Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMA PRAWNA LGD W OKRESIE 2014- 2020 Maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMA PRAWNA LGD W OKRESIE 2014- 2020 Maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."— Zapis prezentacji:

1 FORMA PRAWNA LGD W OKRESIE 2014- 2020 Maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 „Przekształcenie” fundacji w stowarzyszenie Obowiązujące przepisy ustawy o fundacjach ani ustawy prawo o stowarzyszeniach nie przewidują możliwości dokonania „przekształcenia” fundacji w stowarzyszenie.

3 Co stoi na przeszkodzie? 1.Fundacja jest tzw. zakładową osobą prawną, a wobec tego głównym jej substratem jest mienie służące realizacji określonego przez fundatora celu. Stowarzyszenie zaś jest tzw. korporacyjną osobą prawną, a więc istotnym jego wyróżnikiem są jego członkowie. 2.Do ustanowienia fundacji wystarczające jest oświadczenie woli fundatora (osoby fizycznej lub osoby prawnej) o ustanowieniu fundacji złożone w formie aktu notarialnego lub w testamencie, w którym został wskazany cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację, oraz wpis fundacji do KRS.

4 Co stoi na przeszkodzie? 3.Ustanowienie stowarzyszenia wymaga działania większej liczby osób (co najmniej 15). Osoby te, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Ponadto, komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Ponadto, podobnie jak fundacja, stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do KRS. 4.Trudno zatem wyobrazić sobie, aby mocą woli fundatora, której wyrazem są postanowienia statutu fundacji, mogło dojść do jej przekształcenia w stowarzyszenie, którego powstanie jest uzależnione od woli co najmniej 15 osób.

5 Co stoi na przeszkodzie? 5.Dopuszczenie takiej możliwości mogłoby również nosić znamiona obejścia art. 15 ustawy o fundacjach, który określa przyczyny likwidacji fundacji: „Art. 15. 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie. 2. Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, w wypadkach wymienionych w ust. 1 organ, o którym mowa w art. 13, zwraca się do sądu o likwidację fundacji. 3. W wypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 likwidacja fundacji może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy. 4. Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.”. Przepisy te ustanawiają zatem zamknięty katalog przyczyn likwidacji fundacji, którego rozszerzenie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie przepisów ustawy.

6 Co stoi na przeszkodzie? 6.Likwidacja fundacji z innych powodów mogłaby prowadzić do zniweczenia woli fundatora i dlatego nie jest dopuszczalna. Fundacja powinna zatem działać dopóki nie zostanie zrealizowany cel, dla którego została ustanowiona, lub do czasu gdy zostaną wyczerpane środki i majątek fundacji. 7.Przekształcenie fundacji w stowarzyszenie przed osiągnięciem jej celu lub przed wyczerpaniem środków i majątku fundacji prowadziłoby w istocie do likwidacji fundacji z powodów innych niż określone w przepisach ustawy.

7 Co stoi na przeszkodzie? 8.Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Stowarzyszenie jako korporacyjna osoba prawna może zmienić kierunki i cele swojej działalności mocą uchwały walnego zebrania członków, może zatem również zmienić pierwotne przeznaczenie majątku zlikwidowanej fundacji, który stał się majątkiem stowarzyszenia w wyniku przekształcenia tej fundacji w stowarzyszenie. Wobec tego przekształcenie fundacji w stowarzyszenie mogłoby doprowadzić do zniweczenia woli fundatora, co jest sprzeczne z ideą utworzenia fundacji.

8 Co stoi na przeszkodzie? 9.Przekształcenie LGD działającej jako fundacja w LGD działającą jako stowarzyszenie nie prowadzi do następstwa prawnego sensu stricto. Jednak w ocenie MRiRW następcą prawnym jest również podmiot przekształcony – LGD działająca jako stowarzyszenie powstałe w wyniku przekształcenia LGD działającej jako fundacja. 10.Przepisy rozporządzeń 421 i 431 jasno wskazują, że następca prawny LGD nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce LGD oraz nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu LGD będącej beneficjentem.

9 Rekomendacja MRiRW dla fundacji MRiRW rekomenduje LGD, które obecnie działają w formie organizacyjno-prawnej fundacji, a planują przystąpić do konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w okresie 2014-2020, a nie chcą „połączyć się” z inną LGD działającą w formie organizacyjno- prawnej stowarzyszenia, aby zostało powołane nowe „stowarzyszenie specjalne”, w skład członków którego weszłaby fundacja jako osoba prawna. Ścieżka taka była z powodzeniem zastosowana przez część LGD, które w ramach konkursu na wybór LGD do realizacji LSR przeprowadzonego ma przełomie 2008 i 2009 r., zostały wybrane do realizacji LSR i obecnie z powodzeniem działają w formie organizacyjno-prawnej stowarzyszenia, podczas gdy w ramach PPL Leader+ działały w formie organizacyjno-prawnej fundacji.

10 Rekomendacja MRiRW dla LGD, które planują „połączenia” MRiRW rekomenduje LGD, które planują „połączenie” dwóch lub więcej LGD realizujących obecnie LSR, aby została wybrana jedna „LGD wiodąca” działająca w formie organizacyjno-prawnej stowarzyszenia specjalnego (działającego w oparciu o art. 15 ustawy ROW), a pozostałe LGD weszły w skład jego członków jako osoby prawne. Istnieje również możliwość powołania nowego „stowarzyszenia specjalnego”, w skład członków którego te LGD weszłyby jako osoby prawne. Uwaga: w ocenie MRiRW nie ma przeszkód formalno-prawnych, aby nawet w obecnej chwili (tj. już po dokonaniu wyboru LGD do realizacji LSR na okres 2007-2013) w oparciu o art. 15 ustawy ROW rejestrowane były nowe „stowarzyszenia specjalne”.


Pobierz ppt "FORMA PRAWNA LGD W OKRESIE 2014- 2020 Maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google