Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizator Projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź Biuro Projektu: tel. + 42 29 10 342 oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizator Projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź Biuro Projektu: tel. + 42 29 10 342 oraz."— Zapis prezentacji:

1 Realizator Projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź Biuro Projektu: tel. + 42 29 10 342 oraz 29 10 302; fax: + 42 63 70 586; www.ie-ries.pl; e-mail: ries@ie.lodz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia" Człowiek – najlepsza inwestycja Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania Joanna Sutuła

2 1. Przegląd potencjalnych źródeł finansowania: Kto może pozyskać środki? Na jakie rodzaje działań? Zasady przyznawania. Gdzie szukać szczegółowych informacji? Dotacje samorządowe, rządowe, PO FIO, PFRON, środki UE (PO KL, RPO WŁ, fundacje prywatne, sponsoring) 2. Jak zdobyć fundusze Przegląd narzędzi ( m.in. konkursy ofert, zamówienia publiczne, formularz aplikacyjny, generator wniosków, list intencyjny, oferta sponsorska) Które źródła są odpowiednie dla mojej instytucji – rodzaj działalności a obszary wsparcia – warsztaty 3. Zarządzanie projektami - wprowadzenie 2

3 Konkurs ofert Podstawa prawna Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póź. Zm.) Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z póź. zm.): art. 25-35 Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej "organami", mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania: 1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, 2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej 3

4 Z wyjątkiem: 1) partii politycznych; 2) związków zawodowych i organizacji pracodawców; 3) samorządów zawodowych; 4) fundacji utworzonych przez partie polityczne. Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować ustalania uprawnień do świadczeń, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. 4

5 Organ planujący zlecenie realizacji zadania podmiotom uprawnionym ogłasza otwarty konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30 dni. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert powinno zawierać informacje o: rodzaju zadania; wysokości dotacji na realizację zadania; warunkach przyznawania dotacji; terminie i warunkach realizacji zadania; terminie składania ofert; terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację zadania w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert organ planujący zlecić realizację zadania zamieszcza informacje o zrealizowanych w bieżącym roku i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji, przy udziale podmiotów uprawnionych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych tym podmiotom 5

6 Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać: szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania; informacje o terminie i miejscu realizacji zadania; kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania; informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania; informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania; informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert. Oferta powinna by złożona na właściwym formularzu. 6

7 Umowa o realizację zadania jest sporządzana w formie pisemnej i określa: szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji; dotację celową należną podmiotowi realizującemu zadanie i tryb płatności; tryb kontroli realizacji zadania; sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji. Ramowy wzór umowy określony rozporządzeniem Umowę o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawiera się na czas określony, uzależniony od rodzaju zleconego zadania, nie dłuższy jednak niż 5 lat. Podmiot przyjmujący zlecenie jest obowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy. 7

8 Tryb konkursowy 1.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (wytyczne / regulamin) 2.Złożenie oferty (z załącznikami) 3.Ocena formalna 4.Ocena merytoryczna 5.Publikacja listy rankingowej ofert / list podmiotów, które otrzymały (nie otrzymały) dofinansowania 6.Podpisanie umów, przekazanie środków 7.Realizacja projektów / kontrola 8.Rozliczenie projektu, przekazanie środków 8

9 Dotacje samorządowe Otwarte konkursy ofert na powierzenie (wsparcie) zadania publicznego ogłaszane przez samorządy na szczeblu gminnym (urzędy gmin, miast), powiatowym (starostwa, PCPR) wojewódzkim (urząd marszałkowski, ROPS, RCPS) Wnioskodawcy: Organizacje pozarządowe (NGO), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego; jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane; spółdzielnie socjalne. 9

10 Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: 1. Prowadzenie działań profilaktycznych i naprawczych dla ofiar przemocy domowej. 2. Prowadzenie działań profilaktycznych i naprawczych dla sprawców przemocy domowej. Wnioskodawcy: Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, które: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców WŁ lub na rzecz WŁ prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania posiadają doświadczenie bądź warunki niezbędne do realizacji zadania przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Instytucja odpowiedzialna: Regionalne Centrum Polityki Społecznej 10

11 Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego w 2010 r. Wnioskodawca: każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego Obszar wsparcia: wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, ruchomym lub archeologicznym, jeżeli zabytek: 1) jest wpisany do rejestru zabytków woj. łódzkiego; 2) znajduje się na stałe w granicach administracyjnych woj. łódzkiego; 3) posiada duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego woj. łódzkiego, – preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną i kulturalną województwa łódzkiego. roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków woj. łódzkiego, znajdującym się na stałe w granicach administracyjnych województwa który jest w złym stanie technicznym. Instytucja: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 11

12 Dotacje rządowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej PROGRAM AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU realizowany od 2006 r. Cele: wspieranie, promowanie i ukierunkowywanie inicjatyw samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych, wykorzystujących dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, podmioty świadczące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (np. kluby integracji społecznej) oraz niektóre aktywne formy pomocy, w tym prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne. rozwój lokalnej współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz budowanie sieci wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej 12

13 MPiPS PROGRAM AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Obszar wsparcia: lokalne projekty zainicjowane przez samorządy gmin, organizacje pozarządowe we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i publicznymi służbami zatrudnienia. Instytucja prowadząca nabór: Wydział Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Projekty będą realizowane w 2 etapach: etap I – rok 2010 – przygotowawczo - edukacyjno-szkoleniowy, etap II – rok 2011 – realizacja lokalnego programu rynku pracy 13

14 MPiPS PROGRAM AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU CEL Nr 1 - wzmocnienie lokalnej współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej z wykorzystaniem instytucji świadczących usługi reintegracji społecznej i zawodowej Konkurs Podmiot zatrudnienia socjalnego* partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych - 1,5 mln wnioskodawca JST max. dofinansowanie 100 000 PLN, tym max. 20% na obsługę administracyjną 1.Etap I – ROK 2010 zadanie nr 1 – wybór grupy uczestników projektu i zawarcie kontraktów socjalnych zadanie nr 2: cykl edukacyjno-szkoleniowy projektu - przygotowanie uczestników do wybranych form zatrudnienia wspieranego zadanie nr 3: zorganizowanie wybranych form zatrudnienia wspieranego: 2.ETAP II– ROK 2011 – realizacja zatrudnienia wspieranego *centrum lub klub integracji społecznej 14

