Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

2 2 Działania realizowane w ramach osi 1 – wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Ułatwienie startu młodym rolnikom Renty strukturalne Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Grupy producentów rolnych Korzystnie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

3 3 Działania realizowane w ramach osi 2 - poprawa stanu środowiska i krajobrazu Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Dyrektywy Wodnej Program rolnośrodowiskowy Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

4 4 Indykatywny budżet PROW Unia Europejska ok. 13 230 mln euro Polska ok. 4 000 mln euro Razem ok. 17 230 mln euro

5 5 Założenia wdrożeniowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie pełnić funkcję Instytucji Zarządzającej, która odpowiada w szczególności za zarządzanie i wdrażanie Programu w sposób efektywny, skuteczny oraz prawidłowy, zapewniając, że udzielenie pomocy finansowej odbywa się zgodnie z kryteriami Programu.

6 6 Założenia wdrożeniowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie pełnić funkcje agencji płatniczej. ARiMR będzie odpowiedzialna w szczególności za dokonywanie i księgowanie płatności oraz zapewnienie przeprowadzenia kontroli odnośnie kwalifikowalności wniosków przed dokonaniem wypłaty środków, jak również za przygotowanie procedur w zakresie przyznawania pomocy oraz nabór i ocenę wniosków w odniesieniu do większości działań Programu.

7 7 Ułatwianie startu młodym rolnikom Cel działania: wsparcie młodych rolników rozpoczynających samodzielne prowadzenie działalności rolniczej. Forma i wysokość wsparcia: Jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł.

8 8 Ułatwianie startu młodym rolnikom Beneficjentem może być osoba fizyczna, która: jest pełnoletnia i nie ukończyła 40 roku życia w dniu składania wniosku; po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego, które - przejmie na własność lub wydzierżawi z zasobu WRSP i JST, albo - zostało nabyte w drodze spadku < 12 miesięcy, albo - zostało nabyte w drodze spadku lub darowizny w trakcie pobierania nauki

9 9 Ułatwianie startu młodym rolnikom posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe; 1 rok ubezpieczenia w KRUS; będzie prowadzić gospodarstwo przez co najmniej 5 lat od uzyskania pomocy; przedłoży i zrealizuje plan rozwoju gospodarstwa; udokumentuje zrealizowanie inwestycji o wartości odpowiadającej co najmniej 50 % kwoty otrzymanej pomocy.

10 10 Ułatwianie startu młodym rolnikom Gospodarstwo rolne beneficjenta: będzie stanowiło jego własność lub dzierżawę z ZWRSP i JST; ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia powierzchnia użytków rolnych w danym województwie i nie większą niż 300 ha; docelowo w okresie realizacji biznes planu spełni wymagane prawem standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt.

11 11 Renty strukturalne Cel działania: poprawa struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne. Forma i wysokość pomocy: Podstawowa wysokość pomocy wynosi 150% najniższej emerytury (896,19 zł). Wysokość renty może zostać zwiększona o 100% kwoty najniższej emerytury, jako dodatek na małżonka (597,46 zł.). Łączna wysokość pomocy nie może wynosić więcej niż 250% kwoty najniższej emerytury (1 493,65 zł). Rentę wypłaca się nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia (kobiety i mężczyźni).

12 12 Renty strukturalne Beneficjent: Renta strukturalna przysługuje producentowi rolnemu, będącemu osobą fizyczną, który: ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego; zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej; prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez co najmniej ostanie 10 lat, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną; podlegał przez co najmniej 5 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

13 13 Renty strukturalne Kryteria dostępu: Minimalna powierzchnia przekazywanego gospodarstwa: 1 ha użytków rolnych w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim; w pozostałych województwach - 3 ha. Przekazanie gospodarstwa rolnego: następcy lub na powiększenie innego gospodarstwa.

