Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobilność zawodowa a Strategia Europa 2020 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobilność zawodowa a Strategia Europa 2020 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Mobilność zawodowa a Strategia Europa 2020 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Warszawa, luty 2012 r. Andrzej Boroń – Sekretarz Generalny SEP e-mail: sep@sep.com.pl, http://www.sep.com.plsep@sep.com.plhttp://www.sep.com.pl

2 Omawiane zagadnienia Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – największa organizacja naukowo-techniczna w Polsce Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych

3 Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – największa organizacja naukowo-techniczna w Polsce Rok założenia 1919. 9 czerwca 1919 r. - Ogólnopolski Zjazd Elektryków Polskich podjął uchwałę o utworzeniu ogólnopolskiej organizacji: Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Jej pierwszym prezesem wybrano prof. Mieczysława Pożaryskiego. W kolejnych latach do SEP przystąpiły inne organizacje elektryków, w tym Polski Komitet Elektrotechniczny, Stowarzyszenie Radiotechników Polskich, Stowarzyszenie Teletechników Polskich, Związek Polskich Inżynierów Elektryków. Obecną nazwę Stowarzyszenie Elektryków Polskich przyjęto w 1928 r. podczas VIII Zgromadzenia Delegatów Kół SEP w Toruniu.

4 Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – największa organizacja naukowo-techniczna w Polsce Rok założenia 1919 Historia SEP to historia polskiej elektryki. W swoich szeregach Stowarzyszenie miało i ma wybitnych działaczy, którzy mają szczególny wkład w troskę o postęp polskiej elektryki. Dla Ich uhonorowania, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ustanowiło kilka wyróżnień-medali przyznawanych ludziom, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju SEP i elektryki.

5 Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – największa organizacja naukowo-techniczna w Polsce Rok założenia 1919 Stowarzyszenie Elektryków Polskich zrzesza ponad 24,5 tys. członków skupionych w 50 oddziałach mających siedziby w dużych miastach Polski. Jest największym stowarzyszeniem naukowo-technicznym w Polsce.

6 Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – największa organizacja naukowo-techniczna w Polsce Rok założenia 1919 Działalność naukowo-techniczna SEP prowadzona jest w: dziesięciu sekcjach, szesnastu komitetach, pięciu agendach i innych jednostkach specjalistycznych.

7 Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – największa organizacja naukowo-techniczna w Polsce Rok założenia 1919 Centralne jednostki naukowo-techniczne SEP oraz oddziały SEP organizują corocznie ponad 1000 imprez naukowo-technicznych, wystaw, odczytów, w których bierze udział ponad 130 tysięcy osób. Duża część tych wydarzeń związana jest z zagadnieniami szkolenia i sprawdzania umiejętności osób pragnących bezpiecznie pracować przy urządzeniach elektrycznych. XIII Seminarium szkoleniowo-konsultacyjne Aktualne problemy funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych w SEP 10 marca 2011 r., Warszawa ELSEP 2011 Seminarium szkoleniowe Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 19 maja 2011 r., Białystok Org.: O. Białostocki SEP, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

8 Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – największa organizacja naukowo-techniczna w Polsce Rok założenia 1919 SEP poprzez swoje Polskie Komitety jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, w tym: EUREL – Konwencji Europejskich Stowarzyszeń Elektryków SEP w strukturach międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych SEP jest członkiem zwyczajnym EUREL Prezydenci Eurelu, od lewej: poprzedni Willy Gehrer Electrosuisse (2009-2010), Jerzy Barglik SEP (2010-2011) i obecny (2011- 2012), Margaretha Eriksson SER Kwartalnik SEP Opto-Electronics Review wydawany jest w randze czasopisma EUREL

9 Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – największa organizacja naukowo-techniczna w Polsce Rok założenia 1919 Najnowszym elementem współpracy SEP z organizacjami europejskimi jest udział w rozpoczętym 1 października 2011 r. projekcie Electrical engineers vocational education transparency - ELEVET Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków SEP w strukturach międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych

10 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Stowarzyszenie Elektryków Polskich od kilkudziesięciu lat ma swój udział w: certyfikacji kompetencji zawodowych osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

11 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Stowarzyszenie było i jest pierwszą instytucją, która jeszcze w latach trzydziestych ub. wieku prowadziła szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne elektryków i energetyków. Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 828 z późn. zm.) komisje kwalifikacyjne są przeprowadzania egzaminów powoływane są przez Prezesa Urzędu Regulacji.

