutki zanieczyszczeń wód  Odtlenianie wody, co wpływa na życie ryb i innych organizmów wodnych  Fizyczne zanieczyszczenie odbiornika, polegające na niekorzystnych zmianach cech fizycznych wody, takich jak barwa, temperatura, zawartość ciał stałych czy przezroczystość.  Nieprzyjemny smak i zapach wody  Toksyczne i hamujące oddziaływanie ścieków  Bezpośrednie działanie trujące – występuje w przypadku, gdy ścieki zawierają substancje toksyczne w ilościach przekraczających  Oddziaływanie pobudzające rozwój organizmów wodnych, które występuje wówczas, gdy ścieki zawierają nadmierne ilości składników nawozowych,

20 Zanieczyszczenia gleby

21

22 Źródła zanieczyszczeń gleb Pochodzą:  ze stałych odpadów przemysłowych;  z ciekłych odpadów przemysłowych;  z odpadów komunalnych;  z gazów emitowanych z zakładów przemysłowych;  z pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych;  z gazów wydechowych silników spalinowych;  z substancji stosowanych w rolnictwie.

23 Skutki zanieczyszczeń gleb Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem:  chemicznym;  fizycznym;  biologicznym.

24 Sposoby ochrony przed zanieczyszczeniami  Zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii  Segregacja odpadów  Oszczędzanie energii  Stosowanie aerozoli, pozbawionych freonów  Korzystanie z opakowań ekologicznych  Ochrona lasów  Wyposażenie zakładów przemysłowych w filtry, które pochłaniają zanieczyszczenia  Ograniczenie ruchu samochodowego  Filtry na kominach fabryk

25 Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia podpisana w 1992 w Rio de Janeiro.

26 Protokół z Kioto Traktat międzynarodowy uzupełniający Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jednocześnie międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Został wynegocjowany na konferencji w Kioto w grudniu 1997.

27

28 Rozwiązanie krzyżówki

29 Pracę przygotowały : Bartoszewska Weronika i Bartoszewska Marta

30 Dziękujemy za uwagę!!!


Pobierz ppt "zanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google