14 14 Renty strukturalne Przekazanie gospodarstwa może nastąpić wyłącznie w sposób trwały: na rzecz jednego następcy, powierzchnia gospodarstwa przekazywanego na następcę - nie mniejsza niż średnia w województwie (opcjonalnie w kraju), powyższy warunek nie dotyczy zstępnych. na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw, pow. gosp. po powiększeniu - nie mniejsza niż średnia w województwie (opcjonalnie w kraju).

15 15 Renty strukturalne Następca musi: być osobą, która nie ukończyła 40 roku życia; po raz pierwszy podejmować prowadzenie gospodarstwa rolnego; posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej; Przejmujący na powiększenie musi: być producentem rolnym, który nie ukończył 50 roku życia; posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej.

16 16 Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne Celem działania jest: powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie; utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych; Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów o małej przydatności rolniczej.

17 17 Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne Działanie będzie realizowane w dwóch schematach: Schemat I Zalesianie gruntów rolnych dotyczy gruntów o małej przydatności rolniczej. Schemat IIZalesianie gruntów nieuprawianych rolniczo dotyczy gruntów rolniczych lub innych gruntów, dla których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania (np. ochrona przed erozją).

18 18 Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne Beneficjent: Właściciel lub współwłaściciel gruntów rolnych lub innych niż rolne: osoba fizyczna, osoba prawna (np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe, stowarzyszenia), jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółki osobowe – partnerskie, komandytowe, jawne).

19 19 Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne Kryteria dostępu: Pomoc może być przyznana właścicielowi lub współwłaścicielowi gruntów, jeżeli: uzyskał postanowienie o spełnieniu niezbędnych warunków we wniosku, zobowiąże się do przestrzegania warunków i terminów określonych w szczegółowym planie zalesienia, przedłoży oświadczenie o wykonaniu zalesienia.

20 20 Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne Forma i wysokość pomocy: Pomoc ma formę następujących płatności ryczałtowych: wsparcia na zalesienie – jednorazowej płatności, która pokrywa koszty założenia uprawy oraz, jeżeli jest to uzasadnione, ochrony przed zwierzyną; premii pielęgnacyjnej – wypłacanej przez 5 lat, pokrywającej koszty utrzymania nowej uprawy leśnej;

21 21 Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne premii zalesieniowej – wypłacanej przez 15 lat, która stanowi rekompensatę za wyłączenie gruntu z upraw rolnych. Premia zalesieniowa przyznawana wyłącznie producentom rolnym uzyskującym co najmniej 20% dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.

22 22 Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne PROW 2004 – 2006 Premia zalesieniowa wypłacana przez 20 lat. Beneficjentem programu mógł producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej, będący właścicielem lub współwłaścicielem działek rolnych przewidzianych do zalesienia. PROW 2007 – 2013 Premia zalesieniowa wypłacana przez 15 lat. Beneficjentem programu może zostać także: osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

23 23 PROW 2004 – 2006 Każdy beneficjent otrzymuje wszystkie składowe płatności na zalesienie (tzn.: wsparcie na zalesienie, premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową). PROW 2007 – 2013 Wsparcie na zalesienie - dla wszystkich beneficjentów. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa - dla właścicieli lub współwłaścicieli gruntów z wyłączeniem jednostek organizacyjnych reprezentujących Skarb Państwa. Premia zalesieniowa - tylko dla producentów rolnych uzyskujących co najmniej 20% dochodów z rolnictwa. Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne

24 24 Do zalesienia mogły zostać przeznaczone tylko grunty użytkowane rolniczo. Do zalesienia mogą zostać przeznaczone także grunty nieużytkowane rolniczo. W takim przypadku nie będzie przyznawana premia zalesieniowa. Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne

25 25 Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne Ponadto w nowym okresie programowania: 1)zróżnicowana będzie wysokość wsparcia na zalesienie w zależności od: nachylenia terenu (tereny o korzystnej konfiguracji oraz stoki o nachyleniu powyżej 12°); zastosowania sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym lub sadzonek zwykłych;

26 26 Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne 2)zróżnicowana będzie wysokość premii pielęgnacyjnej w zależności od sposobu ochrony przed zwierzyną: zabezpieczenia repelentami, zabezpieczenia 3 palikami, zabezpieczenia owczą wełną.

