Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy regulujące działalność agroturystyczną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy regulujące działalność agroturystyczną"— Zapis prezentacji:

1 Przepisy regulujące działalność agroturystyczną

2 I. Działalność gospodarcza przedsiębiorców
Działalność gospodarcza – to zarobkowa działalność wydobywcza, wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zasady jej podejmowania i wykonywania przez przedsiębiorców, za wyjątkiem działalności wytwórczej w rolnictwie, określa ustawa z 19 listopada 1999r. – Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz.1178).

3 Przedsiębiorcą jest podmiot, który zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Może nim być: osoba fizyczna działająca jako przedsiębiorca jednoosobowy lub wspólnik spółki cywilnej, osoby prawne zorganizowane w formie przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek kapitałowych, jednostki nie mające osobowości prawnej zorganizowane w formie spółek osobowych.

4 Cechy działalności gospodarczej :
charakter zarobkowy (podejmowana w celu osiągnięcia przychodu, nadwyżki przychodu nad kosztami- zysku), system zorganizowany i ciągły (przemyślany, niesporadyczny, także sezonowy, ponieważ przedsiębiorca stale jest gotowy do jej wykonywania pomimo nieregularnego korzystania z niej przez klientów), sposób zawodowy (wynikający z posiadanych kwalifikacji, doświadczenia, profesjonalny, nie amatorski), we własnym imieniu (nie dla kogoś, z odpowiedzialnością za skutki gospodarcze tej działalności), różnorodność form prawnych, wolna dla każdego na równych prawach, przestrzeganie przepisów prawa i uznanych zasad współżycia społecznego, konieczność wpisu do rejestru przedsiębiorców

5 Rejestr przedsiębiorców prowadzony jest przez sądy rejonowe, zwane rejestrowymi. Podstawą działania tego rejestru jest ustawa z 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 769).Wpisu dokonuje się na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy na urzędowym formularzu wraz z wymaganymi dokumentami, które potwierdzają dane zawarte we wniosku oraz zawierają uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy. Przedsiębiorca otrzymuje wypis z rejestru, który jest podstawowym dokumentem upoważniającym do prowadzenia działalności gospodarczej. Wpisy dotyczące osób fizycznych nie wymagają publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

6 Pozostałe formalności związane z powstaniem przedsiębiorstwa :
dokonanie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczeń osobowych i majątkowych, założenie rachunku bankowego, uzyskanie numeru identyfikacyjnego w systemie REGON w urzędzie statystycznym, zawiadomienie urzędu skarbowego o podjęciu działalności, otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej NIP-u.

7 II. Działalność agroturystyczna
W celu ułatwienia rolnikom nowo rozpoczynającym świadczenie usług turystycznych oraz świadczącym te usługi dodatkowo w ramach działającego gospodarstwa rolnego, od 1 stycznia 2001 roku przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej nie stosuje się do: działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

8 Zakres usług agroturystycznych:
wynajmowanie pokoi (nie całych domów, domków turystycznych, przyczep mieszkalnych), wynajmowanie miejsc na ustawienie namiotów (nie przyczep mieszkalnych), sprzedaż posiłków domowych (nie prowadzenie ogólnodostępnych usług gastronomicznych), świadczenie usług w gospodarstwie rolnym związanych z pobytem turystów w tym gospodarstwie.

9 Rolnikiem nazywamy osobę fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny lub zależny) gospodarstwa rolnego położonego w granicach RP. Posiadaczem samoistnym jest właściciel lub osoba działająca w przekonaniu, że jest właścicielem, natomiast posiadaczem zależnym jest np. dzierżawca, użytkownik czy inna osoba, której prawo do korzystania z posiadanego gospodarstwa wynika z umowy zawartej z właścicielem.

10 Gospodarstwo rolne To grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (wg art.55 Kodeksu Cywilnego). To każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej tzn. produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej, rybnej i leśnej (wg ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

11 To obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha (wg art.1 ust.2 ustawy o podatku rolnym). Dla stosowania przepisów o działalności gospodarczej można przyjąć, że gospodarstwo rolne to grunty, budynki, urządzenia i inwentarz faktycznie służący produkcji rolnej.

12 Dziękuję mgr Barbara Wierzbicka


Pobierz ppt "Przepisy regulujące działalność agroturystyczną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google