15 MPiPS PROGRAM AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU CEL Nr 2 - wykorzystanie programów prac społecznie użytecznych i robót publicznych dla poprawy gminnych zasobów mieszkaniowych, w tym przeznaczonych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Konkurs Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego: - 2 mln PLN wnioskodawca JST max. dofinansowanie 150 000 PLN, z czego na zakup materiałów, narzędzi 70% - 80%, 1.ETAP I - ROK 2010 Wybór uczestników, cykl edukacyjno-szkoleniowy, zakup materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego, określenie obiektów, będących miejscem wykonywania prac społecznie użytecznych i robót publicznych 2.ETAP II – ROK 2011 - realizacja 15

16 MPiPS PROGRAM AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU Cel Nr 3 - promocja doświadczeń partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym w aktywnych formach pomocy Konkurs Regionalne Targi aktywnych form pomocy - 49 000 PLN. wnioskodawca - organizacja pozarządowa max dofinansowanie – 12 250 PLN (jeden projekt w makroregionie) Prezentacja targowa powinna dotyczyć efektów zrealizowanych inicjatyw lokalnych, w których wykorzystano instrumenty instytucjonalne aktywnych form pomocy – czyli np.: centra i kluby integracji oraz instrumenty indywidualne aktywnych form pomocy – czyli np.: kontrakt socjalny, indywidualny program zatrudnienia socjalnego, skierowania do prac społecznie użytecznych lub robót publicznych i inne. 16

17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2010 Obszar wsparcia: działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w samorządach lokalnych, jak również działania zapobiegające umieszczeniu dzieci poza rodziną. Wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego Pula: 7.800.000 PLN dofinansowanie: max. 80% wartości projektu Instytucja prowadząca nabór: Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, Departament Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 17

18 MPiPS Wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2010 tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, w tym dofinansowanie wynagrodzeń nowopowstających rodzin zastępczych zawodowych wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych i zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka poprzez m.in. dofinansowanie dodatkowych szkoleń dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, doposażenie rodzinnych form pieczy zastępczej w niezbędny sprzęt domowy wspieranie rozwoju wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez m.in. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych (dostęp do specjalistów z różnych dziedzin oraz do różnych form wsparcia rodzin zastępczych) oraz tworzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych, wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, w tym działania asystenta rodziny; rozwój środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie 18

19 MPiPS Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych Cele: 1) wyrównywanie szans kobiet w życiu społeczno-gospodarczym: Promocja udziału kobiet w życiu publicznym; 2) przeciwdziałanie dyskryminacji: Zwiększenie udziału osób wykluczonych społecznie w życiu społeczno-kulturalnym środowisk lokalnych Wnioskodawca: organizacje pozarządowe Pula 500 000 PLN, max. dofinansowanie 30-80 tys., 100 tys. dla koalicji niewymagany wkład własny Instytucja prowadząca nabór: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji 19

20 MPiPS Gdzie szukać informacji? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl Pomoc społeczna / konkursy http://www.mpips.gov.pl/bip BIP / ogłoszenia 20

21 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polska Pomoc Zagraniczna Konkurs EDUKACJA ROZWOJOWA 2010 Obszar wsparcia: realizacja projektów z zakresu edukacji rozwojowej, tj. edukacji której celem jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Zadanie 3 - przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych z zakresu edukacji rozwojowej Pula: 495 000 PLN, max. dofinansowanie – 95% wartości projektu Wnioskodawcy: m.in.jednostki, samorządu terytorialnego Instytucja prowadząca nabór: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Rozwojowej www.polskapomoc.gov.pl 21

22 Ministerstwo Kultury Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 22 Wydarzenia artystyczne priorytet - Muzyka priorytet - Teatr i taniec priorytet - Sztuki wizualne priorytet - Literatura priorytet - Czasopisma priorytet - Film Edukacja kulturalna Infrastruktura bibliotek Infrastruktura kultury Kultura polska za granicą priorytet - Promocja kultury polskiej za granicą priorytet - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasoby cyfrowe priorytet - Digitalizacja materiałów bibliotecznych priorytet - Digitalizacja zabytków i muzealiów priorytet - Digitalizacja materiałów archiwalnych priorytet - Digitalizacja materiałów audiowizualnych Dziedzictwo kulturowe priorytet - Ochrona zabytków priorytet - Wspieranie działań muzealnych priorytet - Kultura ludowa

23 Ministerstwo Kultury Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, jst, firmy, osoby fizyczne Nabory wniosków I nabór - do dnia 30 listopada II nabór - do dnia 31 marca (o ile środki finansowe w danym programie bądź priorytecie nie zostaną wyczerpanie w I naborze) Wymagany wkład własny Instytucja prowadząca konkurs Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mk.gov.pl zakładka programy ministra www.mk.gov.pl 23

24 Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich krajowy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, finansowany z rezerwy celowej budżetu państwa Kontynuacja Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2007 oraz rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008 pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Podstawa prawna: Uchwała Nr 238/2008 Rady Ministrów z dn. 4.11.2008 W budżecie państwa na 2010 r. na realizację PO FIO przeznaczono 60 mln zł. (w tym na dotacje 57,6 mln zł, na obsługę techniczną 2,4 mln zł) Instytucja odpowiedzialna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego przy współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 24

25 Wnioskodawcy PO FIO organizacje pozarządowe osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego spółdzielnie socjalne (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych) 25

26 Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 1.Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym 2.Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych 3.Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego 4.Ochrona i upowszechnianie praw dziecka 5.Ochrona praw konsumenta 6.Zwiększenie dostępu do informacji publicznej 7.Aktywizacja kobiet w życiu publicznym 8.Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej 9.Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 10.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym 11.Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego 26

27 Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 1.Rozwój potencjału organizacji pozarządowych 2.Wolontariat w organizacjach pozarządowych

28 Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne 1.Wspieranie podstawowych funkcji rodziny 2.Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży 3.Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych 4.Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych 5.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego 6.Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa 7.Promocja zdrowia 8.Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych 9.Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych 10.Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych 11.Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców 12.Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską 13.Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna 14.Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej 28

29 Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej 1.Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego 2.Wolontariat pracowniczy 29

30 Główne zasady ubiegania się o dotację w ramach PO FIO 2010 Procedura oceny wniosku oparta na wersji elektronicznej złożonej za pomocą generatora wniosków on-line. Konieczność złożenia wydrukowanej wersji papierowej z jednym załącznikiem (wypisem z rejestru). Minimalna i maksymalna wysokość dotacji ustalona na poziomie od 10 tys. zł do 300 tys. zł. Możliwość realizacji projektów jednorocznych (w 2010 r.) lub dwuletnich (w 2010 i 2011 r.) – organizacje, które otrzymały dofinansowanie w 2009 r. na projekty dwuletnie mogą również ubiegać się o dotację w 2010 r.! Uprawniony podmiot będzie mógł złożyć 1 wniosek. Środki PO FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. 30