27 27 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych ONW Cel działania: bez zmian Beneficjent: bez zmian Kryteria dostępu: gospodarstwo położone w całości lub częściowo w granicach ONW; wnioskodawca: przestrzega minimalnych wymagań w całym gospodarstwie; zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat od dnia otrzymania pierwszej płatności.

28 28 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych ONW Stawki płatności w poszczególnych strefach ONW: 179 zł na 1 ha – na obszarze nizinnym w strefie nizinnej I; 264 zł na 1 ha – na obszarze nizinnym w strefie nizinnej II; 264 zł na 1 ha – na obszarze ze specyficznymi utrudnieniami; 320 zł na 1 ha – na obszarze górskim.

29 29 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych ONW Degresywność Płatności podlegają degresywności w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych objętych pomocą: 1 – 50 ha – 100% płatności; 50,01 – 100 ha – 50% płatności; 100,01 – 300 ha – 25% płatności; powyżej 300 ha – brak płatności.

30 30 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych ONW Minimalne wymagania: od 2007 zasady dobrej kultury rolnej: uprawa roślin lub ugorowanie – w przypadku gruntów ornych, koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie co najmniej raz w roku w określonym terminie – w przypadku łąk, wypasanie zwierząt w okresie wegetacyjnym traw lub koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie co najmniej raz w roku w określonym terminie – w przypadku pastwisk, odpowiednie użytkowanie gruntów położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20º, zasady ugorowania gruntów ornych – max. do 5 lat, zasady użytkowania łąk i pastwisk – zakaz wypalania, grunty rolne nie powinny być porośnięte drzewami i krzewami poza określonymi wyjątkami.

31 31 Grupy producentów rolnych Cel działania: dostosowanie produkcji do wymogów rynkowych poprzez wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, jej centralizację i dostawy do odbiorców oraz ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji.

32 32 Grupy producentów rolnych Beneficjent: Grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka właściwego dla siedziby grupy, w okresie objętym PROW 2007-2013. Pomoc będzie udzielana na wniosek grupy, z wyłączeniem sektorów: owoców i warzyw, grzybów, orzechów oraz ryb.

33 33 Grupy producentów rolnych Forma i wysokość wsparcia: Roczne płatności w okresie pierwszych pięciu lat od dnia wpisu grupy do rejestru. Pomoc stanowić będzie procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach: - 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do 1.000.000 EUR, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, oraz

34 34 Grupy producentów rolnych - 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku. Kwota pomocy dla grupy nie może przekroczyć równowartości w złotych: 100.000 EUR w pierwszym i drugim roku; 80.000 EUR w trzecim roku; 60.000 EUR w czwartym roku; 50.000 EUR w piątym roku.

35 35 Korzystanie z usług doradczych Celem działania jest pomoc doradcza w zakresie: wynikającym z zasady wzajemnej zgodności (cross- compliance); zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych; wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych; poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

36 36 Korzystanie z usług doradczych Beneficjent: Wsparcie może uzyskać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej lub będąca posiadaczem lasu. Dla wszystkich beneficjentów - obowiązek zawarcia umowy między beneficjentem a podmiotem, z którego usług doradczych będzie on korzystał. Dla producentów rolnych - dodatkowym kryterium dostępu do pomocy, jest uzyskanie płatności bezpośrednich w roku poprzedzającym korzystanie z usług.

