Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA) PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA) Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA) PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA) Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA) PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA) Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Wydanie 10, Warszawa 2009 Opracowała mgr Irena Krauze – Lisowiec

2 OSOBA PRAWNA Wyodrębniona strukturalnie i majątkowo jednostka, posiadająca własne organy, której ustawodawca przyznaje osobowość prawną przepisem rangi ustawowej

3 OSOBA PRAWNA Art. 33 kc SKARB PAŃSTWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, którym ustawa przyznaje osobowość prawną

4 Zasadnicze sposoby powstania osób prawnych Organ państwowy organizuje strukturę i tworzy osobę prawną w drodze: Osoby fizyczne/osoby prawne tworzą osobę prawną przy spełnieniu warunków wskazanych w ustawie bez konieczności zgody organu państwowego, wpis w Rejestrze – kontrola spełnienia warunków ustawowych Założyciele (osoby fizyczne/ osoby prawne) tworzą osobę prawną aktem założycielskim za zgodą organu administracji państwowej (akt administracyjny) SYSTEM AKTÓW ORGANÓW PAŃSTWA SYSTEM KONCESYJNY SYSTEM NORMATYWNY Akt normatywny (ustawa, rozporządzenie) Akt administracyjny (akt erekcyjny)

5 Powstanie, ustrój i ustanie osoby prawnej określają: WŁAŚCIWE PRZEPISY W tym w wypadkach i w zakresie w nich wskazanych organizację i sposób działania osoby prawnej określa art. 35 kc STATUT

6 CHWILA UZYSKANIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ ` Przepisy szczególne stanowią inaczej np. wejście w życie aktu normatywnego, WPIS DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU Chyba że art. 37 §1 kc

7 INDYWIDUALIZACJA OSOBY PRAWNEJ FIRMA LUB NAZWA art. 43 3, 43 5-8 kc FORMA PRAWNA SIEDZIBA I ADRES art. 41 kc NUMER NIP SĄD REJESTROWY I NUMER W REJESTRZE

8 DZIAŁANIE OSOBY PRAWNEJ ORGANY art. 38 kc Organ indywidualny Osoba fizyczna Organ kolegialny Osoba fizyczna

9 Rodzaje organów osoby prawnej uchwałodawczewykonawcze kontrolne

10 BRAK ORGANU BRAK ORGANU KURATOR art. 42 kc, 69 kpc, art. 26 KrRejSU Nie został powołany lub istnieje w kształcie nieodpowiadającym wymaganiom ustawy / statutu

11 Fałszywy organ Fałszywy organ Bezwzględna nieważność art. 58 §1, art. 39 kc Osoba podająca się za organ nieistniejącej osoby prawnej Osoba niebędąca organem istniejącej osoby prawnej (wadliwie powołana, niepowołana ) Osoba będąca organem zarządzającym (wykonawczym) istniejącej osoby prawnej, przekroczyła zakres mocowania Bezskuteczność zawieszona art. 103 § 1 i 2 analogia, art. 39 kc

12 Jeden z podziałów osób prawnych PublicznePrywatne SKARB PAŃSTWA art. 33 i 34 kc PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE Np. SPÓŁKI KAPITAŁOWE FUNDACJE SPÓŁDZIELNIE Są wyjątki

13 OSOBA PRAWNA OSOBA PRAWNA PEŁNA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZDOLNOŚĆ PRAWNA od chwili powstania do ustania bytu Zakres zdolności prawnej

14 UŁOMNE OSOBY PRAWNE Zdolność prawna Art. 33¹ kc na mocy ustawy Pełna zdolność do czynności prawnych Spółki kapitałowe w organizacji Spółki osobowe prawa handlowego Wspólnoty mieszkaniowe Są wyjątki Osobowość prawna

15 KONSUMENT PRZEDSIĘBIORCA

16 KONSUMENT Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową art. 22¹ kc Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), art. 3 – wyłączenia zastosowania ustawy Działalnością zawodowa – profesjonalna aktywność podmiotu niebędąca wykonywaniem działalności gospodarczej we własnym imieniu, np. wykonywanie wolnego zawodu

17 PRZEDSIĘBIORCA Osoba fizyczna, osoba prawna i tzw. ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową art. 43¹ kc, art. 4 ustawy o działalności gospodarczej Przedsiębiorca działa pod firmą art. 43 2,3 kc Firma osoby fizycznej art. 43 4 kc Firma osoby prawnej Firma osoby prawnej art. 43 5-8 kc Firma ułomnej osoby prawnej art. 8 §2 ksh (spółki osobowe) Niezbywalność firmy art. art. 43 9 kc zmiany, przekształcenia, zbycie i inne 43 7-9 kc

18 REPREZENTACJA PRZEZ INNY PODMIOT Zastępstwo w dokonywanych czynnościach ZASTĘPCA POŚREDNI we własnym imieniu na rachunek innej osoby POSŁANIEC tylko przekazuje oświadczenie woli Przedstawicielstwo w imieniu i na rzecz innej osoby, art. 95 kc PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY obowiązek reprezentacji, wynikający z przepisów prawa PEŁNOMOCNIK na mocy jednostronnego oświadczenia woli, min. ograniczona zdolność do czynności prawnych pełnomocnika, Forma art. 99 kc, i rodzaje pełnomocnictwa art. 98 kc Pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe i szczególne art. 98 kc. Pełnomocnictwo rozłączne i łączne art. 107 kc. Pełnomocnictwo substytucyjne art. 106 kc. Pełnomocnik jako druga strona czynności prawnej art. 108 kc PROKURA mocodawca – przedsiębiorca z KRS / CEIDG, wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstw, forma pisemna pod rygorem nieważności 109² § 1kc Pełna zdolność do czynności prawnych prokurenta, prokura łączna i rozłączna

19 Ustanie pełnomocnictwa Upływ terminu, na jaki ustanowiono pełnomocnika na jaki ustanowiono pełnomocnika Wyczerpanie pełnomocnictwa (dokonanie czynności prawnej objętej pełnomocnictwem) Wygaśnięcie stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa przez mocodawcę art. 101 §1 kc Śmierć mocodawcy lub pełnomocnika art. 101 §2 kc, są wyjątki Zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika przez pełnomocnika Urata przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnych

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA) PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA) Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google