31 Główne zasady ubiegania się o dotację w ramach PO FIO 2010 Udział środków własnych sprzyjający organizacjom o niewielkim potencjale: 31 wartość dotacji % wartości projektu środki własne niefinansowe / finansowe 10 tys. zł do 40 tys. zł10% środki własne niefinansowe lub finansowe ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł 10% środki własne finansowe ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł 20% środki własne finansowe

32 Kryteria strategiczne – dodatkowe punkty 32 Kryteria strategiczne w 2010 r. Priorytety I kryterium strategiczne (identyczne dla każdego z Priorytetów) II kryterium strategiczne (inne dla poszczególnych Priorytetów) III kryterium strategiczne (inne dla poszczególnych Priorytetów) 5 pkt. 10 pkt. Priorytet I Aktywni świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalnej Projekt ukierunkowany na rozwój wolontariatu Organizacja założona po 1 stycznia 2008 r. i wnioskująca o nie więcej niż 100 tys. zł. Projekt realizowany przez organizację mającą swoją siedzibę w gminie poniżej 100 tys. mieszkańców Priorytet II Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Projekt ukierunkowany na rozwój wolontariatu Organizacja założona po 1 stycznia 2008 r. i wnioskująca o nie więcej niż 100 tys. zł. Projekt realizowany przez organizację mającą swoją siedzibę w województwie o niskim uczestnictwie NGO, tj. w województwach ŚWIĘTOKRZYSKIM lub LUBUSKIM Priorytet III Integracja i aktywizacja społeczna, zabezpieczenie społeczne Projekt ukierunkowany na rozwój wolontariatu Organizacja założona przed 1 stycznia 2008 r. i wnioskująca o nie więcej niż 100 tys. zł. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub osób po 60 roku życia. Priorytet IV Rozwój przedsiębiorczości społecznej Projekt ukierunkowany na rozwój wolontariatu Organizacja założona po 1 stycznia 2008 r. i wnioskująca o nie więcej niż 100 tys. zł. Projekt realizowany przez organizację mającą swoją siedzibę w województwie o wysokim wskaźniku zagrożenia ubóstwem, tj. w województwach ŚWIĘTOKRZYSKIM lub LUBELSKIM

33 Gdzie szukać informacji? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich www.crzl.gov.pl 33

34 Co to jest PO KL? Jeden z programów operacyjnych stanowiących finansowy instrument realizacji Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Obszary wsparcia: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz państwa partnerskiego, promocja postaw zdrowotnych wśród osób pracujących 34 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

35 PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym. PRIORYTETY REALIZOWANE NA POZIOMIE CENTRALNYM - wsparcie struktur i systemów: Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej 35

36 PO KL Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia 36

37 PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach. Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie 37

38 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym Podniesienie kwalifikacji kadr systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych 38 PO KL

39 Priorytet V Dobre rządzenie Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej 39

40 PO KL 40 PRIORYTETY REALIZOWANE NA POZIOMIE REGIONALNYM - bezpośrednie wsparcie grup i osób: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Priorytet X Pomoc techniczna: ZARZĄDZANIE, WDRAŻANIE I PROMOCJA EFS w Polsce (dotyczy obu poziomów)

41 PO KL - system wdrażania I Poziom- koordynacja Realizacja Narodowa Strategia Spójności, koordynacja zgodności Programów Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych z NSS- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego II Poziom- zarządzanie Rola Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację programów operacyjnych (w tym regionalnych programów operacyjnych), prowadzenie kontroli, monitoringu realizacji PO w skali całego kraju.- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 41

42 PO KL - system wdrażania III Poziom- wdrażanie Rola Instytucji Pośredniczących. Wdrażanie programów, określanie wytycznych specyficznych dla regionu lub Priorytetu, monitoring realizacji Programu. Część zadań IP może przesunąć do własnych jednostek organizacyjnych, które będą wykonywały zadania związane z bezpośrednim wdrażaniem programów. Jednostki te, to Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2)/ Instytucje Wdrażające, które zajmują się bezpośrednią obsługą beneficjentów: informacja i promocja, ogłaszanie konkursów, prowadzenie naborów, ocena formalna, ocena merytoryczna, umowy o dofinansowanie, rozliczanie projektów 42

43 43 PriorytetNazwaInstytucja Pośrednicząca Priorytet 1Zatrudnienie i integracja społeczna; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Priorytet 3Wysoka jakość systemu oświaty Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Priorytet 4Szkolnictwo wyższe i nauka; Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego Priorytet 5Dobre rządzenie; brak- koordynacja zadań IZ PO KL (MRR) Priorytet 6Rynek pracy otwarty dla wszystkich;samorząd województwa Priorytet 7Promocja integracji społecznej;samorząd województwa Priorytet 8Regionalne kadry gospodarki;samorząd województwa Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachsamorząd województwa

44 PO KL - schemat organizacyjny w woj. łódzkim 44 Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Pośrednicząca – samorząd województwa Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Priorytet VI i VII www.pokl.wup.lodz.pl Urząd Marszałkowski, Departament ds. PO KL - Priorytet VIII, IX www.pokl.wup.lodz.pl Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Priorytet VI i VII www.pokl.wup.lodz.pl Urząd Marszałkowski, Departament ds. PO KL - Priorytet VIII, IX www.pokl.wup.lodz.pl Projektodawca

45 Metody wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013 1.Projekty w systemie konkursowym KONKURS- publiczne zaproszenie do składania propozycji kierowane do wszystkich typów instytucji wymienianych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007-2013. Instytucja Ogłaszająca Konkurs decyduje o formie konkursu. 45 ZAMKNIĘTY OTWARTY a) Instytucja Ogłaszająca Konkurs ogłasza konkurs. b) Nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. a ) Instytucja Ogłaszająca Konkurs organizuje konkurs cyklicznie. b) W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru. c) Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 30 dni

46 Metody wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013 2.Projekty systemowe Projekty systemowe polegają na dofinansowaniu realizacji zadań organów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, określonych we właściwych im przepisach (ustawach, rozporządzeniach…). W ramach PO KL, projekty systemowe (nie dotyczące pomocy technicznej) mogą być realizowane przez: beneficjentów wskazanych Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL instytucje pośredniczące instytucje wdrażające – jeżeli zostały wyznaczone w danym województwie (Na podst. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn.29.06.2007 r.) 46.