37 37 Korzystanie z usług doradczych Forma i wysokość pomocy: Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota pomocy dla jednego beneficjenta wynosi nie więcej niż równowartość 1500 euro. Maksymalnie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

38 38 Korzystanie z usług doradczych Katalog usług doradczych wraz ze zryczałtowanymi maksymalnymi stawkami za ich świadczenie zostanie określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warunki, jakie muszą spełniać podmioty świadczące usługi doradcze w ramach działania zostaną określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

39 39 Program rolnośrodowiskowy Cel programu rolnośrodowiskowego - poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, a w szczególności: przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo; promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania; odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód; kształtowanie struktury krajobrazu; ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

40 40 Program rolnośrodowiskowy Proponowane pakiety i stawki płatności: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 360 zł/ha Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne 260-1800 zł/ha Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone 500-1200 zł/ha Pakiet 4. Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych 580 -1200 zł/ha Pakiet 5. Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych 570-4500 zł/ha Pakiet 6. Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich ( w tym Zachowanie lokalnych ras świń)330-1500 zł/szt. Pakiet 7. Ochrona gleb i wód 330-470 zł/ha Pakiet 8. Strefy buforowe 40-110 zł /100 mb.

41 41 Program rolnośrodowiskowy Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Pakiet 4. Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych Będą to tzw.: pakiety przyrodnicze. Obejmować będą działania mające na celu zachowanie różnorodności świata przyrody, a zwłaszcza ochronę cennych przyrodniczo łąk i pastwisk oraz gniazdujących na nich ptaków, których przetrwanie jest uzależnione od tradycyjnego użytkowania gospodarczego. W przypadku działek leżących na obszarze NATURA 2000, płatności w ramach tych pakietów będą wyższe o 20%, a realizowane będą w ramach nowego działania Płatności dla obszarów NATURA 2000.

42 42 Program rolnośrodowiskowy Warianty pakietów przyrodniczych i stawki płatności: Ekstensywne trwałe użytki zielone: - Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach 500 zł/ha - Ochrona siedlisk lęgowych ptaków1600 zł/ha Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych 1450 zł/ha osiem wariantów, które odnoszą się do siedlisk przyrodniczych w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej (tj. siedlisk zagrożonych zanikiem, o niewielkim obszarze występowania, lub które stanowią przykład cech typowych dla regionów biogeograficznych). Do takich siedlisk zaliczają się np.: mechowiska, szuwary wielkoturzycowe, murawy ciepłolubne.

43 43 Program rolnośrodowiskowy Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych Nowy pakiet. Płatność dla rolnika, który uprawia w tradycyjny sposób miejscowe odmiany roślin uprawnych. Proponowana wysokość płatności będzie zróżnicowana w zależności od celu uprawy, który może być: towarowy (do sprzedaży) nasienny, a tym do produkcji nasiennej towarowej (do sprzedaży) nasiennej dla banku genów.

44 44 Program rolnośrodowiskowy Kryteria dostępu (bez zmian) Beneficjent może ubiegać się o płatność rolnośrodowiskową, jeżeli: jest producentem rolnym; jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na terytorium RP, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha; zobowiąże się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej; zobowiąże się do przestrzegania minimalnych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego; zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.

45 45 Program rolnośrodowiskowy Degresywność Dla niektórych pakietów rolnośrodowiskowych obowiązuje degresywność, gdzie wysokość pomocy uzależniona jest od wielkości powierzchni objętej pomocą. Dotyczy pakietów: rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, ochrona gleb i wód: 1-100 ha 100% stawki rolnośrodowiskowej 100,01 – 200 ha 50% stawki rolnośrodowiskowej ponad 200 ha 10% stawki rolnośrodowiskowej

46 46 Program rolnośrodowiskowy ekstensywne trwałe użytki zielone (wariant: ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach) 1-10 ha 100% stawki rolnośrodowiskowej 10,01-50 ha75 % stawki rolnośrodowiskowej 50,01-100 ha50% stawki rolnośrodowiskowej Ponad 100 ha10% stawki rolnośrodowiskowej

47 47 Płatności dla obszarów Natura 2000 Działanie składa się z dwóch schematów: Schemat I – Płatności dla obszarów Natura 2000; Schemat II – Płatności związane z wdrażaniem Dyrektywy 2000/60/WE

48 48 Płatności dla obszarów Natura 2000 Schemat I – Płatności dla obszarów Natura 2000 składa się z pakietów, które są w nowym programie rolnośrodowiskowym: ochrona siedlisk lęgowych ptaków 1440 zł/ha Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych 700-1440zł/ha Pakiety te będą dostępne na wszystkich obszarach Natura 2000 zatwierdzonych przez Radę Ministrów i przesłanych do Komisji Europejskiej.

