Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Zanieczyszczenia atmosfery i hydrosfery

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Zanieczyszczenia atmosfery i hydrosfery"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Zanieczyszczenia atmosfery i hydrosfery
Prezentację wykonali: Łukasz Jędrychowski, Piotr Miszczyk uczniowie kl. III „c”

2 Zanieczyszczenie Środowiska -
- to stan wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych, gazowych albo energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę i powodować inne niekorzystne zmiany np. korozję metali.

3 Źródła zanieczyszczeń
Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany)

4 lub sztuczne spowodowane działalnością człowieka, które następuje w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest następstwem awarii będącej przyczyną nagłego uwolnienia zanieczyszczeń.

5 Rodzaje zanieczyszczeń środowiska
Zanieczyszczenie powietrza Zanieczyszczenia wody Zanieczyszczenia gleby

6 Zanieczyszczenie powietrza
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę). Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

7

8

9 Zanieczyszczenia wody i ich podział
Ze względu na stopień szkodliwości : bezpośrednio szkodliwe - fenole (gazownie, koksownie) kwasy cyjanowodorowe (gazownie), kwasy siarkowe i siarczany (fabryki nawozów sztucznych, celulozownie, fabryki włókien sztucznych), pośrednio szkodliwe - takie, które prowadzą do zmniejszenia ilości tlenu w wodzie poniżej poziomu niezbędnego do utrzymania przy życiu organizmów wodnych.

10 Skład zanieczyszczonych wód
Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości.... Substancje chemiczne organiczne i nieorganiczne (mineralne) występują w postaci roztworów, roztworów koloidalnych i zawiesin. Skład chemiczny zanieczyszczeń jest kształtowany czynnikami naturalnymi, np. rozkładaniem substancji z gleb i skał, rozwojem i obumieraniem organizmów wodnych oraz czynnikami antropogenicznymi.

11 Do najczęściej występujących antropogenicznych zanieczyszczeń wód powierzchniowych należą pestycydy, substancje powierzchniowo czynne, węglowodory ropopochodne, fenole, chlorowe pochodne bifenylu oraz metale ciężkie: ołów (Pb), miedź (Cu), chrom (Cr), kadm (Cd), rtęć (Hg) i cynk (Zn), a także wody podgrzane (zanieczyszczenie termiczne), które są szczególnie niebezpieczne dla wód powierzchniowych o małym przepływie lub wód stojących. Większość antropogenicznych zanieczyszczeń wód działa toksycznie na organizmy wodne. Zanieczyszczenia bardzo trwałe w środowisku wodnym i bardzo trudno ulegające chemicznym i biochemicznym procesom nazywa się substancjami refakcyjnymi.

12 Ocena stopnia zanieczyszczeń
W zależności od składu organizmów wodnych, wody dzieli się na: oligosaprobowe - czyste, zanieczyszczone II klasa - woda do hodowli ryb z wyjątkiem łososiowatych, do hodowli zwierząt gospodarskich, urządzania isk, rekreacji i sportów wodnych; III klasa - woda służąca do nawadniania terenów rolniczych, ogrodniczych i upraw pod szkłem, zaopatrzenia zakładów przemysłowych z wyjątkiem tych, które wymagają wody o jakości wody pitnej.

13 Oczyszczanie ścieków Oczyszczanie ścieków - jest to usuwanie ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na wody powierzchniowe lub grunty. Do oczyszczania ścieków wykorzystuje się:

14 Procesy fizyczne - cedzenie, sedymentacja, floatacja oraz filtracja - są wykorzystywane do usuwania ze ścieków stałych zanieczyszczeń; Procesy biologiczne - wynikające z działalności życiowej mikroorganizmów, m.in. bakterii, a także glonów i roślin - są wykorzystywane do usuwania koloidalnych i rozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ze ścieków oraz przetwarzania osadów ściekowych w formę dogodną do ostatecznego ich zagospodarowania. Procesy chemiczne - są wykorzystywane do oczyszczenia ścieków przemysłowych, a także do usuwania ze ścieków bytowo-gospodarczych związków biogennych.

15 Skutki zanieczyszczenia środowiska
Najpoważniejszymi dotychczas odczuwanymi przez nas skutkami degradacji środowiska są: Globalne ocieplenie Dziura ozonowa Smog Ozon przygruntowy Kwaśne deszcze

16

17

18 Dziura ozonowa jest spowodowana głównie przez emisję freonów oraz tlenków azotu. Powłoka ozonu w górnych warstwach atmosfery (przy powierzchni ziemi ozon jest szkodliwy) chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem UV. Bez tej powłoki zaistnienie życia na Ziemi byłoby niemożliwe. Największy ubytek ozonu notowany jest nad Antarktydą. Skutkami ubytku ozonu są: częstsze poparzenia skóry, częstsze występowanie raka skóry, uszkodzenie wzroku oraz niższe plony (ponieważ promieniowanie UV uszkadza chlorofil).

19 Efekt cieplarniany jest spowodowany przez emisję do atmosfery dużych ilości tzw. gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, ozonu oraz freonów. Następstwem efektu cieplarnianego jest podwyższenie się średniej temperatury na Ziemi. Skutkuje to topnieniem lodowców, przesuwaniem się stref klimatycznych na północ, wymieraniem gatunków, gwałtownymi zmianami pogody oraz częstszym występowaniem zjawisk ekstremalnych (fale upałów, susze, huragany, trąby powietrzne, gradobicia).

20 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
Wiele krajów zdecydowało się już teraz zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń. Wdrażają postanowienia Protokołu z Kioto (w tym Polska). Niestety, niektóre państwa nadal go nie ratyfikowały (m.in. USA i Chiny).

21

22 Prewencja Działania, które należy podjąć by przeciwdziałać zanieczyszczeniom środowiska naturalnego: Recykling Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pyłów, do atmosfery Ograniczenie wydobycia paliw kopalnych Promowanie odnawialnych źródeł energii (elektrownia słoneczna, elektrownia wiatrowa itp.) Produkcja towarów nadających się do powtórnego użytku

23 Koniec


Pobierz ppt "Temat: Zanieczyszczenia atmosfery i hydrosfery"

Podobne prezentacje


Reklamy Google