47 PO KL dokumenty 47 PO KL 2007-13SzOP 2007-13 Plan Działań SZOPPLAN DZIAŁANIA CELE dokument krajowy, katalog typów projektów dotyczy obszaru wsparcia (Priorytetu), w danym roku, województwie ZAKRES INFORMACJI Działania, Podziałania, typy projektów, procedury realizacji preferowane rodzaje wsparcia w danym roku, województwie WYBÓR PROJEKTÓW generalne zasady wyboru projektów harmonogram konkursów, kryteria szczegółowe w danym roku, województwie

48 CROSS-FINANCING Cross- financing – instrument elastyczności - oparty jest na idei elastycznego finansowania projektów, daje możliwość finansowania działań z jednego funduszu, które przynależą do obszaru interwencji drugiego funduszu. Działania te muszą być niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu i bezpośrednio powiązane z projektem. Ograniczenie do 10% (wyjatek: Priorytet VII - do 15%), np. Projekt: Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo w miejscowości Y Działania w ramach projektu: 48 Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób niepełnosprawnych Obszar interwencji EFRR Cross- financing Utworzenie miejsc pracy dla beneficjentów w instytucji X Dostosowanie miejsc pracy poprzez zbudowanie podjazdów Obszar interwencji EFS EFS do 10 % wydatków

49 Beneficjenci Wnioskodawca/projektodawca – podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu. Beneficjent – podmiot realizujący projekt finansowany z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Dla uproszczenia: Beneficjent, projektodawca i wnioskodawca używane są zamiennie. Grupa docelowa (Beneficjenci Ostateczni) – adresaci pomocy udzielanej w ramach projektu, tj. osoby, instytucje, grupy społeczne, bezpośrednio korzystające z usług zakontraktowanych w ramach projektu. 49

50 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. 50 POD DZIAŁ ANIENAZWA METODA WYBORUWNIOSKODAWCY 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe wszystkie podmioty – z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla PUP i WUP PUP, WUP

51 6.1.1 Rodzaje projektów identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego regionie organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia 51

52 6.1.1 Rodzaje projektów upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe) jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych usługach aktywizacji zawodowej, szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu(z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia) 52

53 6.1.1 Rodzaje projektów rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) 53

54 6.1.1 grupy docelowe Grupy docelowe (potencjalni uczestnicy projektów): osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) osoby do 25 roku życia osoby niepełnosprawne osoby po 45 roku życia osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. instytucje rynku pracy i ich pracownicy podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym. 54

55 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Rodzaje projektów: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów: - doradztwo oraz szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) - wsparcie pomostowe promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno- informacyjne upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. 55

56 6.2 grupy docelowe Grupy docelowe (potencjalni uczestnicy projektów): osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) osoby do 25 roku życia osoby niepełnosprawne osoby po 45 roku życia osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko- wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją rolną i/lub zwierzęcą. 56

57 Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Maksymalna wartość projektu: 50 tys. zł. Rodzaje projektów – oddolne inicjatywy lokalne obejmujące: projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. 57

58 6.3 grupy docelowe Grupy docelowe (potencjalni uczestnicy projektów): mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów. Oddolna inicjatywa lokalna – realizowane projekty powinny mieć zasięg lokalny i powinny być skierowane do określonej grupy docelowej tj. mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców) zakładając możliwie szeroki udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub realizacji projektu. W ramach projektu wsparcie musi wynikać z potrzeby społeczności lokalnej np. ma służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub ma służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem. 58

59 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. 59 NAZWA METODA WYBORU WNIOSKODA WCY 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekty systemoweOPS 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekty systemowePCPR 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekty systemowe ROPS

60 7.1.1 – typy projektów Rozwój form aktywnej integracji poprzez: kontrakty socjalne, (w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności), programy aktywizacji lokalnej, które obejmują: a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej); 60

61 7.1.2 – typy projektów Rozwój form aktywnej integracji poprzez: 1)kontrakty socjalne- indywidualne programy integracji: 2)indywidualne programy usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo-wychowawcze 3)programy aktywności lokalne obejmujące: wspieranie zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, wspierające mobilności na rynku pracy rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (działania aktywizacyjne warsztatów terapii zajęciowej) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadr pomocy społecznej) 61

62 7.1.1 i 7.1.2 – grupy docelowe 1.Osoby spełniające łącznie trzy warunki: korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej wiek aktywności zawodowej (15-64) niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dn. 12 03.2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm) 2.Otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie wsparcia towarzyszącego) 3.Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej).

63 7.1.3 – typy projektów Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań 63

64 7.1.3 – grupy docelowe pracownicy i wolontariusze regionalnych ośrodków polityki społecznej pracownicy i wolontariusze OPS i PCPR pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań (np. pracownicy księgowości) pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej realizujący działania w zakresie aktywnej integracji pracownicy publicznych służb zatrudnienia w zakresie działań partnerskich przedstawiciele innych służb społecznych, (np. kuratorzy sądowi, policjanci, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe) – w zakresie organizacji i szkolenia wspólnych zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych 64

65 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Cel: poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. 65 NAZWA METODA WYBORU WNIOSKODA WCY 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Projekty konkursowe wszystkie podmioty – z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Projekty konkursowe

66 7.2.1 – typy projektów 1.wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej 2.kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych 3.staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy 4.poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji zawodowej 66

67 7.2.1 – typy projektów 5.rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy) 6.rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy 7.rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy 8.wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie 9.promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 67

68 7.2.1 – typy projektów 10.wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej 11.organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 12.rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym 13.prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) 68

69 7.2.1 – grupy docelowe Grupy docelowe (potencjalni uczestnicy projektów): osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie typów projektów nr 4, 6, 9, 10, 11, 12 i 13) instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typów projektównr 9, 11, 12 i 13) partnerzy społeczni i gospodarczy (w zakresie typów projektów nr 11, 12 i 13) 69

70 7.2.2 – typy projektów Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: usługi prawne, księgowe, marketingowe doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju) szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (m. in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej) promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 70

71 7.2.2 – grupy docelow e Grupy docelowe (potencjalni uczestnicy projektów): podmioty ekonomii społecznej instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie promocji i rozwoju partnerstwa) osoby fizyczne (w zakresie doradztwa i szkoleń na temat zakładania i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej 71

72 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Cel: wparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Maksymalna wartość projektu: 50 tys. zł. Rodzaje kwalifikowalnych projektów - oddolne inicjatywy lokalne obejmujące: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym 72

73 7.3 – grupy docelowe Grupy docelowe (potencjalni uczestnicy projektów): mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów. 73

74 Zasady finansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% jego wartości. Środki na realizację projektu wypłacane są jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki przekazywanej na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu. Pierwsza transza środków - wypłacana po złożeniu zabezpieczenia W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku projektow krotkich) wysokość pierwszej transzy może dotyczyć 100% wartości dotacji rozwojowej na dany projekt. Przekazanie kolejnej (kolejnych) transzy uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz 74

