Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krok po kroku Praca wykonana w ramach projektu Rozwój przez kompetencje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krok po kroku Praca wykonana w ramach projektu Rozwój przez kompetencje."— Zapis prezentacji:

1 Krok po kroku Praca wykonana w ramach projektu Rozwój przez kompetencje

2

3 SPÓŁKI AKCYJNE SPÓŁKI CYWILNE SPÓŁKI Z O.O.

4 to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych. Zdolność prawna jest atrybutem podmiotów prawa: osób fizycznych, którym służy od urodzenia Skarbu Państwa osób prawnych, którym jako jednostkom organizacyjnym, przepisy szczególne przyznają tę zdolność szczególnych kategorii jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym w ograniczonym zakresie ten atrybut nadają przepisy szczególne.

5 Nabycie zdolności prawnej Osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia; Osoba prawna, co do zasady, z chwilą uzyskania osobowości prawnej; jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, uzyskują ją z mocy samego prawa w chwili powstania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Utrata zdolności prawnej Utrata zdolności prawnej przez osobę fizyczną następuje z chwilą śmierci. Jednostki organizacyjne tracą zdolność prawną z chwilą likwidacji.

6 Pełną zdolność do czynności prawnych mają pełnoletnie osoby fizyczne oraz wszystkie osoby prawne. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Zgodnie z polskim prawem zdolności do czynności prawnych nie mają osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

7 To taki stosunek prawny gdy jedna osoba występuje w charakterze i na rzecz drugiej osoby na podstawie zawartego między nimi stosunku prawnego, tzn. na mocy oświadczenia woli. Forma pełnomocnictwa pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, chyba że: gdy przepis prawa wymaga, aby w danej sytuacji pełnomocnictwo było udzielone w danej formie, to niedochowanie tej formy powoduje, że pełnomocnik nie będzie mógł działać na rzecz mocodawcy.

8 Wyróżniamy następujące typy pełnomocnictw: 1)pełnomocnictwo ogólne, umocowanie do czynności zwykłego zarządu np. do pobierania czynszu; 2)pełnomocnictwo rodzajowe 3)pełnomocnictwo szczególne, które dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej.

9 Pełnomocnictwo ogólne- czynności zwykłego zarządu, czyli prowadzenie spraw związanych z np. bieżącym zarządem nieruchomością; Pełnomocnictwo szczególne- np. sprzedaż określonego mieszkania, sprawy dotyczące małżonków; Pełnomocnictwo rodzajowe, to takie, dzięki któremu pełnomocnik będzie mógł dokonywać w imieniu mocodawcy czynności prawnych określonego rodzaju np. sprzedawanie nieruchomości, zawieranie umów o pracę w imieniu przedsiębiorstwa.

10 Ja urodzony/a w legitymujący/a się dowodem osobistym nr PESEL wydanym w przez upoważniam od dnia Pana/ią urodzonego/ą w legitymującego/ą się dowodem osobistym nr PESEL wydanym w przez do reprezentowania mojej osoby przed osobami prawnymi i fizycznymi, instytucjami państwowymi, organami samorządowymi, bankami, urzędami, sądami oraz wszelkimi przed wszelkimi innymi instytucjami, podmiotami, które nie zostały tu wymienione. Z poważaniem

11 EDG-1 Wniosek o rejestrację działalności gospodarczej składany w urzędzie gminy (właściwym dla swojego miejsca zamieszkania) przez osoby fizyczne otwierające jednoosobową działalność gospodarczą. EDG-1 jest zarazem wnioskiem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP, a także zgłoszeniem płatnika składek do ZUS.

12 Numer ewidencyjny PESEL Numer NIP Oznaczenie przedsiębiorcy (określenie identyfikujące firmę) Data rozpoczęcia działalności gospodarczej Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, miejsce wykonywania działalności Dane kontaktowe

13 Rejestr statystyczny prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w powyższym rejestrze.

14 – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego.

15

16 Każdy wpis w rejestrze jest określany unikatowym symbolem jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną. Numer PESEL jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną. Zbudowany jest z następujących elementów: daty urodzenia liczby porządkowej płci (parzyste liczby – płeć żeńska) liczby kontrolnej

17 KARTA PODATKOWA – dla osób fizycznych (podatnicy m.in. są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg czy ewidencji, nie składają zeznań podatkowych) RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH – dla osób fizycznych, spółek cywilnych lub jawnych osób fizycznych [w przypadku dochodu do 250 tys. Euro – ryczałty: 3,0% (sprzedaż), 5,5% (produkcja) lub 8,5% (usługi)]

18 Opodatkowanie podatkiem dochodowym na ZASADACH OGÓLNYCH z równoczesnym prowadzeniem KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (dla osób fizycznych) – szczegółowa ewidencja przychodów i ponoszonych kosztów. Opodatkowanie podatkiem dochodowym na ZASADACH OGÓLNYCH z równoczesnym prowadzeniem KSIĄG RACHUNKOWYCH oraz PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (dla osób prawnych i fizycznych) – pełna ewidencja księgowa.

19 Prezentację wykonały cztery grupy (jedna grupa trzyosobowa). Jedna grupa nie wywiązała się z zadania nałożonego na nich.


Pobierz ppt "Krok po kroku Praca wykonana w ramach projektu Rozwój przez kompetencje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google