Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Likwidacja szkody z ubezpieczenia OC Firmy Energetycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Likwidacja szkody z ubezpieczenia OC Firmy Energetycznej."— Zapis prezentacji:

1 Likwidacja szkody z ubezpieczenia OC Firmy Energetycznej

2 Zgłoszenie szkody W dniu 01 stycznia 2011r. do ZU w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie szkody z dobrowolnego ubezpieczenia OC firmy energetycznej Poszkodowany- XXXX Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne Poznań, Miejsce szkody –Poznań gm. Poznań, Przedmiot szkody – 5 000 sztuk świń Wysokość roszczeń- 1 500 000 zł Okoliczności powstania szkody- w następstwie gwałtownych burz, połączonych z ulewnym deszczem i wiatrem powaleniu uległy drzewa, które doprowadziły do zerwania przewodów linii energetycznych, pmania słupów SN i nn, uszkodzenia izolatorów na trzech liniach 20 kV.

3 Umowa ubezpieczenia Ubezpieczyciele – ZU w Poznaniu jako koasekurator prowadzący- 50 % ZU w Poznaniu koasekurator- 50 % Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia - -OC delikt – XXX.000.000 zł na jedno zdarzenie i XXX.000.000 zł na wszystkie zdarzenia -OC kontrakt – XXX.000.000 zł na jedno zdarzenie i XXX.000.000 zł na wszystkie zdarzenia

4 Czynności likwidacyjne Zlecenie wykonania wstępnych oględzin miejsca szkody, sporządzenia dokumentacji zdjęciowej jednostce zlokalizowanej najbliżej miejsca szkody. Wystąpienie do ubezpieczającego o umowę łączącą go z poszkodowanym na dostarczanie energii, nadesłania dokumentacji dotyczącej usuwania awarii w dniu szkody, Wystąpienie do poszkodowanego o udokumentowanie wysokości poniesionej szkody, nadesłanie oświadczenia czy szkoda została zgłoszona z innego posiadanego ubezpieczenia,

5 c.d. czynności likwidacyjnych Wystąpienie do IMiGW w Poznaniu o sporządzenie ekspertyzy dotyczącej warunków meteorologicznych w dniu szkody, w miejscowości Borowiec, Skontaktowanie się z poszkodowanym i zorganizowanie oględzin miejsca szkody z udziałem pracowników ZU w Poznaniu oraz biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, Skontaktowanie się z Kierownikiem Katedry Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu celem czynności wstępnych przed sporządzeniem ewentualnej opinii- z uwagi na wysokość szkody,

6 Zasady odpowiedzialności Odpowiedzialność FE oparta jest na zasadzie ryzyka określonej w art. 435 k.c. tj.- prowadzący na własne rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

7

8

9

10 Stan faktyczny W następstwie wyłączenia trzech linii 20 kV i uszkodzenia urządzeń w pięciu miejscach- powaleniu uległy drzewa, które doprowadziły do zerwania przewodów linii energetycznych, połamania słupów SN i nn, uszkodzenia stacji SN, uszkodzenia izolatorów, Budynki poszkodowanego- XXXX Sp. z o.o. były pozbawione energii elektrycznej od godz. 17.03- 23.46.

11 Otrzymana dokumentacja Zgodnie z otrzymaną opinią IMGiW w Poznaniu, w dniu szkody, zanotowano gwałtowne burze połączone z ulewnym deszczem (na Posterunku Opadowym w Poznaniu w ciągu 20 minut spadło 25 mm deszczu), lokalnym gradobiciem oraz silnym i porywistym wiatrem. Zaobserwowano bardzo silną wichurę o znamionach trąby powietrznej (miejscami powalone drzewa, uszkodzone dachy). Maksymalna prędkość wiatru w tym czasie wyniosła 34 m/s.

12 Dodatkowe przepisy prawne Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004r. W sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. z dn. 06.01.2005r.), które to rozporządzenie zgodnie z § 3 pkt. 3 Umowy Nr C21/0311/06 sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych określa standardy obsługi odbiorców do dnia 31.12.2005r. dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V dopuszcza się aby- -łączny czas trwania wyłączeń awaryjnych w ciągu roku wynosił do 60 godzin -jednorazowa przerwa awaryjna w dostarczaniu energii elektrycznej wynosiła do 36 godzin Zgodnie z wyjaśnieniami FE w/w czasy dopuszczalnych wyłączeń energii nie zostały przekroczone

13 Stanowisko ZU. W przedmiotowej sprawie zachodzi przesłanka egzoneracyjna w postaci siły wyższej (art. 435 § 1 k.c.). Brak odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, a w konsekwencji zakładu z ubezpieczenia OC FE (art. 822 k.c.)

14 Odwołanie - argumenty Poszkodowany podniósł zarzut, iż szkoda polegająca na padnięciu zwierząt hodowlanych nie była bezpośrednim następstwem wichury i nie powstała w momencie działania siły wyższej. Zadaniem poszkodowanego przyczyną szkody była nienależycie prowadzona przez FE akcja usuwania skutków wichury. Poszkodowany wskazuje, iż nie podjął żadnych działań w celu przewietrzenia chlewni, gdyż miał być poinformowany, że awaria zostanie usunięta po ok. 2-3 godz.

15 Dylematy likwidacyjne. Zgodnie z § 3 pkt. 3 Umowy nr C21/0311/06 sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych do czasów wyłączeń awaryjnych nie wlicza się wyłączeń spowodowanych klęską żywiołową lub stanami wyższej konieczności jak np. powódź, pożar sadź, wichury itp. Pełnomocnik poszkodowanego nie podniósł tego postanowienia umownego.

16 Dylematy likwidacyjne W razie ewentualnego procesu sądowego udowodnienie przed sądem, że akcja skutków wichury była prowadzona niewłaściwie, a w szczególności, że pracownicy ubezpieczonego poinformowali poszkodowanego, że zasilanie zostanie przywrócone po ok. 2- 3 godz. może być niekorzystne dla ubezpieczonego.

17 Poszkodowany wskazuje, iż przyczyna padnięcia świń było niedotlenienie. Nie można jednak wykluczyć, że przyczyną padnięcia tak dużej ilości świń było zatrucie amoniakiem, którego stężenie przy braku wentylacji mogło wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu. Dylematy likwidacyjne

18 Komentarze


Pobierz ppt "Likwidacja szkody z ubezpieczenia OC Firmy Energetycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google