75 Główne zasady kwalifikowalności wydatków 75 1.Co do zasady, wszystkie wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile: a) są niezbędne dla realizacji projektu; b) są efektywne (adekwatne nakład/rezultat); c) zostały faktycznie poniesione; d) są udokumentowane; e) zostały przewidziane w budżecie projektu; f) są zgodne zasadami określonymi w SZOP PO KL; g) są zgodne z innymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

76 Główne zasady kwalifikowalności wydatków 76 2.Co do zasady wydatek uznaje się za poniesiony, jeżeli nastąpił faktycznyprzepływ środków pomiędzy projektodawcą a innym podmiotem. Wyjątki to: wydatki ponoszone przez partnerów w przypadku projektów partnerskich wydatki ponoszone przez stronę trzecią w przypadku projektów uwzględniających w budżecie projektu dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu; wkład niepieniężny; amortyzacja

77 Główne zasady kwalifikowalności wydatków 3.Wydatek faktycznie poniesiony to wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta, za wyjątkiem wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią. 4.Wydatek kwalifikowalny polegający na amortyzacji środka trwałego uważa się za poniesiony jeśli został dokonany odpis amortyzacyjny. 5.Dokumentowanie wydatków: Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią, powinny przedstawiać wiarygodny sposób wyliczenia tego wkładu oraz wyraźnie wskazywać jego wysokość. 77 PO KL 2007-2013

78 Główne zasady kwalifikowalności wydatków 6.Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku tzn. refundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, np: zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych, zrefundowanie podatku od towarów i usług (VAT) w ramach PO KL, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa zakupienie środka trwałego za pieniądze z funduszy publicznych, a następnie zrefundowanie jego amortyzacji w ramach PO KL 78

79 Główne zasady kwalifikowalności wydatków 7.Przychody w projekcie: Beneficjent ma obowiązek ujawniania przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu do 3 lat po zakończeniu realizacji projektu Każdy przychód uzyskany w ramach projektu pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Przychód zostaje odjęty od wydatków kwalifikowalnych w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do jego osiągnięcia przyczynił się projekt Instytucją odpowiedzialną za dokonywanie odpowiedniego pomniejszenia jest podmiot będący stroną umowy. 79

80 Główne zasady kwalifikowalności wydatków 8.Sprzęt i wyposażenie Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu nie może zostać zbyte przez za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. W przypadku naruszenia powyższego przepisu, Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu środków wykorzystanych na zakup sprzętu i wyposażenia wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. 80

81 81 Okres kwalifikowalności wydatków 12 grudnia 200631 grudnia 2015 Okres kwalifikowalności każdego pojedynczego projektu realizowanego w ramach PO KL określa umowa o dofinansowanie projektu zawarta z Beneficjentem. Okres ten nie może wykraczać poza ww. daty graniczne Co do zasady, okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. IP może w przypadkach określonych w Planie Działania na dany rok ograniczyć kwalifikowanie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Końcowa data kwalifikowalności wydatku określona w umowie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą podmiotu będącego stroną umowy.

82 Wydatki niekwalifikowalne Podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany Zakup nieruchomości i gruntu, wyposażenia, mebli, pojazdów oraz infrastruktury, z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu Odsetki od zadłużenia Koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej Koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych Wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeń Wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu Wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; 82

83 Koszty pośrednie Koszty pośrednie stanowią tą część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego projektu. W szczególności koszty pośrednie mogą obejmować: koszty zarządu koszty personelu obsługowego (np. obsługi księgowej, kadrowej); opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz); opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę; usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych koszty ubezpieczeń majątkowych; koszty ochrony; środki do utrzymania czystości pomieszczeń Możliwość ryczałtowego rozliczaniu kosztów pośrednich 83

84 Koszty kwalifikowalne 1.W ramach wynagrodzenia personelu, kwalifikowalne są wszystkie koszty zatrudnienia personelu: 2.W przypadku zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są następujące warunki: pracownik jest zatrudniony (lub oddelegowany) w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu; okres zatrudnienia (lub oddelegowania) jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu; zatrudnienie (lub oddelegowanie) do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane zapisami w zakresie czynności służbowych pracownika, opisie stanowiska pracy lub umowie o pracę. 3.Nagrody lub premie są wydatkami kwalifikowalnymi, o ile zostały przewidziane w regulaminie danej instytucji; nie wprowadzono ich w momencie, gdy instytucja zaczęła przygotowywać się do realizacji projektu; potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. 84

85 Koszty kwalifikowalne Niżej wymienione kategorie wydatków są kwalifikowalne w ramach PO KL, o ile ich poniesienie jest niezbędne do realizacji projektu: koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego; opłaty bankowe pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych) np. opłaty za dokonywanie przelewów; koszty porad prawnych; opłaty notarialne; koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych; koszty księgowości; koszty obsługi finansowych instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, w szczególności takich jak poręczenie lub gwarancja. 85

86 Koszty kwalifikowalne Wydatki związane ze zlecaniem usług w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że: a) zlecanie usług przynosi wartość dodaną do projektu; b) beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom 86

87 Wniosek o dofinansowanie Generator Wniosków W ramach wniosku wyróżniono: 1.Informacje o projekcie 2.Projektodawca (Beneficjent) 3.Charakterystyka projektu 4.Budżet projektu 5.Oświadczenie 6.Załącznik Harmonogram realizacji projektu 7.Załącznik Szczegółowy budżet 87

88 Zasady wyboru – tryb konkursowy 1.Ogłoszenie konkursu - dokumentacja konkursowa 2.Ocena formalna – Czy? : wniosek stanowi odpowiedź na konkurs złożony został we właściwej instytucji złożony został w określonym terminie wypełniony został w języku polskim na obowiązującym formularzu wniosków jest kompletny tzn. zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią wnioskodawcy i przez niego podpisany jest zgodność wersji papierowej i elektronicznej (zgodność tzw. sumy kontrolnej) wypełnione zostały wszystkie obowiązkowe pola wniosku. Kryteria dostępu określone są w Planie działania oraz Dokumentacji konkursowej; mogą dotyczyć np.: lokalizacji biura projektu, grupy docelowej, obszaru realizacji, projektu, okresu realizacji projektu, wartości projektu, partnerstwa, ilości składanych wniosków. 88

89 3.Ocena merytoryczna Kryteria horyzontalne mają charakter przekrojowy, zapewniają realizację strategicznych celów na poziomie całego PO KL. Są to: o zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; zgodność z prawodawstwem krajowym; zgodność ze SzOP PO KL. o poziom kosztów w ramach cross-financingu oraz poziom kosztów pośrednich o Ocena wniosku na podstawie kryteriów horyzontalnych ma postać 0-1 tzn. spełnia – nie spełnia. Kryteria merytoryczne dotyczą ogólnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektu. 89 Zasady wyboru – tryb konkursowy