49 49 Płatności dla obszarów Natura 2000 Obszary NATURA 2000 to europejska sieć terenów, na których wszelkie działania powinny sprzyjać zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory, z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także cech regionalnych i lokalnych.

50 50 Płatności dla obszarów Natura 2000 Kryteria dostępu: Schemat I O wsparcie może ubiegać się producent rolny (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej), który: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na terytorium RP, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha, posiada, zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, dokumentację siedliska lub dokumentację ornitologiczną, sporządzoną zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez ministra właściwego ds. środowiska;

51 51 Płatności dla obszarów Natura 2000 zobowiąże się do realizacji zobowiązania przez 5 lat, zgodnie z zapisami dokumentacji siedliska lub dokumentacji ornitologicznej; zobowiąże się do przestrzegania minimalnych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego; zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów, np. opóźnienie terminu pierwszego pokosu, koszenie od środka do wewnątrz łąki, ograniczona obsada zwierząt na pastwisku, brak nawożenia lub jego ograniczenie.

52 52 Płatności dla obszarów Natura 2000 Forma i wysokość pomocy: Schemat I Pomoc (do powierzchni) wypłacana corocznie przez 5 lat. Stanowi rekompensatę za utracone dochody, dodatkowe koszty i koszty transakcyjne związane ze sporządzeniem dokumentacji siedliska lub ornitologicznej. Pomoc jest powiększona w stosunku do płatności wynikającej z kalkulacji o 20 %, ze względu na utracony dochód wynikający ze spadku wartości gruntów, które zostały włączone do obszarów Natura 2000.

53 53 Płatności dla obszarów Natura 2000 Schemat II – Płatności związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Schemat będzie realizowany od roku 2010. Pomoc będzie wypłacana beneficjentom na obszarach rolnych, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Dyrektywy 2000/60/WE. Działanie w ramach tego schematu będzie sprzyjać realizacji celów określonych w planach gospodarowania wodami, w tym głównie zapobieganiu zanieczyszczaniu wód gruntowych.

54 54 Systemy jakości żywności Celem działania jest: poprawa jakości wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów rolnych i środków spożywczych, zwiększenie spożycia żywności gwarantującej wyjątkową jakość, specyfikę i unikalność, podniesienie dochodów rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa narodowego oraz dbaniu o przyjazny dla środowiska proces wytwarzania.

55 55 Systemy jakości żywności Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach UE coraz większą rolę. Realizowana polityka jakości daje pewność konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, bo wyprodukowanej tradycyjnymi, przyjaznymi dla środowiska i konsumenta metodami.

56 56 Systemy jakości żywności Działanie obejmie wsparcie dla rolników uczestniczących w następujących systemach jakości żywności: 1)systemy Unii Europejskiej: -System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. 2)systemy krajowe: -Integrowana Produkcja (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, -Inne systemy krajowe (które mogą zostać w przyszłości włączone do działania).

57 57 Systemy jakości żywności Forma i wysokość pomocy: Ryczałt wypłacany przez 5 lat w wysokości: System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności: - 3500 zł/rok/gosp. przez pierwsze 2 lata, - 3 000 zł/rok/gosp. w kolejnych latach Integrowana produkcja - 1730 zł./rok/gosp. Inne systemy krajowe – wysokość pomocy do ustalenia.

58 58 Systemy jakości żywności Beneficjent: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Ponadto o wsparcie może się ubiegać producent rolny, który: został wpisany do EP lub jest ubezpieczony w KRUS w zakresie działu specjalnego produkcji rolnej – pasieki powyżej 80 rodzin; spełnia wymagania właściwe dla każdego z systemów jakości, co jest potwierdzone odpowiednim dokumentem.

59 59 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google