12 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Działalność szkoleniową i egzaminacyjną prowadzą w SEP: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Biuro SEP, Oddziały SEP zlokalizowane w 49 miastach Polski, oraz 26 Ośrodków Rzeczoznawstwa SEP.

13 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Nadz ó r nad szkoleniami i działalnością komisji kwalifikacyjnych SEP (Stowarzyszenie ma 105 komisji, co stanowi około 23% wszystkich komisji działających na terenie kraju) sprawuje Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynier ó w SEP, działająca przy Zarządzie Głównym SEP.

14 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Centralna Komisja Szkolnictwa Elektrycznego SEP, weryfikuje wykładowców SEP zgodnie z procedurą i wydaje odpowiednie zaświadczenia (certyfikaty).

15 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Stowarzyszenie Elektryków Polskich wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT NOT) nadaje tytuły specjalizacji zawodowej inżynierów i techników (uchwała nr 14 Krajowej FSNT-NOT w sprawie zasad i trybu uzyskiwania specjalizacji zawodowej inżynierów i techników).

16 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Odrębną grupę szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych stanowią tzw. uprawnienia budowlane, umożliwiające pełnienie samodzielnych specjalistycznych funkcji w budownictwie. Szczegółowe uregulowania dotyczące trybu przyznawania uprawnień i możliwości ich wykorzystania zawiera ustawa Prawo budowlane.

17 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie dotyczy: projektowania instalacji (w tym instalacji elektrycznych), kierowania budową w specjalistycznej branży, wykonywanie nadzoru, sprawowanie kontroli technicznej, rzeczoznawstwa budowlanego.

18 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych SEP w porozumieniu z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa prowadzi szkolenia specjalistyczne w branży elektrycznej oraz uczestniczy w egzaminach sprawdzających zarówno znajomość przepisów Prawa budowlanego jak i zastosowania wiedzy technicznej w praktyce.

19 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Podane powyżej formy działalności certyfikacyjnej kompetencji zawodowych SEP nie są jedynymi, które prowadzi Stowarzyszenie. W porozumieniu z kuratoriami oświaty SEP uczestniczy w programowaniu nauczania na szczeblu szkolnictwa zawodowego i średniego. SEP współpracuje również z uczelniami technicznymi w określaniu tematyki i zakresów nauczania przedmiotów związanych z szeroko rozumianą elektryką. Baza do określania tematyki pochodzi ze współpracy i oczekiwań przemysłu, z którym SEP ma kontakty, jak i poprzez zawierane porozumienia o współpracy z największymi firmami w Polsce.

20 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych W 2011 roku SEP przystąpiło do realizacji programu ELEVET – Electrical Engineers Vocation Education Transparency (Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków) Stowarzyszenie pełni funkcje koordynatora projektu W 2011 roku SEP przystąpiło do realizacji programu ELEVET – Electrical Engineers Vocation Education Transparency (Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków), gdzie Stowarzyszenie pełni funkcje koordynatora projektu. Projekt, dofinansowany przez UE, ma na celu wypracowanie założeń jednego wspólnego certyfikatu dla elektryków na poziomie europejskim (elektryków z wykształceniem zawodowym – monterów, techników i inżynierów). W programie bierze udział pięciu partnerów z UE i dwóch partnerów z Polski. Europa stwarza możliwości…

21 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych List Intencyjny z Fundacją ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) W 2011 roku SEP podpisało List Intencyjny z Fundacją ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) wyrażając tym zamiar współpracy ukierunkowanej na rozwój umiejętności i kompetencji komputerowych w świetle założeń Strategii Lizbońskiej. Współpraca będzie obejmować m.in. rozwijanie standardów komputerowych, programów szkoleniowych, instrumentów certyfikujących kompetencje informatyczne.

22 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Andrzej Boroń – Sekretarz Generalny SEP. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Mobilność zawodowa a Strategia Europa 2020 Doświadczenia i dobre praktyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich w certyfikacji kompetencji zawodowych Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google