90 Max. 100 pkt.: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 pkt. Grupy docelowe projektu 15 pkt. / 0* pkt. Działania 15 pkt. / 30* pkt. Rezultaty projektu 25 pkt. Potencjał wnioskodawcy i Sposob zarządzania 10 pkt. Wydatki projektu 15 pkt. 90 Zasady wyboru – tryb konkursowy

91 Kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów o Jest to premia punktowa dla wniosków spełniających kryteria strategiczne, ale tylko wtedy, jeżeli wniosek uzyskał co najmniej 60 punktów i przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. o Kryteria strategiczne mogą, ale nie muszą być spełnione, by projekt mógł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną. o Kryteria strategiczne określone są w Planie działania oraz w Dokumentacji konkursowej. o Ocena wniosku na podstawie kryteriów strategicznych ma postać 0-1 tzn. spełnia – nie spełnia. 91 Zasady wyboru – tryb konkursowy

92 1.Ogłoszenie konkursu 2.Ocena formalna 3.Ocena merytoryczna 4.Lista rankingowa 5.Negocjacje 6.Podpisanie umowy 7.Ogłoszenie listy zawartych umów Procedura odwoławcza: protest, odwołanie, skarga do sądu 92 Zasady wyboru – tryb konkursowy

93 RPO WŁ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa. Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich Oś VII: Pomoc techniczna 93

94 RPO WŁ Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament Finansów. Numer i nazwa działania V.2 Infrastruktura pomocy społecznej. Przykładowe rodzaje projektów budowa lub przebudowa obiektów pomocy społecznej, budowa lub przebudowa obiektów pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanej inwestycji. 94

95 RPO WŁ Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawna, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna (nie wymienione wyżej), Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Przedsiębiorcy. Tryb przeprowadzania naboru wniosków - konkursowy. Alokacja finansowa na działanie ogółem 8 472 151 EUR 95

96 RPO WŁ Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna Maksymalna wysokość dotacji wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Minimalny wkład własny beneficjenta 15% wydatków kwalifikowanych projektu. Minimalna / Maksymalna wartość projektu Nie dotyczy. Forma płatności Refundacja części lub całości wydatków kwalifikowanych, Zaliczka części lub całości wydatków (wysokość określana w regulaminie konkursu). Cross-financing Działania szkoleniowe i instruktażowe pozostające w ścisłym związku z przedmiotem projektu. Do 10%. 96

97 PFRON Piąty konkurs o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) Wnioskodawca: fundacje organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

98 PFRON - cele projektu Projekt musi realizować jeden z poniżej wskazanych celów: wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy, zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu), rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Do każdego celu przyporządkowane są konkretne rodzaje zadań, np. gdy celem realizacji projektu jest: wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy – projekt musi każdorazowo dotyczyć co najmniej jednego z rodzajów zadań wskazanych pkt. 2, 4, 6

99 PFRON - rodzaje zadań 1.prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek 2.organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby 3.organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;

100 PFRON - rodzaje zadań 4.prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych 5.prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach 6.organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: a) doradztwo zawodowe, b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

101 PFRON - rodzaje zadań 7.zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową 8.organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników 9.organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach 10.promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego 11.prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji 12.opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób niepełnosprawnych

102 http://www.eurodesk.pl/ Europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą 102

103 Zamówienia publiczne Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) przewiduje osiem trybów zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony- w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Przetarg ograniczony - w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Negocjacje z ogłoszeniem - zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert Dialog konkurencyjny - po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 103

104 Zamówienia publiczne Negocjacje bez ogłoszenia - zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Zamówienie z wolnej ręki - zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zapytanie o cenę - zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Licytacja elektroniczna - za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji 104

105 Zamówienia publiczne Wspólny Słownik Zamówień, CPV Urząd Zamówień Publicznych System Zamówień Publicznych http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/ http://www.przetargi.egospodarka.pl/ BIP 105

106 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1.Zamawiający 2.Podstawa udzielenia zamówienia 3.Przedmiot zamówienia (Numer CPV) 4.Termin wykonania zamówienia 5.Warunki płatności 6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 7.Dokumenty lub oświadczenia wymagane dla potwierdzenia warunków udziału 8.Sposób przygotowania oferty: (język, liczba egzemplarzy, formularze, liczba ofert jaką może złożyć jeden wykonawca, podpisy – kto w jaki sposób, kompletność). 9.Sposób złożenia oferty 10.Wadium 106

107 SIWZ 11.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 12.Termin związania ofertą 13.Zawartość oferty: oferta (odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji), oświadczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 14.Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców 15.Opis sposobu obliczenia ceny 16.Sposób oceny ofert 17.Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 107

108 SIWZ 18.Istotne postanowienia umowy 19.Pouczenie o środkach ochrony prawnej 20.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz składania ofert wariantowych. Nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 21.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 108

109 Fundacja Orange Obszary wsparcia: Edukacja (wyrównywanie szans edukacyjnych/ wykorzystanie nowych technologii w edukacji) Zdrowie (ochrona zdrowia / pomoc niepełnosprawnym / ułatwianie komunikacji osobom niepełnosprawnym i chorym) Kultura i sztuka oraz dziedzictwo narodowe Nabór ciągły Plusem jest szybka weryfikacja wniosków (do 10 dnia następnego miesiąca od złożenia) Szczegóły na: http://www.fundacja.orange.plhttp://www.fundacja.orange.pl 109

110 Fundacja Kronenberga Powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku. Wspiera projekty z następujących obszarów I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży II. ROZWÓJ LOKALNY Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości 110

111 Fundacja Kronenberga Wnioskodawcy: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe. Projekty: o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo Szczegóły na www.kronenberg.org.plwww.kronenberg.org.pl 111

112 112 Gdybym był bogaty…

113 113 Co zachęca do dobroczynności wiedza, na co pójdą pieniądze wiedza, że istnieje taka potrzeba świadomość, ze inni coś robią – np. wolontariusze poświęcają czas zmotywowanie rozpoznawanie i podziękowanie wiara w misję organizacji zaufanie do organizacji

114 114 Po co firmie sponsoring ? budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprawa funkcjonowania w społeczeństwie zwiększenie lojalności klientów i pozyskanie nowych uwiarygodnienie misji firmy zwiększenie konkurencyjności zagranicą zwiększenie zainteresowania inwestorów możliwość odliczenia darowizn od podstawy opodatkowania w dłuższej perspektywie zwiększenie efektywności wzrost zadowolenia i lojalności pracowników

