Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forma czynności prawnych Przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forma czynności prawnych Przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska."— Zapis prezentacji:

1 Forma czynności prawnych Przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska

2  FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH (Art. 71-81 k.c.) Forma czynności prawnej to sposób złożenia oświadczenia woli przez podmiot dokonujący czynności prawnej. - zasadą jest, że czynność prawna może być dokonana w dowolnej formie (Art. 60 k.c.). Jednak w pewnych wypadkach ustawodawca ze względu na funkcje, jakie pełni taka czynność wymaga zachowania określonej formy.

3

4 POJECIE PRZEDSIĘBIORCY Art. 43 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. POJĘCIE KONSUMENTA Art. 22 1. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5

6

7

8

9 Ustawa z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie Jedynie notariusz, w przypadkach przewidzianych także zastępca notarialny lub aplikant notarialny Co do zasady w Kancelarii Notarialnej, także w innym miejscu jeśli przemawia za tym charakter tej czynności/szczególne okoliczności

10 Art. 92 § 1 Akt notarialny powinien zawierać: 1) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu; 2) miejsce sporządzenia aktu; 3) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza 4) imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu; 5) oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty; 6) stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu; 7) stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; 8) podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu; 9) podpis notariusza.

11 Art.94 § 1. Akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności. § 2. Wszelkie wywabiania i wyskrobywania są niedopuszczalne; wolne miejsca powinny być przekreślone, a poprawki należy omówić na końcu aktu przed złożeniem podpisu przez osoby biorące udział w czynności lub przed złożeniem podpisu przez notariusza, jeżeli poprawka dotyczy aktu niepodpisywanego przez strony. Zbędne wyrazy albo ich części powinny być przekreślone w ten sposób, aby można je było odczytać, a przekreślenia te należy na końcu aktu omówić przed złożeniem podpisów. Przekreślenia nieomówione uważa się za niedokonane. Art. 95 Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.

12 Zastosowanie którejkolwiek z form pisemnych kwalifikowanych wyczerpuje wymóg złożenia oświadczenia w formie pisemnej zwykłej. Uwaga! Zastosowanie którejkolwiek z form pisemnych kwalifikowanych wyczerpuje wymóg złożenia oświadczenia w formie pisemnej zwykłej.

13

14 => skutki niezachowania formy szczególnej Ze względu na konsekwencje niezachowania wskazanego przez ustawodawcę albo strony czynności prawnej sposobu jej dokonania wyróżnia się następujące jej formy: - forma zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemnitatem), - forma zastrzeżona dla celów dowodowych (ad probatiotem) - forma dla wywołania oznaczonych skutków prawych (ad eventum)

15  FORMA ZASTRZEŻONA POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI (ad solemnitatem):  Niezachowanie tej formy skutkuje bezwzględną nieważność czynności prawnej,  Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności (art. 73 § 1 k.c.),  Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest NIEWAŻNA, nie dotyczy to jednak wypadków gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej (art. 73 § 2 k.c.),  Jeżeli strony zastrzegły dokonanie czynności w zwykłej formie pisemnej, zachowanie tej formy jest warunkiem skuteczności danej czynności tylko wówczas, gdy z oświadczeń woli stron wynika jednoznacznie zastrzeżenie sankcji nieważności (art. 76 k.c.)

16

17

18

19


Pobierz ppt "Forma czynności prawnych Przygotowała mgr Małgorzata Wilczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google