Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO"— Zapis prezentacji:

1 PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO
(KONTYNUACJA) Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Wydanie 10, Warszawa 2009 Opracowała mgr Irena Krauze – Lisowiec

2 OSOBA PRAWNA Wyodrębniona strukturalnie i majątkowo jednostka, posiadająca własne organy, której ustawodawca przyznaje osobowość prawną przepisem rangi ustawowej

3 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, którym ustawa przyznaje osobowość prawną
OSOBA PRAWNA Art. 33 kc SKARB PAŃSTWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, którym ustawa przyznaje osobowość prawną

4 Zasadnicze sposoby powstania osób prawnych
SYSTEM KONCESYJNY SYSTEM AKTÓW ORGANÓW PAŃSTWA SYSTEM NORMATYWNY Założyciele (osoby fizyczne/ osoby prawne) tworzą osobę prawną aktem założycielskim za zgodą organu administracji państwowej (akt administracyjny) Osoby fizyczne/osoby prawne tworzą osobę prawną przy spełnieniu warunków wskazanych w ustawie bez konieczności zgody organu państwowego, wpis w Rejestrze – kontrola spełnienia warunków ustawowych Organ państwowy organizuje strukturę i tworzy osobę prawną w drodze: Akt normatywny (ustawa, rozporządzenie) Akt administracyjny (akt erekcyjny)

5 Powstanie, ustrój i ustanie osoby prawnej określają:
WŁAŚCIWE PRZEPISY W tym w wypadkach i w zakresie w nich wskazanych organizację i sposób działania osoby prawnej określa STATUT art. 35 kc

6 Przepisy szczególne stanowią inaczej
CHWILA UZYSKANIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ ` WPIS DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU Chyba że Przepisy szczególne stanowią inaczej np. wejście w życie aktu normatywnego, art. 37 §1 kc

7 INDYWIDUALIZACJA OSOBY PRAWNEJ
FIRMA LUB NAZWA art. 433, kc FORMA PRAWNA SIEDZIBA I ADRES art. 41 kc NUMER NIP SĄD REJESTROWY I NUMER W REJESTRZE

8 DZIAŁANIE OSOBY PRAWNEJ
ORGANY art. 38 kc Organ indywidualny Organ kolegialny Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna Osoba fizyczna

9 Rodzaje organów osoby prawnej
uchwałodawcze wykonawcze kontrolne

10 BRAK ORGANU Nie został powołany lub istnieje w kształcie nieodpowiadającym wymaganiom ustawy / statutu KURATOR art. 42 kc, 69 kpc, art. 26 KrRejSU

11 Fałszywy organ Bezwzględna nieważność Bezskuteczność zawieszona
Osoba podająca się za organ nieistniejącej osoby prawnej Osoba niebędąca organem istniejącej osoby prawnej (wadliwie powołana, niepowołana) Osoba będąca organem zarządzającym (wykonawczym) istniejącej osoby prawnej, przekroczyła zakres mocowania Bezwzględna nieważność art. 58 §1, art. 39 kc Bezskuteczność zawieszona art. 103 § 1 i 2 analogia, art. 39 kc

12 Jeden z podziałów osób prawnych
Publiczne Prywatne Np. SPÓŁKI KAPITAŁOWE SKARB PAŃSTWA art. 33 i 34 kc PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE FUNDACJE SPÓŁDZIELNIE SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE Są wyjątki

13 OSOBA PRAWNA PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZDOLNOŚĆ PRAWNA
od chwili powstania do ustania bytu PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Zakres zdolności prawnej

14 UŁOMNE OSOBY PRAWNE Osobowość prawna
Pełna zdolność do czynności prawnych Zdolność prawna Art. 33¹ kc na mocy ustawy Spółki osobowe prawa handlowego Spółki kapitałowe w organizacji Wspólnoty mieszkaniowe Są wyjątki

15 PRZEDSIĘBIORCA KONSUMENT

16 KONSUMENT Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową art. 22¹ kc Działalnością zawodowa – profesjonalna aktywność podmiotu niebędąca wykonywaniem działalności gospodarczej we własnym imieniu, np. wykonywanie wolnego zawodu Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), art. 3 –wyłączenia zastosowania ustawy

17 PRZEDSIĘBIORCA Osoba fizyczna, osoba prawna i tzw. ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową art. 43¹ kc, art. 4 ustawy o działalności gospodarczej Przedsiębiorca działa pod firmą art. 432,3 kc Firma osoby fizycznej art. 434 kc Firma osoby prawnej art kc Firma ułomnej osoby prawnej art. 8 §2 ksh (spółki osobowe) Niezbywalność firmy art. art. 439 kc zmiany, przekształcenia, zbycie i inne kc

18 REPREZENTACJA PRZEZ INNY PODMIOT
Zastępstwo w dokonywanych czynnościach Przedstawicielstwo w imieniu i na rzecz innej osoby, art. 95 kc ZASTĘPCA POŚREDNI we własnym imieniu na rachunek innej osoby POSŁANIEC tylko przekazuje oświadczenie woli PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY obowiązek reprezentacji, wynikający z przepisów prawa PEŁNOMOCNIK na mocy jednostronnego oświadczenia woli, min. ograniczona zdolność do czynności prawnych pełnomocnika, Forma art. 99 kc, i rodzaje pełnomocnictwa art. 98 kc PROKURA mocodawca – przedsiębiorca z KRS / CEIDG, wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstw, forma pisemna pod rygorem nieważności 109² § 1kc Pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe i szczególne art. 98 kc. Pełnomocnictwo rozłączne i łączne art. 107 kc. Pełnomocnictwo substytucyjne art. 106 kc. Pełnomocnik jako druga strona czynności prawnej art. 108 kc Pełna zdolność do czynności prawnych prokurenta, prokura łączna i rozłączna

19 Ustanie pełnomocnictwa
Upływ terminu, na jaki ustanowiono pełnomocnika Wyczerpanie pełnomocnictwa (dokonanie czynności prawnej objętej pełnomocnictwem) Odwołanie pełnomocnictwa przez mocodawcę art. 101 §1 kc Urata przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnych Zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika Wygaśnięcie stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa Śmierć mocodawcy lub pełnomocnika art. 101 §2 kc, są wyjątki

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google