115 115 Sponsor- co powinniśmy o nim wiedzieć? wielkość firmy, branża, zasięg i obszar działania zasoby finansowe, środki trwałe, infrastruktura liczba pracowników i ich kwalifikacje posiadane zasoby informacyjne misja firmy Baza sponsorów / darczyńców powinna zawierać kontakty telefoniczne wykazy spotkań informacje dot. poglądów, opinii powinna być systematycznie aktualizowana,

116 116 Oferta sponsorska powinna być jasna i precyzyjna wskazywać korzyści/rezultaty dla społeczności zawierać opis metody działania określać ramy czasowe i planowany budżet przedsięwzięcia opisywać rolę partnera biznesowego opisywać rolę organizacji oraz doświadczenie dotyczące realizacji podobnych do projektu dobrze jest dołączyć: raporty i sprawozdania, rekomendacje, kopie artykułów, foldery, zdjęcia, dokumenty formalne typu statut, wypis z KRS

117 117 Fundraising to interakcja: doprowadzenie do pierwszego kontaktu, zainteresowanie i wzbudzenie zaufania, budowanie wzajemnych korzystnych stosunków, aż do długofalowego obustronnego zadowolenia, najważniejsze jest utrzymanie dobrych relacji z już istniejącymi darczyńcami szukanie potencjalnych i nowych sprzymierzeńców naszej działalności popularyzowanie danej tematyki stałe polepszanie istniejących stosunków poprzez: informowanie, zapraszanie na wydarzenia, pisanie sprawozdań, kontakty towarzyskie, itp. Pamiętajmy, że środki na działalność to nie tylko pieniądze, ale też: pomoc rzeczowa, bezpłatne usługi, wolontariat pracowniczy

118 118 - + GrantySponsoringWolontariuszeZbiórki publiczne, aukcje formalizm wniosków konieczność raportowania, czasochłonność, konkurencja, mała elastyczność w wydawaniu finansów, konieczny wkład własny (najczęściej), niepewność przyznania, trudności w napisaniu wniosku, brak stabilizacji dla długotrwałego funkcjonowania barter: trudność w zawarciu umowy, trzeba mieć co zaproponować, trzeba umieć negocjować sponsoring: uzależnienie od jednego strategicznego sponsora, trudności w pozyskaniu brak profesjonalizmu, słomiany zapał, konieczność inwestowania w szkolenia, nie wszystko mogą wykonywać, duża fluktuacja kadr, mała odpowiedzialność mailing do osób prywatnych: duże koszty, nikły odzew, dużo pracy administracyjno-księgowej, imprezy charytatywne: dużo pracy własnej, ryzyko finansowe, dużo formalności, kwesty: biurokracja, konieczność angażowania wolontariuszy, czasochłonność i nieprzewidywalność, przesyt społeczny, aukcje; konieczność zezwoleń, zebranie wkładu rzeczowego, duże koszty organizacyjne, nieprzewidywalność, problem z pozostałymi przedmiotami, uzależnienie od dobrego prowadzącego

119 Które źródła są odpowiednie dla mojej instytucji – rodzaj działalności a obszary wsparcia elastyczność co było pierwsze projekt czy konkurs? partnerstwo 119

120 120 Projekt zorganizowany i ułożony w czasie (z określonym początkiem i końcem) ciąg wielu działań, zmierzający do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do wybranych grup odbiorców, wymagający zaangażowania znacznych, lecz limitowanych środków rzeczowych, ludzkich i finansowych Zarządzanie cyklem projektu (ang. Project Cycle Mangment) model realizacji złożonych przedsięwzięć przyjęty przez Komisję Europejską w 1992 r. Pozwala jasno sprecyzować cele, zadania i efekty projektu przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka niepowodzenia. Opiera się na założeniu, że projekty mają cykliczny charakter, czyli są zamkniętymi całościami składającymi się z powtarzalnych faz i etapów, dzięki czemu można znaleźć dla nich wspólne wytyczne.

121 121 Zarządzanie projektem Cykl projektu składa się z czterech etapów: I. Etap programowania / identyfikacji II. Etap przygotowania (analiz i planowania) III. Etap realizacji IV. Etap zamknięcia i oceny Dlaczego realizujemy działania w formie projektów? Łatwość monitorowania i kontroli realizowanych działań Kontrola wydatkowania środków Zapewnienie powiązania działań z efektami Ewaluacja działań i uzyskiwanych rezultatów Efektywność wydatkowania środków Minimalizacja działań nie trafionych

122 Elementy projektu Analiza problemu Cel Adresaci (beneficjenci ostateczni) Działania (metody i strategie) Harmonogram Budżet Planowane rezultaty Wskaźniki i źródła ich weryfikacji Partnerzy Ocena (monitoring i ewaluacja) 122

123 Cel Po co działamy? Co zamierzamy osiągnąć? Prowadzi do osiągnięcia zmiany, Określa stan przyszły, To przewidywany rezultat naszych działań, Postać jakościowa i ilościowa, Cele krótko i długoterminowe, Cele ogólne i szczegółowe 123

124 124 Jaki powinien być CEL? Zasada SMART Specific (konkretny i prosty) Measurable (mierzalny ilościowo ) Achievable/available (dostępny) Realistic (realistyczny) Timed (określony w czasie Formułując cele projektu pamiętajmy by wynikało z nich jasno : CO ma się zmienić dzięki realizacji projektu, GDZIE I KIEDY to nastąpi, KTO będzie beneficjentem tej zmiany.

125 Działania Działania i metody realizacji projektu są krokami, które mają spowodować osiągnięcie zaplanowanych rezultatów projektu. Działania muszą być spójne, logicznie ze sobą powiązane. Muszą stanowić kompleksową strategię działania w celu osiągnięcia rezultatów, Przy planowaniu działań, należy pamiętać o: kolejności działań czasie trwania poszczególnych działań wzajemnych zależnościach między nimi możliwości i oczekiwania beneficjentów (np., nie możemy organizować szkoleń dla rolników w okresie sierpień- wrzesień) zasobach ludzkich i rzeczowych (nie robimy czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić) 125

126 Harmonogram realizacji projektu Pozwala ustalić terminy realizacji poszczególnych działań przez personel projektu, podwykonawców, partnerów Ustalenie kompatybilności między działaniami Ustalenie czasu realizacji poszczególnych działań i czasu realizacji projektu Ustalenie działań równoległych Ustalenie działań powiązanych ze sobą Harmonogram mobilizuje zespół projektowy do pracy 126

127 127 Harmonogram DZIAŁANIAKIEDYKTO 123456789101112KoordynatorAsystentinni 1 RWRWS 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 2 RW- rola wiodąca RWS- rola wspierająca Inni- podwykonawcy, partnerzy, specjaliści…. Wykres Gantta

128 Wykres tworzą dwie osie: oś pozioma przedstawia skalę czasu, oś pionowa czynności projektu. Jak sporządzić wykres? 1.Wybór jednostki czasu (kwartał, miesiąc, tydzień, dzień, godzina, itd.) dostosowanej do specyfiki projektu i czasu całkowitego trwania projektu. Im mniejsza jednostka, tym wykres dokładniejszy. 2.Umieszczenie na osi czynności wszystkich działań przewidzianych w projekcie. 3.Zaznaczenie na osi czasu okresu realizacji poszczególnych czynności w postaci odcinków o odpowiedniej długości. 128

129 Wykres Gantta 4.Wykres można poszerzyć o osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań wskazując ich rolę w poszczególnych etapach projektu. 5.Planowanie punktów kontrolnych – kamieni milowych wyznaczane w kluczowych momentach projektu. Dla każdego z nich powinniśmy sporządzić listę pytań kontrolnych dot. przeprowadzonych działań, poniesionych wydatków, osiągniętych rezultatów cząstkowych. GanttProject - darmowy program, umożliwiający planowanie projektu za pomocą wykresu Gantta. www.ganttproject.bizwww.ganttproject.biz 129

130 Wykres Gantta Zalety wykresu Gantta: przejrzystość – z wykresu możemy odczytać daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych czynności, a także powiązania między poszczególnymi zadaniami (możliwość działań równoległych lub konieczność zakończenia czynności pierwszej, aby móc rozpocząć kolejne zadanie) narzędzie może być wykorzystane zarówno do planowania jak i kontrolowania realizacji projektu Wady: brak szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zadań pokazuje jedynie kolejność zadań nie pokazuje najkrótszej drogi do ukończenia prac nie obrazuje najlepszego wykorzystania zasobów 130

131 Zespół projektowy Posiada lidera/koordynatora Posiada jasno wytyczone cele Ma ustaloną strukturę, wzajemne relacje (kto komu podlega) Ma określone zakresy obowiązków członków zespołu Ma określone reguły i procedury komunikowania się w zespole Ma zasady obiegu i archiwizowania dokumentów i korespondencji 131

132 132 Struktura zespołu odpowiada strukturze projektu DZIAŁANIA PROJEKTU Działanie 1 Działanie 2 Działanie 3 KOORDYNATOR PROJEKTU Członek zespołu 1 Członek zespołu 2 Członek zespołu 3

133 Eksperci - poszczególni członkowie zajmują się różnymi działaniami, zgodnie ze swoją specjalizacją 133 ekspert A ekspert B ekspert C działanie 2 działanie 3 działanie 4 działanie 1 KOORDYNATOR PROJEKTU

134 134 Nie ma koordynatora. Decyzje podejmowane są przez cały zespół, a działania wymagają zaangażowania wszystkich jego członków ekspert A ekspert B ekspert C działanie 1 działanie 2 działanie 3 działanie 4

135 Odpowiedzialność ponosi jedna osoba. Ma do dyspozycji personel pomocniczy, który wspiera jej działania oraz odciąża od zadań administracyjnych 135 Główny ekspert asystent ekspert A ekspert B ekspert C koordynator wsparcie techniczne działania: 1, 2, 3…

136 Budżet o Związek z harmonogramem Jakie zasoby będą potrzebne? Ile te zasoby będą kosztowały? Kogo ta sprawa będzie dotyczyła? Kiedy będą potrzebne? Jakie zasoby już mamy? o Kalkulacja ( ilość jednostek x koszt jednostkowy = koszt całkowity) Kategorie kosztów Źródła finansowania 136

137 137 Rezultaty - wyniki Rezultaty to bezpośrednie efekty podejmowanych działań Rezultaty miękkie - jakościowe i twarde – ilościowe Wskaźniki rezultatów - informują nas o poziomie wzrostu bądź spadku, ilości zrealizowanych usług itp. Stanowią tym samym miarę efektywności projektu. Powinny być: trafne, mierzalne, wiarygodne, dostępne. Źródła weryfikacji: bazy, raporty, dokumenty wew. i zewn.

138 138 Partnerzy Przyczyny partnerstwa Rodzaje i formy partnerstwa Zasady współpracy – Wspólny cel – Korzyści – Uczestnictwo – Przepływ informacji – perspektywy

139 Monitoring / ewaluacja Jak tam dojść? Strategie, metody, zadania, zasoby Problem, potrzeba Cele, efekty Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Monitoring, ewaluacja Jak sprawdzić czy doszliśmy tam, dokąd chcieliśmy? 139

140 140 Monitoring i ewaluacja Cel – bieżąca korekta działań Harmonogram-czas Budżet-koszt Funkcjonalność Jakość-zadowolenie Cel – na ile się udało zrealizować ustalenia? korygująca - okresowa ocena realizacji projektu Podsumowująca -wyciągnięcie wniosków na przyszłość

141 Monitoring 141 to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych opisujących postępy i efekty projektu przy pomocy odpowiednich wskaźników ma na celu zapewnienie zgodności realizacji projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach, biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie projektu. sprawdzenie, czy wykorzystanie środków, kalendarz prac, oczekiwane rezultaty osiągane są zgodnie z przyjętym planem głównym celem jest pomoc odpowiedzialnym za przedsięwzięcia (koordynatorom i wdrażającym) w podejmowaniu decyzji w zakresie planowania i wykonawstwa projektów

142 Ewaluacja to proces zmierzający do stwierdzenia w jakim stopniu założone cele są rzeczywiście realizowane to systematyczne badanie wartości lub zalet jakiegoś obiektu Należy określić: Temat ewaluacji – co podlega ewaluacji Pytania ewaluacyjne – na jakie pytania szukamy odpowiedzi Kryteria oceny – pod jakim kątem będzie dokonywana ewaluacja, np. Czy badamy skuteczność świadczonych usług czy ich dostępność? Standardy i wskaźniki – jakie są w danym środowisku lub organizacji obowiązujące standardy Nie da się zbadać wszystkiego! Zazwyczaj stosowane kryteria: trafność efektywność, skuteczność, trwałość i użyteczność 142

143 Realizator Projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź Biuro Projektu: tel. + 42 29 10 342 oraz 29 10 302; fax: + 42 63 70 586; www.ie-ries.pl; e-mail: ries@ie.lodz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia" Człowiek – najlepsza inwestycja Dziękuję Państwu z uwagę Joanna Sutuła joannasutula@op.pl +48 692 47 88 15


Pobierz ppt "Realizator Projektu: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź Biuro Projektu: tel. + 42 29 10 342 oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google